Erwincross al 30 jaar groot spektakel ISgLj K /Üpfi% L. JZM Speerpunt breedtesport: 'Haal jeugd voor computer of tv weg' Subsidie Regio Twente voor vervoerder Syntus Landal Twenhaarsveld wint weer schoonmaakbokaal MAC-erelid Henk Egberts legt eerste steen schuur Automobiliste onwel en rijdt tegen een boom A Maaltijd ouderen Lezing Laman Trip over Marc Chagall Wandeling Herikerberg Dialectquiz Concert Donderdag 19 februari 2004 Holtens Nieuwsblad 7 Twenhaarsveld - In Restaurant De Gasterij van Landal Twen haarsveld werd woensdagavond 11 februari een feestje gevierd. Voor de vierde keer achtereen won het schoonmaakteam van CSU, onder leiding van Gerrie Bosman, de schoonmaaktrofee. De schoonmaaktrofee is bestemd voor het schoonmaakbedrijf op het Landalpark waar de gast het meest positief is over de bunga- lowschoonmaak op de gastenenquêtes. In de vorige driejaren was ook de ploeg van Landal Twenhaarsveld de winnaar van deze tro fee. De competitie werd in 2003 spannender dan andere jaren om dat Landal Twenhaarsveld haar park uitbreidde van 177 naar 280 bungalows. Bovendien werd in het voorjaar van 2003 overge schakeld naar een ander schoonmaakbedrijf. Door het goed scha kelen op deze veranderingen en innovatieve ontwikkelingen te stimuleren bleef de kwaliteit toch op het reeds jaren geleden inge zette hoge niveau. Afgelopen woensdag werd tijdens een gezellige bijeenkomst de beker uitgereikt. Het team van CSU. Twenhaarsveld werd gepre zen om haar medewerking en prima inzet. Uiteraard werd de be ker aan Gerrie Bosman uitgereikt. Ward Kolman, Manager Hore ca Recreatie van CSU Multiservice was zeer trots op zijn da mes en wees op de goede samenwerking tussen Landal Twen haarsveld en CSU. Uiteraard werd er niet alleen gesproken, maar was het de bedoe ling dat de dames actief bezig waren. Onder leiding van diverse quizmasters werd een aantal bingorondes gedraaid, waarbij leuke prijzen door Landal Twenhaarsveld ter beschikking waren ge steld. De horeca van Landal Twenhaarsveld had voor een hapjes- buffet gezorgd. Verwacht wordt dat de competitie ook in 2004 weer hevig zal worden, maar de schoonmaakploeg van CSU zal er alles aan doen om de naam van Twenhaarsveld in ere te houden. Op de foto: Hein Boeve, hoofd Techniek en Onderhoud en Gerrie Bosman als quizmasters tijdens de Superronde. Beusebergerweg - Het was voor de 79-jarige Henk Egberts zater dagmiddag 14 februari een mooi moment. Als erelid van Motor en Automobielclub de Holterberg en tevens een van de oudste nog actieve clubleden was hij door het bestuur uitgenodigd om de eerste steen te onthullen van de in aanbouw zijnde opslagschuur. Diegenen die de laatste tijd over de Beusebergerweg gekomen zijn zal het beslist niet ontgaan zijn dat het bij het MAC-clubge- bouw 't Stuurhuus geregeld een drukte van belang was. Een flinke groep clubleden was er regelmatig aan het werk, eerst met de af braak van de oude schuur en daarna met de bouw van de nieuwe schuur voor opslag van materialen en machines. Inmiddels was de bouw zover gevorderd dat het moment van de onthulling van de eerste steen daar was. Na een welkomstwoord door voorzitter Jan Wansink, waarin hij de vele vrijwilligers be dankte voor hun inzet, mocht Henk Egberts onder toeziend oog van de aanwezige bouwers met hun partners, de MAC-vlag weg nemen welke de plaquette afdekte. In zijn dankwoord liet Henk Egberts weten dat het hem een groot genoegen was dat deze eervolle taak hem te beurt viel. Hij wenste de MAC toe dat zij nog vele jaren plezier mogen beleven aan de ze prachtige schuur. Hierna werd het gezelschap uitgenodigd in de kantine van het clubhuis en werd er onder het genot van een hapje en een drankje nog enige tijd gezellig nagepraat. Holten - Een 34-jarige automobiliste uit Assen reed woensdag 11 februari om 09.30 uur over de Rijssenseweg vanuit de richting