mmm rmmM 'mi A M ymj e Overijssel Kort nieuws Zoekplaatje ^Awpr/us at' jl'! /''ft Praat mee met de Statencommissie Zorg en cultuur Gezond en veilig Overijssel Ook dit jaar geld voor behoud weidevogeleieren Bekendmakingen Zoekplaatje Praat mee met de Statencommissie Zorg en cultuur Water als vriend en vijand. Gratis vervoer naar Watermuseum voor basisscholen Ovenissel.nl Op deze pagina vindt u informatie over uw provincie Overijssel www.prv-overijssel.nl Provincie Overijssel adres Postbus 10078, 8000 GB Zwolle telefoon 038 425 23 18 e-mail nieuwsredactie@prv-overijssel.nl zie ook de portal www.overijssel.nl Ontwerp voor verbouwing Zwols bestuurscentrum Geen vaste werkplekken, een duur zame inrichting en een strikte schei ding tussen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten, dat zijn de belang rijkste kenmerken van het ontwerp voor de renovatie van het provincie huis in Zwolle. Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben de plannen voor het definitieve ontwerp goedge keurd. De daadwerkelijke verbouwing staat gepland vanaf januari 2005 en is naar verwachting medio 2006 afge rond. Met de renovatie is een bedrag gemoeid van 42,2 miljoen. Het provinciehuis is gebouwd in 1971-1972 naar ontwerp van archi tect Duintjer. Na ruim dertig jaar is een renovatie noodzakelijk. Architect van het ontwerp van de renovatie is Dirk-Jan Postel van bureau Kraayvanger Urbis. Provincie investeert in treintaxi Door een financiële bijdrage van de provincie Overijssel blijft de treintaxi in Deventer, Steenwijk, Zwolle en Kampen in ieder geval nog tot eind december 2004 bestaan. Daarnaast gaat het college op zoek naar moge lijkheden om de treintaxi ook na 2004 te laten bestaan. De NS maakte vorig jaar bekend de subsidie voor de trein taxi per 1 april dit jaar stop te zetten. - Als de provincie het vervoer niet had overgenomen had dat het eind van de treintaxi betekend. Jaarlijks maken ruim 75.000 mensen gebruik van de treintaxi in één van de vier gemeen ten. Interactie met de jonge creatieve boer "De koe moet in de Overijsselse wei blijven. Maar geen levens- en ver nieuwingskracht zonder jonge boeren en boerinnen!", aldus Piet Jansen. Om ook in de toekomst een duurzame en levenskrachtige landbouw te hebben als drager van het landelijk gebied, gaat de provincie het gesprek aan g met de jonge creatieve boer. Gedeputeerde Jansen start nog voor deze zomer een denktank met jonge en creatieve boeren en boerinnen die met veel ambitie en doorzettingsver mogen een duurzame landbouw (wil len) realiseren. In deze denktank wisselt men van gedachten over kans- rijke en duurzame ontwikkelingen, maatschappelijk verantwoord onder- nemen, concurrentie en de sociaal- economische positie. Daarnaast zullen 5 er stages georganiseerd worden zodat jonge boeren en ambtenaren een dagje bij elkaar in de keuken kun nen kijken. Geld voor de zorg Staatssecretaris Ross-van Dorp heeft 19.000,-- toegezegd voor het onderzoek naar de effecten van de Eigen kracht-conferentie. Deze toe zegging deed ze begin deze maand tijdens een werkbezoek aan de pro vincie. De Eigen kracht-conferentie is een nieuwe methode in de jeugdzorg. Familieleden en naaste vrienden stel len hierbij een plan op waarin zij beschrijven hoe ze een jongere met problemen helpen. Ingrijpende gebeurtenissen als uithuisplaatsing kunnen hierdoor voorkomen worden. Gedeputeerde Ranter toonde zich ver heugd met de toezegging: "Dat bete kent dat onze voortvarendheid gehonoreerd wordt." Met de Wereldwaterdag (22 maart) net achter de kiezen, wil de provincie extra aandacht besteden aan het thema water. "Het is ontzettend belangrijk dat de samenleving zich bewust wordt van het belang van water. En om dit voor elkaar te krij gen, beginnen we bij de kinderen", aldus gedeputeerde Jansen, "want zij zijn immers de waterverbruikers van de