Race met klassieke motoren in Beuseberg Programma van aubade, Koninginnedag taptoe tot Idols Excursie Natuurmonumenten naar de Schotse hooglanders op De Sprengenberg Jubilarissen Astma Comité Veilig op reis na caravancontrole Superkoningiimenach met Supergirls en DJ Marnix Veertig hobbyisten exposeren op Creatieve Handen Beurs Oranjedarten Müller in zee met De Zuivelhoeve Bloemenactie mannenkoor Klassiek concert Opa- en omadag Sponsorloop Tsjernobylkinderen Donderdag 22 april 2004 Holtens Nieuwsblad Holten - De sponsorloop van Stichting Hulp aan Tsjemobyl- kinderen die 31 maart werd gehouden, is een groot succes ge worden. Door zo'n 350 kinderen is onder perfecte weersomstandighe den in totaal 7.200 euro bij elkaar gelopen. Hiermee werden de verwachtingen van de organisatie ruimschoots overtrof fen. Ook de kinderen overtroffen zichzelf door veel kilome ters te maken. Enkelen haalden zelfs tien ronden van zeshon derd meter, en dit binnen 30 minuten. Met rode hoofden kwa men veel kinderen na afloop in de kantine van de SV Holten om hun oorkonde en een presentje op te halen. Ook stond ranja klaar om de dorst te lessen. Ook bijna alle Wit-Russi- sche kinderen, welke zoals bekend nu in Holten zijn. liepen mee in de sponsorloop. De organisatie wil alle deelnemende kinderen heel erg bedan ken voor hun inzet om de sponsorloop tot een succes te ma ken. Zij hebben een belangrijke bijdrage geleverd, zodat de kinderen uit Wit-Rusland twee maanden lang in Holten kun nen zijn voor verbetering van hun gezondheid. Ook is de or ganisatie zeer erkentelijk voor de welwillende medewerking van de basisscholen en de SV Holten. Met de ervaring van de twee succesvolle sponsorlopen (na jaar 2001 en voorjaar 2004) hoopt de Stichting over enkele jaren ook een derde editie van de sponsorloop te mogen orga niseren. Holten - Traditiegetrouw houdt MAC de Holterberg op Koning innedag haar Klassiekerrace op de Beusebergring. Evenals voorgaande jaren is de 'race' in Holten de eerste wed strijd van het nieuwe jaar. De deelnemers staan dan ook te po pelen van ongeduld om hun mo toren naar de startstreep te du wen. Na maanden van sleutelen is het natuurlijk altijd wel even spannend of alles werkelijk zo goed functioneert als men zich had voorgesteld. Ook zijn er nogal wat nieuwe leden bijgeko men bij HMV, de Historische Motorsport Vereniging, met na me in de klasse 50 cc. De Beusebergring is een prach tig circuit, dat gelegen is rond het MAC-clubgebouw 't Stuur- huus en een lengte heeft van zo'n 1700 meter. Er worden ruim tweehonderd deelnemers aan de start ver- Op de foto van links naar rechts Jannie Meijer (zonder bril), Heike van 't Holt en Hanneke Bronsvoort met bril en de oudste en kleinste van de dames). (Foto: Sander Scheperman) Holten - Het Astma Comité heeft donderdag 15 april afscheid genomen van de dames Van 't Holt, Meijer en Bronsvoort. Jannie Meijer is 30 jaar lid van het comité. Hanneke Brons voort 36 jaar lang en Heike van 't Holt. was 28 jaar collecte organisator. Al die jaren hebben zij zich ingezet voor kinde ren en volwassenen met astma. Het Comité wil hen dan ook heel hartelijk bedanken voor hun bijzondere inzet. De collecte van het Astma Fonds wordt gehouden in de week van 10 tot en met 15 mei. Nieuwe collectanten zijn nu dan ook zeer welkom. Voor aanmelden of vragen kan men bellen met de huidige collecteorganisator, Cilia van Riel, telefoon: 364614. Holten - 3VO Holten hield vrijdag 16 en zaterdag 17 april in samenwerking met autobedrijf Enk Huzen en de politie Rijs- sen-Holten, haar jaarlijkse caravancontrole. In totaal werden 22 caravans onderworpen aan een technische controle door gekwalificeerd personeel van genoemd autobedrijf. Alvorens de deelnemers hun