College komt met nieuwe nota jongerenwerk 'Het was de moeite waard, ik zou het zo weer doen' Holtens Nieuwsblad Uilenbraakballen pluizen Kabouterspektakel bij kinderboerderij Eb van Schooten neemt afscheid als raadslid Anton Klein Twenhaar verkoopt groene zeep In dit nummer. SG Waerdenborch geeft examens op computers Verwachting weekendweer Holterbergrit Eb van Schooten ontvangt lste erepenning gemeente bon Dhr/mevr.: Holtens Nieuwsblad Donderdag 3 juni 2004 Redactie: 0548 - 597370 Advertentie: 0548 - 597351 Holtens.Nieuwsblad@whk.wegener.nl Abonnementsprijs 44.60 Losse nummers 0.90 Inleveradres: Blokker Van de Maat Holten - Het jeugdbeleid binnen de gemeente Rijssen-Holten wordt op het terrein van het jeugd- en jongerenwerk verder uitgewerkt in een nieuwe nota. Bij het totstandkomen van de nota werd onder meer gekeken naar het onderzoek Normering Jongerenwerk van de Vrije Uni versiteit van Amsterdam en een quickscan onder de gesubsi dieerde instellingen door ROC Twente Plus. Doelstelling van de nota is het opstellen van alge meen geldende normen voor (subsidiëring van) het jeugd- en jongerenwerk. Het onderzoek van de Vrije Uni versiteit gaat uit van professio neel begeleide vrijetijdsbeste ding van jongeren van 12 tot 18 Burgemeester en wethouders vinden dit de aanbevelingen van dit rapport geen recht doen aan de plaatselijke situatie en dus niet binnen het jeugd- en jonge renwerk van Rijssen-Holten toe pasbaar zijn. De aanbevelingen die in de quickscan worden gedaan zijn volgens het college veel meer Holten- Leerlingen uit het VMBO, Havo en VWO van scholengemeenschap De Wa erdenborch hebben dit jaar voor het eerst bij een aantal vakken gebruik gemaakt van de computer tijdens de exa mens. Binnen het VMBO werden de vakken economie, biologie en natuur/ scheikunde 1 digitaal afgewerkt, voor de HAVO kwam daar aardrijkskunde bij en het VWO had wat dat be treft alleen natuur/ scheikunde op het programma staan. Zo werd ieder profiel bij dit pro ject, Compex genaamd, be trokken. Compex, Computers in Exa mens, is als testproject opge start door het Ministerie van Onderwijs, de Citogroep en de Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven om sa men met scholen experimen ten op te zetten en uit te voe ren om de mogelijkheden van ICT binnen de centrale exa mens voor VMBO, Havo en VWO te onderzoeken. Er werd een dertigtal scholen uit het hele land uitgenodigd aan dit project deel te nemen. De Waerdenborch was er een van en hoewel men daar be sefte dat het een omvangrijk project zou worden qua orga nisatie en techniek en het fi nanciële plaatje er ook niet om loog omdat er geïnvesteerd moest worden in computers en aanpassingen in de lokalen, wogen de nadelen niet op te gen de voordelen. Jacques He- ij nders en Herbert van den Hof namen respectievelijk de organisatie en de techniek voor hun rekening. "Een examen dat op de com puter wordt afgelegd, kan na tuurlijk niet in de grote sport hal waar driehonderd examen kandidaten hun werk moeten doen. Dus moesten we naar een andere oplossing zoeken. We hebben toen besloten dat het examen dan maar in de verschillende lokalen moest plaatsvinden met een aantal aanpassingen. Zo zijn er schermen geplaatst waardoor je hokjes creëert zodat de kan didaten niet bij elkaar kunnen afkijken. Er werden extra computers aangeschaft die toch al op ons lijstje stonden en later weer voor de lessen gebruikt kunnen worden." Lees verder op pagina 3. Holten/ Espelo - Wegens het enorme succes van eerdere voorstel lingen staat Kinderboerderij Dondertman zaterdag 5 juni weer ge heel in het teken van kabouters. Vanaf 