gemeentelijke informatie Rijssen-Holter\ Hoorzitting adviescommissie bezwaar schriften Donderdag 11 maart 2004 www.rijssen-holten.nl gemeente@rijssen-holten.nl Vergaderingen Commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken en Middelen De commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken en Middelen vergadert maandag 22 maart 2004 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, locatie Rijssen. Aan de orde komt de begroting. De voorlopige agenda luidt als volgt: I Opening II Taakveld Algemeen Bestuurlijke Zaken en taakveld Middelen (gezamenlijk) 1Opening 2. Inventarisatie spreekrecht 3.Vaststellen definitieve agenda taakveld 4.Verslag van de vergadering van 9 februari 2004, taakveld Algemeen Bestuurlijke Zaken 5.Actiepuntenlijst 6.Verslag van de vergadering van 9 februari 2004, taakveld Middelen 7.Actiepuntenlijst 8. Kaders voor de begroting 2005 en verder (besluitvormend) a.Veiligheid (6) b. Algemeen (12) c.Alle paragrafen met uitzondering van de paragrafen onder houd kapitaalgoederen en grondbeleid 9. Beschikbaar stellen krediet voor de aanleg van een parkeer terrein tussen Hogepad en Walstraat (besluitvormend; porte feuillehouder wethouder J. Ligtenberg) 10.Wijzigingen van de gemeentebegroting voor het dienstjaar 2004 (besluitvormend; portefeuillehouder wethouder W.A.J. ter Schure) 11Informatieve stukken: a. Implementatie extern veiligheidsbeleid en register, risico kaart en risicocommunicatie (portefeuillehouder burge meester B. Koelewijn) b. Ambtsketen Rijssen-Holten (portefeuillehouder burgemees ter B. Koelewijn) III Sluiting Commissie Maatschappelijke Dienstverlening De commissie Maatschappelijke Dienstverlening vergadert dinsdag 23 maart 2004 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, locatie Rijssen. Het eerste agendapunt betreft de begroting. De voorlopige agenda luidt als volgt: I Opening II Taakveld Welzijn en taakveld Onderwijs/Sociale Zaken/WVG 1. Opening 2. Inventarisatie spreekrecht 3.Vaststellen definitieve agenda 4. Kaders voor de begroting 2005 en verder (besluitvormend) a.Welzijn en Zorg (9) b. Onderwijs eri Educatie (10) c. Sociale voorzieningen (II) III Taakveld Welzijn I Opening 2. Inventarisatie spreekrecht 3.Vaststellen definitieve agenda 4. Notulen van de vergadering van 18 november 2003 5.Actiepuntenlijst IV Taakveld Onderwijs/Sociale Zaken/WVG 1Opening 2. Inventarisatie spreekrecht taakveld 3.Vaststellen definitieve agenda taakveld 4.Verslag van de vergadering van 13 januari 2004 5.Actiepuntenlijst 6. Oprichting van een stichting in verband met de beoogde ver zelfstandiging openbaar basisonderwijs gemeenten Hellendoorn, Rijssen-Holten,Twenterand en Wierden (besluit vormend; portefeuillehouder wethouder J.J.A. ter Keurst) 7.Wijzigen verordening materiële financiële gelijkstelling onder wijs (besluitvormend; portefeuillehouder wethouder J.J.A. ter Keurst) 8. Besteding rijksbijdrage educatie en inkoop inburgeringtrajec ten nieuwkomers 2004 (besluitvormend; portefeuillehouder wethouder J.J.A. ter Keurst) 9. Informatieve stukken: a. Gunning contract inzake levering Wvg-hulpmiddelen in natu- ra (portefeuillehouder wethouder J. Flim-Gerritsen) b. Werkloosheids- en uitkeringscijfers en reïntegratie 3e kwar taal 2003 (portefeuillehouder wethouder J.J.A. ter Keurst) c. Aanvulling aanbesteding