Gemeenteraad Geld themadag De Waerdenborch overhandigd fluit college terug over groen Huurders vragen om meer duidelijkheid van Spectrum HflB Holtens Nieuwsblad Holtenaren vertellen over hun Afrika-reis 6? Sloop Lageweg, Schoutenstraat en Schepenerstraat? Fitte vutter Dirk Ligtenberg haalt met glans diploma Stap één naar een nieuwe baan m Voorjaarsconcert H.M.V. afgelast Caravancontrole Autocross MAC Verderop in deze krant vindt u nieuws en informatie over uw provincie. Hulp gevraagd om bloedbad van padden te voorkomen BON j Dhr./mevr.: j Holtens Nieuwsblad Donderdag 1 april 2004 Redactie: 0548 - 597370 Advertentie: 0548 - 597351 Holtens.Nieuwsblad^whk.wegener.nl Abonnementsprijs 44,60 Losse nummers 0,90 Inleveradres: Blokker Van de Maat Rijssen-Holten - De gemeente raad verklaarde zich maandag avond niet akkoord met het voorstel van B en W om een aantal jaren meer geld voor het onderhoud en beheer van wegen en openbaar groen uit te trekken. Uit een onderzoek van bureau Oranjewoud bleek dat er mo menteel aan het onderhoud van [wegen en groen in Rijssen-Hol ten het een en ander mankeert. Het huidige budget van 2.7 mil joen euro is volgens het college niet toereikend om een 'sober en veilig' kwaliteitsniveau te berei ken. Daarom werd de raad voor gesteld om het jaarlijks budget voor onderhoud en beheer van de openbare ruimte in fases te verhogen om in 2008 uit te ko men op een bedrag van 3,2 mil joen euro. De fracties waren wel met het college eens dat het 'so ber en veilig' moest, maar zetten hun vraagtekens bij de hoogte van het bedrag. ChrU-raadslid B. Wolterink berekende dat het voorstel van het college bete kende dat er structureel 500.000 euro op jaarbasis extra voor on- (foto: Rinus Vrijdag) Holten- In twee lange studie dagen een intensieve studie doen en aan het eind van de dag een diploma overhandigd krijgen en dat op je 66-ste jaar! Dat gebeurde er met Dirk Lig tenberg, die, met pensioen een beetje het gevoel had: hoe vul ik mijn tijd nu goed in? Het wijze advies van zijn vrouw: 'Investeer in jezelf!' sloeg hij niet in de wind. Hij had tien jaar op de ambulance gezeten, gaf cursussen aan verenigin gen. bedrijven, instellingen en zelfs bij de belastingdiensten in Twente en de Achterhoek op het gebied van EHBO/Re animatie maar zijn papieren daarvoor waren niet up-to-da- te genoeg en daar wilde hij aan werken. Hij meldde zich aan bij het opleidingsinstituut Spoedeisende Geneesjkunde VVAA voor een tweedaagse cursus, lange dagen onder constante controle van twee docenten en haalde met glans zijn diploma Instructeur Basa le Reanimatie en Instructeur Automatische Externe Defili- brator, met speciale vermel ding van Internationaal In structeur. Holten - Zes Holtenaren en en kele anderen vertellen 7 april, 20.00 uur in de Boschkamp over hun reis naar een Afrikaans dorp in Guinee-Bissau. De toegang is gratis. Er zijn kleikoetjes te koop, die zijn gemaakt door her dersjongens uit Bedanda. De reizigers vertrokken op eer ste kerstdag en bleven twee en I een halve week onderweg. De reis was avontuurlijk, uniek en ontroerend, vooral omdat de groep hartelijk werd ontvangen door de inwoners van het dorp Bedanda. De Holtenaren hebben het Afrikaanse leven aan den lij ve ervaren. Zij willen iedereen die het leuk vindt om meer van deze reis te horen en te zien uitnodigen om 7 april naar de Boschkamp. Tuin straat 2, te komen, waar ze ver halen vertellen en dia's, digitale foto's en een stukje film laten zien. De reis is een uitvloeisel van de vriendschap tussen ont wikkelingswerker Paul Akker man en de rijstboer Bicosse uit Bedanda. Er is een stichting op gericht: de Stichting Vrienden Holten Bedanda. die vriend schapsbanden wil smeden tussen bewoners van Holten en Bedan da, om te helpen op kleine schaal. In geval van honger, ziekte of scholing stuurt de stichting geld of middelen. Nu zijn de leden bezig met vier zie kenhuisbedden. De stichting geeft een nieuwsbrief uit. Laag inkomen en hoge ziektekosten. Geld terug? Bel 0800-8051 of kijk snel op www.SZW.nl Banenmarkt op 3 april Zie ook de advertentie elders in dit blad. «fcwi derhoud uitgetrokken werd en dat zou neerkomen op een OZB- verhoging van 10 procent. Wol terink wees er verder op dat uit het onlangs gehouden