Letselschade? Paul Scholten: 'Ik zie op een goede tijd terug' 1 Op zich was totale integratie misschien wel beter geweest' V Holtens Nieuwsblad Kijk in deze krant voor gigantische openings aanbiedingen! 'Jullie maken carnaval' iiPALS GROEP Ontvlechting omnisportvereniging SV Holten In dit nummer. szorg Salland en szorg Zuidwest Overijssel samen verder als: Verderop in deze krant vindt u nieuws en informatie over uw provincie. Kosteloos juridisch advies Afgedankt gereedschap voor ontwikkelingslanden Appartementencomplex Beukenhaeghe in prijzen Rode Kruis 'Overijssel Extra dienst buslijn 91 Bijeenkomst Oudheidkamer Postzegelbeurs N\e^,ul" Holtens Nieuwsblad Donderdag 26 februari 2004 Fax:0548 -366497 Redactie: 0548 - 363803 Advertentie: 0548 - 519797 E mail Holtens.Nieuwsblad@whK.wegener.nl Abonnementsprijs 44,60 Losse nummers 0,90 Pagina 3 outoI V -.-IWlr.™ Ungueh Pagina 11 Pagina 11 (;arinova Zorg voor uw welzijn Project Henge'low' jf O No£ meer openingsaanbiedingen! Aanbiedingen zijn geldig bij Media Markt Hengelo en Media Markt Enschede. Zorgt voor een rechtvaardige schadevergoeding 0900-8998533 (0,01/min) of www.palsgroep.nl Kandelaar - De actie Gered gereedschap wordt afgesloten op Biddag 10 maart. Tot die tijd kan men nog afgedankte gereedschap, dat nog wel goed genoeg is voor ontwikkelings landen, nog deponeren in de daarvoor bestemde bak, die voor de Houtbeurs staat. Ook kan men 10 maart vanaf 16.00 uur hiervoor terecht in de Kandelaar en in Irene, waar een aantal dozen zal staan Gered gereedschap zamelt handgerêedschap in voor houtbewerking, metaalbewer king, leerbewerking, bouw - en metselgereedschap, auto gereedschap en naaimachines. Zij zamelt niet in: tuingereed schap. huishoudelijke appara ten, geluidsinstallaties, com puters, fietsen en fietsgereed- schap en doorgeroest gereed schap. De toegezegde twintig inruil- naaimachines.door de firma Van der Houten uit Rijssen bleken er uiteindelijk 37 te zijn. Hiermee kan zeker een paar ateliers geopend worden. Om kleine smederijen, tim merwerkplaatsen en garages te kunnen openen, mag er ech ter nog wel wat worden inge leverd. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Dhr./mevr.: j Woonplaats: Geef dat ook eens j Telefoon: aan een ander door! Geeft als abonnee voor bet j Holtens Nieuwblad op: BON j Dhr./mevr.: Gebruik deze bon Adres: j voor het opgeven van Woonplaats een nieuwe abonnee p0stc0(je: Inzenden aan Telefoon: Holtens Nieuwsblad Bankrekening: Antwoordnumnie. 97 j Handtekening: 7500 VB Enschede €46,20 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) 44,60 per jaar (betaalwijze: automatisch (losse nummers: 0,90) prijs 2003 tijdens het Archi tectuurdebat. voor goed op drachtgeverschap. Het ging hierbij zowel om de jury- als de publieksprijs. H. Bergman van Bemog Projectontwikke ling BV en architect J.I.M. Pe ters van Bureau Smid Pe ters overhandigden de prijzen aan de Vereniging van Eige naren van De Beukenhaeghe. (Foto: Sander Scheperman) Keunedarp - Prins Erik de Miene kan tevreden terugkijken op het afgelopen carnavalsweekend. Dc Fienpreuvers en Fienpreuverinnen bleken solidair met elkaar en lieten de optocht van Raalte links liggen en gingen met z'n allen naar Deventer. Er was groot feest met dc grootste carnavalsoptocht ooit in Keunedarp, de vele activiteiten in de hofbars en