14.00 uur is er een groots kabouterspektakel met als thema Feest in Kabouterland. Rond dit thema worden drie leuke voorstellingen geboden: eenmaal om 14.00 uur, eenmaal om 15.00 uur en de laatste maal om 16.00 uur. De kaboutervoorstellingen vinden plaats op de centrale zönnewei. In een theatervorm worden langs het 'toneel' banken geplaatst voor de kinderen en om iedereen te kunnen laten meegenieten van het spektakel staan op meerdere plekken luidsprekers. De voorstellingen belichten telkens een ander thema, zoals bellen blazen. Zeker is dat alle optredens garant staan voor een hoop ver maak. Tijdens de kaboutermiddag mogen kinderen zoals altijd toepasselijk verkleed naar de kinderboerderij komen. En natuur lijk klinken er meermalen bekende kabouterliedjes over het ter rein en wordt iedereen uitgenodigd om mee te dansen. Bezoekers betalen de normale entreeprijs van de kinderboerderij en op vertoon van hun kaart hebben donateurs vrij toegang (maxi maal vijf personen per kaart). De kaboutervoorstellingen kunnen geheel gratis worden bezocht. Gelet op de aanzienlijke kosten die een en ander met zich meebrengen wordt een vrije gift wel zeer op prijs gesteld. Tijdens het 'Feest in Kabouterland' is IJsboerdcrij Oans uit Dijkerhock aanwezig met een kraam vol ijslekkemijen. Een week na het kabouterspektakel staat een tweede activiteit op het programma: schapen scheren. Het schaapscheerders feest be gint om 13.00 uur. Op deze middag is tevens het Wereldnatuur- fonds vertegenwoordigd. gebaseerd op de plaatselijke si tuatie en voor een groot deel wel toepasbaar. In de kernen Rijssen en Holten bestaan verschillen in de subsi diëring van het jeugd- en jonge renwerk. Ook als voor de instel lingen in de kern Rijssen over gegaan op budgetfinanciering worden deze verschillen niet al lemaal opgeheven. De huidige opbouw van de bud getsubsidie van Socuwe is afwij kend ten opzichte van gedane voorstellen. Dat komt omdat So cuwe niet alleen activiteiten op het terrein van het jeugd- en jon- gerenwrk aanbiedt maar voor meer doelgroepen binnen de kern Holten, terwijl de Rijssense instellingen uitsluitend activitei ten voor jeugd- en jongeren aan bieden. De nota wordt behandeld in een afzonderlijke commissie Maat schappelijke Dienstverlening, die gehouden wordt op woens dagavond 16 juni in het gemeen tehuis in Rijssen. Holten - Het pinksterweekend stond bij Natuurdiorama Holterberg in het teken van het uitpluizen van uilenbraakballen. Veel kinderen kwamen langs om nu eens uit te gaan zoeken wat er zoal in zo'n braakbal te vinden is. Met behulp van een tandenborstel en pincet wer den de ballen uit elkaar gehaald. Het bleek zeer leerzaam te zijn. (Foto: Johan Bolink) Holten - „Een agendapunt waar we 38 jaar op hebben gewacht", opende burgemeester Bort Koe- lewijn zijn toespraak richting het vertrekkende raadslid en fractie voorzitter Gemeentebelang Eb van Schooten, die deze opmer king wel kon waarderen. „We hebben te maken met een raads lid dat het presteerde om tien keer terug te komen. De vraag was dan nu ook of hij echt af scheid zou nemen. Maar toen er berichten over in de kranten ver schenen en hij per brief aangaf dat hij wilde stoppen, konden we dat met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid aannemen." Koele wijn noemde Van Schoot en iemand die 'het gewone op een buitengewone manier doet'; Van Schooten hield het buiten gewoon lang vol, 38 jaar, hij deed het raadswerk buitenge woon knap en was, door zichzelf nooit op de voorgrond te stellen, buitengewoon innemend. 