reïntegratietrajecten (portefeuillehouder wethouder j.j.A. ter Keurst) d. Jaarstukken Stichting Werkprojecten (portefeuillehouder wethouder J.J.A. ter Keurst) V Sluiting Commissie Grondgebied De commissie Grondgebied vergadert donderdag 25 maart 2004 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, locatie Rijssen. Het eerste agendapunt betreft de begroting. De voorlopige agenda luidt als volgt: I Opening II Taakveld Ruimtelijke Ontwikkeling en taakveld Openbare werken (gezamenlijk) 1Opening 2. Inventarisatie spreekrecht 3.Vaststellen definitieve agenda 4. Kaders voor de begroting 2005 en verder (besluitvormend) gemeen a.Woningbouw (I) b. Recreatie, toerisme, winkels en horeca (2) c. Industrieterreinen (3) d. Ontwikkeling platteland (4) e. Wijkbeheer (5) f. Milieu, natuur en landschap (7) g.Verkeer en vervoer (8) h. Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen i. Paragraaf grondbeleid III Taakveld Openbare Werken 1Opening 2. Inventarisatie spreekrecht 3.Vaststellen definitieve agenda 4.Verslag van de vergadering van 12 februari 2004 5.Verslag van de vergadering van 16 februari 2004 6. Actiepuntenlijst 7. Milieujaarverslag 2003 (besluitvormend; portefeuillehouder wethouder J.J.A. ter Keurst) 8.Verzoek D66 om medewerking in verband met voorgenomen bouw onthardingsinstallatie Espelo (besluitvormend; porte feuillehouder wethouder J. Ligtenberg) 9.Aanvullend advies bij notitie PvdA, betreffende dimmen Openbare Verlichting (opiniërend; portefeuillehouder wethou der J. Ligtenberg) Beroep en inwerkingtreding Tegen het besluit tot het referendabel verklaren van een raadsbe sluit kan ingevolge artikel 11 van de Trw binnen zes dagen na I I maart 2004 beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrecht spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De verordening en de wijziging van de verordening treden in wer king zes weken na de datum van de bekendmaking, tenzij met betrekking tot het raadsbesluit een referendum wordt gehouden. In dat geval neemt de raad een besluit of de (wijziging van de) veror dening wordt gehandhaafd. In het bevestigende geval neemt de raad tevens een besluit over een nieuwe datum van inwerkingtreding. Ter inzage en meer informatie De verordening en de wijziging van de verordening liggen vanaf maandag 15 maart 2004 gedurende vier Weken ter inzage bij de staf afdeling Bestuurs- en managementondersteuning, kamer 013, locatie Rijssen.Wilt u inlichtingen over de mogelijkheid tot het houden van een referendum, dan kunt u contact opnemen met de heer G. Spijkerboer (tel. 854860) of de heer j. IJmker (tel. 854621). gemeentehuis, locatie Rijssen houdt de adviescommissie bezwaar schriften Algemeen Juridische Zaken hoorzitting. Agenda 1. Hoorzitting bezwaarschriften van de heer B.J.J. Ansink en mevrouw M.C. Ansink-Schipper, de heer H. de Boer, T. en R. Obdeijn en de heer F.M. van Mackelenberg tegen het besluit van burgemeester en wethouders van 27 augustus 2003 tot het ver lenen van een aanlegvergunning voor het kappen en rooien van bomen en ander houtgewas aan deVianenweg in Holten; aanvang I9.I5 uur. 2. Hoorzitting bezwaarschrift van de heer B.J.J. Ansink en mevrouw M.C. Ansink-Schipper tegen het besluit van burgemeester en wet houders van 24 september 2003 tot het verlenen van een ver gunning voor het slopen