omge vingsonderzoek naar voren kwam dat 80 procent van de on dervraagden tevreden was over groen en wegen. Ook CDA-er H. Kastenberg was het niet hel der geworden waarom er extra geld uitgetrokken moet worden. VVD-fractievoorzitter J. Keve- lam wilde, evenals andere frac ties, weten waar het geld van de laatste jaren gebleven was. Raadslid Gemeentebelang A.B.J. Klein Twennaar gaf aan dat ook Gemeentebelang her haaldelijk had gevraagd waar het geld gebleven was. "Als we er nu meer geld in stoppen, wie garandeert me dan wat er mee gebeurt", vroeg ChrU-raadslid B. Tij hof zich af. De PvdA kwam met een Plan van Aanpak, zodat de gemeente raad de regie houdt en een amendement, dat ondertekend werd door alle partijen, behalve de SGP. Holten - Op scholengemeenschap De Waerdenborch zijn onlangs de bedragen van de themadag (18 december 2003) uitgereikt aan de drie projecten. Het project van de Stichting Karibu, Rwanda, en het project van de Stichting Kinderen van Uganda ontvingen 6.600 eu ro. Het project in Kameroen van de Stichting Manengouba kreeg 3.300. Het laatste project zal ook het komende schooljaar van gelden worden voorzien. Dit project richt zich op de gehandicapten en heeft tot doel ze een menswaardig bestaan te bieden door het aanleren van een vak waardoor in eigen onderhoud kan worden voorzien. Het afgelopen jaar is een docent van de*scholengemeenschap, D. van Brink, op bezoek geweest, (foto: Sander Scheperman) Holten - De bewoners van de Lageweg, Schoutenstraat en Schepenerstraat zijn het zat. De huurders van de woningen aan deze straten willen van Spec trum Wonen Woningbouwcor poratie weten waar ze aan toe zijn: wat gebeurt er met de wo ningen en wanneer? Dat zijn de vragen waarop ze een antwoord willen. En om eindelijk eens een ant woord te krijgen is er een hand tekeningenactie op touw gezet. Inmiddels hebben de meeste be woners getekend. De handteke ningen worden deze week opge stuurd en de ondertekenaars ho pen op een spoedige reactie van Spectrum Wonen. Al een aantal jaren houdt Spec trum de huurders in het onge wisse over wat er gaat gebeuren met de woningen aan de Lage weg. Schepenenstraat en Schou tenstraat. Vorig jaar heeft Spec trum Wonen iedereen een brief gestuurd, met de mededeling dat er eind maart 2004 meer duide lijk zal komen. Maar de bewo ners hebben nog steeds niets ge hoord. Dat betekent ook dat het onder houd en de verbeteringen van de bewoners aan hun huizen en tui nen stil ligt. ,.Een kamer ga je immers niet nieuw inrichten als je niet zeker weet of je het pand over een halfjaar moet verlaten. Schuttingen die nodig vervan gen zouden moeten worden, blijven nog even staan. En zo zijn er meer zaken die bewoners graag ter hand zouden nemen, maar nu laten liggen vanwege de onzekerheid over de toekomst van de woning. Kortom, de communicatie vanuit de wo ningbouwvereniging laat nogal te wensen over", geeft Ido Es- mcijer. één van de huurders, aan. Zelf woont hij al twintig jaar aan de Lageweg. En hij woont er graag. „Ik denk dat de meeste bewoners hier met plezier wo nen. Het is een kindvriendelijke Een vriendelijke rustige buurt, (foto: Johan Bolink) en rustige buurt, met zowel ou deren als jongeren. Vaak kennen mensen elkaar al langer. Ik zou hier graag blijv en wonen", geeft hij aan. Maar of dat kan is nog niet duidelijk. Niemand weet wat er gaat gebeuren: worden de woningen afgebroken of gereno veerd? Esmeijer: ..Het kan zijn dat de huizen, in totaal bijna vijftig, gesloopt worden. Dan ligt er ook een plan dat een deel van de woningen afgebroken wordt en het andere deel gereno veerd. Dat zou puur winstbejag zijn. want als het ene deel van de woningen kan blijven staan, geldt dat ook voor het andere deel." Inmiddels zijn er geluid- stesten gedaan bij de woningen en werd onderzoek gedaan naar de fundering: deze zou stevig genoeg moeten zijn om een ste nen muur (die de asbestplaten moet vervangen) te dragen. Van beide onderzoeken hebben de buurtbewoners nog geen uitslag gehoord. De bewoners willen nu graag van Spectrum Wonen weten waarom ze niets horen over de voortgang van deze zaken. Wel ke plannen heeft Spectrum laten vallen en wat moet nog onder zocht worden? Een groot deel van de bewoners vindt dat de woningbouwvereniging