Bijzonder theater op Heuvelrug Toneelgroep COC viert jubileum met reünieavond Startavond derde fase theaterspektakel Daniël Globe Holten Agenda Medische Diensten KerkDiensten WeerWeekoverzicht provinciale winnaar Bp Holtens Nieuwsblad Aankomst kinderen uit Tsjernobyl Links achteraan: met muts Diederik Bosschers, Henk Aanstoot, Diederik Kruimelaar, Rien Landeweerd, de inmiddels overleden grimeur Wander Drent, Gerrit Beldman, Gerry Beldman. De vrouwen links op de foto zijn Hanneke Meijerink-Beldman, To Landeweerd en Marry Reinink. 2 Donderdag 11 maart 2004 Holten/ Nijverdal - Voor een bij zonder theaterproject, een of meer voorstellingen in het Natio naal Park en waarschijnlijk ook bij de officiële opening van het park, worden vijftien jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 25 jaar gezocht. Onder professionele begeleiding gaan ze een voorstel ling maken op verschillende loca ties in het bos. "Het pubüek loopt van de ene voorstelling naar de andere", zegt dramadocente en re gisseuse Maryse van der Lee, die al eerder samen met anderen een wandelvoorstelling maakte in een oud fabriekscomplex. In een Nationaal Park wordt op allerlei manieren aandacht aan de natuur geschonken. Niet alleen door wandelen of fietsen in de na tuur. "Juist door de natuur op een andere manier te beleven, zoals bijvoorbeeld in verband met een theatervoorstelling, doe je verras sende ontdekkingen", zegt Rian- ne Evers van het IVN. Zij is nu drie jaar medewerkster voorlich ting en educatie voor het Natio naal Park De Sallandse Heuvel rug. "Gericht en concreet met pro jecten over natuur bezig zijn, is een van de leuke kanten van mijn baan", vertelt ze. "Verder ook de samenwerking met het Nationaal Park, Natuur monumenten en het Natuurdiora- ma." Het IVN richt zich op edu catie en haalde al eerder natuur- theater naar het Nationaal Park. Rianne: "Dat was een succes, maar nu kun je zelf aan de gang. Dat is nog veel leuker." Het to neelproject is opgezet als een sa menwerking tussen het Nationaal Park, Staatsbosbeheer en het IVN. Speciaal voor mensen uit de regio. "Liefst moeten zij een band hebben met gebied, of speciale in teresse daarvoor en voor de na tuur. Zelf speelde ik als kind vaak in het bos en nog altijd vind ik het heerlijk om als ik in Nijverdal ben het bos in te gaan", zegt Van der Lee, die nu in het westen van het land woont en daar haar beroep uitocifent. Deelnemers aan de wandelvoorstelling hoeven geen toneelervaring te hebben, maar het mag natuurlijk wel. Er zijn ook geen kosten aan verbonden, wel wordt van hen verwacht dat ze actief deelnemen. Enkele za terdagen van 11.00 tot ongeveer 17.00 uur krijgen ze dramales en werken ze aan de voorstelling. Om te beginnen is een bijeen komst gepland in Schaapskooi Twilhaar op zaterdag 10 april om 11.00 uur. Tijdens die bijeen komst worden het idee achter de voorstelling en de bedoeling er van verder uitgelegd. De volgen de bijeenkomsten zijn 8, 15.20 en 21 mei. Dan moet er een bijzon dere projectvoorstelling staan. De eerste uitvoering staat gepland op 23 mei. Aanmelden voor 5 april bij Rianne Evers, telefoon 0548- 622705, r.evers@ivn.nl of Mary se van der Lee. marysevander- lee@wanadoo.nl. Ook voor meer informatie. Holten - Toneelgroep COC be staat vijftig jaar. Dit wordt ge vierd met een reünieavond op zaterdag 13 maart, waarop de ju bileumvoorstelling Een gast te veel wordt gespeeld. De bijeen komst wordt gehouden in de Kandelaar, Stationsweg