Installatie burgemeester Bort Koelewijn Recordaantal deelnemers optocht CV Fienpreuvers MÊm-$ Holtens Nieuwsblad 'Dank voor nieuw bord' Lokale voorrondes voorleeswedstrijd Te Lintelo presenteert Sportverkiezing 2003 Dorpsstraat en Oranjestraat afgesloten tijdens carnavalszaterdag In dit nummer. Parkeerplaatsen bij Rabobank Weekendweer Vernielingen gebouw Okia Thuiszorg Salland en uiszorg Zuidwest Overijssel samen verder als: Schoolkinderen planten boom voor prinses Amalia Holtens Nieuwsblad Donderdag 12 februari 2004 Fax: 0548 - 366497 Redactie: 0548 - 363803 Advertentie: 0548 - 519797 E-mailHoltens.Nieuwsblad@whk.wegener.nl Abonnementsprijs 44,60 Losse nummers 0,90 Rijssen-Holten - Burgemeester Bort Koelewijn wordt maandag 1 maart, 's middags om drie uur, officieel geïnstalleerd als burge meester van Rijssen-Holten. Waarnemend burgemeester Paul Scholten neemt afscheid na de raadsvergadering van 23 febru- Rijssen-Holten - Voor Aijan te Lintelo is het de vierde keer dat hij de sportverkiezing presen teert. De laatste twee keer bij Lucky praatte hij het programma aan elkaar, en eerder viel hij een keer in voor Bert Wijfjes toen de Sportverkiezing nog in het Park- gebouw gehouden werd. Voor Te Lintelo is het ook deze keer presenteren van dit evene ment niet iets gewoons. Hij vindt het nog even boeiend als de eerste keer. „In mijn beleving maakt het niet uit of je iets watje leuk vind om te doen een keer of vaker doet. Het gaat erom dat je altijd je uiterste best moet doen om er iets moois van te maken. Een goede voorbereiding is ook hierbij het halve werk en maakt de kans klein datje alleen op er varing een evenement als de Sportverkiezing tot een goed einde brengt. Dit houdt jezelf scherp. Bovendien komen de gasten vaak niet alleen voor het officiële gedeelte. De Sportraad Rijssen-Holten en Lucky Co. biedt alle gasten die de sport, in welke vorm dan ook, een warm hart toedragen een gezellige avond uit. En dat moet staan als een huis. Het gro te aantal bezoekers geeft dan ook aan dat het nuttige dan ook heel goed met het aangename verenigd kan worden." De Rijssenaar is een ervaren presentator, die bij heel veel ver schillende evenementen te vin den is. „Eigenlijk bij alles wat op een professionele en creatie ve manier aan elkaar gepraat moet worden. Dit varieert van productpresentaties en bedrijfso- Holten - De Openbare Bibliotheek Rijssen-Holten houdt woens dag 25 februari de plaatselijke voorronde van de Nationale Voor leeswedstrijd. Uit acht basisschoolleerlingen zal de beste voorlezer van de ge meente gekozen worden. De Nationale Voorleeswedstrijd is een leesbevorderingsproject, georganiseerd door de Stichting Lezen en het CPNB, voor kinderen uit de twee hoogste groepen van de basisschool. Onlangs vonden op drie scholen in Holten en vijf in Rijssen, de voorronden plaats. Een jongen en zeven meiden zijn uit de bus gekomen als beste voorlezer van hun school. Op 25 februari tre den deze kanjers in de bibliotheek voor het voetlicht bij de plaat selijke voorronden. De winnaar gaat naar de regionale ronde op 31 maart in Wijhe en zal misschien doordringen tot de landelijke finale op 26 mei in Utrecht. De deelnemers lezen in Rijssen een fragment van ongeveer vier minuten voor uit hun favoriete kinderboek. De deskundige jury bestaat uit mevr. C van der Wey, A. van Essen en wethouder J.J.A. ter Keurst. Het geheel wordt aan elkaar gepraat door de heer A. Mantel. ari. Deze vergadering begint dan om 19.00 uur. Koelewijn neemt dinsdag 17 fe bruari officieel afscheid van Liesveld in een buitengewone raadsvergadering met aanslui tend een receptie. In een open dankbrief, te lezen op www.liesveld.nl bedankt Koelewijn de inwoners van zijn gemeente voor het in hem ge stelde vertrouwen. Het enige dat hij met weinig plezier deed, was dat hij soms inwoners moest te leurstellen. 'Niet altijd kan het particulier belang de doorslag geven, hoe graag een bestuurder het die inwoner of ondernemer ook naar de zin wil maken', stelt hij. Dat er in de gemeente Liesveld veel tot stand kwam, lag volgens hem aan de goede verhoudingen binnen het gemeentebestuur. 