caravan de garage in konden rijden wer den eerst de spiegels getest op een buiten uitgezette spiegel- Na de controle praatte Bert van Eijk. politieagent van politie Rijssen-Holten, de deelnemers bij. In totaal werden ongeveer een veertigtal gebreken aan de caravans geconstateerd, varië rend van een verouderde gasslang tot banden met karkasbe schadigingen of breuken. In een aantal gevallen werd geadvi seerd om nieuwe banden te monteren. In twee gevallen werd geconstateerd dat in het kentekenbewijs niet de bevoegdheid tot het voortbewegen van een aanhangwagen was vermeld (het vroegere aanvullingsblad). Ten aanzien van gasslangen, de verbinding tussen de gasfles en de vaste leiding, wordt geadviseerd deze om de driejaar te verwisselen omdat men vaak wordt geconfronteerd met haar scheurtjes waaruit gas kan ontsnappen. Ook ten aanzien van de bevestiging van de kabel van de losbreekreminrichting valt een en ander op te merken. Deze mogen niet op een of andere manier losraken van de bevestiging. Vaak worden de ze kabels om de trekhaak gelegd hetgeen niet is toegestaan. De vrijwilligers van 3VO Holten hielpen de deelnemers aan informatie en kregen volop de gelegenheid hun werk voor 3VO te promoten. Dit leverde dan ook een aantal nieuwe le den op die met het regelmatig verschijnend informatieblad van 3VO op de hoogte blijven van veranderingen in de wet en waarin vele bruikbare tips worden gegeven. (Foto: Sander Scheperman) wacht, waaronder ook diverse rijders uit het buitenland. Het deelnemersveld Wordt verdeeld in acht verschillende klassen en rijden allemaal twee manches. Aan de start verschijnen diverse Nederlandse oud-topcoureurs en met de komst van zeker een tien tal Duitse en Belgische deelne mers krijgt het evenement zelfs een internationaal karakter. Bij een Regelmatigheidswed strijd voor Historische en Klas sieke Wegracemotoren, want zo heet het evenement officieel, gaat het niet om topsnelheden maar om regelmaat in de ronde tijden, hetgeen niet inhoud dat de deelnemers niet van opschie ten houden. De ware liefhebber van oude motoren kan deze dag zijn hart ophalen. Alleen al het geluid van een Norton, BSA, Matchless, MV Agusta, Aermacchi en niet te vergeten de Sparta, NSU, Eijsink en de 50 cc Van Veen Twee deelnemende leden van MAC de Holterberg aan de start: Jan Kampman (55) en Karei van Dijk (58) met de NSU Max uit respectievelijk 1957 en 1955. (Foto: archief MAC de Holterberg) Kreidlers en Jamathi's klinkt als muziek in de oren. Uiteraard is het rennerskwartier vrij toegankelijk voor het pu bliek zodat men de vaak fraai gerestaureerde racers van weleer van dichtbij kan bewonderen. Ook aan de randactiviteitcn is door de organisatie weer de no dige zorg besteedt. De motoren en onderdelenmarkt mag zich in een flinke belangstelling verheu gen, met plusminus vijftien kra men begint deze markt ook een behoorlijk aanzien te krijgen. Rond clubgebouw 't Stuurhuus zullen diverse tractoren te be zichtigen zijn en als extra attrac tie zal hier een viertal prachtige MV Agusta motoren staan te Holten - De Supergirls houden in samenwerking met Grand Café t Keuntje en DJ Mamix een heuse Hooltense Konininnen- ach. Amsterdam en Den Haag zal hiermee worden overtroffen. DJ Marnix draait vanaf 22.00 uur de sterren van de hemel en met zijn muziek menig voetje van de vloer krijgen. Dat het feest tot in de vroege uurtjes door zal gaan. staat vast. Café 't Keuntje is namelijk tot 04.00 uur geopend. De dresscode tijdens het feest is oranje boven (of onder). De entree is gratis en iedereen is uitgenodigd. Dijkerhoek - Organisator De Veluwe houdt zondag 25 april van 11.00 tot 17.00 uur een Creatieve Handen Beurs in restaurant Het Bonte Paard in Dijkerhoek. Maar liefst veertig