Rondje Holtens Cultuur (hus) op twee grote podia Nieuw verkeersplan gaat drukte in centrum te Holtens Nieuwsblad U Bazaar rond Kandelaar Gemeente wil erepenning Verkeersplateau in Haalmansweg Inloopavond gepland op dinsdag 18 mei in gemeentehuis Leerlingen Regenboog krijgen verkeersdiploma In dit nummer. Uitwisseling leerlingen school Winterberg Brainstormavond over Maïsweg Weekendweer Dauwtrappen SCHAAPSCHEERDERSDAGEN RIBS BLUES FESTIVAL. RAALTE Grote magazijnverkoop Holtens Nieuwsblad Donderdag 13 mei 2004 Redactie: 0548 - 597370 Advertentie: 0548 - 597351 Holtons.Nieuw5blad@wiik.wegener.nl Abonnementsprijs 44,60 Losse nummers 0,90 Inleveradres: Blokker Van de Maat Holten - Twee grote podia wor den zaterdag 5 juni opgesteld in het centrum van Holten. Daarop presenteren zich die dag vanaf vier uur 's middags Holtense muziek- en toneelverenigingen. In het gemeentehuis is 's avonds eveneens van alles te doen. Voor de eerste keer wordt dan het Rondje Holtens Cultuur(hus) ge houden. Dit wordt een jaarlijks evene ment, vooruitlopend op het te re- al iseren Kulturhus in de kern Holten. Het programma duurt tot 23.00 uur. Hoewel het programma nog niet helemaal ingevuld is, kan er toch al wel een tipje van de sluier op gelicht worden. Burgemeester Bort Koelewijn opent het Rond je Holtens Cultuur(hus) om 16.00 uur. Aansluitend wordt een ballonnenwedstrijd gehou den voor de jeugd. Op de podia op de Smidsbelt geven zo'n tien Holtense verenigingen acte de Hohen - Wegens een uitwisse lingsproject zijn leerlingen uit Winterberg in Holten bij scho lengemeenschap De Waerden- borch. Afgelopen woensdag werden er verschillende acti viteiten op de school gehou den. (Foto: Rinus Vrijdag) Holten - Rondom Gereformeerde Kerk De Kandelaar wordt zater dag 15 mei een grote bazaar ge houden waar voor iedereen wat te beleven is in en om het gebouw. Vanaf 10.00 uur 's morgens is de bazaar geopend tot vijf uur 's mid- Voor kinderen is er een draaimo len en een springkussen, heel veel spelletjes en de grabbelton. Er is ijs, frisdrank en er zijn snacks voor groot en klein. Voor de snuf felaars is er een interessante markt aan de achterkant van de kerk waar men heerlijk rond kan struinen. Ook boekenliefhebbers kunnen aan hun trekken komen in de grote boekenkraam en voor hobbytuinierders is er een prach tige stand met tuinplanten en heesters. Tevens is er een afdeling beeldende kunsten met aquarellen en olieverfschilderijen en andere kunstuitingen die niet alleen te bekijken zijn maar ook te koop. Verder zijn er allerlei gezellige spelletjes waarbij leuke prijzen te winnen zijn. De totale opbrengst van deze dag is bestemd voor de aanschaf van nieuwe verwar mingsketels, een hoog nodige vernieuwing die een flinke aan slag betekent op de kerkenraads- kas. Holten - De gemeente Rijssen- Holten wil een erepenning kun nen uitreiken aan haar burgers die zich op een bijzondere ma nier in positieve zin hebben on derscheiden. Zij worden erebur ger van Rijssen-Holten. Burgemeester en wethouders stellen voor geld beschikbaar te stellen voor de aanschaf van erepenningen en de daarbij ho rende draagspelden. Het bureau Van Kempen en Begeer is al be zig met het ontwerp. De gemeente kan dan een aantal van vijf of een veelvoud daar van ineens bestellen, die dan vervolgens per stuk gegraveerd Holten - Er wordt een plateau aangelegd op het kruispunt Haal mansweg/ Meester Bosweg. Ter plekke van het kruispunt wordt de maximumsnelheid 60 km per uur. Burgemeester en wethouder gaan met deze voorstellen akkoord. Het voorstel komt nog voor een periode van vier weken ter inzage te liggen. De gemeente wil een deel van de Meester Bosweg verharden. Het gaat om het gedeelte tussen de Haalmansweg en kinderboerderij Dondertman. Kinderboerderij Dondertman verzocht ook om een plateau op het genoemde kruispunt. Met de aanleg van het plateau en het aanpassen van de maximumsnelheid wil de gemeente de verkeersveiligheid op het kruispunt verhogen. Ter plekke van het plateau eindigt het fietspad. De gemeente wil het fietsverkeer op het fietspad voorrang laten verlenen aan het verkeer op de Haal mansweg. De gemeente heeft vooraf de mening van de aanwo- nenden gepeild. De zeven aanwonenden van de Haalmansweg kregen een brief met een reactieformulier. Eén aanwonende re ageerde en deze reactie was positief. De Haalmansweg ligt niet op een uitrukroute van de brandweer en de brandweer heeft geen be zwaar tegen de aanleg van het plateau. Ook de verkeersoverleg- groep reageerde positief op het voorstel. De aanlegkosten van het plateau zijn geraamd op 10.000 euro, exclusief BTW. présence. „Het zijn mooie, grote podia en ze zijn overdekt. Dat moet goed in orde zijn. dat maakt het ook aantrekkelijk voor de deelnemers om op te tre den", vindt Mark Jaarsma, me dewerker van de gemeente Rijs sen-Holten en voorzitter van de programmaraad. Vanaf 17.00 tot 19.00 uur is er een jeugdpro gramma. Leerlingen van basis scholen treden op met musical, dans (streetdance en klassiek jazzballet onder andere) en mu ziek. Dan is er een half uur pau ze met muziek en vanaf 19.30 uur tot 23.00 uur is het program ma samengesteld door volwas senen. Er is toneel en muziek en er treedt een band op. „Op de podia wordt een non-stoppro gramma gedraaid. Het is een Night of the Proms-achtig idee. Stopt het optreden op het ene podia, dan begint men op het an dere. Het leuke is dat er gezorgd is voor een afwisseling van ver schillende muziekstromen en to neel". aldus Jaarsma. Lees verder op pagina 7 Holten - Leerlingen van de Regenboog kregen deze week hun verkeersdiploma uitgereikt. Enkele weken geleden werden er praktijk- en theorie-examens gehouden. Speciaal hiervoor kwam loco-burgemeester Jan Ligtenberg langs om de diploma's eigenhandig uit te reiken aan de leerlingen. (Foto: Rinus Vrijdag) kunnen worden. De ereburgers worden uitgenodigd bij speciale activiteiten die door de gemeen te gehouden worden. Bui ge- meester en wethouders en de ge meenteraad krijgen zo de moge lijkheid om zowel ingezetenen als niet-ingezetenen van Rijs- sen-Holten op een bijzondere wijze te onderscheiden. Het ereburgerschap, zo staat in de stukken te lezen, kan worden toegekend als blijk van waarde ring, genegenheid, dankbaar heid aan hen die zich ten aan zien van de gemeenschap Rijs- sen-Holten op zeer uitzonderlij ke wijze verdienstelijk hebben gemaakt. Holten - Het college van B en W is eruit. Er komt een Zilver zandtracé en een verbindings weg tussen de Oranjestraat en Waagweg via de H.J. Wans ink- straat en de Industriestraat. Ver der staat de Maïsweg weer inge tekend: een verlaagd aangelegde weg van de Oranjestraat, over het Zandvoortpad, via de Beuse- bergerweg, naar de rotonde in de Larenseweg. In het gemeente huis in Holten wordt dinsdag 18 mei