Commissieleden willen meer bedenktijd voor standpunt VSP Holtenaren bezorgd over veiligheid Holtens Nieuwsblad Druk bezochte Open Dag Blauw Wit Maïsweg niet meteen uitsluiten FESTIVAL. RAALTE Verderop in deze krant vindt u nieuws en informatie over uw provincie. "Overijssel Website Holtens Nieuwsblad Weekendweer Cursus fotografie Commissie voor invullen groenstrook als kavel Collecte epilepsiefonds Donderdag 27 mei 2004 Redactie: 0548 597370 Advertentie: 0548 597351 Holtens.NlciiwsbladSwhlt.wegencr.nl Abonnemontsprl|s 44,60 Losse nummer» 0,90 Inloveradres: Blokker Van do Maat Pagina 5 Pagina 7 Pagina 9 - De meerderheid van de raadscommissie Grondgebied is het er wel over eens dat er nu eens wat moet gebeuren aan het verkeersprobleem in Holten. Aan de Maïsweg willen de Rijs- sense politici zich nog niet bran den en willen meer bedenktijd. Het H.J. Wansinktracé en het Zilverzandtracé zien de meeste commissieleden wel als een goe de c Maar liefst tien insprekers had den zich gemeld. Speciaal daar voor werd de vergadering een half uur vervroegd en werden agendapunten omgedraaid. Voor de meesten bleek vooral de Maïsweg een wespensteek te zijn. Vooral de veiligheid van overstekende schoolkinderen en het verpesten van een mooi na tuurgebied waren uitspringende aandachtspunten. SGP'er G.J. Steunenberg wilde eerst alles laten bezinken, voor dat zijn partij een standpunt ging innemen: 'We worden te snel met het plan geconfronteerd. We willen er eerst nog eens goed naar kijken.' H. Kuipers van CDA wilde de aanleg van een Maïsweg niet meteen uitsluiten, zoals VVD en Gemeentebelang dat voordra gen. Maar er echt mee eens is de partij het er ook niet mee. 'Van ons krijgt u op dit moment dus Er was veel publieke belangstelling voor de commissievergadering. (Foto: Johan Bolink) nog geen ja.' De partij geeft dat wel voor het Wansinktracé. 'Voordat we aan de zuidkant be ginnen met het aanleggen van een Maisweg en rondwegen. PINKSTEREN 29 30 31 MEI OP DE DOMINEESKAMP 8' JAARGANG 4 Spare ribs barbecuen Blueslestival Kidscomer Adventureland Postbus 177 - 8100 AD Raaltewww.ribsenblues.nl zouden we eerst de twee andere tracés moeten aanleggen. Daar na kunnen we gaan evalueren. En als het dan in het zuiden van het dorp een grote puinhoop is. dan komt de Maïsweg weer in zicht.' PvdA kwam zelfs met een ver fijnd plan voor het Zilverzandtr acé, om de pijnpunten weg te ha len. R. De la Haije: 'Haal de spoorwegovergang uit de Dros- tenstraat. Dan hoef je Drosten- straat 7 ook niet op te kopen en krijg je geld van NS. Hiermee kun je dan een fietstunnel beta len.' Om de Stationsstraat te ont lasten, zou de Waagweg doorge trokken kunnen worden tot de Keizersweg. W. Vencklaas van Gemeentebe lang, gaf aan dat het Wansinktr acé bij zijn partij de voorkeur heeft. Het Zilverzandtracé zou ook gebruikt moeten worden door landbouwverkeer. De noor delijke rondweg is voor Ge meentebelang geen optie, omdat het teveel verkeer zou trekken richting Deventerweg. 'Wij wil len geen Maïsweg, maar een rondweg die zuidelijker ligt.' Deze moet dan van de Rijssen- seweg gaan lopen naar de N332. 'Dit moet geen snelweg worden, maar een ontsluitingsweg', bena drukte hij. De VVD ziet een probleem bij de aanleg van het Zilverzandtr- acc. 'Op de Stationsstraat komt dan behoorlijke druk te liggen tussen het fietsverkeer, vracht- Holten - Het Holtens Nieuws blad heeft sinds kort een eigen website. Op www.holtens- nieuwsblad.nl vindt u belang rijke informatie over kantoor adres en waar u terechtkunt voor nieuwstips en opgeven van advertenties. Ook kunt u via de website anoniem tips doorgeven aan de redactie. Heeft u dus een tip, maar wilt u liever geerTaf- zender erbij? Surf dan naar www.holtensnieuwsblad.nl en verstuur uw verhaal anoniem naar de redactie. Ook is het mogelijk om via deze site een abonnement te nemen op het Holtens Nieuwsblad, en deze eerst vier weken uit te proberen. verkeer en intern verkeer. Dat is onaanvaardbaar', zegt J. Keve- lam. Het Wansinktracé is wel prima en sluit goed aan op de fietsroute, die gepland staat over de Kolweg. 