Eerste nieuwe rioolvergunning voor gemeente 1 Ieder mens met verstand gaat in zo'n huis wonen' WMEUKENS TEGEN Holtens Nieuwsblad Genieten van groot paasvuur >.tity AFBBAAKPRIJZEN BIJ NIEUWENHUIS KEUKENS I Nieuwenhuis I Verkoop brandhout bij Velddijk legaal Grasdakwoning ideale oplossing voor buitengebied Theatergroep Verkleedkist geeft enkele optredens Vergadering WD Open Avonden Mintonette Weekendweer VERBOUWINGSOPRUIMING: Keukens- SieMatic Bieb schakelt incassobureau in bij niet inleveren boeken BON i Dhr./mevr.: j Holtens Nieuwsblad Donderdag 15 april 2004 Redactie: 0548 597370 Advertentie: 0548 - 597351 Holtens.Nieuwsblad®whk.wegener.nl Abonnementsprijs 44.60 Losse nummers 0.90 Inleveradres: Blokker Van de Maat Holten - De gemeente Rijssen- Holten ontving als eerste Twent se gemeente een nieuwe aan sluit- en overstortvergunning van het waterschap Regge en Dinkel. Deze nieuwe vergunning legt de afspraken tussen de gemeente en het waterschap voor het verbete ren van kwaliteit van het opper vlaktewater en de werking van de zuivering vast. Het waterschap verwacht met de nieuwe vergunning de verontrei niging van het oppervlaktewater door lozingen uit het rioolstelsel te beperken en de werking van de rioolwaterzuiveringsinstalla tie veilig te stellen. Bij veel regenval kan het riool het regenwater niet meer afvoe ren waardoor verdund rioolwa ter via zogenaamde overstorten in het oppervlaktewater stroomt. Gedurende de zomermaanden leidt dit soms tot vissterfte. De nieuwe overstortvergunning ver plicht de gemeente maatregelen te treffen om overstortingen te beperken. Op dit moment is de gemeente Rijssen-Holten al volop bezig met de uitvoering van deze maatregelen. Als dit allemaal af gerond is, zal de vuiluitworp uit het gemeentelijk rioolstelsel vol doen aan de landelijke richtlij- Naast de overstortvergunning ontvangt de gemeente ook een nieuwe aansluitvergunning. De ze vergunning stelt eisen aan de hoeveelheid en de kwaliteit van Rijssen-Holten - Kinder theatergroep De Verkleedkist voert volgende week het stuk Rhonda het piratenmeisje op, geschreven door Rob van Vliet. De voorstelling is in het parochieel centrum aan de Ro- zengaarde 59. Gespeeld wordt er woensdagmiddag 21 april om 15.00 uur en vrijdag- en zaterdagavond 23 en 24 april om 19.00 uur. Entreekaarten zijn te bestellen bij Ineke Janssen, telefoon 0548- 513533. De entree bedraagt 1,50 euro voor kinderen en 2,50 euro voor volwassenen. Het stuk wordt opgevoerd door leerlingen van groep 5 en 6 van basisscholen uit Rijssen en Holten. Dit jaar zijn dat Lo- rentz Bokkerink, Lianne Klein Schaarsberg, Celine Pas, Ma- rissa Elzinga, Marije Nitert, Willemien Dikkers, Ashley Roessink, Germa Notkamp, Danique Dangremond, Harriet Roosink, Peter de Jager en Milou Snijders. Zij leefden zich tijdens de repetities met verve in in de rollen van Rhonda, haar familieleden, pi raten en andere personages. Het toneelstuk gaat over Rhonda, die bij haar oom, tan te en twee neefjes woont. Het is een echte piratenfami- lie. Rhonda wil ook piraat worden maar haar conserva tieve oom vindt dit niks voor meisjes. Wanneer haar oom en neefjes op zoek gaan naar een schat, weet zij op slinkse manier sa men met haar kat toch aan boord te komen. Op het eiland waar de schat ligt wonen zin gende zeemeerminnen, maar ook een piraten etende zoeloe en een vreselijk kwade bazin van het eiland. Dit spannende verhaal heeft een verrassend slot. Het stuk is geschikt voor jong en oud vanaf ongeveer vier