I Stijging aantal vrijwilligers bij Oudheidkamer Hooit'n Weer maand februari ondanks het winterse weer zachter dan normaal Informatiemiddag over mantelzorgers Lezing nieuwe wijze droogzetten koeien Holtens team uitgeschakeld voor schaakkampioenschap Russische kinderen krijgen fiets Sponsorloop basisscholieren Grote brommercontroie Actieweken gordelcontrole Zakelijk DSL ook in Holten Kinderfilm Sinbad Computercursus Lezing uitgesteld Jaarvergadering GLTO Holten Open dag Thuiszorg Donderdag 11 maart 2004 Holtens Nieuwsblad 7 Holten - De Wit-Russische kinderen die momenteel in Holten verblijven, hebben maandagmiddag een fiets gekregen van Jan Stam Fietsverhuur. Ze mogen de fiets gebruiken gedurende de acht weken die ze in Holten zijn. De meeste kinderen kunnen al fietsen, maar ons verkeer is hun vreemd. Verkeersregels, zoals rechts rijden en uitkijken bij het oversteken, kennen ze niet. Thuis hebben ze geen verharde wegen. Auto's komen ze bijna niet te gen. Veel vervoer gaat nog met paard en wagen. Op eigen houtje een eindje fietsen is er dus niet bij. Holten - Stichting Hulp aan Tsjemobylkinderen houdt woensdag 31 maart een sponsorloop, bestemd voor alle kinderen van de Holtense basisscholen. De opbrengst is voor het verblijf van de Wit-Russische kinderen, die acht weken te gast zijn in Holten. Via de basisscholen worden de inschrijfformulieren uitgedeeld en kunnen kinderen op zoek naar sponsors. De kinderen kunnen per gelopen ronde gesponsord worden maar ook een vast bedrag is mogelijk. De organisatie hoopt op een net zo grote deelname als bij de eerste editie in oktober 2001Voor alle deelnemende kinde ren is er een oorkonde als herinnering en daarnaast een leuke ver rassing. Holten - In navolging van de uiterst succesvolle aanpak van bromfiets-/ scooteroverlast in Enschede-Zuid, gaat het project Scooteren, hou het cool nu ook in Noordwest Twente van start. Om dit te markeren wordt zaterdag 13 maart een grootscheepse bromfietscontrole gehouden. Het bestrijden van bromfiets- en scooteroverlast is een van de beleidsspeerpunten van de politie in Noordwest Twente. Bij overtreden van gedragsregels wordt naast de bekeuring een begeleidende brief naar de ouders gestuurd; bij overtreding Van technische regels (opgevoerd) wordt, naast de bekeuring en de brief, een thuisbezoek afgelegd bij de overtreder: technische over tredingen (opgevoerd) en/ of verkeersgevaarlijke overtredingen worden vastgelegd in BPS in verband met recidiv e: Met justitie zijn afspraken gemaakt ten aanzien van inbeslagname. De contro les worden samen met de afdeling verkeer, het verkeershandha- vingsteam en het flexteam uitgevoerd. In to.taal gaat het om een team van zo'n 25 personen. Holten - Tijdens de actieweken zal de politie in Overijssel extra controles uit gaan voeren op het dragen van de gordel, zowel voor- als achterin en het vervoer van kinderen in geschikte kin derbeveiligingssystemen voorzien van een goedkeuringsmerk. De extra aandacht voor het dragen van de gordel is niet voor het eerst. Het dragen van de gordel is een van de vijf speerpunten van de politie, naast het overschrijden van de maximumsnelheid, rijden onder invloed, rijden door rood licht en het dragen van een helm door bromfietsbestuurders. Vanaf het begin van de actie zal er door de politie extra aandacht zijn voor de draagplicht. Uit onderzoek blijkt dat als automobilis ten gebruik maken van de gordel de kans op lichamelijk letsel 40 procent kleiner is. Dit geldt niet alleen voor de bestuurder maar zeker voor de passagiers voor en achterin en de kinderen die ver