J SGP wil uitgaven beperken tot dubbel gymlokaal Ronde van Overijssel Snelheden in woonwijken waren niet goed te meten' Holtens Nieuwsblad SG Waerdenborch in buitenlandse sfeer Kaartverkoop project Daniël loopt goed zaterdag 1 mei a.s. Start en Finish in Rijssen! Holtense politie krijgt 'wapen in strijd tegen te hard rijden Thema 4 en 5 mei: Vrijheid is kiezen en delen m mWÊ In dit nummer. Eerste Beukske Oranjestraat met applaus gepresenteerd Grandioze Geen nieuwe wonjng in bos Weekendweer Verderop in deze krant vindt u nieuws en informatie over uw provincie. 1* teaJfl Donderdag 29 april 2004 Redactie: 0548 597370 Advertentie: 0548 - 597351 Holtens.Nieuwsblad@whk.wegener.nl Abonnementsprijs 44,60 losse nummers 0,90 Inleveradres: Blokker Van de Maat Pagina 3 Trijnet Overkempe is voor de tweede keer gastmoeder. 'Je hecht je wel aan zo'n kind.' Rijssen-Holten - De SGP-fractie wil de uitgaven en reserveringen voor het Kulturhus in Holten voor 2005 beperken tot de reali satie van het dubbele gymnas tieklokaal. De overige geldelijke reserve ringen wil de fractie van de Staatkundig Gereformeerde Par tij uitstellen tot 2007 en verder. 'Alleen de bouw van het dubbele gymnastieklokaal is zeker en dit onderdeel moet dan ook verder worden uitgevoerd', vond de fractie. De SGP vond dat er nog veel on zeker is ten aanzien van andere onderdelen van het Kulturhus ook al omdat er nog onderhan delingen moeten worden ge voerd. Omdat het gemeentehuis van Holten, dat een belangrijk rol speelt bij realisatie vari het Kulturhus, pas in 2007 vrij komt, wil de SGP in 2005 hier voor geen geld reserveren. 'Dat kunnen we beter gebruiken voor het reviseren van De Kol', aldus SGP-raadslid J. 'Slagman. 'We kennen de gevoelens van de SGP ten aanzien van het Kultur hus', reageerde wethouder J. Flim-Gerritsen. Ze had geen be grip voor de motie van de SGP en vond dat de uitgaven en re serveringen niet uitgesteld kon den worden. Ze wees er op dat Holten - Met applaus werd het eerste Beukske van de Oranje straat gepresenteerd. Dit ge beurde afgelopen dinsdag in Galerie De Waerdenborch. Buurtvereniging Oranje No- abers heeft veel tijd in het boekje gestoken en het resul taat mag er dan ook wezen. Tweehonderd bladzijden vol met wetenswaardigheden over de Oranjestraat. Voor belangstellenden is er in de galerie een expositie over de Oranjestraat. Zo zijn er voorwerpen van vroegere middenstanders of andere zaken die herinneren aan het leven in de Oranje straat in de vorige eeuw te be zichtigen. Dit kan tot en met 30 april, 1 en 2 mei en 7 en 8 mei. van 14.00 tot 16.00 uur. (Foto: Johan Bolink) Holten - Kalfstermansweide zal 7 en 8 mei worden omgebouwd tot een spectaculair openlucht theater. Het theaterspektakel is een ini tiatief van de Hervormde Ge meente Holten, maar uitge groeid tot een project van heel de Holtense gemeenschap. Momenteel werken 250 mensen aan de vormgeving van het spektakel en achter de schennen zijn nog eens honderd mensen actief. Deze mensen zijn gerek ruteerd uit de workshops die we in het begin van dit jaar hebben opgezet voor de Holtenaren en mensen die enthousiast werden door de opzet van het project. De regie van Dolf Moed staat garant voor kwaliteit. De decors zijn indrukwekkend, de muziek live en indringend, de entourage is spectaculair. Een toren van veertien meter hoog, een' smederij en een Poor thuis vormen de arenastad Ba- bel. De stad is afgezet met stads muren. De wel 250 medewer kers bestaande uit: figuranten, decorbouwers, spelers, dansers, circusacrobaten, muzikanten, zangers en technici maken het Bijbelverhaal Daniël tot een on vergetelijk actueel spektakel. De voorstelling begint om 20.30 uur en het plein is vanaf 20.00 uur open. Kaarten zijn onder meer te koop bij de VVV. 1 0.00 TOT I 7.00 UUR Rondom Hotel "t Lansink wlik Tuindorp BOEKEN-EN TUINPLANTENMARKT boeken tuinplanten horeca entertainment muziek clown gemeente en verenigingen druk bezig waren met het Kulturhus. 'Er vinden onderhandelingen plaats, maar daarover zijn nog geen gegevens bekend.' VVD- fractievoorzitter J. Kcvelam vroeg zich af wat de werkelijke reden van de SGP was om met deze motie te komen. 