PvdA stelt vragen over veiliger maken fietspad i 'Vletgaarsmaten belangrijkste bedrijventerreinlocatie tot 2020' Holtens Nieuwsblad Aledk^/Pkokt Cultuurweek basisscholen Jubileumdag Boschkamp zeer goed bezocht Camping De Prins richt zich op actieve jongeren Nog beperkte mogelijkheden nieuwe bedrijventerreinen li Project Twente 2x de laagste prijs en 2x de grootste keuze! Kijk in deze krant voor de laagste prijzen van Twente! Holten Jaarvergadering ANBO Holten Weekendweer Werkzaamheden Voorboersstraat Ons boekenkastgeschenk komt gewoon uit Zweden! IKEA Deel opbrengt compostactie SV Holten gaat naar EHBO Donderdag 11 maart 2004 Fax: 0548 366497 Redactie: 0548 363803 Advertentie: 0548 - 519797 E-mail Holtens.Nieuwsblad@whk.wegener.nl Abonnementsprijs 44,60 Losse nummers 0,90 Holten - De fractie van de Partij van de Arbeid diende afgelopen week schriftelijk vragen in bij de voorzitter van de gemeenteraad. 'Onze fractie is maandag 1 maart ter ore gekomen dat gewerkt wordt aan het veiliger maken van de fietsverbinding tussen Bathmen en Holten via de Ou dendijk (gemeente Bathmen) en de Dorperdijk en Larenseweg (gemeente Rijssen-Holten). Wellicht ten overvloede wijzen wij u erop dat u hiermee het be sluit van de voormalige gemeen te Holten, waarin raadsbreed een uitspraak werd gedaan ten gun- Boschkamp - Dorpshuis De Boschkamp bestaat vijftien jaar en dat werd vorige week vrijdag gevierd met een jubi leumdag. Zo trad Vrouwtje Frats op voor de kinderen. Zij is sta giaire bij de Boschkamp maar wist de kinderen zeer goed te boeien met haar spel. Bewo ners van Zozijn deelden cake jes uit. Later werd ze vergezeld door Dolf Moed die meehielp om ballonnen uit te delen aan de kinderen voor de ballonnen wedstrijd. 'Er zijn ondertussen al wat kaartjes teruggestuurd. De meeste zijn terechtgeko men in Groningen en Fries land, maar het blijft nog even afwachten wat we nog meer terugkrijgen', vertelt Inge Hid- dink van de Boschkamp. Volgens haar werden de och tendactiviteiten goed bezocht. Net als de gratis filmvoorstel lingen in de middag en avond. Alleen Ja Zuster, Nee Zuster deed het wat minder. 'We mogen absoluut niet kla gen. De jubileumdag werd zeer goed bezocht', volgens Inge. (Foto HNB) Holten - Camping De Prins gaat zich komend seizoen richten op actieve jongeren. Speciaal voor actieve en sportieve jongeren heeft De Prins in de zomermaan den juli en augustus vijftig kam peerplaatsen beschikbaar. Voor de jeugd die nog te jong is om helemaal alleen op vakantie te gaan, heeft De Prins een op lossing gevonden. Deze groep kan wel samen met hun ouders op dezelfde camping kamperen, maar wel op een apart eigen jeugdterrein. Tussen leeftijdsge noten in. Ouders kunnen ook een bungalow reserveren op het naastgelegen bungalowpark De Holterweide. De jeugd kan overdag gaan sur- vivallen, mountainbiken in het bos, een kanoafzaktocht maken of meedoen aan sporttoernooien, 's Avonds is het barretje op de camping geopend en zijn er ge zellige muziekavonden. Ook ac tieve alleenreizende jongeren zijn welkom op de camping. Voor meer informatie: www.jeugdkampercn.nl Aanbiedingen zijn geldig bij Media Markt Enschede en Media Markt Hengele. ste van het nieuwe tracé, schendt', aldus de PvdA-fractie. De PvdA wil allereerst weten of de bewering klopt. 'Zo nee, wat is dan de huidige stand van za ken zowel in onze gemeente als onze westerse buurgemeente?', vraagt de fractie. Klopt de bewering wel, dan wijst de fractie erop dat in het najaar 1999 en zomer 2000 hier over afspraken zijn gemaakt met onder andere de gemeente Bath men, de provincie Overijssel, Recreatiegemeenschap Salland en het Waterschap Rijn en IJs- sel. De fractie vraagt zich af of de gemeente van de eerder gemaak te afspraken op de hoogte is. 