van vier recreatiewoningen aan de Vianenweg I58, I59, I60 en I62 in Holten; aanvang 20.00 uur. 3. Hoorzitting bezwaarschrift van de heer D. van der Kooij tegen het besluit van burgemeester en wethouders van 24 juli 2003 tot het verlenen van een vergunning voor het verbouwen van de woning en het wijzigen van de berging aan de Tasveldweg 30 in Rijssen; aanvang 20.30 uur. Reclamanten en het verwerend orgaan zijn uitgenodigd hun visie ten aanzien van de bestreden besluiten mondeling uiteen te zet- ten.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secre tariaat van de commissie, doorkiesnummer 854621. Collectes Van maandag 7 maart tot en met zaterdag 13 maart collecteert het Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton.Van maandag 15 maart tot en met zaterdag 20 maart collecteert het Nationaal Reuma Fonds. Referendabele raadsbesluiten Op 23 februari 2004 heeft de gemeenteraad vastgesteld: de 'Inspraakverordening gemeente Rijssen-Holten 2003'; een wijziging van de 'Algemene plaatselijke verordening gemeen te Rijssen-Holten 2003'. Referendum Omdat beide verordeningen zijn aan te merken als een algemeen verbindend voorschrift als bedoeld in artikel 8 van de Tijdelijke refe- rendumwet (Trw), hebben burgemeester en wethouders deze raadsbesluiten referendabel verklaard. Dit betekent dat iedere kies gerechtigde binnen de gemeente Rijssen-Holten binnen drie weken na deze bekendmaking (tot en met uiterlijk I april 2004) een zoge naamd inleidend verzoek tot het houden van een referendum over het raadsbesluit kan indienen. Het verzoek moet door middel van een speciaal daarvoor bestemd formulier persoonlijk worden inge diend bij de gemeentewinkel Rijssen of publieksbalie Holten. De verzoeker moet zich daarbij legitimeren aan de hand van een gel- dig(e) paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Een inleidend verzoek is geldig als 0,7% van het aantal kiesgerechtigden een verzoek indient. Dit komt voor de gemeente Rijssen neer op ongeveer I89 kiesgerechtigden. Wegafsluitingen Vanwege werkzaamheden zijn de volgende weggedeelten voor de vermelde perioden voor het verkeer afgesloten. weggedeelte periode kruising Welleweg-Wijnand Zeeuwstraat- Prins Frederik Hendrikstraat (Rijssen) t/m 23 juli 2004 Inzameling Klein Chemisch Afval De komende weken wordt weer KCA ingezameld. U kunt uw KCA aanbieden in de daarvoor verstrekte Chemobox. De route die de chemokar volgende week rijdt staat hieronder aangegeven: a. plakzuilen (portefeuillehouder wethouder J. Ligtenberg) Maandag 8 maart 2004 Dinsdag 9 maart 2004 Woensdag 10 maart t/m Woensdag 17 maart IVTaakveld Ruimtelijke Ontwikkeling (portefeuillehouder 2004 wethouder W. Stegeman) Winkelerf Rijssen Arkeheem Buitengebied (Rijssen) 1Opening Boomkamp Brandlicht Industrieterreinen (Rijssen) 2. Inventarisatie spreekrecht De Krans Erve den Boom 3.Vaststellen definitieve agenda Huttenwal Erve Kampjan 4.Verslag van de vergadering van 26 januari 2004 Dr. Stokkerstraat Erve Geuzendam 5.Verslag van de vergadering van 12 februari 2004 Molenstalweg Erve Harbers 6. Actiepuntenlijst J. ter Horststraat ErveTjoonk 7.Voorbereidingsbesluit ijsbaan 'De Noordpool' te Holten Bevervoorde Erve Wolters (besluitvormend) Westerstraat Hoefsmid 8.Aanpassing kruising N347-Oude Morsweg Rijssen (opiniërend) Watermolen Kolenbrander 