B en W wil geen fietspad langs Peterswatergang 'Veiligheid kinderen niet gebaat met opheffing put i%.v> erverbod Holtens Nieuwsblad Verkeersexamen basisscholieren Holten krijgt vanaf mei kabelinternet Verontruste bewoners Haar overhandigen handtekeningen Beukske Oranjestraat ten doop in galerie kliL In dit nummer. Eerste lichting bramen in desserts Hoog Holten Grandioos Piratenfeest in feesttent Espelo I Waerdenborch wordt taaidorp idols gezocht 7 feestje Donderdag 22 april 2004 Redactie: 0548 - 597370 Advertentie: 0548 - 597351 Holteiis.Nieiiwsblad@whk.wegener.nl Abonnementsprijs 44,60 Losse nummers 0,90 Inleveradres: Blokker Van de Maat Rijssen-Holten - De fractie van 2000 opdracht verleende om de het verbeteren van fietsvoorzie- de Partij van de Arbeid stelde onlangs schriftelijk vragen aan burgemeester en wethouders over het realiseren van de fiets - verbinding tussen Holten en Bathmen. Bij de gemeente zijn ze bezig niet een voorstel ten aanzien van het fietspad en het is zo goed als zeker dat voorgesteld wordt om géén fietspad aan te leggen langs de Peterswatergang. De gemeente wil wel de Dorper- dijk duurzaam veilig inrichten met fietsstroken aan weerszijden en een rijbaan van drie meter breed. Daar zouden ook snel- heidsremmende maatregelen moeten komen en dient een maximumsnelheid van 60 kilo meter per uur ingesteld te wor den. De fractie van de PvdA kwam ter ore dat er gewerkt wordt aan het veiliger maken van de fiets- verbinding tussen Bathmen en Holten via de Oudendijk in Bathmen en de Dorperdijk in Holten. In de brief wees de fractie erop dat hiermee een besluit van de voormalige gemeente Holten ge schonden werd en wilde meer weten ove'r de gang van zaken rond het veiliger maken van de fietsverbinding. Bij de gemeente Rijssen-Holten is bekend dat het bestuur van de voormalige gemeente Holten in mogelijkheid van een fietspad langs de Peterswatergang te on derzoeken en dat er daarna be sprekingen waren met de ge meente Bathmen, recreatiege meenschap Salland en water schap Rijn en IJssel. In het Verkeers Structuur Plan, dat door de voormalige gemeen te Holten in december 2000 werd vastgesteld, is de exacte route van de fietsverbinding niet beschreven. Wel werd op de kaart, behorend bij het VSP. aangegeven dat via Keizersweg en Vletgaarsmaten een fietsver binding richting Bathmen gere aliseerd wordt. Burge'meester en wethouders stellen dat men inmiddels vier jaar verder is en dat in die vier jaar de nodige ontwikkelingen op ruimtelijk gebied in gang zijn gezet. 'Met name de visie die ontwik keld is voor de uitbreiding van het industrieterrein Vletgaars maten heeft ertoe geleid dat een nadere afweging plaats moet vinden over het gewenste tracé van de fietsverbinding van Hol ten naar Bathmen', antwoordt het college. Die afweging wordt inmiddels bestudeerd en het col lege wil niet vooruitlopen op de resultaten van die studie. Het gemeentebestuur van Bath men heeft in het najaar 2003 bij Rijssen-Holten aangegeven met spoed over te willen gaan met Holten - TW Horeca Nijverdal (horeca groothandel in AGF producten) heeft donderdag 15 april de eerste Hollandse bramen weten te bemachtigen. Deze bramen werden aange voerd op veiling Geldermal- sen door teler Royakkers. De twaalf bakjes bramen van 150 gram werden gekocht in op dracht van TW Horeca door Willem Dijk voor een bedrag van 528 euro. Dit bedrag wordt geschonken aan de Ne derlandse Hartstichting. De bramen van het ras Lochness zijn dit jaar twee weken eerder dan afgelopen jaar. TW Horeca heeft de bramen overgedaan aan restaurant Hoog Holten. Hier worden er lekkere desserts van gemaakt voor de gasten. (Foto: Johan Bolink) Holten - Naast ADSL krijgt Hol- ten begin mei ook kabelinternet. 