voerd worden. Het lijkt gezellig, als kinderen kunnen meekijken zo tussen de voorstoelen in. Maar het is levensgevaarlijk om kin deren zonder gordel of beveiligingsmiddel te vervoeren. Bij een eventuele aanrijding is de kans groot dat zij gelanceerd worden en voorover schieten. Met grote kans op ernstig letsel. Veel automo bilisten hebben nog het idee dat als er een airbag in de auto zit een gordel overbodig is. De gordel houd je op de plaats, ook op het moment dat de auto over de kop slaat. In de praktijk komt het nog regelmatig voor dat bestuurder of passagier uit de auto wordt ge slingerd en als gevolg hiervan ernstig letsel oploopt of dodelijk verongelukt. Ook wordt als excuus voor het niet dragen van een gordel regelmatig genoemd de problemen die kunnen ontstaan als men te water raakt of de auto in brand geraakt. Als je te water raakt gaat dit gepaard met een enorme klap en de kans is dan groot dat men bij het niet gebruiken van een gordel bewusteloos raakt. Door de extra aandacht voor het dragen van de gordel wil de poli tie samen met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en het Rovo proberen het draagpercentage te verhogen. In het jaar 2010 zal het draagpercentage binnen de bebouwde kom 90 procent en buiten de bebouwde kom 95 procent moeten bedragen. Op deze manier moet het aantal letsel- en dodelijke slachtoffers naar bene den. Ondanks de extra aandacht voor de draagplicht is, na een be hoorlijke stijging in de eerste jaren, het percentage de laatste jaren maar licht gestegen naar ongeveer 75 procent binnen de bebouw de kom en 80 procent buiten de bebouwde kom. Gedurende de periode van de actie zullen de verkeerscontroles met name gericht zijn op de draagplicht. Bij vorige acties kwamen ook veel overtredingen aan de orde als het niet handsfrecbcllen en de technische staat van de auto's. De boete voor het niet dragen van de gordel of kinderen vervoeren op een niet deugdelijke zit plaats gaat de bestuurder 45 euro kosten. Holten - Met het oog op de snel groeiende markt voor breedband internet gaat KPN na ADSL ook Zakelijk DSL landelijk aanbie den. KPN is volop bezig met het geschikt maken van centrales daarvoor. Voor het einde van het jaar zal de dienst voor meer dan 97 procent van de bedrijven in Nederland beschikbaar zijn. Voor de gemeente Rijssen gaat het om de telefooncentrale Holten. Zakelijk DSL van KPN is een verzamelnaam voor een portfolio van breedband internetoplossingen speciaal ontwikkeld voor de zakelijke markt. Met Zakelijk DSL krijgt een bedrijf of instelling de beschikking over een beveiligde, permanente internetverbin ding tegen een vast bedrag per maand. Ook is het mogelijk om bedrijfsvestigingen op basis van Zakelijk DSL aan elkaar te kop pelen. Zakelijk DSL maakt gebruik van een ander netwerk dan ADSL voor de consument. Hierdoor kan KPN bandbreedte- en kwali teitsgaranties afgeven. Ook kunnen grotere afstanden tot de KPN-telefoonccntrales (tot zo'n zes kilometer) worden over brugd dan met ADSL voor de consument (tot zo'n drie kilome ter). waardoor nog meer bedrijven en instellingen kunnen profite ren van breedband internet. Tevens zijn bedrijven via Zakelijk DSL voorbereid op toekomstige ontw ikkelingen, zoals bellen over DSL. Meer informatie over Zakelijk DSL staat op www.kpn.com, trefwoord Zakelijk DSL. Holten - Ondanks de winterse laatste week met sneeuw en vorst was februari zachter dan normaal. In Holten bedroeg de gemiddel de temperatuur 4.9 graden, Es- pelo noteerde 4.5 graden en De Bilt 4.8 graden tegen 3.0 graden als langjarig gemiddelde was fe bruari