toekomst. Zo houden we Overijssel veilig, fraai en leefbaar." In het Watermuseum kunnen kinderen aan den lijve ondervinden dat water Vaststelling Provinciaal Restauratie Uitvoeringsprogramma 2004 Gedeputeerde Staten van Overijssel maken bekend dat door haar een besluit is opgesteld inzake de vaststel ling van het Provinciaal Restauratie Uitvoeringsprogramma 2004. Dit in overeenstemming met artikel 12 van het Besluit Rijkssubsidiëring Restauratie Monumenten 1997. In het uitvoeringsprogramma, dat u kunt inzien via de internetsite van Het Oversticht (www.oversticht.nl), is aangegeven hoe de voor restauratie van rijksmonumenten beschikbare rijks middelen voor de periode 2004-2009 worden verdeeld over restauratieprojec ten in de zogenaamde met-budgethou- dende gemeenten. Dit zijn alle Overijsselse gemeenten minus Deventer, Kampen, Staphorst en Zwolle. niet alleen voor problemen zorgt, omdat er te veel of te weinig van is, maar ook wat er allemaal gedaan moet worden om de kwaliteit van het water op peil te houden. Meer dan 50 interactieve presentaties laten onder meer zien hoe door middel van sluizen en gemalen een overstroming kan worden voorkomen, hoe je een druppel water in de lucht kunt stilzetten, hoe ons riolerings systeem werkt en er van binnen uit ziet en hoe mensen in de hele wereld omgaan met water. Het ontwerpbesluit heeft tot en met 4 februari 2004 in de gemeentehuizen in Overijssel en in de bibliotheek van het provinciehuis te Zwolle ter inzage gelegen. Het definitieve besluit treedt met deze kennismaking in werking. Bezwaren Binnen 6 weken, ingaand op de dag van bekendmaking, kunnen belangheb benden een bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift kunt u richten aan het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat: a. de naam en het adres van de indie ner; b. de dagtekening; c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d. de gronden van het bezwaar. In het park Sonsbeek te Arnhem staat het Nederlands Watermuseum. Het museum is voor een deel onder de grond gebouwd. De bezoeker kan op een eigentijdse en interactieve manier spelen met en leren over alles wat met zoet water in de wereld te maken heeft. Bovengronds, in de oude Begijnen molen, is een ruimte voor wissel exposities. Het provinciebestuur heeft, als initia tiefnemer van de vervoerssubsidie, een bedrag van 30.000,-- beschik baar gesteld. De waterschappen in Overijssel hebben dit bedrag geza menlijk aangevuld tot 60.000,-- Alle Overijsselse basisscholen kunnen via de provinciale website een ver voerssubsidie aanvragen voor een bij drage in de kosten van busvervoer en entree van het Watermuseum in Arnhem. De eigen bijdrage van scho len is 4,- per leerling. www.prv-overijssel.nl/water Nieuwsgierig naar nieuws uit uw provincie? Abonneer u dan kosteloos op de elektronische nieuwsbrieven van www.overijssel.nl. U kunt zelf aan geven in welke onderwerpen u geïnteresseerd bent. Op de home page staat hoe u dat kunt doen. OMU00H BVWATE 'yi'\ eye* KDSrSMf? /.V/ VMfSWV VtWSMMP ZmLB J0H&N6 //f Voor de behandeling van een bezwaar schrift bij de provincie Overijssel is geen griffierecht verschuldigd. Voor inlichtin gen over de bezwaarschriftenprocedure kunt u zich wenden tot mevrouw A L. van der Vegt, medewerker van de eenheid Zorg en Cultuur, telefoon 038 425 12 10. Indien onverwijlde spoed dat vereist is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de president van de Rechtbank te Zwolle, Postbus 10076, 8000 GB Zwolle, telefoon 038 428 94 11In dat geval is griffie recht verschuldigd. Voorwaarde is dat u een bezwaarschrift heeft ingediend. Strategisch Groenproject Noordwest-Overijssel Gedeputeerde Staten van Overijssel maken bekend dat voor een ieder ter inzage ligt: het ontwerp-Raamplan voor het Strategisch Groenproject Noordwest-Overijssel. Het Raamplan Noordwest-Overijssel