1 @Home van Essent gaat vanaf die maand namelijk Internet via de kabel doorgeven. Vorig jaar december heeft @Home een enquête gehouden onder de inwoners van Rijssen en Holten. Hieruit is gebleken dat er behoefte bestaat voor snel I Internet via de kabel. Surfen op Internet via een nor male telefoonverbinding lijkt hierdoor achterhaald. Het gaat traag en voor de veelgebruiker is het erg duur. ADSL maakte hier ningen op de Oudendijk en vroeg de gemeente Rijssen-Hol ten om de aansluitende fietsver- bindingen in de gemeente Rijs sen-Holten ook te realiseren. Het college verwacht dit voorjaar met voorstellen hierover te ko men. Het college benadrukt ten aan zien van vragen van de PvdA- fractie aan dat men bekend is met de materie, maar geeft daar naast aan dat uit de stukken niet duidelijk is geworden dat er har de afspraken gemaakt zijn met bepaalde organisaties over een fietspad langs de Peterswater gang- Volgens de gemeente is tot nog toe slechts de wens uitgesproken en is de haalbaarheid van dit fietspad in onderzoek. Daarbij werd. aldus de gemeente, wel duidelijk dat deze organisaties zo nodig bereid zijn medewer king te verlenen aan de realise ring van een fietspad langs de Peterswatergang. c- Holten - Voor groep zeven van alle basisscholen in Holten vond woensdag 21 april het praktijk verkeersexamen plaats. Kinderen van de Haarschool, de Regenboog, de Holterenk, Dijkerhoek en de Bosschool startten 's ochtends vanaf 9.00 uur om de minuut met hun praktijkproef vanaf het politiebureau via de rotonde Larenseweg, de rotonde Markeloseweg over de Kol naar het eindpunt op de Ge- meentewerf. Hier kregen de kinderen namens Albert Heijn een drankje en iets lekkers aangeboden. Het schriftelijk examen wordt don derdag 22 april gehouden. Dit gebeurt op de school waar rond vier thema's steeds vijf vragen moeten worden beantwoord. De kinderen die voor beide proeven slagen, verdienen hiermee hun verkeersdiploma. Het verkeersexamen wordt georganiseerd door de verkeersou- ders van de basisscholen in Holten. Behalve deze enthousiaste club ouders ondersteunen 3VO, de politie en de gemeente bij de organi satie van het examen. Ook krijgen de scholen veel hulp van vijftien zestigplussers die posten langs de route en onmisbaar zijn voor het welslagen van het examen. (Foto: Sander Scheperman) R4Ö2R4 Holten - Sylvia Jurriëns en He- leen Rouwgoor, verkeersouders van de Haarschool, overhandig den wethouder J. Ligtenberg dinsdagmorgen ruim honderd handtekeningen onder een brief waarin de gemeente gevraagd wordt het parkeerverbod op de Wilhelminastraat niet op te hef fen. Samen met 3VO, afdeling Holten en bewoners van de Houtweg voert de school actie om te voorkomen dat het par keerverbod op deze straat opge heven wordt. De handtekeningenactie ging uit van de drie verkeersouders van de Haarschool, die verontrust zijn over het voornemen van de gemeente. 'Twee jaar geleden is een soort gelijke actie gevoerd. Toen is door ons gevraagd om een par keerverbod in te stellen voor het deel van de Wilhelminastraat tussen de Canadastraat en de Verzetstraat. Kinderen uit deze buurt schieten tussen de auto's door naar het daar liggende voetbalveldje. Het is toen niet gelukt de gemeente te overtuigen', vertelt Jurriëns. Dat de gemeente nu voor de hele Wilhelminastraat het parkeer verbod op wil heffen zien de wijkbewoners niet zitten. 