Flim-Gerritsen en Wolterink handelden niet met voorkennis brengt dit weekend leven in brouwerij Prins Erik de Miene Holtens Nieuwsblad ■■PVMH Kasteelweken basisschool De Regenboog Wethouder en brandweercommandant gezuiverd van blaam Basisscholieren planten koninklijke Amaliaboom Project Hengëlow Even niks kopen, donderdag open! Kom vanaf donderdag 19 februari, 8.00 uur naar Media Markt Henge'low' en profiteer van gigantische openingsaanbiedingen! Het Plein 130 (naast Ikea) Mark Tuitert Sportman 2003 AV Holten druk met NK Veldloop Weekendweer ■BHii Pagina 3 Keunedarp - Prins Carnaval Erik de Miene en zijn Adjudant Henk Jan zijn er klaar voor. Zij zullen ervoor zorgen dat er leven in de brouwerij komt, want het carna val staat dit weekend voor de deur. Eerst krijgt de Prins de sleutel van Holten overhandigd. Dit ge beurt donderdag 19 februari om 20.30 uur in het Holtense ge meentehuis. Dweilorkest De Braandheultjes zorgt voor de muzikale klanken en de gemeen tebodes voor de saucijzenbrood jes. Zaterdag begint dan het echte werk, met om 14.00 uur de car navalsoptocht. Dit belooft een nog langere lint te worden dan vorig jaar. Hoogstwaarschijnlijk zal bier een grote rol spelen, want Prins Erik werkt in zijn da gelijkse leven bij Interbrew. Aansluitend om 15.00 uur be gint in Irene het Kindercarnaval en is er in de Hofbars Dweilmid- dag. De Slingeroamd gaat om 20.00 uur van start. Het is hierbij de bedoeling om met een stempel kaart van het ene café naar het andere te slingeren. Om dit vei lig te kunnen doen, is de Dorps straat die dag vanaf 14.00 uur af gesloten voor het verkeer. Rond 23.11 uur komt Prins Erik langs om de volle stempelkaarten in ontvangst te nemen en er een leuk cadeautje voor terug te ge ven. Stempelkaarten zijn te krij gen bij de hoofdhofbar 't Kla vier. In Bierlokal am Bahnhof wordt zondag vanaf 20.00 uur het Kie- lenbal gehouden.In de lunch room worden gouwe ouwe car- navalskrakers gedraaid en in het café zelf de beste hedendaagse feesthits. Rond 21.00 uur is er even stilte, want dan zullen de prijzen van de optocht daar be kend worden gemaakt. Bij Boer Biet begint de maan dagmiddag met Holtense Carna valsspelen. De Holtense clubjes zullen onderling gaan strijden voor het hoogst haalbare in de sportgeschiedenis van Keune darp. De winnaar krijgt de enige echte Gouden Keunedarp Kiel. Verder is er die middag voor de basisscholieren de mini-play- backshow. Vanaf 20.00 uur is het bij 't Keuntje de bedoeling om ver kleed als piraat feest te vieren. In hofbar 't Klavier en 't Keuntje begint dinsdag het carnaval al weer om 12.30 uur met frühs- hoppen en biertapwedstrijden, 's Avonds om 20.00 uur in hofbar 't Klavier gevolgd met Kleintje Carnaval, keunverbranden en Het Geding. Precies om 0.00 uur gaat de tap er dicht en is het car naval 2004 weer ten einde. Voor alle camavalsactiviteiten geldt: entree gratis. Kalfstermansweide - Twee kinderen van elke Holtense basisschool hebben afgelopen donderdag 12 februari meege holpen om op Kalfstermans weide een koningslinde te planten. Deze werd daar ge plaatst ter gelegenheid van de geboorte van prinses Amalia. Stichting Nationale Feestda gen zorgde voor feestelijke oranje ballonnen. Wethouder Ter Keurst was aanwezig om een handje mee te helpen. Met man en macht werd een gat gegraven om de linde ste vig neer te kunnen zetten. Over enkele maanden komt er een officieel hek omheen, zo dat het ook werkelijk een ko ninklijke boom is. (Foto: Sander Scheperman) www.mediamarkt.nl Regenboog - Om de kasteelweken van basisschool De Regenboog in te luiden, waren Gert van Evertjes en Marco van Menum uitgeno digd. Met een pleeriezer knalden zij de themaweken in. Echter, het knallen wilde niet echt lukken en bleef het bij ploffen. De basisschool opent donderdag 26 februari de nieuwbouw, welke op een torentje lijkt. Naast het bestaande torentje, heeft de school wel iets weg van een kasteel. Daarom is voor dit thema gekozen en zijn de activiteiten hierop toegespitst. (Foto: Sander Scheperman) Pagina 7 Er staan dit jaar weer drie Erwin Autocrossen op de ka lender. Hoe is deze autocross ooit ontstaan? Holten - Wethouder J. Flim-Ger- ritsen en brandweercommandant H. Wolterink hebben niet gehan deld met voorkennis dan wel met verstrengeling van belan gen. Dat is de conclusie van het onderzoek dat drs. A. Vermeu len instelde op verzoek van bur gemeester P. Scholten. In het twintig pagina's tellende onder zoek worden de wethouder en de brandweercommandant gezui verd van alle blaam. De bewering dat zowel de wet houder als de brandweercom mandant misbruik zouden heb ben gemaakt van hun voorken nis wat betreft de plannen rond het winkelpand Ziengs aan de Maarstraat (voormalig Taxi Baan) werden geuit tijdens de hoorzitting van de raadscommis sie Grondgebied op donderdag avond 15 januari 2004 over de herziening van het bestem mingsplan Kern 2000 door leden van de familie Voortman, indie ners van de zienswijze hierom trent en eigenaars van de nabij gelegen winkelpanden. Middels hun juridisch adviseur P. Baak man werden de zienswijzen in gediend