zacht. Vooral het begin van de maand verliep uitzonder lijk zacht. Zo werd het op 4 fe bruari in Holten 15.7 graden, en in Espelo 15.5 graden. Nooit eerder was het zo vroeg in het jaar zo zacht. Er waren toen ech ter al aanwijzingen voor een koude slotfase van deze winter. Pas op 19 februari daalde de et maalgemiddelde temperatuur voor het eerst onder het langja rig gemiddelde. De rest van de maand verliep licht winters met in de nachten op veel plaatsen vorst. Het aantal vorstdagen kon hier door in Holten toch nog oplopen naar twaalf tegen dertien nor maal. De laagste minimumtem peratuur kwam voor op 28 fe bruari met -5.2 graden in Holten, en Espelo nog wat lager met -6.3 graden. Ijsdagen waarop het de hele dag blijft vriezen kwamen helemaal niet voor, normaal zijn dat er in februari twee. De schaatsliefhebbers konden deze maand op geen enkele dag het natuurijs op en de hele winter was dat betreft teleurstellend. De eerste tien dagen van de maand verliepen zeer nat met in Holten en omgeving ruim 60.0 mm neerslag. Daarna stond het weer geruime tijd onder invloed \an een hogedrukgebied en bleef de hoeveelheid neerslag beperkt tot enkele millimeters. Vanaf de 22e tot het einde van de maand stond er een gure noordweststrom i ng. Regelmatig vielen er winterse buien. Soms kon zich tijdelijk een sneeuwdek vormen en trad gladheid op. In de ochtend van de 26e veroorzaakte sneeuwval lange files op de wegen vooral in de Randstad. Plaatselijk viel tijdens de spits in korte tijd 5.0 tot 10.0 cm sneeuw. In Holten Boschkamp - Stichting Welzijn Ouderen Holten houdt donder dag 25 maart in de Boschkamp van 14.30 tot 16.30 uur een in formatiemiddag voor mantel zorgers in Holten, Dijkerhoek en Espelo. De toegang is gratis. Het overgrote deel van de zorg in onze samenleving wordt ge leverd door direct betrokkenen, zoals ouders, partner en buren. Deze mensen worden mantel zorgers genoemd. Ongeveer 1,6 miljoen Nederlanders zor gen voor een zieke partner, voor vader of moeder die het zelf niet meer redt of voor een gehandicapte zoon of dochter. Je ziet er weinig van, maar zon der deze zorg zou de gezond heidszorg in Nederland niet functioneren. Het begint vaak met wat huis houdelijk werk, maar geleide lijk aan neemt de zorg toe. Het zijn niet alleen vrouwen die de zorg voor een ziek familielid op zich nemen. Ruim een derde van de mantelzorgers is man. Op de informatiebijeenkomst zal een video worden vertoond waarin drie mantelzorgers aan het woord komen. Er zijn medewerkers van het PMO (Platform Mantelzorg Overijssel) en het Regionaal Steunpunt Mantelzorg uitgeno digd om over hun werk te ver tellen. Bij voldoende belangstelling zal er een aanzet worden gege ven tot de vorming van een plaatselijke belangengroep van mantelzorgers. Deze zal verde re invulling gaan geven aan de behoeften welke deze middag ter sprake komen. Wie meer informatie wil over deze middag kan contact opne men met de SWOH. telefoon 0548 364910. viel 5.0 cm, Espelo 4.6 cm. Dij kerhoek kreeg 6.0 cm. Beuse- berg en Rijssen 4.0 cm. In de nacht van 26 op 27 februari viel in het zuidwesten en westen van ons land plaatselijk ruim 15.0 cm sneeuw, terwijl hier niets viel. Er viel over de maand veel neer slag: Rijssen 101.4 mm. Beuse- berg 93.5 mm. Dijkerhoek 82.5 mm. Espelo 69.5 mm. Holten 86.8 mm en De Bilt tot slot 79.0 mm tegen normaal 49.0 mm. Verder waren er nog voor vijf sneeuwdagen, vier hageldagen en drie mistdagen. Ook moesten we het met minder zon doen in deze maand. In De Bilt kwam de maandsom uit op 80 uren tegen 82 normaal. Een schril contrast met vorig jaar