jaar oud. (Foto: Harry Broeze) Holten - De verkoop en opslag van brandhout op de hoek Landu- werweg/ Velddijk is niet illegaal. Dat stelde de gemeente vast na een verzoek van Van Dam van Landal Twenhaarsveld om hand havend op te treden tegen onder andere het gebruik van het per ceel op de hoek Landuwerweg/ Velddijk voor opslag en verkoop van brandhout. Van Dam van Landal Twenhaarsveld vroeg de gemeente in een brief ook handhavend op te treden tegen het plaatsen van borden voor verkoop van brandhout langs de openbare weg. De mede werker handhaving van de gemeente kwam er een kijkje nemen en constateerde dat de borden zonder vergunning geplaatst waren langs de openbare weg. De medewerker vroeg daarop de heer Brands de borden te verwijderen en Brands zegde dat toe. Van Dam stelde in zijn brief dat hét gebruik van het perceel voor opslag en verkoop van brandhout illegaal is. De gemeente heefl dat onderzocht en concludeerde dat volgens het geldende bestem mingsplan alleen activiteiten voor een agrarisch bedrijf mogen worden uitgeoefend, maar dat het opslaan en verkopen van brand hout daar al tientallen jaren plaatsvindt. En op grond van de over gangsbepalingen van het bestemmingsplan mag het strijdig ge bruik ten tijde van het rechtsgeldig worden van het bestemmings plan, gehandhaafd blijven. Het bestemmingsplan Buitengebied kreeg op 10 juli 1995 rechtskracht. De gemeente stelde daarop vast dat de opslag en verkoop van brandhout niet illegaal is. het rioolwater die de gemeente aanlevert op de zuiveringsinstal latie. Met deze vergunningeisen kan de werking van de zuivering veilig gesteld worden. De bacteriën in de zuiveringsin stallatie die het vuil in het afval water afbreken gaan namelijk dood wanneer er giftige stoffen in het rioolwater zitten. Als dit gebeurt dan stroomt ri oolwater ongezuiverd in de beek met alle gevolgen van dien. Voorbeeld van dergelijke giftige stoffen zijn onkruidbestrijdings middelen. Het gemeentelijke ge bruik van onkruidbestrijdings middelen om de verhardingen onkruidvrij te houden is dan ook een van de aandachtspunten in de vergunning. Komend jaar ontvangen alle ge meenten in Twente een nieuwe aansluit- en overstortvergunning van het waterschap. Het water schap verwacht dat hierdoor de kwaliteit van het oppervlaktewa ter zal verbeteren. Holten - Espelo had de grootste poasboaken en werd daarom officieel als eerste aangestoken. Daarna volgden de bulten in Dijkerhoek. Beuseberg en Holterbroek. Velen kwamen een kijkje nemen bij een of meerdere boakens om sfeer te proeven en een drankje mee te drinken. Tot de laatste uurtjes bleef het gezellig. Kijken naar het vuur, genieten van de muziek en oude bekenden tegenkomen. De meesten bleven wel op gepaste afstand van het paasvuur staan. Degenen die zich toch dichterbij waagden, schermden hun hoofd met de handen af tegen de enorme hitte. (Foto: Johan Bolink) Holten - De lezers, kijkers en kenners van Tolkien kunnen zich er wel een voorstelling van maken: huizen onder de grond. Het kleine hobbit-ras dat de hoofdrol speelt in 'The Lord of the Rings', woont tenslotte ook in holen. Toch zien de grasdak- woningen die Stevelink Bouw advies bouwt, er iets anders uit. Aan het eind van een lange opr ijlaan aan de Larenseweg 106 staat een vreemdsoortig huis. Het lijkt gebouwd in een heuvel waar de voor- en zijkanten zijn afgesneden. De achterkant van de grasdakwoning doet nog het meest denken aan een uit de kluiten gewassen molshoop. De glooiing van de bult is