'Als de normale planning doorlopen wordt hebben we deze gelden nodig.' Kevelam had nog geen geluiden gehoord dat er sprake was van stagnatie in de voort gang van het Kulturhusproject. Ook van GemeenteBelang kreeg de SGP geen steun, en dat gold ook voor het DA. 'De SGP heeft toendertijd tegen het Kulturhus- plan gestemd. We zijn als fracties overeenge komen dat een fractie die ergens tegen stemt toch constructief meedoet. En nu wil de SGP een vertraging invoeren?' SGP-raadslid J. Slootweg benadrukte dat het ging om het financiële plaatje waar de SGP haar bedenkingen tegen had. Het SGP-voorstel haalde het niet. Holten - Scholengemeenschap De Waerdenborch werd afgelopen w oensdag voor een dag 'omgebouwd' tot Talendorp. Voertaal was die dag Engels, Frans en Duits. Zo konden de leerlingen goed hun talen oefenen. Er werden onder meer spelletjes gedaan in een buiten landse sfeer. (Foto: Sander Scheperman) Holten - 'Helaas vloeien de op brengsten van de bekeuringen niet in de gemeentekas', sprak burgemeester B. Koelewijn la chend tijdens de overhandiging van de lasergun aan politiechef H. Sjoers van het korps Rijssen- Holten. 'Maar we moeten er ook bij vermelden dat we de politie ook zelf niet betalen.' De lasergun is het nieuwe 'wa pen' van politie, gemeente en 3VO in de strijd tegen hardrij ders in de gemeente. De laser gun is handzaam, kan vervoerd worden in een fietstas en kan overal ingezet worden. 'Klagen burgers er over dat in hun straat te hard gereden wordt, dan is dat nu makkelijk te controleren', ga ven Koelewijn en Sjoers aan. De lasergun is eigendom van de ge meente. De politie krijgt het ap paraat in bruikleen. Afgespro ken is dat de politie het apparaat minimaal vijftien uur per maand effectief inzet, in totaal 180 uur op jaarbasis. De beidé4plaatselij ke 3VO-afdelingen zijn in hun sas met het apparaat, dat ook door hen gebruikt gaat worden. Koelewijn ging in op de achter grond van de aanschaf. Hij wees er op dat bij het enige tijd gele den gehouden wijkveiligheids onderzoek te hard rijden als een van de drie belangrijkste erger nissen naar voren kwam. 'Daar moet je als gemeente iets aan doen', aldus Koelewijn. Ook de politie wilde graag een makke lijk hanteerbaar apparaat waar mee men op korte termijn actie kon ondernemen als er snel heidsklachten kwamen uit de burgerij. 'Meten is weten. Soms heeft men het gevoel dat er te hard gereden wordt, terwijl dat niet zo is en dat is hiermee ook duidelijk te krijgen. Op basis van de meetgegevens kun je rechtvaardigen dat je in een be paalde straat snelheidsremmen- de maatregelen neemt bijvoor beeld.' Metingen kunnen uitwij zen of er een iemand is die zich niet aan de snelheid houdt, of dat mensen veel te hard rijden, soms gewoon schandalig hard. We zullen er meer aan moeten doen om dat tegen te gaan en de vei- ligheid'in de wijken in dit op zicht te verbeteren.' Burgers met klachten over te hard rijden in hun straat of wijk kunnen zich dan ook melden bij de 3VO. Dinsdagmiddag, na de overhan diging, liep het gezelschap naar de hoek Kerkstraat/ Oranje straat. waar de lasergun gericht werd op de langskomende au to's. Het was even weten hoe het werkte, maar daarna kon de snelheid van het voertuig perfect gemeten worden. Een langsfiets ende recreatieve wielrennen kreeg complimenten: 30 kilome ter per uur fietste hij... Burgemeester Bort Koelewijn probeert de nieuwe aanwinst uit. (Foto: Sander Scheperman) het een structureel probleem is. In het ene geval kan de be treffende bestuurder meteen ge lokaliseerd worden en aange houden, in het andere geval zal de gemeente wellicht andere maatregelen moeten nemen. Veiligheid is een van de belang rijk items binnen de gemeente. Koelewijn gaf aan dat er in 2003 een lichte stijging van verkeers slachtoffers binnen Rijssen-Hol ten te zien is: 101 gewonden werden geregistreerd en drie do delijke slachtoffer. 'We zien het begin van een stijgende lijn, en die willen we graag aftoppen. Dit kan een van de middelen zijn om daar iets aan te doen.' Ook politiechef Sjoers gaf aan dat het veiligheidsonderzoek een belangrijk onderzoek was voor de gemeentelijke politie. 