toen de recordmaandsom van 158 uren zon werd geregis treerd. Zeven dagen verliepen in Holten zonloos: precies het nor male aantal. Alleen 23 februari was een fraaie zonnige dag met 8 uren zonneschijn. En zo gaf de maand februari 2 gezichten te zien. eerst te zacht en later te koud met elke nacht vorst. Weerman, Freddie Paalman Boschkamp - In de ontmoetings ruimte van dorpshuis De Bosch kamp wordt zondag 14 maart de kinderfilm Sinbad vertoond op grootbeeldscherm. De boze tovenaar Bakara be denkt een duister plan om ko ning Chadra af te zetten en de heerser van zijn koninkrijk te worden. Prinses Serana gaat op zoek naar een middel om de ge mene betovering die de tovenaar over haar vader heeft afgeroepen te verbreken. Ze roept de hulp in van Sinbad. Het wordt een moe dige en avontuurlijke reis vol gevaar Door grote oceanen en verre vreemde landen, die ein digt op een adembenemende plek. De film is Nederlands gesproken en begint om 14.00 uur. Kaartjes kosten 1.35 euro per persoon en zijn zowel zondagmiddag aan de zaal als in de voorverkoop ver krijgbaar. Telefonisch reserve ren kan ook op nummer: 0548- 362755. Boschkamp - Bij voldoende be langstelling start maandag 15 maart in dorpshuis De Bosch kamp een kennismakingscursus computeren. Deze cursus die uit vier lessen van twee uur bestaat, is bedoeld voor mensen die nog nooit of nauwelijks met een computer in aanraking zijn geweest. Stap voor stap wordt de computer on der de loep genomen, waardoor de deelnemers vertrouwd raken met toetsenbord, muis en sys- teemkast. Tijdens deze cursus worden geen uitgebreide programma's behandeld. Deze is echt bedoeld om de mogelijkheden te ontdek ken. De lessen vinden plaats op maandagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur in het dorpshuis aan de Tuinstraat. De kosten bedra gen 40 euro inclusief lesboekje. Voor inlichtingen en opgave kan men op werkdagen bellen naar het kantoor van de stichting voor sociaal en cultureel werk. tele foon: 0548-362755. Kandelaar - De lezing van Eef Arnolds over Weg van de natuur is uitgesteld tot donderdag 1 april. De bedoeling was deze 17 maart te houden. De plaats en tijd zijn wel gelijk gebleven: Kandelaar om 20.(K) uur. Holten - GLTO Rijssen/ Holten begroette maandagavond in café 't Bonte Paard een groot aantal leden tijdens de jaarvergadering 2004. In het huishoudelijke ge deelte waren onder meer be stuursverkiezingen aan de orde. Twee bestuursleden waren aftre dend en niet herkiesbaar: Dirk Luggenhorst van de sector var kens en Reina Veldkamp als se cretaris. Kandidaten Teunis Nij- enhuis en Wim Steegink traden toe en in onderling overleg zal het bestuur de portefeuilles ver delen. Punt op de agenda was de inza meling van landbouwplastic waarvoor GLTO de laatste jaren zorg droeg, waarvoor subsidie werd ontvangen en voor de le den kostenloze afzet van het plastic betekende. Nu de subsidiekraan wordt dichtgedraaid kan ook GLTO niet meer voor een gratis inza meling zorgen en heeft daar dus geen belang bij. Momenteel wordt met loonwerkers onder handeld en wegen gezocht naar een zo goedkoop mogelijke ma nier van afzetten. Na de pauze hield Jacqueline Bruins van LTO Commerce een inleiding over deze zelfstandige tak van de organisatie die zich bezighoudt met het bemiddelen van onder mper leveranties van Nutsbedrijven aan de leden van LTO. Ook bij de levering van allerlei artikelen voor de landbouw kun nen zij een breed aanbod presen teren. Holten - Thuiszorg Noord West Twente neemt 20 maart deel aan de landelijke open dag in de zorgsector. Op verschillende locaties, zoals aan