'De Wilhelminastraat is een ge vaarlijke straat. Ouders brengen hun kinderen naar de Haar- De verkeersouders van de Haarschool bieden wethouder Ligtenberg de handtekeningen aan. (Foto: Ri- nus Vrijdag) school, kinderen komen zelf fietsen, en over deze straat fiet sen ook kinderen die naar de Re- genboogschool gaan. En daar komt het doorgaande verkeer nog bij. Het is hier de laatste jaren veel drukker geworden. Je moet, ze ker met het aan- en uitgaan van de scholen en na schooltijd, hier ogen voor en achter hebben.' 'De gemeente wil van de Wilhelmi nastraat een 'woonstraat' maken om het snelle verkeer te ontmoe- voor velen al een eind aan: voor een vast bedrag, onbeperkt snel Internetten. Nu komt daar dus ook nog eens kabel bij. Geënquêteerden hebben van (a Home een tijdje terug al een waardcchcque ontvangen. Hier mee krijgen ze twee maanden gratis Internetverbinding. Internetten via de kabel kan goedkoper en sneller uitvallen dan via ADSL. Dit hangt af voor welk abonnement wordt geko zen. Voor meer informatie: www.ho- me.nl Holten - In de voormalige gale rie de Waerdenborch aan de Oranjestraat 69a wordt dinsdag 27 april om 19.30 uur, het Beukske van de Oranjestraat, ten doop gehouden. Het betreft hier, het in vervulling gaan van een lang gekoesterde wens van de leden van de buurtvereniging de Oranje Noabers, de bewoners van de Oranjestraat. Het boekje met als titel 'In een eeuw door de Oranjestraat' geeft in ruim tweehonderd bladzijden een indruk van het wonen en het lief en leed in deze belangrijke straat in Holten gedurende een tijdsbestek van ongeveer hon derd jaar. Samen met de Dorpsstraat is de Oranjestraat al van oudsher de hoofdstraat door de kern van het Sallandse dorp. In gelijke mate geldt dat de Oranjestraat een deel vormde van de historische verbinding tussen Duitsland, de oostelijke gebiedsdelen en het westen van Nederland. Bij de presentatie van het boekje op 27 april en tijdens op 28 tot en met 30 april. 1 en 2 mei en op 7 en 8 mei is er voor belangstel lenden gelegenheid een kieine expositie van foto's en tal van Oranjestraat memorabilia te be zoeken. Het betreft hier een col lectie van voorwerpen uit de winkels van de vroegere mid denstanders of andere zaken die herinneren aan het leven in de Oranjestraat in de vorige eeuw. De Oudheidkamer Holten heeft hierbij haar medewerking ver leend. De tentoonstelling is vrij toegankelijk gedurende de ope ningsuren van 14.00 tot 16.00 uur. Espelo - Dennie Christian, Martin Dams, Frank van Et- ten, Silvia en niet te vergeten: De Hoolter Korhanen. Dat zijn de artiesten die zaterdag 24 april vanaf 21.00 uur gaan optreden tijdens het Piraten- feest in Espelo. Hekkalf FM en de feestcom missie van Espelo zetten de succesformule van vorig jaar voort. Toen was de tent uitver kocht en dat zal nu ook weer het geval zijn. Aan de artiesten zal het niet liggen. Martin Dams begon als Elvis Presley look-a-like. maar be gon later met het opnemen van z'n eigen singles. Als Je Eenzaam Bent, stond al snel in de Nederlandstalige top twin tig genoteerd. Andere singles: Glashard. Hart Vol Verlangen en Kijk Niet Om. Dennie Christian is een oude rot in het vak. Hij weet heel goed hoe je een feestje moet bouw en in een tent. Rosamun- de en Wij Zijn Twee Vrien den. In Duitsland als ook in de Benelux heeft hij groot succes als radio- en tv-presentator, als presentator van het Schla gerfestival en natuurlijk als zanger. Leef Als Een Zigeuner is de succesvolste single tot nu toe van Frank van Etten. Zijn