Rijssen. Op de kruising met de Markeloseweg wil zij rechtsaf richting Holten. Op dat moment werd zij onwel en ging met de auto rechtdoor en kwam tegen een boom tot stilstand. Ze is met onbekend letsel naar het ziekenhuis overgebracht. (Foto: Sander Scheperman) Holten - Volgens Marinus Nij- land is het al wel dertig jaar ge leden dat de Erwincross is ont staan. Hij vertelt dat op een kin dervisite bij Erwin Stevens het idee van deze cross is ontstaan. In het begin werd er gecrost op het terrein waar nu de huizen staan van het zogenaamde zwar te woud. Dit is achter de voor malige molen van Muller waar nu straten liggen die namen dra gen als Schepenenstraat, Schou tenstraat. Buerenpad en Schut- tersweg. Hier is het allemaal be gonnen met mensen als een Dick Muller. Nu nog hangt in het Stuurhuis, het clubhuis van de MAC de Holterberg, een foto waar Mul ler op staat met een open auto. Met de huidige veiligheidsnor men zou deze auto absoluut niet hebben mogen deelnemen maar toen kon het allemaal. Het was ook dikke pret. Bijvoorbeeld werd er een krat bier als prijs uit geloofd voor de man, vrouwen deden toen nog niet mee aan de ze sport, die als eerste een rond je tegen de stroom in kon rijden. Nu met de huidige cross wordt traditioneel nog een afvalrace gehouden. Aan het eind van de ze race komen de taferelen aar dig overeen zoals die zich toen afspeelden. Ook was er in die tijd nog een beruchte Ie mans-start. Hierbij stonden de auto's aan de zijkant geparkeerd en moest er eerst 30 meter te voet naar de auto wor den afgelegd. Dat hierbij de klompen wel eens in de handen gehouden werden, kunnen we nog opmaken uit Marinus' woor den dat Bets van de Kluppelder dit altijd deed bij de start. Dit speelde zich allemaal af in de ja ren rond 1970. Daarna werd het even wat min der met de Erwincross. Grote or ganisaties zoals de Knac Natio nale Autosport Federatie (Knaf) namen het heft in handen en zonder hen werd er bijna geen vergunning afgegeven voor een autocross. Toen was er een bijna professioneel team in Holten dat deze sport een warm hart toed roeg. Ook Marinus Nijland maakte deel uit van dit team dat zich ook een naam toebedacht had. Maar ook hier kwam naar enige jaren de klad in. Het werd te duur gemaakt om aan deze sport nog deel te nemen. Volgens Marinus moet het eind jaren tachtig en begin jaren ne gentig zijn geweest dat men weer terugwilde naar de roots. Gewoon een oude auto van de straat en daarmee crossen. Het reglement van de huidige cross is ook zeer simpel gehou den. Aan veiligheid wordt heel veel aandacht besteed. Men heeft voor de technische keuring goede mensen. Marinus moet er niet aan denken dat er wat zou gebeuren en daar de verantwoor ding voor te dragen. 'Nee, hierop V a ,»n.' Gewoon een oude auto van de straat en daarmee crossen. (Foto HNB) doen wij geen concessies'. Ook Het evenement kent drie wed- nu is hetgeen groot spektakel, strijden. Voorjaar, zomer en na- Het gaat de deelnemers nog jaarcrossen. De deelnemers steeds om het crossen. moeten minimaal een jaar lid Holten - Op uitnodiging van de Interkerkelijke Commissie Vorming Toerusting Holten zal E.W.H. Laman Trip dins dag 24 februari om 20.00 uur in Irene aan de hand van dia's en muziek vertellen over de motieven en het werk van Marc Chagall. De toegang is gratis. Marc Chagall is een tot de ver beelding sprekende eigentijd se kunstenaar, die een enorm oeuvre naliet. Hij leefde van 1887 tot 1985 en werkte tot de laatste dag van zijn leven. Schilder, glazenier, poëet: in al zijn bezigheden was Cha gall een religieus mens. Hij hield zich op een heel bijzon dere manier met de Bijbel be zig, getuige bijvoorbeeld zijn vele gebrandschilderde ramen in kerken, waaronder die van de Stephansdom in Mainz, zijn laatste grote opdracht. De drijfveren van Marc Cha gall zijn vooral te begrijpen uit zijn