'Te hard rijden is een belangrijk item. Maar snelheden in woon wijken waren niet goed te me ten.' De plaatselijke politie was daarbij ook afhankelijk van de door de regio geplande snel heidscontroles en kon niet direct zelf de apparatuur inzetten. Met het in gebruik nemen van de la sergun is dat veranderd. Sjoers is blij met het apparaat en gaat nauw samenwerken met 3VO wat de inzet van het apparaat be treft. 3VO zou bij klachten de snelheid in die straat of wijk kunnen registreren, blijkt dan in derdaad dat er te hard gereden wordt, dan kan de politie de con trole overnemen en bekeuren 3VO-bestuurslid A. Hofhuis ziet het apparaat helemaal zitten. 'We hebben duidelijk de intentie om als er klachten komen, sa men met een buurtbewoner te controleren. Ik heb de indruk dat De PARA NORMAAL BEURS I 2 mei.Twentehallen, Enschede Vele stands op spiritueel gebied Entree 6,50 euro ind. gratis lezingen Za. 12-18 uur Zo. 11-18 uur P gratis Info: VIEW: 071-561 19 34 Kortingsbon op www.paraview.nl Nieuw: Nu ook Health Beauty! Maats Schildersbedrijf sluit de deuren. Lous van Dijk neemt het over met New Fi gure Clinic. Pagina 7 Het Piratenfeest werd een grandioos feest. Met Denny Christan maar ook de Hool- ter Korhanen. Holten - Twee inwoners van Holten vroegen de gemeente medewerking voor het bouwen van een woning op een geërfd perceel grond aan de Helhuizer- weg. De bedoeling was een wo ning te bouwen die zou passen in de omgeving. De gemeente toetste de vraag aan het gemeentelijk en provin ciaal beleid en kwam tot de con clusie dat het voorstel niet paste binnen het bestemmingsplan. 'Het perceel aan de Helhuizer- weg heeft de bestemming 'bos'. Het bouwen van een woning op grond van deze bestemming is niet toegestaan', aldus de ge meente. Bovendien, zo stelt de gemeen te. zijn extra woningen in het buitengebied op grond van het gemeentelijk en provinciaal be leid niet toegestaan. 'Woning bouw dient plaats te vinden in de kern en niet in het buitengebied. Om precedentwerking te voor komen dient dan ook geen me dewerking te worden verleend.' Af en toe zon en enkele regen of onweersbuien. Koninginnedag in de morgen nog redelijk weer met af en toe zon, in de loop van de morgen en met name in de middag kan er een enkele lokale bui ontstaan. Daar kan een pitti ge bui tussen zitten. Tempera tuur 16.0 a 17.0 graden. Zater dag en zondag licht wisselvallig en kans op een enkele bui. nu en dan zon tijdens opklaringen Temperatuur rond de 15.0 gra den. Weerman, Freddie Paalman Als lezer van hel Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. '"Overijssel Holten - Ondef het thema Vrijheid is kiezen en delen vindt dit jaar de dodenherden king op 4 mei plaats waarvan de organisatie in handen is van de Stichting Nationale Feestdagen. 's Morgens om elf uur worden de kinderen uit de bovenbouw van alle Holtense basisscholen verwacht op de Canadese be graafplaats. Als spreker komt daar Thea Kroese. Er wordt een gedicht voorgedragen door een kind en de Holtense Muziekvereniging zal koraal- muziek spelen. Daarna is de kranslegging door de kinderen en hei gemeentebestuur. Net als elk jaar zullen ook nu weer Canadese oud-strijders aan wezig zijn. Na de plechtigheid is er gelegenheid voor andere aanwezigen om bloemen te leggen op de graven, 's Avonds om zeven uur is er een herdenkingsbijeenkomst in de Hervormde Kerk waar naast Thea Kroese ook ds. Gijsen zal spreken. Medewer king wordt verleend door het koor Campanella.- Aansluitend is er een stille tocht naar het monument aan de Molenbelterweg, na de twee minuten stilte zullen de oorlogsslachtoffers worden gememoreerd en zal burge meester Koelewijn de bijeen komst afsluiten. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Dhr./mevr.: j Woonplaats: Geef dat ook eens Telefoon: aan een ander door! Geeft als abonnee voor bet j Holtens Nieuwblad op: BON j Dhr./mevr.: Gebruik deze bon -^dresj voor het opgeven van Woonplaats: een nieuwe abonnee Postcode: Inzenden aan: j Telefoon: Holtens Nieuwsblad Bankrekening: Ant^r^ummer97 Handtekening: 7500 VB Enschede J 46,20 per jaar (betaalw ijze: per acceptgiro) j J 44.60 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: 0.90)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2004 | | pagina 1