hobbyisten uit heel Nederland nemen deel aan deze beurs, welke dan ook tot de laatste plaats is volge boekt. Het aanbod is uniek te noe men met onder meer zijde schilderijen, olieverf- en acrylschilderingen, 3D-schil- derijen, keramiek, sieraden met de hand gemaakt van kris tal. kaarten en edelstenen, brooddeeg, betondecoraties, loodcrea. handgeboetseerde babypoppen, zonnekinderen en poppenkleertjes, glasgrafie, Twentse spreuken, specifieke techniek van kralen, figuurza gen van plexiglas, houtsnij werk, beelden, tin gieten. Entree volwassenen 2 euro per persoon. Kinderen tot en met 12 jaar 1 euro per persoon. pronken. Deze 750 cc viercilin- der motoren van ongeveer 25 jaar oud, kunnen als echte col lectoritems worden beschouwd en zijn een lust voor oog en oor De trainingen starten om 10.30 uur en de wedstrijden om 13.00 uur. De toegangsprijs bedraagt 3 euro. Voor kinderen tot en met 14 jaar 1,50 euro. Holten - Voor de zevende keer wordt vrijdag 30 april het Oran jedarten gehouden in Bierlokal am Bahnhof. Holten - Na een paar jaar experi menteren met aanvangstijden is het vijfkoppige bestuur van de Stichting Viering Nationale Feestdagen tot de conclusie ge komen dat de programmering van de feestelijkheden op Ko ninginnedag, zoals deze tot voor enkele jaren geleden werd ge hanteerd, nog het beste aansluit bij de wensen van de organisatie en van het publiek. Men begint dan ook weer tradi tioneel met om 10.00 uur de au bade op de Smidsbelt met zang van hopelijk heel veel kinderen en andere belangstellenden, on der leiding van de Holtense Mu ziek Vereniging. Om 10.30 uur is er rommelmarkt voor de kinderen op de parkeer plaats bij Albert Heijn. Op de Smidsbelt is er in die tijd een presentatie van de Holtense ver enigingen. Om 11.00 uur start de brunch in de Dorpsstraat waarvoor ieder een kaarten kan kopen bij de VVV. volwassenen betalen 5 eu ro en kinderen tot en met groep 8 van de basisschool 2.50 euro. Aan de dan nog net in Holten verblijvende kinderen uit Tsjer- nobyl wordt de brunch gratis aangeboden door de Holtense Handelsvereniging en de Hol tense Horeca. Tijdens het brun chen komt dweilorkest De Braandheultjes de boel muzikaal opluisteren. Om 12.00 uur is er een optreden van de Hoolter Daansers en een gastoptreden van een Deense folkloristische dansgroep. Rond 13.00 uur kunnen de kin deren lekker uit hun dak gaan bij de disco-drive in met Magie Me lodie. Tussen 13.00 en 13.45 uur start de gezinsfietspuzzeltocht. geor ganiseerd door Wielerveriniging Holten en de VVV, waarin een deel van de Keuneroute is opge nomen. Rustpunt is de biologi sche varkensboerderij van de fa milie Rietberg die het bedrijf die dag ook openstelt ter bezichti ging. Vertrekpunt van deze tocht is het rode pleintje bij bockhandel Heusinkveld en eindpunt is de parkeerplaats bij Albert Heijn. Om 13.00 uur start dc Vetera- nenrace van de Holtense motor club MAC op het traject Zuur- berg/ Beuseberg. Om 14.00 uur is er een optreden van Streetdance Bato op de Toneelclub OCH zal het stuk 'Doar zit mien schoonmoe achter' op de planken brengen. Smidsbelt en om 14.30 uur is er toneel voor senioren door spe lers van OCH in gebouw Irene met het blijspel "Doar zit mien schoonmoe achter'. De entree is gratis. Om 14.45 uur is er een optreden van de Country Linedancers Holten en om 16.00 uur weer sa men met de kindergroep. Om 16.30 uur begint het grote evenement in de Dorpsstraat tus sen 't Keuntje en 't Klavier: de verkiezing van de Holtense Idol. Dit zal duren tot 20.15 uur. Rond 20.30 uur is op Smidsbelt de taptoe waaraan ook HMV weer meewerkt maar ook gastoptredens van orkesten uit de regio; drum- en showfanfare Actief uit Deventer, drumfanfa re Sint Caecilia uit Raalte en de Enschedese