leven, dat zich voor het grootste deel afspeelde in Frankrijk, maar waarin ook zijn Russisch Chassidische afkomst een belangrijke rol speelde. zijn van de vereniging om deel te kunnen nemen. Er zijn vier klassen: heren, dames, veteranen en afvalrace. Voor elke klasse, met uitzonde ring van de afvalrace, worden drie of vier sessies verreden waarbij men het strafpuntensys- teem hanteert. De eerste over de meet krijgt één strafpunt de tweede twee en zo verder. Per sessie nemen gemiddeld acht rij ders deel. Deze rijden dan vier of vijf rondjes. Wanneer iemand de fi nish niet bereikt, krijgt de eerste uitvaller tien strafpunten de tweede negen en zo verder. De winnaars komen bij de volgende serie bij elkaar in. Hierdoor wordt het vrij gemakkelijk om aan het eind van het seizoen een .winnaar vast te stellen. Maar het meedoen blijft nog steeds be langrijker dan de winst. Dit jaar wordt de Erwin Auto cross gehouden aan de Schup- pertsweg op 12 april. 29 juni en 19 september. Zet de data alvast in de agenda. De entree is gratis. Holten - „Haal de jeugd voor de computer of tv weg. Laat zien welke sportieve mogelijkheden er voor gehandicapten zijn en houdt ouderen het belang van het bewegen voor." Dat zijn kortweg gezegd de speerpunten van de plaatselijke breedtesport. Om projecten op te zetten die dit doel ondersteunen heeft de pro vincie de sportstimuleringsrege- ling in het leven geroepen. Ver enigingen die voor deze doel groepen sportactiviteiten opzet ten of al opgezette activiteiten uitbreiden, komen in aanmer king voor een vier jaar durende bijdrage. Vandaar dat de ge meente Rijssen-Holten hierop onlangs de verenigingen attent maakte. Er werden enquêtefor mulieren verstuurd en er werd een bijeenkomst over de breed tesport gehouden. De belang stelling daarvoor viel tegen. „Of breedtesport wel leeft bij de ver enigingen? Jawel, hoewel de op komst op die avond wat minder was. Maar we hebben het idee dat een aantal verenigingen nog niet weten wat ze er precies aan hebben", vertellen de ambtena ren Welzijn Johan Mensink en Monique van de Maat. Ze wor den bij het introduceren van de breedtesportvisie ondersteund door Bertram Welink, die onder meer de cnquctc verwerkte. In het kader van de breedtesport ontvangen verenigingen/ instel lingen geld van het Rijk. Maar dan moeten er wel speciale pro jecten gestart worden voor oude ren, gehandicapten en de jeugd. „Verenigingen willen wel. maar hebben daarvoor te weinig vrij willigers en te weinig accommo datie. Maar juist daar is die sti muleringsregeling goed voor", vertellen de medewerkers van de afdeling Welzijn. „Verenigin gen kunnen bijvoorbeeld de op leiding van vrijwilligers voor speciale projecten daarmee beta len. Of de huur of een deel van de huur vergoed krijgen als een bepaald project in een andere ac commodatie moet worden on dergebracht." De verenigingen moeten er zelf de nodige energie insteken. „Je hebt medewerking nodig voor die projecten. Maar vaak snijdt het mes aan twee kanten. Bestaat een project uit een combinatie van onderwijs en sport, dan be staat de kans dat de deelnemen de sportvereniging meer leden krijgt. Zo heeft een leerkracht het initiatief genomen voor sa menwerking tussen scholen en sportverenigingen in Holten en we verwachten dat zoiets heel goed uitpakt voor beide kanten." De jeugd moet weer gaan sporten. Dat is een van de speerpunten die het breedtesportbeleid wil bereiken. Een aantal projecten zijn er al en kunnen nu een extra stimulans krijgen. „Het GALM-project bijvoorbeeld, dat bedoeld is voor ouderen tussen de 55 en 65 jaar. Deze mensen worden aan geschreven en uitgenodigd mee te doen aan twaalf introductie lessen sport- en gym en aan het eind daarvan krijgen ze een fit test. De bedoeling is dat deze ouderen na anderhalfjaar spor ten met leeftijdsgenoten door stromen naar de reguliere