begroeid met gras. Via een bielzen trap kun je op het dak van het huis komen en een drankje nuttigen op het dakterras. De zijkanten en voorkant van het gebouw doen meer denken aan een modern huis. Veel glas, aan de voorkant zelfs naar buiten uitlopend en rechte vormen geven het huis zijn unieke uiterlijk. Inmiddels zijn in dezelfde stijl al een onderkomen voor de ge meentelijke buitendienst in Maasdijk, een kantoorwoning in Waardenburg en een woning in Doorn gebouwd. A. Meulen- broek, architect en hoofdaanne mer voor Stevelink, bouwt mo menteel twee van zijn grasdak- woningen bij kinderboerderij Strubbert in Laren. 'Ik heb zelf de naam grasdakwoningen niet bedacht, die hebben ze gekregen -1 i**1- Meulenbroek: 'Met deze manier van bouwen creëer je extra woonruimte zonder extra hard oppervlak te produceren'. (Foto: Johan Bolink) door hun onderscheidende groe ne dak', legt Meulenbroek uit. Toch zijn deze huizen niet alleen bijzonder door hun uiterlijk; het echte geheim schuilt binnenin. 'De huizen zijn ecologisch ver antwoord gebouwd. In Doorn bijvoorbeeld bevinden de slaap kamers zich in de kelder, dus on dergronds. Het is allemaal heel mooi aangepast zodat je dat niet ziet. De woonruimte bevindt zich boven en op die manier be vorder je de ventilatie', vertelt Meulenbroek. De glooiende vorm van het dak is nog een truc om de ventilatie te bevorderen. Onder in het huis komt koude lucht binnen. Koude lucht kan veel vocht opnemen. Doordat de lucht opwarmt gaat ze stijgen. Door de constante kromming van het dak, een hoek van 45 graden met de vloer die loopt naar een horizontaal pla fond aan het einde van de kamer, en de aangebrachte ventilatieka nalen, beweegt de lucht zich langzaam naar boven. Naast la gere stookkosten zijn bijvoor beeld een heldere lucht in huis en veel minder stofneerslag de voordelen. 'Door deze techniek heb ik maar vijf procent van de normaalgebruikte ventilatielucht nodig', aldus Meulenbroek. Naast deze persoonlijke voorde len, heeft het bouwen van gras dakwoningen ook ecologische voordelen. 'Eén van de grote oorzaken van het broeikaseffect is het grote percentage hard op pervlak dat Nederland kent. Tien procent van ons land bestaat uit hard oppervlak en dat is veel. Met deze manier van bouwen creëer je extra woonruimte zon der extra hard oppervlak te pro duceren', legt Meulenbroek uit. Maar het grootste voordeel vind hij toch wel dat het huis een na tuurlijk uiterlijk blijft houden. 'Het is de ideale oplossing voor het buitengebied. Deze manier van bouwen past prima in de na tuur, maar ook bij de boerderijen die er al staan. In Laren staan de gebouwen nog geen tien meter van de boerderij en het stoort echt niet', aldus Meulenbroek. Hij is ervan overtuigd dat deze manier van bouwen de nieuwe trend wordt: zijn omzet is inmid dels meer dan verdrievoudigd. 'Ik ben ervan overtuigd dat ieder fatsoenlijk mens met normaal verstand over niet al te lange tijd in zo'n huis zal gaan wonen', zegt Meulenbroek. Lees verder op pagina 3. IHUll Pagina 3 Sion Internationaal geeft een informatieavond over haar werk met gehandicapte kin deren in Roemenië. Pagina 7 Restaurant De Molenbelt krijgt nieuwe eigenaren. Fa milie Steen doet het over aan de Chinezen Liu en Weng. Pagina 7 Voor de twintigste maal wordt de Bevrijdingsloop gehouden. Van jong tot oud kan deelnemen. Holten - WD Rijssen-Holten houdt voor haar leden en belang stellenden, op 21 april om 20.30 uur in Restaurant De Wielen een Liberaal Café. Vele actuele