de {laarstraat 83 in Rijssen. staan de deuren open voor geïn teresseerden in een (va kantie )baan, voor omwonenden van onze gebouwen en voor mensen die gewoon benieuwd zijn wat er binnen de muren van dat 'groene thuiszorggebouw in de wijk' allemaal gebeurt. Holten - Wat hebben een snijbo- nenmolen, lampje en vogelkooi tje van figuurzaagwerk, een trapnaaimachine met houten kast, doopmutsjes, fietskapje, onderrokken, werkjasjes, motor- jassen, rol linnen, een kuikenka chel, een raapoliemachine, ser vies voor jagers, het eerste mo del televisie, persoonsbewijzen, foto's van de berging Dikke Steen, oude rekeningen van Hol tense bedrijven met elkaar te maken? Het zijn allemaal goede ren die vorig jaar aan de Oud heidkamer Hoolt'n geschonken werden. 'Wie hooit nog steeds in ere, de olderwetse klere.' (Foto: Johan Bolink) De oudheidkamer kreeg overi gens nog meer aan oude en jon gere zaken binnen. Een aantal van die artikelen was tijdens de begunstigersavond, die vorige week gehouden werd, te zien. Ruim tweehonderd belangstel lenden. welkom geheten door voorzitter Jan Beumer. konden deze avond genieten van het op treden van de Sallandse dans- en folkloregroep, die onder muzi kale begeleiding van harmoni ca's het middenpad van de kerk opliep. 'Wie hooit nog steeds in ere. de olderwetse klere', zongen ze. Voor in de kerk voerden ze hun dansen op. 'Een kring kon niet gemaakt worden, de preek stoel staat in de weg. Maar we dansen er wel voorlangs', gaf de presentator van de groep aan. Na de traditionele dansen gaf de groep een show met kleding van toen: nachtkleding, werkkle ding, kleren waarin je naar de markt ging. Van diverse gereed schappen en goederen werd het gebruik uitgelegd en allerlei we tenswaardigheden werden ver teld. Daarna verzorgde de werkgroep foto/ film/ video een presentatie over Dijkerhoek Noord-West. In de pauze ontstonden geanimeer de gesprekken. De oudheidka mer kan terugzien op een ge slaagde begunstigersavond. Voor de Oudheidkamer Hoolt'n was 2003 al met al een goed jaar. De nieuwe bestuursorgani satie die de oudheidkamer eind 2001 invoerde, werkt goed. Dat vertelde Jolanda Ulfman tijdens de begunstigersavond in de Kan delaar. Verschillende werkgroe pen werden opgericht, die de ac tiviteiten voor hun rekening ne men. Zo zijn er momenteel goed functionerende werkgroepen ex positie, opslag/' onderhoud mate rialen, textiel, genealogie, foto/ Holten/ Dijkerhoek - 'Uierge zondheid, dat levert geld op!' Onder die titel houdt Dierenart sen Combinatie Holten donder dag 18 maart om 20.00 uur een informatieavond in café 't Bonte Paard. Spreker die avond is H. Marke rink die bekend staat om zijn kundigheid, maar zeker ook om zijn levendige manier van spre ken. film/ video, bibliotheek en boer derij veldnamen. Er kwamen in het afgelopen jaar nieuwe vrijwilligers bij. Ulfman noemde de contacten met de ge meente prima. 'Met name de contacten met de afdeling Wel zijn kunnen als prettig en con structief worden bestempeld'. Dat gold overigens ook voor de contacten met onder meer de VVV Holten. In maart van het vorig jaar kon den de twee computers (einde lijk) geïnstalleerd worden; in eerste instantie was er geen ruimte om de computers te plaatsen, maar nu staan ze in de notariskamcr van het voormali ge gemeentehuis aan de Dorps straat. Een financieel welkome opste ker kreeg de oudheidkamer van de Carnavalsvereniging De Fienpreuvers, die de opbrengst van het Prins raden naar de oud- In zijn verhandelingen zal hij het onder meer hebben over de nieu we manier van droogzetten bij koeien en tevens de economi