sport. In Holten is al een GALM-pro ject, maar zoiets zou dan ook in Rijssen opgestart kunnen wor den. Bij de Rijssense gymvereniging VEK is er de clubextra voor kin deren met onder andere motori sche achterstand of ADHD. In een kleine groep van zo'n tien kinderen wordt de achterstand die deze kinderen opgelopen hebben weggewerkt zodat de mecstcn van hen kunnen terugs tromen naar de reguliere sport verenigingen. Zo'n project kan ook in Holten gestart worden. Daarbij kan de ervaring van de één gebruikt worden om een nieuw project in de eigen kern op te zetten, met geld vanuit de stimuleringsregeling." Hoewel de stimuleringbijdrage niet gebruikt kan worden voor bestaande projecten kan deze wel ingezet worden bij de uit breiding van bestaande projec ten, waaronder bijvoorbeeld ac tiviteiten voor gehandicapten. „Gehandicapten weten vaak niet wat er allemaal is aan sport voor hen. Dat is veel meer dan alleen zwemmen en paardrijden. Er is bijvoorbeeld G-atletieksport of een G-voetbalteam. Alleen is het ene in Holten aanwezig, het an dere in Rijssen. En met deze re geling kunnen de verschillende activiteiten ook in de andere kern opgestart worden." De projecten die van de grond komen krijgen vier jaar de tijd hun bestaansrecht te bewijzen. De stimuleringsbijdrage loopt vier jaar en daarna is het de be doeling dat de projecten op ge wone basis doorgaan. „Waarom sportverenigingen hieraan mee zouden doen? We denken dat ze er de meerwaarde van inzien. Ze benaderen een an dere doelgroep, waardoor het le denbestand, zij het niet met gro te sprongen, zich uitbreidt. En een leuk project geeft de vereni ging ook meer bekendheid. Het is een mooie manier om je ver eniging een impuls te geven." Voor meer informatie kunnen verenigingen en stichtingen voor ouderen en gehandicapten con tact opnemen met Monique van de Maat, telefoon 0548-854854. Waerdenborch - Voor het derde jaar houdt de Stichting Welzijn Ouderen Holten een reeks van gezamenlijke maaltijden voor senioren. De eerste maaltijd zal dinsdag 2 maart om 12.30 uur worden gehouden in de eetzaal op de scholengemeenschap De Waerdenborch aan de Haar- straat. De kosten bedragen 5 eu- In deze tijd van het jaar is na tuurlijk een boerenkoolmaaltijd met worst erbij op zijn plaats. Verder wordt er een nagerecht, koffie met koek en een drankje bij geserveerd. Aanmelden kan telefonisch bij de SWOH, telefoon 0548- 364910 op maandag van 9.00 tot 13.00 uur en op donderdag van 9.00 tot 17.00 uur. Dit kan tot en met maandag 23 februari. Mocht het vervoer ernaar toe een pro bleem zijn, dan kan men dit bij aanmelding aangeven. Markelo - IVN Markelo houdt zaterdag 21 februari een eek- hoomwandeling op de Heriker berg. Vertrek om 13.30 uur van af de vijfsprong bij het startter rein van de motorclub aan de Herikeresweg te Markelo. Er wordt gekeken naar de nesten van eekhoorns die hoog in de bomen zitten. Eekhoorns zijn overdag actief, dus met een beetje geluk en ge duld kan men ze zien. Ze zijn niet griezelig klein of gevaarlijk groot. Een warme roodbruine vacht, grappige manieren en ze kunnen iets om over te verba zen: klimmen en springen met meer gemak dan een circusar tiest. Bovenal is een eekhoorn direct herkenbaar en niet te ver warren met een ander dier. De meeste mensen maar heel weinig van de eekhoorn. Daar kan men verandering in brengen door met het IVN mee te gaan en te horen waar en hoe deze dieren leven. Indien men een verrekij ker heeft, vergeet die dan beslist niet. Aan deelname zijn geen kosten verbonden, alhoewel een vrijwillige gift natuurlijk wel kom is. Bonte Paard - Buurtvereniging Schoolkring Dijkerhoek houdt dinsdag 24 februari om 20.00 uur in 't Bonte Paard een dialect quiz. Hiervoor is Herman Kampman uitgenodigd. Columnist Joop Spoor oftewel Herman Kampman (hoofd van Socuwe Holten) is bereid gevon den om dit te begeleiden. Hij