in Hol ten. In het vroege voorjaar van 1954 speelde de Christelijke Ontspan- nings Club de première van haar eerste toneelstuk. Een halve eeuw later vieren leden en oud leden van COC Holten dit jubi leum met het kijken naar of spe len van de komische thriller Een gast teveel van Ton Davids. Alle mensen die de afgelopen vijftig jaar betrokken waren bij COC Holten hebben een uitnodiging ontvangen. Inmiddels hebben zich zo'n honderdvijftig oud-le den, uit alle windstreken van Nederland en zelfs uit het bui tenland, opgegeven. 'Ruim twee derde van het oud-ledenbestand heeft gehoor gegeven aan onze uitnodiging, dit betekent een bo ven verwachting grote belang stelling!'. aldus de COC-leden Sander Jongsma en Johan Ab- bink. Het jubilerende COC biedt haar oud-leden en andere rela ties zoals de culturele raad ge meente Rijssen-Holten en colle ga toneelverenigingen uit Holten een compleet verzorgde avond aan. De gasten worden 's avonds vanaf zeven uur ontvangen met een kopje koffie. Dan kan ook een aantal boeken met foto's en knipsels bekeken worden. Om acht uur begint de voorstelling. Na de voorstelling worden de ju bilarissen gehuldigd en is er een informele reünie. Op vrijdag 19 en zaterdag 20 maart om 20.00 uur volgen twee voorstellingen voor het publiek, kaarten (5 euro volwassenen. 3 euro tot en met 14 jaar) voor deze voorstellin gen zijn in de voorv erkoop ver krijgbaar bij boekhandel Heus- inkveld in Holten of kunnen te lefonisch besteld worden op 0548-364364, of per e-mail to- neelgroepcoc@planet.nl Diederik Kruimelaar, zelf in middels vierenveertig jaar lid Holten - Globe Reisburo in Hol ten is voor de derde achtereen volgende jaar uitgeroepen tot provinciale winnaar van de pro vincie Overijssel in de verkie zing Reisbureau van het Jaar 2004. Tevens hebben de Globe Reisburo's in Groningen (Gro ningen), Almere-Stad (Flevo land) en Aalten (Gelderland) de titel in de wacht gesleept. Alle provinciale winnaars zijn tevens genomineerd voor de landelijke titel. De bekendmaking en uit reiking van de landelijke titel is op 29 maart tijdens een feestelij ke Gala-avond. De verkiezing Reisbureau van het Jaar is een initiatief van de Vereniging van ANVR Reis agenten en het vakblad Reisre vue. De verkiezing heeft als doel om reisbureaus te stimuleren nog meer aandacht te besteden aan kwaliteit in hun bedrijfsvoe ring. Het is de zevende keer dat de Verkiezing wordt georgani- van de Holtense toneelvereni ging. vertelt dat Jannes Beldman het initiatief nam. 'Beldman deed daarvoor al mee aan voor drachtwedstrijden. Dat groeide uit tot een reciteerclub en daarna een toneelvereniging.' Beldman was niet alleen de regisseur, maar was de eerste twintig jaar ook voorzitter. Hij is nu erevoor zitter. Vrij kort na de oprichting werd het eerste toneelstuk. Ongedach te wending opgevoerd. Het was een familietragedie die zich af speelde in Spakenburg en ook in Spakenburgse klederdracht op gevoerd werd. De opvoeringen werden toen gehouden in de ou de Gereformeerde kerk en het gebouw Rehoboth. De toneel vereniging zorgde jaarlijks voor seerd. De verkiezing heeft verschillen de ronden gekend, waarbij in de eerste twee ronden schriftelijke vragenlijsten ingevuld dienden te worden. In de mondelinge ronde die hierop volgde zijn al leen de reisbureaus bezocht die meer dan gemiddeld scoorden op de verschillende onderdelen. De beoordeling in deze ronden werd verzorgd door het manage ment adviesbureau Deloitte Touche. Binnenkort wacht de provinciale winnaars de laatste fase van de verkiezing, namelijk een ge sprek met een deskundige jury onder voorzitterschap van Ger ard Helming, directeur Verkoop en Marketing van Transavia. In deze jury hebben verder zitting: C. van Dongen (De Jong Intra Vakanties), H. Mosselman (Sud- tours), prof. F. Go (Erasmus Universiteit). R.J. Engeman (di recteur ANVR) en J. Lokhoff (hoofdredacteur Reisrevue). twee verschillende opvoeringen, een in het voorjaar, een in het najaar. 