Irene en natuurlijk het carnaval zelf. Lekker hossen in kleurrijke creaties. Prins Erik sloot het carnaval dan ook af met de woorden: 'Jullie maken carnaval, ik ben donders trots op jullie.' Biester - De jaarlijkse algemene ledenvergadering van het Neder landse Rode Kruis Holten wordt dinsdag 2 maart om 20.00 uur gehouden in Café De Biester. provincie Tuinstraat - Bewoners van het nieuwe appartementencom plex De Beukenhaeghe aan de Tuinstraat hebben afgelopen woensdag 18 februari het poli tiekeurmerk Veilig Wonen ontvangen. Burgemeester P. Scholten reikte dit certificaat uit. Daarnaast won De Beukenha eghe onlangs de Ter Horst- In die vergadering wordt onder meer het jaarverslag, het finan cieel verslag en het jaarverslag van Welfare doorgenomen. Rijssen-Holten - 'Burgemeester, bedankt'. Zo eindigde politie chef H. Sjoers zijn afscheidstoe spraak richting burgemeester Paul Scholten. Sjoers, laatste spreker in het rijtje, sprak ook namens brandweercommandant H. Wolterink. 'Voor beide in stanties was de korte tijd dat u hier was, heel waardevol. Een enerverende tijd, dat kun je wel zeggen. Ik heb in de korte tijd dat ik hier werk zeer veel uren gemaakt. Méér uren dan de tijd daarvoor. U wordt bedankt!' Hij kreeg de lachers op zijn hand. In de acht maanden dat Paul Scholten waarnemend burge meester van Rijssen-Holten was, heeft hij naam gemaakt. Dat bleek maandagavond uit de re acties van de raad. het college, politie en brandweer. Genoemd en geroemd werden zijn tomelo ze inzet, zijn daadkracht en zijn kundigheid. 'We zochten iemand die initiërend bezig zou zijn. geen uitgeblust figuur. En de commissaris van de koningin verhoorde onze bede', gaf nestor E. van Schooten namens de raad aan en somde de aanzetten die Scholten gaf op. 'Hij reageerde als door een wesp gestoken op de slechte score in het onder zoek over de politie. En zie, bin nen een paar maanden was er een nieuwe politiestructuur.' Van Schooten bood het echtpaar Scholten een weekendje weg aan. In een gesprek met Scholten, 's middags voorafgaande aan zijn afscheid, gaf de burgemeester aan dat hij zijn tijd in Rijssen- Holten zeker niet saai vond. 'Ik wist niet wat me te wachten stond. Ik kende Rijssen nauwe lijks en Holten een klein beetje. De commissaris dacht dat deze gemeente me op het lijf geschre ven was en ik denk dat hij gelijk had. Waarom hij dat dacht? Een gemeente met dit aantal inwo ners, pas samengevoegd, heeft behalve een bewaker van het po litieke proces ook iemand nodig die nieuwe impulsen geeft.' Hij genoot van zijn periode als waarnemer. 'Je moet ook niet te lang blijven. Vreemde ogen dwingen, maar niet te lang. De samenwerking hier was prima. Ik zie op een goede tijd terug.' Holten - Jan Victor Dorlas is nog even voorzitter van de circa achthonderdveertig leden tellen de omnisportvereniging SV Hol ten. Nog even, want het is de be doeling dat de omnisportvereni ging voor de zomervakantie ont vlochten wordt. Voetbal, scha ken, atletiek en handbal zoeken dan hun eigen weg als zelfstan dige vereniging. Het algemeen bestuur en de ledenraad van de omnisportvereniging verdwij - Er speelden al enige tijd een aantal problemen binnen de SV Holten. 