'De Maïsweg is geen goed alternatief. Maar in het zui den is wel ontsluiting nodig. Dat zou dus deels over de Pastorie straat en de Kerkstraat moeten gaan: tot een maximum van 3500 motorvoertuigen.' Eventu eel zou er volgens hem wel een zuidelijke rondweg in de buurt van de Aalpolsweg moeten ko men. Zo wordt dan de Beuseber- gerweg ontsloten. Wethouder W. Stegeman blijft geloven in het gepresenteerde plan: 'Het is zo gepresenteerd omdat de lus compleet moet zijn rond het dorp. Verkeer is net als water en zoekt de snelste route.' Bij het ontbreken van een com plete lus, zou het verkeer daar om gaan zoeken naar andere mogelijkheden. In het zuiden zou dan de Pastoriestraat te zwaar kunnen worden belast. Om alle partijen de tijd te geven een eigen standpunt over het plan in te nemen, zal over enkele weken een vervolg op deze com missievergadering komen. Een datum is noa niet bekend. De opbrengst van de collecte is bestemd voor wetenschappelijk onderzoek, voorlichtingsactivi teiten, het organiseren van bege leide vakanties voormensen met epilepsie en individuele hulp. Epilepsie is een tijdelijke func tiestoornis in de hersenen die zich uit in aanvallen. Het thema 'Epilepsie: Soms ben je er even niet bij' wil duidelijk maken dat mensen met epilepsie momenten in hun leven letterlijk missen doordat ze een epilepti sche aanval hebben. Af en toe zon en overwegend droog. Vrijdag, zaterdag en zon dag overdag veel wolkenvelden, nu en dan zon tijdens enkele op klaringen. Met een aanhoudende noord westelijke tot noordelijke stro ming blijven we last houden van bewolking vanaf de Noordzee en zal de temperatuur niet hoger komen dan 15.0 a 17.0 graden. Holten - Het Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug houdt een cursus natuurfotografie. De cursus wordt gehouden op de maandagavonden 14, 21 juni en 5 juli en zaterdagochtend 26 ju ni. Opgeven kan vóór dinsdag 8 juni bij R. Evers, telefoon 0548- 622705 of per mail op r.evers(a ivn.nl U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Dhr./mevr.: j Woonplaats: Geef dat ook eens Telefoon: aan een ander door! Geeft als abonnee voor bet Holtens Nieuwblad op: BON j Dhr. 'mevr.: Gebruik deze bon I Adres: 1 voor het opgeven van [Woonplaats: een nieuwe abonnee j Postcode: Inzenden aan: j Telefoon: Holtens Nieuwsblad Bankrekening: Antwoordnummer 97 J Handtekcnins!: 7500 VB Enschede j J 46,20 per jaar (betaalw ijze: per acceptgiro) J 44.60 per jaar (betaalw ijze: automatisch) (losse nummers: 0,90) Mindervaliden die een wan deling willen maken door het Nationaal Park, kunnen daarvoor een rolstoel huren. Dijkerhoek - Wat de raads commissie Grondgebied be treft, wordt de groenstrook tussen de woningen Hakkerts- weg 13 en 15 gebruikt om er een huis op te bouwen. Dijker hoekers zien liever dat de groenstrook blijft en er een voetpad overheen gaat rich ting het toekomstige nieuw- bouwterrein. Zij willen graag groen in hun straat in plaats van volgebouwd met huizen. Volgens wethouder Wim Ste geman is de strook toevallig ontstaan en nooit bedoeld ge weest als groenstrook. 