9. Verkoop groenstrook Nijverdalseweg ter hoogte van het De Giezen Koperslager industrieterrein (opiniërend) Izaak Heymanstraat Mulder IV Sluiting G rebbebergstraat Laan Oud Indiegangers Plein 40 - 45 Stationdwarsweg Molendijk Mandenmaker Olieslager Peller Verenlandweg Wagenmaker Bekendmaking Wwb Per I januari 2004 is de Wet werk en bijstand (Wwb) in werking getreden. De Wwb vervangt de Algemene bijstandswet (Abw), de Wet financiering Abw, de Wet inschakeling werkzoekenden en het Besluit In- en doorstroombanen. Burgemeester en wethouders heb ben in de raadsvergadering van 23 feburari 2004 besloten de Wwb gefaseerd in te voeren. Dit betekent dat de verordeningen in de loop van 2005 worden ingesteld en dat zij ingaan op I januari 2005. Herbeoordeling van bestaande klanten vindt plaats vóór I januari 2006. Vanaf die datum is de Wwb in zijn geheel ingevoerd. Uitgangspunten van de wet een duidelijk stelsel van rechten en plichten; gemeenten krijgen de volledige verantwoordelijkheid, de ruimte en middelen voor het voeren van een actief reïntegratiebeleid. Gemeenten worden volledig financieel verantwoordelijk voor de bijstandsverstrekking; vermindering en vereenvoudiging van regelgeving en terugdringen van rapportageverplichtingen. Wat verandert er? het begrip 'passende arbeid' wordt vervangen door 'algemeen geaccepteerde arbeid'; categoriale vrijstelling van arbeidsverplichtingen wordt vervangen door individuele; in beginsel heeft iedereen van 18 tot en met 65 jaar arbeidsver plichtingen; klant en partner hebben aanspraak op reïntegratie-inspanning van de gemeente, ook als er sprake is van vrijstelling van arbeidsver plichtingen; de klant is in beginsel verplicht mee te werken aan reïntegratie inclusief sociale activering; gemeentelijk beleid ten aanzien van minima wordt sterk ingeperkt voor personen tot 65 jaar, hiervoor in de plaats komt langdurig heidtoeslag. Nadere berichtgeving over de aanvraagprocedure volgt. Degene die in 2003 recht had op categoriale bijzondere bijstand, behoudt op grond van artikel 10 van de Invoeringswet Wwb dit recht tot het tijdstip dat in de desbetreffende beschikking is bepaald. De betreffende personen hebben in december 2003 een beschikking ontvangen dat zij in 2004 eenzelfde recht hebben als in 2003. Meer toelichting vindt u in een uitgebreidere versie van deze bekendmaking op de gemeentelijke site www.rijssen-holten.nl onder actueel mededelingen bestuurlijk. 15 t/m 31 ma Cattelaar, tussen Enterstraat en Opbroekweg (Rijssen) Opbroekweg, vanaf de Cattelaar tot het perceel Opbroekweg 61 (Rijssen) H.J. van Opstallstraat, ter hoogte van het parkeerterrein De Boer Supermarkt (Rijssen) Jacob Ruysdaelstraat (Rijssen) Johannes Vermeerstraat, tussen Rembrandt van Rijnstraat en Teunis Lodderstraat (Rijssen) Voorsboersstraat (Holten) 5 t/m 31 ma^ 2004 Up t/m 31 maart 2004 fe t/m 19 maart 2004 Jfe t/m 31 maart 2004 t/m 16 april 2j fe Ter plaatse van de kruising Welleweg-Wijnand Zeeuwstraat-f€ Frederik Hendrikstraat is een omleidingsroute aangegeven. Wij ,ma zen u erop dat een wegafsluiting langer kan duren, als de w( zaamheden dat noodzakelijk maken. an Ofe Reconstructieplan Molenstraat en gedeelte Bleekstraat opwaarderen pjee 'DeWeijerd' ?e| eb Er is een plan ontwikkeld voor de reconstructie van de Molensti, a en een gedeelte van