is bekend met het voordragen van verhalen in het dialect. Op deze avond zal hij ook een prachtig dialect verhaal vertellen. Aansluitend zal hij de deelne mers aan de quiz vragen om van diverse dialectwoorden die in het verhaal voorkomen de Ne derlandse betekenis op te schrij ven. Wanneer de jury zich terugtrekt om de antwoorden na te kijken zal Joop Spoor enkele mooie dialectgedichten voordragen. Opgeven voor deze quiz kan bij Gerrit Veneklaas, telefoon 0548-364819 of Erik Wechsta- pel, telefoon 0548-364034 tot en met zondag 22 februari. Andere activiteiten van de buurtvereniging: dinsdag 9 maart, jaarvergadering: zaterdag 27 maart, toneelavond met DAT; zondag 16 mei. nieuwe vooij aarsactiviteit. Holten - Het dagelijks bestuur van de Regio Twente stelt ruim 340 duizend euro beschikbaar voor de infrastructuur rondom het trein- en busvervoer dat sinds december door Syntus wordt verzorgd op het traject Zutphen-Hengelo-Oldenzaal. Regio Twente vindt de aanpass ingen in de infrastructuur op dit traject van strategisch belang voor het regionale vervoer en heeft deze bestempeld als speer puntproject. Het openbaar bus- en treinver voer wordt vanaf 14 december rondom de lijn Zutphen-Henge lo-Oldenzaal verricht door Syn tus. Door een gewijzigde opzet van de dienstregeling sluiten bus en trein veel beter op elkaar aan bij de stations. Daarnaast zijn nieuwe busroutes ingesteld en zijn oude routes ge wijzigd. Ook rijden er nieuwe lagevloerbussen die het voor de reiziger eenvoudiger maken om in en uit de bus te stappen. Er is wel een aantal aanpassingen in de infrastructuur noodzakelijk. De stationsomgeving in Goor moet bijvoorbeeld worden aan gepast. zodat een aantal buslij nen tegelijk kan stoppen bij de bushalte. Tevens dienen bushal tes in het hele vervoersgebied verplaatst "of opnieuw gereali seerd te worden. Ook dient een groot aantal drempels en pla teaus aangepast te worden voor de lagevloerbussen. Het dagelijks bestuur van Regio Twente ziet een goed openbaar vervoer, waarbij bus en trein be ter op elkaar zijn afgestemd, als een belangrijk onderdeel van haar beleid. De nieuwe dienstregeling van Syntus is hier een duidelijk voorbeeld van. Naast een verbe tering van de dienstverlening voor de reiziger leidt dit ook tot een effectievere inzet van de fi nanciële middelen. De genoem de aanpassingen zijn noodzake lijk om de nieuwe dienstregeling van Syntus in het gebied goed uit te voeren. De totale kosten van de aanpass ingen in de infrastructuur bedra gen ruim 450 duizend euro. Hieraan draagt Regio Twente 75 procent bij. De overige kosten komen voor rekening van de betreffende ge meenten (Hof van Twente. Rijs sen-Holten. Wierden, Oldenzaal en Hengelo). Zij zijn verant woordelijk voor de uitvoering van de maatregelen. Een aantal aanpassingen is al uitgevoerd. Bathmen - Stichting Muziek - kring Bathmen verzorgt zondag 22 februari om 15.00 uur in de HH-kerk een instrumentaal con cert. Twee accordeonensembles: het M-kwintet uit Deventer en het gezelschap Caprice uit Al melo zullen onder leiding van accordeoniste Willie Buunk op treden. Willie Buunk heeft zich na haar conservatoriumstudie onder an dere ten doel gesteld de accor deon als concertinstrument on der de aandacht te brengen van het publiek. Voor de pauze zal naast bewer kingen van muziek van Bach en Albeniz muziek te horen zijn van grote Latijns-Amerikaanse componisten als Piazzolla en- Villa-Lobos. Na de pauze zal onder andere traditionele Bulgaarse volksmu ziek worden gespeeld. Bijzonder is ook dat een tweetal professio nele musici aan dit concert zal meewerken: de hoboïst Jan Joris Nieuwenhuis en de bandoneo- nist Hans van Schuppen. De entree kost 9 euro per per soon. Donateurs betalen 3 euro per persoon. Jongeren onder de 18 jaar gratis.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2004 | | pagina 7