sche kant van de uiergezondheid belichten. Ook gaat in op de wijze waarop men in staat kan worden gesteld tot betere en meer accurate be drijfsadvisering door gebruik making van hel PIR-DAP-sys teem. heidkamer bracht. Ulfman constateerde dat het aantal begunstigers licht terug liep. van 373 eind 2002 naar 363 eind 2003. Voor de oudheidka mer heeft dat financiële gevol gen. De oudheidkamer hield af gelopenjaar een groot aantal ac tiviteiten, zoals de open dag, de expositie In de vergunning, het Holten - Het eerste schaakteam verloor afgelopen maandag avond haar thuiswedstrijd tegen haar de Oppositie uit Deventer. Door dit resultaat tegen de lijst aanvoerder is de achterstand ge groeid naar drie punten met nog twee wedstrijden te gaan. Het is niet te verwachten dat de Deven- temaren dit nog uit handen zul len geven. Holten begon met goede moed aan deze zware confrontatie. Lange tijd werden de degens ge kruist zonder dat er een echte te kening in de strijd kwam. Alleen Gerrit Stevéns die een pion in de opening had weggegeven stond duidelijk slechter. Plotsklaps pakten zich echter donkere wol ken boven Holtense borden sa men. Bertus van Beek en Dick van der Knaap verloren kort achter el kaar. Daarna speelden Henk en Dinant van Beek remise. De ne derlaag van Gerrit Luggenhorst bracht een 'vorentscheidung' op aanbieden van de eerste exem plaren van de Doop- en Trouw boeken van voor 1811. een foto tentoonstelling, de diverse dia presentaties die door Albertha Dikkers verzorgd werden voor verenigingen en de rondleidin gen voor verenigingen en buur ten die 's avonds in groepsver band 'n Spieker kwamen bekij- het scorebord. Gerrit Stevens had intussen de rollen omge draaid en wist zijn zesde over winning in evenveel duels te boeken. Een 100 procent score dus. Het was echter uitstel van executie toen Cees Olij in remi se moest berusten. Ton van Oij- en die lange tijd winstkansen leek te hebben moest ten slotte ook met remise genoegen ne men. Holten 1 - De Oppositie 1. 3-5. Ronde 5 (23 februari 2004 1Ton van Oijen - J.W. Adriaan- se, 1/2-1/2; 2. Henk van Beek - B. van Roosmalen, 1/2-1/2; 3. Gerrit Luggenhorst - T. Keizer, 0-1; 4. Cees Olij - R. Rcinders, 1/2-1/2; 5. Dinant van Beek - C. Buyvoets, 1/2-1/2; 6. Dick van der Knaap - R. Brinkman, 0-17. Bertus van Beek - B. Hoogstra ten. 0-1: 8. Gerrit Stevens - J. Smeenk, 1-0. In de interne competitie werd een drietal interessante partijen ken. En er kon verwarming aan gelegd worden in 'n Spieker, door een flinke financiële gift van een Holtense inwoner. 'On misbaar was de inzet van de vrij willigers. Door uitbreiding van activiteiten wordt steeds meer inzet van hen gevraagd. Geluk kig steeg het aantal vrijwilli gers', aldus Ulfman. gespeeld met toch wel een ver rassende uitslag. Johan Klein Teeselink won van Erik Bosman en boekte daarmee zijn eerste overw inning van het seizoen. Bas van Beek boekte een overwinning op Ronald Klein Teeselink en Aloys Meu- lenbroek bond Rob Gervedink Nijhuis aan zijn zegekar. De vorige week gehouden derde ronde van het Fischertoernooi werd gewonnen door Gerrit Luggenhorst. Ton van Oijen had evenveel punten (negen uit elf) maar moest Gerrit voor laten gaan op SB. Beiden hadden evenveel werstandspunten. Ger rit won het onderlinge duel. Ger rit verloor echter van Aloys Meulenbroek en Cees Olij. Behalve van Gerrit Luggenhorst verloor Ton van Oijen ook van Rob Gervedink Nijhuis. Dick van der Knaap die gedeeld derde werd maakt overigens de grootste kans op de eindover winning.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2004 | | pagina 7