'Als dat zo is, welke argumenten lig gen er dan ten grondslag om weer op het oude tracé (bedoeld wordt de Dorperdijk) een fiets route te creëren en niet op het eind 1999 afgesproken nieuw tr acé?', vraagt R. de la Haye na mens de fractie. De PvdA wil ook weten of er vooraf overleg is geweest met de genoemde or ganisaties. •„.3 Vl Holten - Het basisonderwijs in Holten houdt in de week van 8 tot en met 12 maart een culturele week. Een vaste commissie, bestaande uit leerkrachten van elke school, heeft een selectie gemaakt uit het culturele aanbod voor basisscholen zoals dat beschikbaar is via Kunst en Cultuur in de Provincie Overijssel. De stichting Kunst en Cultuur in Overijssel subsidieert de kosten van de voorstellingen voor de helft. De groepen een en twee van alle scholen kregen een voorstelling van Joppe Konijn. Met een handpoppenspel gaf artieste Trudy Kuyper het geheel een persoonlijke en natuurlijke dimensie. De groepen drie en vier kregen het spektakel Watergeluidsoverla- storkest. Deze voorstellingen worden gehouden in het speellokaal van de Holterenk. Vijf optredens in totaal, op woensdag 10 maart, donderdag 11 maart en vrijdag 12 maart. In het watergeluidsoverlastorkest bespeelt Martien Groeneveld een uitstalling tot de verbeel ding sprekende instrumenten, die allemaal met water te maken hebben. De zelfspelende waterdrum is zijn vaste begeleider. Om het vol tallige instrumentarium te laten klinken, worden de kinderen ingezet. (Foto: Sander Scheperman) Pagina 3 Toneelgroep COC bestaat vijftig jaar en viert dit met een reünieavond in de Kan delaar. Pagina 7 Oudheidkamer Hoolt'n heeft meer vrijwilligers, maar het aantal begunstigers is min der geworden. Pagina 11 Erik Davids is tweede ge worden tijdens de Enduro in Holten. Zijn broer Allan werd vijfde. Holten - De gemeente Rijssen- Holten heeft nog maar beperkte mogelijkheden om binnen de ge meente nieuwe bedrijventerrei nen te ontwikkelen. Dat staat te lezen in het verslag van Bureau BRO, dat in opdracht van de ge meente onderzoek deed naar mogelijke locaties voor bedrij venterreinen in de gemeente. Het onderzoek maakt deel uit van een serie onderzoeken naar bedrijventerreinen en de moge lijkheden die er binnen de ge meente zijn. Zo werd er ook een inventarisa tie gemaakt van vestigingsmo gelijkheden op al bestaande be drijventerreinen en is onder zocht hoe groot de behoefte aan bedrijventerrein tot 2020 is. Alle drie onderzoeken worden besproken in de commissie Grondgebied en Algemeen Be stuurlijke Zaken en Middelen. Voor de kern Holten geldt dat er aan de west- en zuidwestzijde geen directe belemmeringen lig gen voor een stedelijke ontwik keling. Belemmeringen zijn er wel aan de noordkant, de Holter- berg en aan de oostzijde in ver band met het grondwaterbe- scherm i ngsgebi ed Ook in de Lokerenk, een gebied met natuur- en landschapswaar de, is vestiging van industrie niet gewenst. En dat geldt'ook voor de Beuseberg en Zuurbers. Al- jjfl Rijssen-Hoiten,^* Vletgaarsmaten is een van de weinige plekken waar nog uitbreiding mogelijk is. (Foto: Sander Scheper- treren aan de westzijde (Vlet gaarsmaten). Daarmee wordt voorkomen dat de entree van Holten langs de Larenseweg via een massaal bedrijventerrein aan weerszijden van de weg gaat plaatsvinden. Het bedrijventerrein in het noor den van Vletgaarsmaten wordt op korte termijn uitgebreid. De onderzoekers geven aan dat er daarnaast nog mogelijkheden liggen voor verdere uitbreiding. 'Het gebied Vletgaarsmaten kan worden aangemerkt als belang rijkste bedrijventerreinlocatie tot 2020 voor bedrijven uit zowel Rijssen als Holten. Dit gebied is in principe ge schikt om verder te ontwikkelen tot grootschalig bedrijventer rein.' Maar dan moet er wel na drukkelijk rekening gehouden worden met het recreatieve-toe- ristische karakter van Holten. 