vanaf 16.00 uur een inloop avond gehouden. Belangstellen den kunnen de plannen dan be kijken en informatie erover in winnen. Al jaren wordt gebakkeleid over de verkeersdrukte in het winkel centrum van Holten. Vele va rianten zijn de revue gepasseerd: met een noordelijke rondweg en met een zuidelijke rondweg. Recent onderzoek heeft uitge wezen, dat het voorgestelde plan met drie nieuwe verbindingen het beste is. De verkeersdrukte is dan nergens onevenredig groot en het centrum wordt ontzien. Het grootste probleem is het ver keer naar en van Holten. Slechts 30 procent bestaat uit verkeer dat doorrijdt en niets in de plaats zelf te zoeken heeft. Eerst rond wegen aanleggen buiten Holten heeft daarom weinig effect. Ver keer binnen de bebouwde kom moet eerst goed omgeleid wor den. 'Vaak hoor je: "De vouwen wor den me uit de broek gereden", ledereen is het er dan ook wel mee eens dat we moeten streven het doorgaande verkeer uit de Dorpsstraat te weren en het cen trum leefbaarder te maken', ver telt wethouder Wim Stegeman. 'Met Koninginnedag konden we het nog zien. De weg was afge sloten voor het verkeer en het was er echt gezellig.' In eerste instantie wordt het centrum ver keersluw gemaakt. Woningen en De Enk waar de Maïsweg zou moeten komen. (Foto: Sander Scheperman) winkels blijven daarbij wel be reikbaar. 'Wel denken we eraan om Smidsbelt in een later stadi um autovrij te maken'. Het Zilverzandtracé zal komen te lopen vanaf de rotonde in de Rijssenseweg. naar de kruising Drostenstraat en Dikke Steens- weg. Het grote probleem was al tijd echter waar de aansluiting daar moest komen. De ruimte tussen de weg en de spoorweg overgang zou te klein worden. Daarom is ervoor gekozen de weg voor de huidige kruising aan te laten sluiten. De weg gaat dan met een bocht verder dwars door het huis van Drostenstraat 7. Hierdoor ontstaat een opstel- strook bij de spoorwegovergang. Ook is bij de spoorwegovergang gedacht aan een fietsoversteek- plaats. Een fietstunnel daar, gaat niet door. De Dikke Steensweg zal worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De Zilverzandweg zal worden opgewaardeerd tot fiets en wandelpad. Net als het Groe ne Wegje, het zandpad langs het spoor, tussen de Reebokken weg en het Beukenlaantje. De kruising met de Larenseweg en de Dorpsstraat geeft nu vaak problemen. Om opstoppingen te voorkomen, zal hier de voorrang worden gewijzigd. Verkeer dat van de Stationsstraat naar de Dorpsstraat richting Deventer gaat. krijgt voorrang. Verkeer vanuit de Larenseweg en uit het winkelcentrum, moet dus wach ten. De Drostenstraat en de scherpe bocht bij vleesfabriek Udema zullen niet worden veranderd. 'We zijn nog niet zeker over de veranderingen in wijk de Kol. Daarnaast willen we de weg niet aantrekkelijk gaan maken voor doorgaand verkeer', benadrukt Stegeman. De tweede maatregel is een ont- sluitingsweg van de Oranje straat, via de H.J. Wansinkstraat en Industriestraat naar de Waag weg. Een slinger vanaf de Rabo bank via de Kolweg naar de Kerkhofsweg, gaat niet door Om de ontsluitingsweg te reali seren, zullen enkele huizen aan de H.J. Wansinkstraat door de gemeente worden opgekocht. Verder is de gemeente in onder handeling met Spectrum Wonen over enkele huurwoningen in deze straat. Om te voorkomen dat door gaand verkeer op de Oranje straat toch doorrijdt via het win kelcentrum, zal de Dorpsstraat