'In de eerste plaats was het verenigingsrecht veranderd: het dagelijks bestuur kreeg steeds meer verantwoordelijk heid. De afdelingen hadden elk een eigen afdelingsbestuur èn een eigen begroting, handelden ook als zelfstandige vereniging, maar de uiteindelijke verant woordelijkheid lag bij het over koepelende dagelijks bestuur. Stel dat één van de afdelings penningmeesters te veel geld uitgaf, dan lag de verantwoor ding bij de penningmeester van het algemeen bestuur. En dat gingen de leden van het alge meen bestuur zich steeds meer realiseren', vertelt Dorlas. Een ander te bespreken onder werp was het gebruik van de kantine. 'De voetbalafdeling is grootgebruiker. De atletiek maakt de hele week wel gebruik van het sportpark, maar de atle- Jan Victor Dorlas: 'We zullen samen op dat park verder moeten.' (Foto: Harry Broeze) ten lopen naar huis, gaan daar douchen en maken niet zoveel gebruik van de kantine. De handballers maken maar de helft van het jaar gebruik van de kan tine. Werd er vanuit de atletiek- afdeling de Diepe Helloop ge houden. dan werd die dag door de atletiek een wat zwaarder ge wicht op de accommodatie ge legd en daarvoor moest er dan eerst een brief naar de KNVB', aldus Dorlas. Daar kwam bij dat het algemeen dagelijks bestuur eveneens ver antwoordelijk was voor de ex ploitatie van de kantine. 'Het da gelijks bestuur, dat losstaat van alle afdelingen, heeft daarvoor wel de meeste vrijwilligers no dig. Dat ging via de voorzitters van de afdelingen. Vlaar vrijwilli gers zijn steeds moeilijker te vinden, zeker nu er al die rege lingen zijn in verband met socia le hygiëne bijvoorbeeld. Eigen lijk mag je pas na een cursus ge volgd te hebben achter de bar staan. Zijn cr vrijwilligers die alsnog willen, dan is het de vraag of dc handballer die zon dags speelt, wel zaterdags voor de voetballers achter de bar wil staan. Ieder heeft z'n eigen wed strijden. Het vinden van vrijwil ligers bleek een probleem.' Een ander item was de te lange besluitvorming binnen de omni sportvereniging. 'Werd er in het dagelijks bestuur iets voorge steld. dan moest dat eerst be sproken worden binnen de afde ling. Dan wasje weer een maand verder voor er een besluit geno men kon worden.' Vervolgens was er nog de stemverdeling. De stem van de kleinste afdeling binnen de SV woog even zwaar als de stem van de grootste. 'De schaakafdcling telt 26 leden, dc voetbalafdeling zo'n 540. maar ze hebben beide een zelfde stem Soms waren er zaken waar de afdelingen verschillend over dachten, en dat had de voetbalaf delingsvoorzitter met z'n ene stem het moeilijk naar z'n ach terban toe'. Lees verder op pagina 7. Holten - Connexxion laat vanaf zondag 29 februari in de och tendspits een extra rit rijden op lijn 91 van Holten naar Deven ter. Deze bus vertrekt om 7.19 uur vanaf het station in Holten en rijdt van daaruit naar Batbmen Schipbeeksweg (7.32 uur), Deventer Bonenkamp (7.42 uur) naar Deventer NS-station NS (8.08 uur). Holten - Oudheidkamer Hoolt'n' houdt donderdag 4 maart om 19.30 uur haar jaarlijkse begun stigersbijeenkomst in De Kande laar aan de Stationsstraat. I Dc folkloristische dansgroep Sallandse Folklore uit Raalte treedt op en er is een diapresen tatie over Dijkerhoek. Holten - De postzegelclub houdt zaterdag 6 maart van 10.00 tot 16.00 uur in SG De Waerden- borch haar postzegelbeurs. De entree is gratis. De stad met de laagste prijs en de grootste keuze!

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2004 | | pagina 1