en daarbij de genoemde beweringen geuit tegen Wolte rink als brandweercommandant en directeur van bouwbedrijf Akor, en tegen Flim-Gerritsen omdat één van de betrokken panden behoorde aan de familie van haar man. Burgemeester Scholten gelastte meteen een onafhankelijk onder zoek, dat uitgevoerd werd door drs. A. Vermeulen, oud-ge meentesecretaris van de ge meente Utrecht. Op grond van het onderzoek, waarvan de neerslag in het open bare onderzoeksrapport is opge nomen komt de heer drs. A. Ver meulen tot de conclusie dat de bewering dat wethouder J. Flim- Gerritsen en H. Wolterink, com mandant van de brandweer in de zaak Ziengs/ locatie Taxi Baan met voorkennis dan wel met ver strengeling van belangen hebben gehandeld, ongegrond is. Burge meester mr. P. Scholten neemt deze conclusie onverkort over. Vermeulen schrijft in zijn rap port dat hij alle medewerking die hij nodig had, kreeg, behalve van raadsman Baakman van de bezwaarmakende families. Deze 25 februari 1999 ter inzage ge legd. Vervolgens sloop er een fout in de ambtelijke nota van juli 2003, waarin stond dat het ontwerpbe- stemmingsplan Kern 2000 op 25 februari 2000 ter inzage werd gelegd, dus een jaar later. Wet houder Stegeman merkte die vergissing al op in de commis sievergadering, die dit jaar ge houden werd. Onderzoeker Ver meulen geeft in zijn rapport aan dat het plan daadwerkelijk in 1999 ter inzage gelegd werd. 'Deze vergissing heeft aanlei ding kunnen geven tot misver standen', aldus Vermeulen. 'Maar alle activiteiten met be trekking tot de verwerving van onroerende zaken en bouwplan ontwikkeling door of namens de heer Ziengs hebben echter na 25 februari 1999 plaatsgevonden En reeds vanaf 24 oktober 1996 wal algemeen bekend dat burge meester en wethouders voor stander waren van bepaalde ont wikkelingen op de locatie Taxi Baan. Noch ten aanzien van wet houder J. Flim-Gerritsen, noch ten aanzien van H. Wolterink kan sprake geweest zijn van handelen met voorkennis.' Het onderzoek wees uit dat ook van een 'verstrengeling van belan gen' geen sprake was. Pagina 7 Speerpunten breedtesport: j i jeugd achter de tv weg en welke sporten zijn er voor gehandicapten en ouderen. Rijssen - Mark Tuitert is vorige week vrijdag gekozen tot Sport man van het jaar 2003 in de ge meente Rijssen-Holten. Zelf kon hij wegens griep niet aanwezig zijn. Zijn broer Bas nam daarom de prijs in ont vangst. Wel was Mark telefo nisch aanwezig in Lucky Co, waar de sportgala w erd gehou den. De leden fanclub waren wel aanwezig. Zij zongen daarom uit volle borst hun Mark Tuitert- lied. Meer over de spoitverkiezing is te vinden op pagina 9. Holten - Schrikkeldag zondag 29 februari komt steeds dichter bij. Voor atletiekvereniging Holten een belangrijke datum, omdat zij dan de NK Veldloop organiseren. Vele topatleten zullen dan op de Holterberg te vinden zijn. Ook de landelijke media komen langs om verslag te doen van deze be langrijke crossloop. Meer informatie over de NK Veldloop op pagina 9. Zeer rustig winterweer en meest droog. Vrijdag, zaterdag en zon dag overdag veel wolkenvelden en enkele opklaringen met nu en dan zon. Temperaturen rond de 6.0 a 7.0 graden. In de nacht en ochtend kans op mist door de vochtige lucht. Dit beter en dro ger weer hebben we te danken aan een hogedrukgebied boven de Britse Eilanden en onze om geving van 1030 Hpa. Weerman, Freddie Paalman Wethouder Flim-Gerritsen. (Foto archief) laatste was niet bereid kopieën van schriftelijke stukken of an dere informatie die met deze zaak te maken hadden, te vers trekken. Vermeulen ging met zijn onderzoek terug in de tijd tot het jaar 1990. Hij zette de feiten op een rij be treffende het bestemmingsplan, het bouwplan en de betrokken panden. Wat de bestemming be treft werd over eventuele invul ling van de hoek Bouwstraat/ Haarstraat al gesproken in het bestemmingsplan Kern '76. dat door de gemeenteraad in novem ber 1996 vastgesteld werd, met als gedachte een invulling van het terrein met een pand dat drie bouwlagen heeft. Toenmalig burgemeester E. van Voorden en de wethouders kwa men in het bestemmingsplan Kern 2000 met een vierde bouw laag. De zin dat de 'totale hoogte van de nieuwbouw niet meer dan drie bouwlagen mag bevat ten', was in dit bestemmingsplan vervallen. Het ontwerpbestem- mingsplan Kern 2000 werd op Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Geef dat ook eens aan een ander door! 1 Woonplaats: Telefoon: Brandweercommandant Wolterink. (Foto archief) EBHHnn Cannova Zorg voor uw welzijn BON Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft als abonnee voor bet Holtens Nieuwblad op: Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening: 46,20 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) i 44,60 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nuftimers: 0,90) Ook al moet het carnaval nog beginnen, de bewoners van het Lathmer en leden van SGPH zijn al begonnen. De stad met de laagste prijs en de grootste keuze! DVD KTV VIDEO HIFI COMPUTER FOTO CD TELECOM WITGOED

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2004 | | pagina 1