zaken uit de lokale politiek zullen de revue passe ren. Als gastspreker is burge meester Koelewijn uitgenodigd. Holten - Volleybalvereniging Mintonette houdt 20 en 27 april open avonden voor diegenen die zich afvragen of volleybal mis schien iets voor hen is. De vereniging heeft vele teams, die op verschillende niveaus spelen, van recreatief tot tweede klasse, zowel heren als dames. Dinsdags is de trainingsavond. Van 17.30 - 19.00 uur trainen meisjes (12-16 jaar). Van 19.00 - 20.30 uur trainen dames (2e en 3e klasse); Van 19.30 - 21.00 uur trainen dames (recreatief): Van 20.30 - 22.00 uur trainen heren (recreatief en 2e klasse): Hiernaast zijn er nog competitie- spelende teams, die niet trainen. Voor meer inlichtingen kan men bellen met Corine Martens, tele foon 362353. Rustig en droog weer met veel zon. Vrijdag en zaterdag over dag flinke perioden met zon af gewisseld door enkele stapel wolkjes. Temperaturen 18.0 tot 20.0 gra den. Met een oostelijke wind wordt vrij zachte en droge lucht aangevoerd. Weerman, Freddie Paalman SHOWROOMKEUKENS TOT 70% KORTING Wij gaan de showroom verbouwen. Daarom organiseren wij ALLEEN DEZE WEEK een afbraakprijzenverkoop van SHOWROOMKEUKENS. De kortingen op showroomkeukens kunnen oplopen tot wel 70% en we bieden zelfs een aantal modellen aan die tegen ELK AANNEMELIJK BOD weg mogen. Let wel: deze verkoop is uitsluitend bedoeld voor particulieren. fö#£ Ir*anc I De grootste van het Noord-Oosten sr, Rewüsraai I(0570) 50 34 50. Oi Deventer Ommen Assen Heerenveen www.nieuwenhuiskeukens.nl Holten - De Openbare Biblio theek Rijssen-Holten schakelt met ingang van 1 mei een in cassobureau in als leners boe ken en andere materialen niet terugbrengen. De bibliotheek is de laatste maanden bezig geweest om leners te benaderen die nog materialen in huis hebben, die geleend zijn in 2002 en 2003. Deze leners is vriendelijk ver zocht de betreffende materia len te retourneren of te ver goeden. Het is echter gebleken dat een vriendelijke aanmaning in sommige gevallen niet vol doende is. Daarom heeft de bi bliotheek besloten met ingang van 1 mei gebruik te gaan ma ken van de diensten van het incassobureau Nedic. De uitleentermijn van de meeste materialen is drie we ken. Als de lener na die drie weken het materiaal niet ver lengt of terugbrengt wordt hem of haar een boete van 0,30 euro per exemplaar in re kening gebracht. Als het mate riaal na zes weken nog niet is teruggebracht krijgt de lener een eerste herinnering, nog drie weken later wordt er een tweede herinnering verstuurd. Negentig dagen na de verval datum ontvangt de lener van de bibliotheek een nota.. Reageert hij daar niet op, dan wordt het incassobureau inge schakeld en kan het totaal aan administratiekosten, kosten van het betreffende boek en incassokosten (25 euro) hoog oplopen. De bibliotheek heeft ook vergaande plannen voor het verbeteren van de beveili ging van de materialen. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Dhr./mevr.: Woonplaats: Geef dat ook eens j Telefoon: aan een ander door! Geeft als abonnee voor bet Holtens Nieuwblad op: Gebruik deze bon Adres voor het opgeven van Woonplaats: een nieuwe abonnee p0StC0(je; Inzenden aan: j Telefoon Holtens Nieuwsblad J Bankrekening: Anmnordnummer97 Handtekening: 7500 VB Enschede j j 46,20 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) J 44,60 per jaar (betaalwijze: automatisch) 1 j (losse nummers: 0,90)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2004 | | pagina 1