'De mensen waren blij dat er wat te doen was. Tv had den veel mensen toen nog niet', aldus Kruimelaar. Als twaalfja rige deed hij mee aan het jeugd toneel en speelde voor kinderen van de hoogste klas van de lage re school. Vier jaar later, in 1960. werd hij lid van COC. Zijn eerste toneelstuk was Om de Karashoeve en dat werd ook buiten Holten opgevoerd, onder meer in Rijssen. Enter, Almelo. Hengelo. Ruurlo. 'In de jaren '70 tot '90 kon je overal spelen. We speelden veel voor de christelij ke muziekvereniging, christelij ke zangverenigingen, christelij ke plattelandsvrouwen, in ver schillende plaatsen tot in de Achterhoek toe. Ook in De Krim voor de personeelsvereniging van de aardappelmeelfabriek bijvoorbeeld. Later zakte dat af. Holten - De derde fase van het theaterspektakel Daniël begint vrijdag 12 maart om 20.00 uur in Irene met een startavond. Het project gaat de beslissende fase in. De kleding wordt gemaakt, decors gebouwd en rollen inge oefend. De opbouw van het verhaal, de verschillende delen, dat alles wordt uitgelegd en waar en hoe veel spelers er nodig zijn. Voor iedereen is er plaats, iedereen kan meedoen. De Kalfstermansweide zal op 7 en 8 mei omgebouwd worden tot een spectaculair openlucht theater. Een toren van veertien meter hoog, een smederij en een Poorthuis vormen de arenastad Babel. De stad is afgezet met Toen kwam er zoveel concur rentie van andere dingen.' Het verschil tussen zijn eerste jaren als speler en de laatste pe riode kan Kruimelaar haarfijn aangeven. 'Hoe jong je was maakte niet uit, je kon best een oudere man spelen: de grimeur zorgde daarvoor en zelf liep je een beetje krom te trekkebenen. Maar als oudere kun je geen jon ge jongen meer neerzetten, het trekkebenen dat je dan gewoon al doet gaat op toneel niet weg', lacht hij. Voor zijn gevoel speelt hij niet anders dan toen. 'Maar ik denk wel dat het geheel vroeger an ders over kwam, iets minder uit bundig. meer ingetogen. Men durft nu meer op het toneel qua spontaniteit. Het is wat losser geworden, en dat merk ik ook bi j mezelf.' Hij laat foto's zien van toen. van het toneelstuk over de Karashoe- stadsmuren. De waarschijnlijk wel meer dan honderd medewer kers bestaande uit: figuranten, decorbouwers, spelers, dansers, circusacrobaten, muzikanten, zangers en technici maken het Bijbelverhaal Daniël tot een on vergetelijk actueel spektakel. Het verhaal vertelt de belevenis sen van vier vrienden die op reis gaan naar een nieuw land. Zij denken de vrijheid tegemoet te gaan, maar als ze in Babel arri veren, komen ze bedrogen uit. Babel is een afschuwelijke stad. gebouwd op soldatenmacht en slavenarbeid. De v ïer vrienden belanden in de gevangenis. De machthebber van Babel, is een potentaat die ve. Het was een verhaal uit Macedonië. Op de foto staan 're bellen': de kleren en attributen werden door de spelers zelf ge maakt. 