eenrichtingsverkeer worden. Ook is er rekening gehouden met toename van het verkeer in de toekomst. Na uitbreiding van industrieterrein Vletgaarsmaten, nieuwbouw van woningen en meer verkeer uit Rijssen, zal dit zeker het geval zijn. Daarom staat voor het jaar 2020 twee rondwegen geprojecteerd: een noordelijke (bovenlangs het spoor met aansluiting op de ro tonde bij Oad Reizen) en een zuidelijke (via de rotonde in de Markeloseweg naar de provin ciale weg N 332. Vandaar kan het verkeer richting A 1 gaan). Lees verder op pagina 7 ït. Pagina 3 Vele politieke partijen heb ben zicht tijdens het Holtcr Politiek Café uitgesproken tegen de Maïsweg. Pagina 7 De Bevrijdingsloop werd w eer gehouden bij sportpark Meermanskamp. Vele Hol tenaren deden mee. Pagina 7 Theaterproject Daniël bleek ondanks regen op vrijdag een enorm succes. Er wordt gedacht aan een vervolg. Holten - Wegens het besluit van het college van B en W om een Maïsweg achter de Pastorie straat aan te leggen, wordt een brainstormavond gehouden in de Biester. Dit wordt donderdag 13 mei gedaan om 20.00 uur. Iedereen is welkom om te dis cussiëren. Het is vooral de be doeling om ideeën van elkaar te horen Af en toe zon en overwegend droog. Vrijdag, zaterdag en zon dag overdag veel wolkenvelden, nu en dan zon tijdens enkele op klaringen. Met een aanhoudende noordwestelijke tot noordelijke stroming blijven we last houden van bewolking vanaf de Noord zee en zal de temperatuur niet hoger komen dan 15.0 a 17.0 graden. Wat aan de koele kant voor half mei. Weerman, Freddie Paalman Holten - Natuurdiorama Holter- berg houdt op Hemelvaartsdag, 20 mei, voor vroege vogels een natuurwandeling met ontbijt. Een deskundige gids laat tijdens de wandeling de mooiste plek ken van dit gebied zien, en ver telt over het wel en wee van flo ra en fauna van deze unieke streek. De tocht begint om 07.00 uur. Na afloop van de anderhalf uur durende wandeling staat er een uitgebreid ontbijtbuffet klaar bij Restaurant 'de Wielen', tegen over het museum. Daarna brengt men een bezoek aan het Natuur diorama. Inlichtingen en reservering: Na tuurdiorama Holterberg. tele foon: 0548-361979. Als lezer van hel Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd Als abonnee bent u n verzekerd. 21 en 22 mei a.s. in het centrum van Markelo Met o.a. oude ambachten, kermis en kartingwedstrijden PINKSTEREN 29 30 31 MEI OP DE DOMINEESKAMP 8' JAARGANG Span ribs barbecuen Blues festival Kidscomer Adventunland Postbus 177 - 8100 AD Raaltewww.ribsenblues.nl in Expo Center Hengelo 1S*1« MEI 10.00- 17 00 uur Verkoop van o.a. gereedschap, (merk)kleding, keukens, huishoudelijke apparaten, computers, (tuin) meubelen, etc. Voor een compleet overzicht kijk op www.stock-sale.nl Info- EXPOSURE beursmanagement. 074 - 2 559 559 U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe I abonnee opgeeft! Dhr./mevr.: 1 Woonplaats: Geef dat ook eens [Telefoon: aan een ander door! Geeft als abonnee voor bet Holtens Nieuwblad op: BON Dhr./mevr.: Gebruik deze bon Adres voor het opgeven van 1 Woonplaats: een nieuwe abonnee Postcode: Inzenden aan; Telefoon Holtens Nieuwsblad [Bankrekening: An™°vBUFmmtrH7 I Handtekening: 7500 VB Enschede €46,20 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) J 44,60 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: 0,90)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2004 | | pagina 1