'Het is daarom gerechtvaardig om het te gebruiken als kavel. In het centrum van de nieuwbouw komt al groen en eventueel een speelwijde.' Dijkerhoekers pleiten er ech ter voor om de strook te be houden, zodat kinderen er ge bruik van kunnen maken om veilig naar de basisschool te kunnen gaan. Ze hoeven dan geen gebruik te maken van de vaak drukke Dijkerhoekse- weg. Daarnaast zorgt groen voor meer levendigheid in de straat. Ononderbroken bebou wing in zo'n kleine kern is volgens hen niet goed. Volgens de wethouder heeft de Dijkerhoekse school veel meer leerlingen dan alleen die van de Hakkertsweg. Die ma ken ook geen gebruik van zo'n veilige doorsteek. 'Als het niet veilig is bij de school dan moeten we daar wat aan doen.' Een doorsteek over de groen strook is volgens hem daar voor niet nodig. Voor ontslui ting van de straat is een extra pad ook niet nodig: 'Zo lang is de Hakkertsweg niet en aan beide kanten is de rest van Dijkerhoek goed te bereiken.' Stegeman geeft aan dat de schriftelijke en mondelinge bedenkingen in behandeling worden genomen om zo uit eindelijk tot een goed plan te komen. De meerderheid van de commissie bleek na deze uitleg geen problemen te heb ben met het invullen van de groenstrook als kavel. Vletgoor - Alle kinderen uit de groepen twee en drie van de basisscholen waren afgelopen zaterdag uitgenodigd voor de Open Dag van Blauw Wit. Naast voetballen, waren er ook leuke spelletjes te doen. Een intensief programma vol met verrassingen werd aangeboden. (Foto: Johan Bolink) Regiopolitie Twente wil niet meer opdraaien voor de kos ten die komen kijken bij ge vonden voorwerpen. Holten - Maar liefst tien mensen hadden zich als inspreker aange meld voor de afgelopen maan dag gehouden commissieverga dering over het verkeersstruc- tuurplan. Ze spraken vooral hun bezorgdheid uit over een te re aliseren Maïsweg. Jan Bult, hoofd van de Haar- school, is bang dat straks de Ko ningin Wilhelminastraat een drukke verkeersader gaat wor den. Hij had uitgerekend hoe veel honderden leerlingen vier maal per dag deze weg moeten oversteken. Dit levert volgens hem straks veel gevaar op. En dat automobilisten roekeloos kunnen rijden, weet hij uit erva ring: 'Een nicht van mij is op vijfjarige leeftijd door een auto omgekomen.' Gerard Snippert legde nogmaals de plannen uit die Holten Sup port hadden bedacht: een weg parallel aan het spoor, met een tunnel onder de perrons door. Zo zou de weg kunnen aansluiten aan de Dorpsstraat. Alberta Dikkers woont aan de Houtweg en betreurt dat er zo veel van oud-Holten al is verd wenen. Dat er veel fouten door de gemeente worden gemaakt, zoals het te dicht op de weg bou wen van het Abraham Berg-Hof en de appartementen aan de Sta tionsstraat. 'Denk nog eens goed na over de Maïsweg', drukt ze de commissieleden op het hart. 'De Beuseberg en de Haar voelen zich straks afgesneden van de rest van het dorp. Behoed ons te gen nog zo'n blunder in ons mooie Holten.' Mamix Schippers heeft alle be grip voor de plannen om het centrum in Holten te ontlasten, maar: 'Het dorp is eerst voor de bewoners. Het belang van de middenstand en de industrie komt op de tweede plaats.' Hij is bang dat de nieuwe weg een aanzuigkracht zal hebben. Ver keer zou daardoor eerder langs Holten razen in plaats van over de A 1. Directeur Klein van de Regen boog is bang dat er straks veel verkeer gaat rijden over de Schoolstraat. Hij stelt dan ook voor om de Schoolstraat een richtingsverkeer te maken, met een verkeersdrempel en een oversteek. Holten - In de week van maan dag 24 tot en met vrijdag 29 mei gaan 45 duizend vrijwilligers op pad om huis aan huis te collecte ren voor het Epilepsie Fonds. Bij Boer Biet werd vorige week de Finale van het Hol tens Kampioenschap biljar ten gehouden. flAAF SJAND PRIX

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2004 | | pagina 1