'De toneelstukken toen gingen ergens over. Er zat een stuk geschiedenis in. tradities uil die streek, een familievete. Men sen vonden dat prachtig. Als ze konden huilen vonden ze het nog mooier', weet Kruimelaar. Later werden meer blijspelen of een klucht opgevoerd. In de achterliggende jaren speel de Kruimelaar vele verschillen de rollen, van boer tot student, van dokter tot politieagent. Ook bij het jubileumstuk is hij pre sent, deze keer in de rol van een keurige, deftige en verstrooide gast. 'Ik speel nog steeds met heel veel plezier. Een beetje jammer is dat ik meer moeite moet doen om de tekst vast te houden. Maar toneel is het mooiste wat ik gedaan heb! vooral geïnteresseerd is in zijn eigen plezier en hachje. Vanuit dit gegeven ontwikkelt zich een spannend verhaal met veel on verwachte wisselingen in perso nages en episodes. Een verhaal ook dat zich laat zien. Een snik totaaltheater dat de moeite waard is. De decors zijn indrukwekkend, de muzjek live en indringend, de entourage is spectaculair. De voorstelling begint om 20.30 uur en het plein is vanaf 20.00 uur open. Kaarten voor een of beide voorstellingen zijn te koop bij de VVV. bij Boekhandel Heusink- veld en bij café het Klavier. De toegangsprijs is 4 euro. Voor meer informatie: www.theater- spektakeldaniel.nl. 3 Expositie Cok Leenaers-Dunk, Medisch Centrum Holten, maandag 26 januari 2004 - maandag 31 mei 2004 Bevolkingsonderzoek borstkan ker, Keixersw eg 22. maandag 16 februari 2004 - maandag 15 maart 2004 Film Evita, Boschkamp. donder dag 11 maart 2004, 20:15 Wijnproefavond. Bibliotheek Holten, vrijdag 12 maart 2004, 18:30-20:00 Startavond Theaterspektakel Daniël. Irene, vrijdag 12 maart 2004. 20:00 Markt Tuitert in Seoel op groot tv-scherm. Café 't Keuntje, za terdag 13 maart 2004. 5:00 Kinderfilm Sinbad. Boschkamp. zondag 14 maart 2004. 14:00 Jeugddienst. Dorpskerk, zondag 14 maart 2004, 19:00 Film Amélie. Bibliotheek Hol ten. woensdag 17 maart 2004. 19:30 Jaarvergadering ANBO. Bosch kamp, donderdag 18 maart 2004, 15:00 Compostactie SV Holten. Hol ten, donderdag 18 maart 2004 - zaterdag 20 maart 2004 Demonstratie muziekinstrumen ten MOC. Boschkamp. vrijdag 19 maart 2004. 15:30-17:00 Informatiemiddag voor mantel- zorgers. Boschkamp. donderdag 25 maart 2004, 14:30- 16:30 Bijeenkomst Passage, Kande laar. donderdag 25 maart 2004. 20:00 Toneelavond met DAT. Bonte Paard, zaterdag 27 maart 2004 Miny Kemper Toernooi (hand- balrecreantentoemooiSporthal 't Mossink. zondag 28 maart 2004, 13:00- 17:00 Puzzelrit. Beusebcrgerweg 37, zondag 28 maart 2004. 14:00 Bijeenkomst Bejaardensociëteit Holten. Irene, dinsdag 30 maart 2004, 14:30 Sponsorloop basisscholieren voor Tsjernobylkinderen. Hol ten. woensdag 31 maart 2004 Lezing Eef Arnolds over weg van de natuur. Kandelaar, don derdag 1 april 2004. 20:00 Vooijaarsconcert HMV, Kande laar. vrijdag 2 april 2004 Lezing Industriële Revolutie in Twente Boschkamp, vrijdag 2 april 2004 Optredens Jovink en Di-Rect. Loo-Bathmen. zaterdag 3 april 2004, 20:00 Motocross. Zuurberg. zaterdag 3 april 2004 - zondag 4 april 2004 Touwtrektoemooi Okia. Vlet- goor, zondag 4 april 2004 Darttoemooi om Gouden Keun. Café 't Klavier, zondag 4 april 2004 Ontsteken paasvuren. Holten, zondag 11 april 2004 Erwin Autocross. Schupperts- weg, maandag 12 april 2004 Bijeenkomst Bejaardensociëteit Holten. Kandelaar, dinsdag 20 april 2004, 14:30 Piratenfeest. Espelo, zaterdag 24 april 2004.21:00 Puzzelrit. Beusebergerweg 37, zondag 25 april 2004. 