'Eb van Schooten, buitengewoon ge woon". karakteriseerde Koele- wijn het raadslid. ..Dat hij zelf dingen in beweging zette, daar beleefde hij veel genoegen aan. Het mooie van Holten bleef, on danks de groei van het dorp. be waard. En Holten kent een bloei ende, moderne agrarische stad. De ogen van Van Schooten glin steren als hij het over jonge ag rariërs heeft", aldus Koelewijn. die vervolgens opmerkte dat 38 jaar raadslidmaatschap nog net niet genoeg bleek om het cen trum van Holten een opknap beurt te geven. Lovende woor den sprak hij richting Van Schooten: „Uw gezag groeide met de jaren. Politiek hield u jong en sterk en alert. Dank voor wat u hebt betekent voor deze gemeente", aldus de burgemees ter die, getooid met de Holtense stropdas, Van Schooten het lin- Eb van Schooten krijgt een koninklijke onderscheiding opgespeld door burgemeester Bort Koelewijn. (Foto: Johan Bolink) tje van het lidmaatschap in de Orde van Oranje Nassau op speldde. Verv olgens kreeg Van Schooten ook zijn naambordje overhandigd. Koelewijn: „Als je straks thuis de radio aanzet om de raadsvergadering te horen, kun je het naambordje voor je op tafel zetten. En je mag dan inter rumperen zonder toestemming van de voorzitter." Dc nieuwe nestor van dc raad. SGP-fractievoozitter Henk Voortman, prees Van Schooten eveneens om zijn inzet voor de belangen van de plaatselijke be volking. Hij vond het jammer dat Van Schooten wegging: „We verliezen een man die ken nis van zaken had en over een grote dossierkennis beschikte. Dat alles gaat nu uit de raad." Voortman begon er niet het aan tal vergaderingen dat Van Schooten mee had gemaakt, te tellen, maar verhaalde over de soorten vergaderingen. „Verga deringen w aar je de jongste w as, en vergaderingen waar je de oudste bent. Vergaderingen die je snel vergeet en vergaderingen die je altijd bijblijven. Vergade ringen waar je je zin kreeg en vergaderingen waar je geen poot aan de grond kreeg. De vergade ring waarin je geïnstalleerd werd en de vergadering waarin je af scheid neemt. Eb, we zijn jou zeer erkentelijk." Voortman overhandigde Van Schooten na mens de raad een w andtegel van de oude gemeente Holten, met het Holtense gemeentewapen er op. „Die werd toentertijd uitge reikt aan diverse mensen, en cr is er één speciaal bewaard tot jij wegging", aldus Voortman. die Van Schootens vriendin Jannetje een boeket overhandigde. Griffier Arie van Eek gaf de te lefonische boodschap van oud burgemeester Jan Lonink door en verder sprak Jan Soepnel, oud-voorzitter van Gemeentebe lang. „Van Schooten heeft een half mensenleven gewijd aan een partij die op lokaal niveau werkte. Hij was altijd aanspreek baar, voelde zich eerst gekozene en dan pas bestuurder", aldus Soepnel. Van hem kreeg Van Schooten een spigelklok met. ui teraard, het logo van Gemeente belang. Fractiegenoot Ab Hof huis overhandigde het scheidend raadslid twee gemakkelijke op klapbare stoelen en een petje met het logo van de gemeente. Van Schooten op zijn beurt be dankte zijn partij, zijn fractie en de raadsleden voor de 'prachtige samenwerking', bedankte ook het thuisfront: „In het begin wa ren dat mijn ouders, die me steunden. Daarna Joke, de kin deren en de buren." Speciaal af scheid nam hij van de bodes in Holten en Rijssen, die hem on der meer decennia lang voorza gen van koppen koffie en over handigde Gerry Bekkernens. de bode die hij het langst kende, een boeket bloemen. Van Schooten: „Het was de moeite waard. Ik zou het zo weer doen. Het heeft mijn leven enorm ver rijkt." Na het officiële afscheid namen veel burgers afscheid van de man die zoveel jaren 'het ge zicht' van Gemeentebelang was. Pagina 3 Het huisvuil uit de groene en de grijze