geeft inzicht in de toekomstige ontwik keling van de inrichting van een groot deel van Noordwest-Overijssel. Het gebied beslaat circa 20.000 hectare, bestaande uit de deelgebieden 'Scheerwolde', 'Rond de Weerribben', 'Blokzijl en Vollenhove' en 'De Wieden en de Weerribben' Het raamplan beschrijft waar nieuwe natuur komt, hoe deze gebieden worden ingericht, hoe verbetering in de waterhuishouding zal worden gerealiseerd, hoe de water- Oplossing zoekplaatje februari: Tjaskermolen bij Ossenzijl. kwaliteit wordt verbeterd, hoe blijvende landbouwgebieden worden ingericht en welke nieuwe recreatieve routes en voorzieningen er komen. Inzage Het plan ligt ter inzage van 14 april tot en met 12 mei 2004 tijdens kantoor uren bij: het kantoor van het Waterschap Reest en Wieden, Blankenstein 540 te Meppel; de bibliotheek van het provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle; gemeentehuis van Steenwijkerland, Vendelweg 1 te Steenwijk, op donder dag tot 20.00 uur; gemeentehuis van Zwartewaterland, Telvorenstraat 2 te Hasselt, van 08.30 tot 12.30 uur. Bedenkingen Belanghebbenden kunnen tot en met 12 mei 2004 tegen het ontwerp-raam- plan schriftelijk bedenkingen indienen bij het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle. Wilt u uw bedenkingen tegen het plan mondeling naar voren brengen, dan kunt u een afspraak maken met mevrouw C.M. Koster, telefoon 038 425 17 44. Aanmelding kan ook per e-mail: CMKoster-Venema@prv-overijsseln I Overijssel is een provincie met verrassende, mooie, rustgevende en soms ook nog niet ontdekte gebieden. Hoe goed kent u uw provincie? Weet u bijvoorbeeld waar bovenstaande foto is genomen? Zo ja, stuur dan uw oplossing voor vrijdag 9 april 2004 op een briefkaart naar Provincie Overijssel, t.a.v. Overijssel.nl, postbus 10078, 8000 GB Zwolle Ook kunt u de oplossing via e-mail verzenden nieuwsredactie@prv-overijsseln I Vergeet in beide gevallen niet uw naam en woonadres erbij te ver melden. Onder de goede inzen dingen worden drie prijzen ver loot. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd Op internet heeft de provincie een digitaal prikbord ge opend. Op dit prikbord kun nen niet alleen maatschappe lijke organisaties en Statenleden berichten plaat sen, maar ook u kunt er uw mening of reactie kwijt. Met het prikbord wil de provincie het contact tussen organisa ties, burgers en Statenleden bevorderen. Daarnaast kun nen Statenleden op deze manier informatie ontvangen en geven, passend bij de poli tieke discussie van dat moment. U wordt namelijk naar aanleiding van de agen da van de commissievergade ring opgeroepen een reactie provincie te plaatsen. De agendaonder- werpen zijn te vinden op dezelfde website. De berich ten die u plaatst zijn open baar en hiermee voor iedere bezoeker te lezen. Het is dus ook mogelijk te reageren op een eerder geplaatst bericht van iemand anders. Vlak voor de commissievergadering worden de berichten verza meld en in een nieuwsbrief rechtstreeks naar de Statenleden toegezonden. U weet hiermee dus zeker dat uw reactie onder ogen van de Statenleden komt. Het prik bord kunt u vinden op w ww. prv-over i jsselnl/ digitaalplatform Gezond, schoon en veilig leven: dat vind ik belangrijk voor u, voor uw en mijn kinderen. En daarom deed ik vorige week, samen met m'n kinderen, graag mee aan een dag om onze buurt een stukje schoner te maken door het rondzwervende vuil op te ruimen. Dat zwerfvuil kunnen we allemaal makkelijk zien en daar kunnen we ook allemaal wat aan doen. Maar in onze economie gebeuren ook veel activiteiten die niet zo makkelijk waar te nemen zijn en die een bedreiging kunnen opleveren voor de veiligheid en gezondheid van onze Overijsselse inwoners en voor de natuur en het milieu waarvoor we moeten zorgen. Daarom werkt de provincie aan vergunningen, bijvoorbeeld voor vuurwerkbedrijven. Ook