Padvinders Mars Band. Om 22.15 uur. wanneer de tap toe afgelopen is, is de prijsuitrei king van Idols. Om 23.00 uur komt er eëh einde aan de Koninginnedagactivitei ten maar kan er in dé cafés nog lekker even nageborreld wor den. Om alle deelnemers aan de festi viteiten de ruimte te kunnen bie den. is de Dorpsstraat op Ko ninginnedag afgesloten van morgens 9.30 tot 23.00 uur. Er zal dan gestreden worden om de Bierbokal am Bahnhof. Deze wisselbokaal is beschikbaar ge steld door Gerda en Jos van Bierlokal am Bahnhof en werd vorig jaar gewonnen door Marco van Menum. Buiten de Bierbokal zijn er di verse bekers beschikbaar. Het toernooi begint om 14.00 uur. De inschrijving start om 13.30 uur. Er kunnen maximaal 32 darters meedoen. Het in schrijfgeld bedraagt: 2,50 euro. Holten - Müller Transport, spe cialist in internationale logistie ke dienstverlening voor de voe dingsmiddelenindustrie, is per 1 januari gestart met de distributie in Nederland, België en Duits land van de zuivelproducten De Zuivelhoeve uit Hengelo. Daarnaast zal Müller Transport vanaf mei 2004 zowel de gecon ditioneerde warehousing (opslag en orderpicking) als de opslag van grondstoffen en verpak kingsmaterialen voor De Zuivel hoeve gaan verzorgen. Hiertoe heeft het Holtense bedrijf per april 2004 een nieuw gecondi tioneerd warehouse in gebruik genomen met een capaciteit van 3500 europalletplaatsen en 1.700 meter crossdockruimte. Tevens zal een aantal medewer kers van De Zuivelhoeve in dienst treden bij Müller Trans port. De Zuivelhoeve is de num mer drie en de snelstgroeiende producent op de toetjesmarkt in Nederland en vooral bekend van de Boer'n Yoghurt. Boer'n Kwark en Boer'n Vla in de be kende doorzichtige emmertjes. Het betreft een omvangrijk pak ket van circa 35.000 palletplaat sen op jaarbasis over 2004. Naast de geconditioneerde ware housing en de commerciële le veringen aan zowel de retail als de institutionele markt, zal Mül ler Transport ook de opslag en het transport van grondstoffen en verpakkingsmaterialen vanuit Holten naar Hengelo verzorgen. Holten - Het Holtens Mannen koor houdt 27, 28 en 29 april haar jaarlijkse bloemenactie. Voor het eerst zal dit jaar ook Dijkerhoek worden aangedaan Op verzoek van veel Holtena ren wijkt het planten- bloe- menaanbod niet af van voor gaande jaren. Groene planten zitten weer in het assortiment. Bathmen - De concertserie uit gaande van de Stichting Mu ziekkring Bathmen wordt zon dag 25 april voor wat betreft dit seizoen met een bijzonder concert afgesloten. Het betreft een optreden van de fluitiste Ceclia Oomes en de harpist Alexander Bonnet. Veel componisten hebben zich laten inspireren door de fraaie combinatie van fluit en harp. Op het programma staat dan ook werk van zowel oude meesters als van meer eigen tijdse componisten. Er zullen achttiende ecuwse sonates worden gespeeld van Leonardo Vinci (niet te verwarren met dc beroemde beeldend kunstenaar Da Vinci) en van Friedrich Wilhelm Rust. Meer eigentijds is het werk vanonder andere Vincent Persichetti, Jurriaan Andriessen, Alphons Gaalman. Maar ook de sfeervolle impres sionistische klanken van De bussy zullen iet ontbreken. Dat de concertbezoekers een uit voering van zeer hoog niveau kunnen verwachten mag duide lijk zijn. De beide uitvoerende musici werken niet alleen als duo maar ze zijn tevens als or kest musici verbonden aan zeer gerenommeerde orkesten. Ce cilia Oomes is als fluitiste ver bonden aan het Koninklijk Concertgebouworkest en Alexander Bonnet is solo har pist in het Nederlands Philhar- monisch Orkest. Concert in de HH-kerk: zondag 25 april om 19.30 uur. Entree 9,00 euro per persoon. Dona teurs 3 euro (incl. consumptie). Jongeren tot 18 jaar toegang vrij. Laren - Er