containers, wordt straks door de gemeente zelf opgehaald. Pagina 5 Het Voorjaarsfeest \an buurtvereniging Beuseberg wordt komend w eekend ge houden. Pagina 7 De landelijke motorclub Int ruder Owners Club Holland houdt een toertocht met startplaats café 't Keuntje. Eerst nog kans op wat regen, daarna droog en meer zon. Vrij dag nog veel wolkenvelden, af en toe zon en nog wat neerslag. Temperatuur tussen 19.0 en 21.0 graden. Zaterdag en zondag droog, er is dan veel zon afge wisseld door enkele wolkenvel den. Een aangename temperatuur van 21.0 a 24.0 graden. Een nieuwe kern van hogedruk boven ons land zorgt voor het mooie weer, ideaal weer dus om buiten te zijn. Weerman, Freddie Paalman Holten - Het Aangespannen Paard De Bergrijders houdt zon dag 13 juni de jaarlijkse Holter bergrit. Ongeveer een zestigtal koetsen zullen hier aan deelnemen. Zo wel authentieke koetsen, recre atiewagens en marathonwagens, uit de hele omtrek. De rit is 29 kilometer lang. De rit zal gereden worden over de Borkeld, de Friezenberg, richting Markelo en door het dorp Markelo. De start is om 10.00 uur vanaf het Paardensportterrein De Bor keld. De sherrystop 's morgens is bij de familie Roetgerink aan de Stationsweg in Markelo. De middagstop is bij de familie Morsink aan de Larenseweg in Markelo. Hier zal het geheel op geluisterd worden door het Mar- kelose Zangkoor NooTzaak. Om 14.45 uur zal er een défilé door het dorp Holten zijn. Hier na gaan ze weer terug naar het eindstop op het Paardensportter rein. Holten - Gemeenteraadslid An ton Klein Twennaar van Ge meentebelang Rijssen-Holten verkoopt zaterdag een natuur vriendelijk luizenbestrijdings middel op Smidsbelt. Gemeentebelang constateerde dat er door de aanhoudende droogte sprake is van een ware luizenplaag in de bloemen en groenten, Natuurlijk kan men deze luizen met chemische mid delen bestrijden, maar natuur vriendelijker is het om dit te doen met een mengsel van wa ter, groene zeep en spiritus. Daarom heeft Gemeentebelang Rijssen-Holten haar pas ge trouwde raadslid Anton Klein Twennaar bereid gevonden aan staande zaterdag op de Smids belt te Holten groene zeep te verkopen tegen een zeer geredu ceerde prijs. De groene zeep is te verkrijgen in 5 liter verpakking. Rijssen-Holten - Scheidend raadslid Eb van Schooten kreeg dinsdagavond de eerste erepenning van de gemeente Rijssen-Holten. Nog geen echte, want die moet nog ge maakt worden, maar wel al vast de oorkonde en later volgt dan de zilveren penning zelf. Dat hij de eerste erepenning kreeg, werd de verraste Van Schooten pas op het allerlaatst van zijn afscheid bekendge maakt, nadat hij al een ko ninklijke onderscheiding ge kregen had. De erepenning was samen met het ereburger schap (toevalligerwijs?) een van de agendapunten van de raadsvergadering die avond. Een spraakmakend agenda punt zelfs, dat nogal discussie opriep. „Ik dacht ook al. wat voor haast is erbij dat dit agenda punt er vanavond door moet", aldus Van Schooten nadat hij van burgemeester B, Koele- wijn de oorkonde ontvangen had. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. J Dhr./mevr.: i Woonplaats: Geef dat ook eens Telefoon: aan een ander door! j Geeft als abonnee voor het Holtens Nieuwblad op: Gebruik deze bon Adres: voor het opgeven van Woonplaats:i een nieuwe abonnee j Poslcode: Inzenden aan: 1 Telefoon: Holtens Nieuwsblad Bankrekening: AnkTvn7T9/ i Handtekening: 7500 V B Enschede 46,20 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) j €44,60 per jaar (betaalwijze: automatisch) j (losse nummers: 0,90)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2004 | | pagina 1