houden we er toezicht op dat bedrijven zich aan hun vergunning houden. Tegelijk kan ik als gedeputeer de nieuwe ontwikkelingen steunen die goed zijn voor onze leef omgeving, bijvoorbeeld door meer windenergie mogelijk te maken, proeven met energie uit biomassa te stimuleren en een project te steunen voor schonere, gezondere scholen. Samen met jonge en oudere Overijsselaars wil ik er voor zorgen dat we gezond, veilig en schoon kunnen blijven leven! Doet u mee? Gedeputeerde Theo Rietkerk, portefeuillehouder Ruimte en Milieu Een aantal weidevogelsoorten, zoals de grutto, wulp, watersnip en kemphaan hebben het moeilijk in Overijssel. Bescherming van deze vogels is hard nodig. Daarom geeft de provincie ook dit jaar weer een vergoeding voor elk succesvol legsel van één van de bedreigde vogelsoorten via de zoge naamde natuurproductiebetaling. Voor het project 'Natuurproductie betaling weidevogels' is in 2004 een bedrag van 60.000,- beschikbaar. Dit geld wordt uitgegeven volgens het principe 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt'. De uitvoering en afhande ling van aanvragen is, net als in 2003, in handen van Landschap Overijssel. Natuurproductiebetaling is alleen mogelijk in Ruime jas-beheersgebieden en 'nieuwe natuur' met een weide vogeldoelstelling. Deze staan aangege ven in de Natuurgebiedsplannen. In deze gebieden kunnen agrariërs een vergoeding van 68,tot 100,- krijgen voor elk succesvol legsel van de weidevogelsoorten die het moeilijk hebben. Voor nadere informatie en aanvraag formulieren kunt u door de week tus sen 09.00 en 12.00 uur terecht bij het Groenloket Overijssel, 0900 202 14 92 0,34 per gesprek). www. groenloketoverijssei nl Oplossing zoekplaatje februari: Tjaskermolen bij Ossenzijl. Overijssel is een provincie met verrassende, mooie, rustgevende en soms ook nog niet ontdekte gebieden. Hoe goed kent u uw provincie? Weet u bijvoorbeeld waar bovenstaande foto is genomen? Zo ja, stuur dan uw oplossing voor vrijdag 9 april 2004 op een briefkaart naar Provincie Overijssel, t.a.v. Overijssel.nl, postbus 10078, 8000 GB Zwolle Ook kunt u de oplossing via e-mail verzenden nieuwsredactie@prv-overijsseln I Vergeet in beide gevallen niet uw naam en woonadres erbij te ver melden. Onder de goede inzen dingen worden drie prijzen ver loot. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd Op internet heeft de provincie een digitaal prikbord ge opend. Op dit prikbord kun nen niet alleen maatschappe lijke organisaties en Statenleden berichten plaat sen, maar ook u kunt er uw mening of reactie kwijt. Met het prikbord wil de provincie het contact tussen organisa ties, burgers en Statenleden bevorderen. Daarnaast kun nen Statenleden op deze manier informatie ontvangen en geven, passend bij de poli tieke discussie van dat moment. U wordt namelijk naar aanleiding van de agen da van de commissievergade ring opgeroepen een reactie te plaatsen. De agendaonder- werpen zijn te vinden op dezelfde website. De berich ten die u plaatst zijn open baar en hiermee voor iedere bezoeker te lezen. Het is dus ook mogelijk te reageren op een eerder geplaatst bericht van iemand anders. Vlak voor de commissievergadering worden de berichten verza meld en in een nieuwsbrief rechtstreeks naar de Statenleden toegezonden. U weet hiermee dus zeker dat uw reactie onder ogen van de Statenleden komt. Het prik bord kunt u vinden op www. prv-over i jsselnl/ digitaalplatform Gratis met de bus naar het nieuwe Watermuseum in Arnhem! Met deze ludieke actie voor leerlingen uit de groepen 7 en 8 van Overijsselse basisscholen willen de provincie en de waterschappen in Overijssel de inwoners bewust maken van water. Basisschool De Vlieger uit Zwolle kreeg de eerste vervoerscheque uit handen van gedeputeerde Jansen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2004 | | pagina 5