14:00 Optreden Slade en Paperplane. Espelo. donderdag 29 april 2004 Toneelstuk OCH. Holten, vrij dag 30 april 2004 Regelmatigheidswedstrijd. Beusebergerweg. vrijdag 30 april 2004, 13:00 Bloemenmarkt. Holten, zaterdag 1 mei 2004 Holtens Nieuwsblad een uitgave van Wegener Huis-aan-huiskranten BV, behorende tot Wegener NV, in samenwerking met de stichting Hol tens Nieuwsblad. Stichtings-bestuur W.H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4, 7451 XC Holten, Klachten bezorging: Tel. 053 - 2842446 of055-5389053 Abonnementen: tel. 0548-363803 of c-mail. hollens.nieuwsblad&whk.wcgcner.nl Eindredactie: Peter Bulthuis Adres Holtens Nieuwsblad: Maarstraat 100"462 AT Rijssen Inleveradres: Blokker Van de Maat. Smidsbelt 7. 7451 BL Holten (tot dinsdags 12 00 uur) Redactie: tel 0548-363803. fax: 0548-366497 holtensmeuwsblad'a whk.wegener.nl Advertenties: tel. 0548-519797, fax: 0548-519798 Advertentie-adviseurs: O. IJspeert, mobiel 06-51 19 83 42 H. Schoitert. mobiel 06-51 19 83 21 Hoofd redactie: H. Eskes Commercieel regiodirecteur: G ter Hedde Directie: J A Munsterman Algemeen hoofdredacteur: Mw. G. Arendsen-Tieben Druk: Wegener Nieuwsdruk Twente Op al onze advertentieeontracten en aanbiedingen daartoe zijn tan toepas sing de Algemene Advertentievoorwaar den huis-aan-huiskranten Wegener NV Een exemplaar van de Algemene Ad- zoek kosteloos toegezonden. Wegener Huis-aan-huiskranten BV is een onderdeel van het Wegcner-con- cem. De door u aan ons verstrekte ge gevens hebben wij opgenomen in een bestand, dat wordt gebruikt door onze administratie en om u te Haten) informe ren over voor u relevante diensten en producten van de titels en de werkmaat schappijen van Wegener of door ons zorgvuldig geselecteerde derden. .Als u op deze informatie geen prijs stelt dan kunt u dit schriftelijk melden bij Wegener Huis-aan-huiskranten BV. t.a.v de heer A T. Kooij Hoofd Marketing, postbus 28 7500 AA Enschede. Holtens Nieuwsblad Arts Maatschap Huisartsen Holten, Keizersweg 32, telefoon 0548- 363553. Spreekuur volgens afspraak. Voor spoedeisende hulp buiten kantooruren (17.00 - 08.00 uur) en tijdens weekenden en feestdagen bellen met Centrale Huisartsenpost Salland, telefoon 0570-501777. Zie ook website: www.huisartsenholten.nl. Apotheek: Vrijheidslaan 7, telefoon 361111. Geopend op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur, zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur, zon- en feestdagen van 11.00 tot 12.00 uur. Buiten de openingstijden is voor spoedrecepten geopend de Dienst Apotheek Salland, Fesevurstraat 7 te Deventer. De Dienst Apotheek is gevestigd in hetzelfde gebouw als de huisartsenpost, naast het Deventer Ziekenhuis, telefoon 0570-606202. Tandarts: Behandeling uitsluitend na telefonische afspraak. J. Web bink, telefoon 0548-514140. Dierenarts: Dierenartsencombinatie Holten, Dorpsstraat 24C, tele foon 362004. Spreekuur: 8.00 - 9.00 uur en 12.30 - 13.00 uur. Daar buiten na telefonische afspraak, telefoon 362004. Dierenartsenpraktijk Holten, S. Minnema, Larenseweg 54, telefoon 362835, b.g.g. 06-53372156. Hervormde Kerk Zondag 14 maart: 10.00 uur, ds. H. Gijsen, nevendiensten. 19.00 uur, ds. H. Gijsen, jeugddienst. Eerste collecte: diaconie; tweede collecte: kerkvoogdij. Okkenbroek, 10.00 uur: ds. J. Lugtigheid, Markelo. Collecte: zang groep. Gereformeerde kerk Zondag 14 maart: 9.30 uur, ds. H.P. Mulder. 