debuutalbum De Weg Naar Geluk verkoopt momenteel zeer goed en ook de optredens gaan maar door. Silvia schrijft haar eigen num mers. Zoals Rocky Dans Met Mij en Duizen Vragen. Ze heeft vijf jaar in een stem mingsorkest gezongen met de naam The Greenlights. Onder die naam is ook een single uit gebracht met de nummers M'n Open Is Een Zendpiraat en Waar Ben Jij. De Hoolter Korhanen is voor de meesten wel een bekende. Een koor met Holtense zan gers en vrouwelijke dirigent. Zij zingen Nederlandstalige liederen die iedereen kent. Met andere woorden: het wordt een groot feest zaterdag in de feesttent in Espelo. digen. maar een groot nadeel is dat je hier geen bijzondere par keergelegenheid hebt zoals op een woonerf. De straat wordt dan dichtgezet met auto's. En men mag hier dan nog steeds 30 kilometer per uur; aan die snel heid houdt niemand zich. Met name het laatste deel van de straat wordt het link. omdat daar veel kinderen oversteken.' De Wilhelminastraat is een doorgaande straat. 'De veilig heid van de kinderen is absoluut niet gebaat met de opheffing van het parkeerverbod', benadrukt Jurriëns. 'We hopen dan ook dat de ge meente nog eens goed kijkt naar dit voorstel. We hebben het ge voel dat de gemeente de gang van zaken op deze straat niet goed kent, de drukke tijden on derschat en ook niet beseft hoe veel kinderen er dagelijks meer malen door de straat komen. De veiligheid van deze kinderen, dat is onze grootste zorg. De wethouder heeft aangegeven dat de zaak besproken wordt en dat daarbij de brieven en handteke ningen meegenomen worden We hopen op een positieve be slissing.' Pagina 3 De aanleg van de riolering in de Borkeld is begonnen. Wethouder Ligtenberg gaf symbolisch het startsein. Pagina 7 MAC Holterberg houdt tij dens Koninginnedag een wegrace voor klassieke mo toren op de Beusebergring. ia? 1 Pagina 7 Koninginnedag kent een vol programma. Van aubade, taptoe tot Idols. En van rom melmarkt tot brunch. Holten - Een deel van scholen gemeenschap De Waerdenborch zal woensdag 28 april worden veranderd in een taaidorp. Alle leerlingen van de 2 havo- en 2 vwo-klassen van de middel bare school in Holten en Goor gaan deze dag 'op vakantie' in Europa. Taaidorp is een leerpraktijk voor het actief beoefenen en beoorde len van gespreksvaardigheid in een vreemde taal. Dit jaar voor het eerst als jaarlijks terugke rend onderwijsproject op De Waerdenborch. Holten - Tijdens Koninginnedag wordt een podium aangelegd tussen Café 't Keuntje en Café Klavier. Vanaf 16.30 uur wordt hier namelijk het Holtense Idols gehouden. Deelnemers kunnen zich indivi dueel of met een groep voor op geven. Dit kan nog tot zondag 25 april bij de beide cafés: Keuntje, tele foon: 625988 of Klavier, tele foon: 362998. Minimum leeftijd is 13 jaar. 50 jaar SchuurmanSchocnen pfcv Tijd voor eon Kijk voor alle AANBIEDINGEN in deze krant! SCHUURMAN SCHOENEN U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe j abonnee opgeeft! Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd I Dhr./mevr.: 1 Woonplaats: Geef dat ook eens j Telefoon: aan een ander door! Geeft als abonnee voor bet Holtens Nieuwblad op: BON i Dhr./mevr.: Gebruik deze bon 1 Adres voor het opgeven van Woonplaats: een nieuwe abonnee postcode: Inzenden am,: j Telefoon: Holtens Nieuw sblad Bankrekening: I Handtekening: 7500 VB Enschede J 46,20 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) 44,60 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: 0.90)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2004 | | pagina 1