de Bleekstraat (tot en met huisnummer 3üj,nt Rijssen. Het plan voorziet in het vervangen van bestrating, riolerj,m openbare verlichting en groenvoorzieningen. Onderdeel van je plan is verder de opwaardering van het park'De Weijerd'. Een t^for ning met de uitwerking ligt vanaf maandag 15 maart 2004 tot en j, dinsdag 13 april 2004 ter inzage in de gemeentewinkel Rijsfek, Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode hun zienswiüjg kenbaar maken aan burgemeester en wethouders. Ingekomen aanvragen Rijssen In volgorde ziet u de datum van ontvangst, het nummer, de p ceelsaanduiding met korte toelichting. Bouwaanvragen Lichte bouwaanvragen 17 februari 2004 - 20040172, 20 februari 2004 - 20040171, 26 februari 2004 - 20040180, Reguliere bouwaanvragen 12 februari 2004 - 20040170, 19 februari 2004 - 20040166, 20 februari 2004 - 20040104, Boomkamp 25-301, bouwen" 2 carports; Lijsterbeslaan 9, wijzigen gevi woning; Watersnip 7 en 9, verbouwen/vergroten bijgebouw. Kalanderstraat 6, bouwen portaal aan bedrijfspand; Ter Weelstraat 30, vergroten woning; Goudvink I I,vergroten won li Bouwaanvraag waarbij burgemeester en wethouders voornemen hebben vrijstelling van het bestemmingsp,-, te verlenen U' Artikel 15 Wet op de Ruimtelijke Ordening (2 weken ter inzage) 20 februari 2004 - 20030983, Roelf Bosmastraat 156, vergroten woning*. Artikel 19, lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening (4 weken ter inzage Oranjestraat (ongenummerd plaatsen plakzuil*; 18 februari 2004 - 20040177, 18 februari 2004 - 20040178, 24 februari 2004 - 20040164, 24 februari 2004 - 20040165, 24 februari 2004 - 20040167, hoek Stationsdwarsweg/Boomkam (ongenummerd), plaatsen plakzuil; Erve Wolters 47 en 49, bouv dubbele carport*; Markeloseweg 107, vergroter woning*; Vink 81verbouwen woning (wijziging vergunning 20030473). Aanvraag om reclamevergunning 26 februari 2004 - 20040183, Haarstraat 22, wijzigen licht reclame. Aanvragen om kapvergunning I maart 2004 - 20040189, Hagslagen 165, kappen 2 bomen; 3 maart 2004 - 20040190, Van Broekhuizenstraat 21, kappen boom. Ingekomen aanvragen Holten In volgorde ziet u de datum van ontvangst, het nummer, de p ceelsaanduiding met korte toelichting. Bouwaanvragen Reguliere bouwaanvragen 18 februari 2004 - 20040176, 20 februari 2004 - 20040175, 26 februari 2004 - 20040182, Pasmansweg 12, bouwen veestal; Buizerdweg 14, vergroten woning; Blikkertweg 4, bouwen garage/carport. jf+rt 244, 74W/-1 r 'A10W.WA rip&*t%4Mtk*r) tfi yt-rri^t-nl^UjV t 0 5418-854# 54- WWW. rijiu-r'-K'Atj-r. r,l'%*rnwnwlnt(*:». VO*w al uw tt.t-ldtayvti *n W*tv*r n Ht-risj'jd, «s« ruMring V Ji'. m t*tk> s-iAs*!?-*. H'Au- fi 'i 'm I 'm ïijwu jM-f ri+vjiets* wit,Va- i Éh*rfWi*ra*g 2ti in fsfy&ir- 'WJèS.i* K-;W' :,.v rc<4*r-4*& m m•-*. vrïj4»% y/j 'Wjr>2J5 s f.M .r 'i tm4d%%s> vhptvxfc. IÏM uur n/Ai'tur 4 U *,'S- fXi v- t Vè tmr: w: 'i 'iVi ;-v' - r*&x?.rw. tMfW&Kg, itjtfi 4*W»m4 Ï.M *->r iS.ta ¥»i &4fe9tfKKr«u* 2A «MP4KS >9 mmr>4&g, tm s*> vrijj-i&z s/i -j'.-r5.J4? r*^eakni6 kfai«fcemisef? afvul V-Wi »>*r r tt'99 stunp&m m re-suaJVa! f Mf, fc Sc*.*»'.*.— JJA tnr Wsun VV A W.- SfcSgjfeWOMji uur v'j&rxfg&nnd asw ijssen - Holten. Reken daar maar op. wm. rijs* e n-h olten.nl ge me ent e njzzen-ho He nr

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2004 | | pagina 12