19.00 uur, ds. H.P. Mul der. Eerste collecte: kerk. tweede collecte: onderhoudsfonds. Interkerkelijke wijdingsdienst Diessenplas Woensdag 17 maart 19.00 uur, dhr. Lahuis. Evangeliegemeente De Loofhut (Dorpsstraat, HMV-gebouw) Zondag: 10.00 uur, samenkomst. Katholieke kerk Holten, zondag 14 maart: 10.00 uur, communieviering. Voorganger pastoraal w erker H. Wiggers. Nieuw-Heeten, zaterdag 13 maart: 17.30 uur eucharistieviering, past. B. Wolters, gemengd koor; zondag 14 maart: 09.00 uur eucharistie viering, past. B. Wolters, koor Passage. Vorige week hadden we in de nacht opklaringen, waardoor de tempe ratuur kon dalen tot ruim onder hel vriespunt met -3.0 graden in de weerhut en aan de grond werd -4.5 gemeten. De hele morgen hadden we brede opklaringen en flinke perioden met zon. In de loop van de middag geleidelijk toenemende bewolking. Later viel er wat lichte regen. Het werd 5.9 graden. Dinsdag In de nacht en vroege ochtend hadden we te maken met wolkenvel den die overdreven. Hierdoor kwam het niet tot vorst, 2.3 graden was de laagste waarde. De morgen gaf veel bewolking te zien. In de mid dag was er af en toe wat ruimte voor de zon. Neerslag viel er niet. Met een matige noordwestenwind en weinig zon werd het toch nog 7.3 graden als maximum. Woensdag In de loop van de nacht klaarde het flink op. waardoor de temperatuur weer onder het vriespunt uit kwam met -1.4 graden en vlak boven de grond werd het nog wat lager met -4.0 graden. De eerste helft van de middag nog veel wolkenvelden en af en toe zon. daarna brede opkla ringen en perioden met zon. Door de westenwind werd er wat zachte re lucht aangevoerd en door de vele zonneschijn werd het 9.0 graden, best wel aangenaam dus. Donderdag In de nacht bleef het langer helder dan verwacht werd waardoor het opnieuw kon vriezen. Het vroor licht met -0.6 graden in de hut, op kloniphoogte -2.6 graden. De dag begon erg nevelig, de morgen gaf een wisselend beeld van af en toe zon en veel wolkenvelden. Ook in de middag liet de zon zich geregeld zien. De temperatuur liep op naar een mooie 9.3 graden. Vrijdag De nacht verliep vrij helder, de temperatuur daalde minder sterk on der nul omdat er nu meer wind stond. Het werd -1.0 graden, vlak bo ven de grond werd het -2.2 graden. De hele morgen zag er perfect uit, het was vrij zonnig alleen waren er wolkensluiers aanwezig, 's Mid dags scheen de zon soms minder fel door de hoge dunne sluicrbcwol- king. Alleen de matige oostenwind was minder prettig. Het werd toch nog 8.2 graden. Zaterdag Doordat het in de nacht bewolkt bleef kwam het niet tot vorst. Wel was de lucht zo koud dat er uit de bewolking wat natte sneeuw viel in de morgen, maar veel stelde het niet voor. Later dunnere bewolking met af en toe zon een wazige zon. In de middag geregeld wolkenvel den waar de zon achter schuil ging. Het bleef verder wel droog. Wel kouder met 5,3 graden. Zondag In de nacht dreven er wolkenvelden over afgewisseld door opklarin gen. Tijdens opklaringen daalde de temperatuur aan de grond nog on der het vriespunt met -1.2 graden. De morgen zag er best aardig uit met opklaringen en geregeld zon. De middag verliep met een afwis seling van zon en wolkenvelden. Later viel er een licht regenbuitje. Het maximum bedroeg 8.0 graden. Meteo Holten, Freddie Paalman Holten - De groep Wit-Russische kinderen uit Tsjernobyl zijn afgelopen zaterdag aangekomen in Holten. Zij werden daar ontvangen door hun gastgezinnen. Zij zullen hier enkele weken verblijven om hun gezondheid aan te sterken. (Foto HNB)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2004 | | pagina 3