te kort schiet in de informatie naar de bewoners toe. In de brief wordt aangegeven dat de bewoners graag willen weten wanneer Spectrum denkt hen volledig in te lichten omtrent de plannen. De bewoners hadden begrepen dat Spectrum in onderhandeling is met derden. Ze willen graag weten waarover die onderhande lingen gevoerd worden en bij welke van de plannen ze horen. De bewoners verzoeken Spec trum hen in te lichten wat de te verwachten tijdsduur voor het realiseren van deze plannen aan gaat, zodat er onder de bewoners wat meer zekerheid en daardoor ook rust ontstaat. Spectrum schiet wat de bewo ners betreft danig te kort in het verstrekken van informatie. 'Wanneer er door bewoners con tact met u wordt opgenomen hebben deze het gevoel toe wor den afgescheept met nutteloze informatie waarmee niemand iets kan', benadrukken de brief schrijvers aan het eind van brief nog eens. Vorig jaar werd er ook al een handtekeningenactie tegen Spectrum Wonen gehouden. Toen was het tegen de slechte onderhoudstaat van de wonin gen en de huurverhoging. Pagina 3 Natuur krijgt meer kans in Espelo; het wordt weer als vroeger. Pagina 3 Koor Amazing was op tour nee. Het koor bestaat dit jaar 10 jaar en gaat dit uitgebreid vieren. Pagina 9 Miny Kemper blij verrast door de huldiging van haar club. Holten - Het jaarlijkse voor jaarsconcert van de Holtense Muziek Vereniging H.M.V. is afgelast. Het voorjaarsconcert, dat op vrijdag 2 april in de Kandelaar gehouden zou worden, is afge last in verband met ziekte van de dirigente. Donateurs en belangstellenden kunnen van de muziekvereni ging genieten tijdens het zomer- concert. Nadere informatie over dit concert volgt nog. Holten - Uitgaande van 3VO Holten wordt in samenwerking met de politie bij autobedrijf Erik Huzen op vrijdag 16 en za terdag 17 april weer een cara vancontrole gehouden. Het gaat om een technische con trole aan het begin van het cara van seizoen. Deelnemers krijgen uitleg over het resultaat van de keuring en kunnen vragen stel len. De kosten zijn 15 euro; voor leden van 3VO gratis. Opgeven zo spoedig mogelijk tijdens kan tooruren bij garage Erik Huzen 0548-366101. Holten - Leden van de MAC kunne zich inschrijven voor de Erwin autocross op tweede paas dag om 12.30 uur aan de Schup- pertsweg. De inschrijving heeft plaats op maandag 5 april om 20.00 uur in het Stuurhuus aan de Beuseberg- weg. Drie maal per jaar wordt er een Erwin autocross verreden. "Overijssel Holten - Door het mooie weer komt de paddentrek op gang. Wanneer de temperatuur te gen de schemering boven de 8 graden is, gaan de padden op weg naar het water (waar ze geboren zijn) om daar te pa ren. Een pad is niet snel en wan neer hij een weg oversteekt om bij het water te komen, loopt hij gevaar. Aan de Broekweg was de trek zo he vig dat er op één avond meer dan honderd padden platgere- den werden. Bewoners von den dat hier iets aan gedaan moest worden en kwamen te recht bij het IVN. Een groepje IVN-ers en enkele aan wonen den helpen nu de padden over te zetten. Er wordt overlegd over andere maatregelen om een bloedbad te voorkomen door bijvoor beeld lage schermen te plaat- senmet ingegraven emmers langs de kant van de weg waar de padden 'vandaar ko men. De padden in deze emmers moeten regelmatig naar de an dere kant van de weg worden gebracht. Nu zijn er nog te weinig helpers en het IVN zoekt mensen die de trek in de gaten willen houden en helpen om de padden over te zetten. Om een beeld te krijgen van waar hulp nodig is, kan dat gemeld worden als de trek wordt waargenomen bij Jetty Dorresteijn 0548-362620 U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe I abonnee opgeeft! Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. J Dhr./mevr.: Woonplaats: Geef dat ook eens j Telefoon: aan een ander door! Geeft als abonnee voor bet l Holtens Nieuwblad op: Gebruik deze bon Adres voor bet opgeven van Woonplaats: een nieuwe abonnee Postcode; Inzenden aan: «Telefoon Holtens Nieuwsblad Bankrekening: Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede |Handtekenmg— 46,20 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) 44,60 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: 0,90)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2004 | | pagina 1