wordt zondag 25 april een Opa- en omadag ge houden bij kinderboerderij De Strubbert. Van 10.00 tot 18.00 uur is iedereen welkom op de ze gezellige dag, maar voor dé opa's en oma's met hun klein kinderen is er iets extra's. Men kan op het Ot en Sien plein (die gezellig aangekleed wordt) samen met de kleinkin deren spelletjes doen, die doen denken aan wat zij vroeger speelden bij huis en op straat. Deze Oud-Hollandse spelen bestaan onder meer uit sjoelen, tollen, stoepkrijt. mens erger je niet, twister, zaklopen, touwtje springen, hinkelen, hoepelen, knikkeren, elastieken, blik gooien, steltlopen, bellenbla zen. skippyballen en kleurpla ten. Verder worden er dierfi guurballonnen gemaakt en de kinderen kunnen zich laten schminken. De opa's en oma's krijgen een knapzak met lekkere dingetjes en mogen een foto laten maken met hun familie erop die men op het eind van de dag mee naar huis kan nemen. Natuurlijk is het die dag ook genieten van alle jonge dieren en heerlijk springen op het springkussen. Voor meer informatie kan men bellen met 0573-221306 of kij ken op internetpagina: www.strubbert.nl Haarle - Vereniging Natuurmo numenten houdt zondag 25 april een ongeveer twee uur durende excursie op de Sprengenberg bij Haarle. De wandeling die om 14.00 uur begint, gaat naar het gedeelte van het natuurgebied waar de kudde Schotse hooglan ders loopt. Bovendien wordt een bezoek gebracht aan de Fazan tenwei, natuurontwikkelingsge bied op de Sprengenberg. Gid sen van het Educatief Centrum Vecht-Regge begeleiden de ex cursie. Aanmelden vooraf is niet nodig. Deelname kost voor leden van Natuurmonumenten 4 euro. voor niet-leden 7 euro en voor kinde ren tot en met 12 jaar 2 euro per persoon. Verzamelpunt is dc informatie- schuur van Natuurmonumenten bij boerderij de Pas op de hoek Molenweg/ Oude Deventerweg, even buiten Haarle. Honden mo gen niet mee met deze excursie. In het bosgebied van de Spren genberg grazen Schotse hoog landers, eigendom van de Stich ting Mens Natuur uit De- demsvaart. De dieren zijn de grazende beheerders van het ter rein. In het bos, en ook vaak op de heide, groeit steeds meer gras. Dat gaat ten koste van de varia tie in plantengroei, omdat andere planten er door v erdrongen wor den. Door het wegvreten van het gras, zorgen de Schotse hoog landers dus voor meer variatie. Meer soorten planten lokken ook meer insecten. Die dienen weer als voedsel voor vogels. De kalfjes die afgelopen winter geboren zijn, lopen bij hun moe der. Zolang wandelaars de Schotse hooglanders met rust la ten (niet voeren en niet aaien), met tussen de koe en haar kalfje komen en geen honden meene men in het begraasde gebied, kunnen ze veilig genieten van het aantrekkelijke plaatje. In 1996 heeft Natuurmonumen ten een perceel grasland van 3 hectare, de Fazantenwei. inge richt als leefgebied voor amfi bieën als heikikker en kamsala- mander. Van het grasland is een flinke laag afgegraven, waar door een veel natter terrein is ontstaan. De eerste eiersnoeren van pad den en het eerste kikkerdril is hier al te zien. Doordat er nu het hele jaar water staat, profiteren ook vogels en zoogdieren als das en ree ervan. Kijk voor meer activiteiten op de site van Natuurmonumenten www.natuurmonumenten.nl De Vereniging Natuurmonu menten is een onafhankelijke particuliere organisatie die staat voor een leefbaar Nederland. Zij levert hieraan een bijdrage door natuurgebieden te verwer ven, te beheren en te bescher men. In het publieke debat geeft Natuurmonumenten stem aan dc waarden van natuur en land schap Voor meer informatie: H. Veer beek. beheerder, 0548-595203 of Educatief Centrum Vecht- Regge, 0529-452671 of 453288

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2004 | | pagina 7