'Holten is een compacte plaats, zorgvuldig ingepast in het land schap. Uitbreiding van het be drijventerrein vraagt om een zeer goede landschappelijke in passing', aldus het rapport. Boschkamp - ANBO Holten houdt donderdag 18 maart om 15.00 uur de jaarvergadering in dorpshuis De Boschkamp. Na het officiële gedeelte, zoals het jaarverslag en het financieel verslag, zullen Jan Hut en Hans Wissink een diapresentatie hou den over Afrika. Zij vertellen daarbij over hun reis door de binnenlanden van dit continent. De bijeenkomst duurt ongeveer tot 16.30 uur. Wolkenvelden, geregeld zon en geleidelijk zachter. Vrijdag, za terdag en zondag overdag wol kenvelden en kans op een bui, afgewisseld door wat opklarin gen en zon. Middagtemperatuur rond de 10.0 a 11.0 graden. De nachten verlopen vorstvrij. het wordt 3.0 a 4.0 graden. We krijgen te maken met fron ten van een depressie bij Ierland, hierdoor draait de wind naar zuidwestelijke richting en wordt er zachtere lucht aangevoerd. Weerman, Freddie Paalman Holten - Wegens werkzaamhe den zal de Voorboersstraat tot en met 16 april afgesloten zijn voor het verkeer. leen de gebieden De Keizer en Fliermaten en Vletgaarsmaten komen volgens het onderzoek in aanmerking voor stedelijke uit breiding. Het gebied De Keizer is door haar ligging geschikt voor het ontwikkelen van woonwerk- combinaties en kleinschaliger startende bedrijven met een wo ning. Het gaat om een kleinschalig ge bied. liggend tussen het bedrij venterrein De Haar, woonge bied, de sportvelden en Vlet gaarsmaten. De onderzoekers geven aan dat het stedenbouw kundig de voorkeur heeft de wo ningen te bouwen aansluitend aan de Liezen (gebied Flierma ten) en de bedrijven te concen- Bij aankoop van een BILLY boekenkast krijg je een IKEA kookboek cadeau* BILLY boekenkast 60x28x202 cm Div. kleuren en afmetingen, vanaf 39.- *deze aclie is geldig van 10 t/m 20 maart. Kijk voor actievoorwaarden op www.IKEA.nl of vraag ernaar bij de afdeling boekenkasten Ma t/m vr 10 - 21 uur. Za 9-18 uur. 0900-235 45 32 (0.10/min Meermanskamp - De Suppor tersvereniging van SV Holten houdt voor de vijftiende keer een compostactie. De leden zullen de zakken gaan vullen met veencompost. Deze is vrij van onkruiden. De kosten bedragen vijf euro per zak. Deze week gaan de leden de bestellingen bij be langstellenden huis aanhuis opnemen. Wie afwezig is tij dens het ophalen van de be stelformulieren kan deze ook inleveren bij Blokker van de Maat en Foto Ten Velde. De compost wordt donderdag 18 maart in grote container wagens aangeleverd. 's Avonds zal dan een begin worden gemaakt met het be zorgen van de groene com- postzakken. Vrijdagavond gaan de vrijwilligers bezig met het volscheppen en bezor gen van de laatste compost- zakken. De nabestellingen/ restanten worden zaterdag morgen bezorgd. Losgestorte compost is ook te verkrijgen. Hierv oor Kan men contact opnemen met Jan van Beek, telefoon 0548-362249 of Freek Koopman, telefoon 0548-363603. In verband met het derde lus trum gaat een deel van de op brengst van deze compostactie naar de plaatselijke EHBO. Het andere deel gaat naar de jeugd van SV Holten. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe j abonnee opgeeft! Geef dat ook eens aan een ander door! Dhr./mevr.: Woonplaats: Telefoon: BON Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft als abonnee voor het Holtens Nieuwblad op: Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening 46,20 per jaar (betaalwijze, per acceptgiro) 44.60 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: 0,90) De regio met de laagste prijs en grootste keuze DVD KTV VIDEO HIFI COMPUTER FOTO CD TELECOM WITGOED

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2004 | | pagina 1