'Samen werken aan verbeterin gen, respect tonen en ruimte bie den aan elkaar en voor de opvat tingen van elkaar, en weigeren op de man te spelen.' '""toonden •taart dufdtüjk zichtbaar in de auto 'Hoera, een heel nieuw bord, vertelt me in het kort: mijn auto mag hier staan, 65+ kan wandelen gaan. Wat tot voorkort niet kon, par keren zonder bon. daarboven op de berg, betreurde ik heel erg. Dank voor dit nieuwe bord, men zag waar het aan schort, 't vervult een liefste wens, van dit bejaarde mens.' Roffel-Westerik (Foto: Sander Scheperman) peningen tot het optreden als discussieleider of spreker op een congres of seminar", vertelt hij. Daarnaast is hij werkzaam als communicatietrainer om de vaardigheden van mensen in be drijven en organisaties op een hoger plan te brengen. Presenteren samen met Jan van Halst lijkt hem een plezierige uitdaging. „In 2002 presenteer de ik samen met Albert West. Een zeer sympathiek mens die zijn werk serieus neemt. Dit re sulteerde in een duopresentatie waarvan menigeen na afloop zei dat het leek of we al jaren met elkaar samen werkten. Een mooier compliment konden we ons niet wensen. Daarmee ligt er gelijk de uitda ging voor Jan en mij om mini maal hetzelfde te bereiken. Hier twijfel ik geen seconde aan om dat Jan van Halst ook een sym pathiek mens is die zijn werk se rieus neemt." Van de Sportverkiezing 2003 verwacht Te Lintelo dat het op nieuw een geslaagde avond wordt. „Het wordt een verkiezing die op onderdelen toch weer anders is als de vorige keer. Vorig jaar was de eerste keer dat er kandi daten van de Holtense vereni gingen voorgedragen konden worden. Nu we een jaar verder zijn ver wacht ik nog meer gasten uit Holten te verwelkomen dan in 2002. De Sportverkiezing 2003 is een prima manier om als Hol tenaren en Rijssenaren meer tot elkaar te komen. Gewoon ko men dus!" Keunedarp - Carnavalsvereni ging De Fienpreuvers presen teert volop Leven in de Brouwe rij tijdens de optocht van zater dag 21 februari. Vorig jaar werden er bijna vijf tig startnummers uitgedeeld voorafgaand aan de optocht. Een aantal wat jarenlang voor onmo gelijk werd gehouden. Gezien het grote aantal aanmeldingen voor de optocht van dit seizoen, zal de optochtcommissie waar schijnlijk over het record van vorig jaar heengaan. Al die groepen en individuen zijn vanaf 13.00 uur te bewonde ren in de Koningin Wilhelmi- nastraat. De stoet zal zich om 14.00 uur opstellen voor de Haarschool. Aansluitend aan de optocht zal om 15.00 uur in zaal Irene het Keuntjescamaval be ginnen. De Veldwachter geeft het fluit signaal voor vertrek van de stoet, richting Vrijheidslaan, Keizersweg. Dorpsstraat, Laren- seweg. Schoolstraat, Rietmolen straat. Oranjestraat, Dorpsstraat en Smidsbelt. Een deel van het college van burgemeester en wethouders en oud-prins Wim van 't Proatiezer als commentator, zullen de op tocht afnemen. Tijdens de optocht zal. net als vorig jaar. de Prinsenwagen voor in de stoet zitten. Dit bete kent ook dat Prins Erik de Miene en adjudant Henk Jan de moge lijkheid hebben om de stoet van af het bordes te kunnen bewon deren. Als sluitstuk zal de twee de wagen van De Fienpreuvers dienen. Een oproep aan alle mensen die aan de route wonen, om de weg zo vrij mogelijk te houden op zaterdag 21 februari. De carnavalsoptocht levert straks volop leven in de brouwerij. (Foto HNB) De prijsuitreiking, van zowel de publieksjury als de vakjury, zal zondag 22 februari om 2111 uur plaatsvinden. Dit zal gebeuren tijdens het Kielenbal dat wordt gehouden in Hofbar Bierlokal am Bahnhof. Voor meer informatie over de optocht: G. Grave, telefoon 0548-361199 of H. Jalving, tele foon 0548-364184. Verdere camavalsactiviteiten op zaterdag 21 februari zijn de Dweilmiddag en de Slingero- amd. Dweilend van hofbar naar hof- bar kunnen Keunedarpers en Keunedarperinnen vanaf 14.00 uur genieten van de unieke car- dens deze Dweilmiddag, name- navalssfeer. Net als vorig jaar lijk: Bierlokal am Bahnhof. zullen er vier locaties zijn tij- BoerBiet, 't Klavier, en 't Keun- tje. In alle locaties zal dan ook weer volop muziek aanwezig. Aansluitend begint om 20.00 uur de Slingeroamd. Tijdens de ze avond is het de bedoeling dat alle deelnemers al slingerend de vier hofbars aandoen. Als bewijs hiervoor geldt een volle stem pelkaart. Keunedarpers met vier verschillende stempels komen in aanmerking voor het felbegeer de aandenken. Prins Erik de Miene, adjudant Henk Jan en hun gevolg, zullen rond 23.11 uur terug zijn in Café 't Klavier. Op dat moment zal hun als eerste de verrassing wor den omgehangen. Ook tijdens de Slingeroamd zal in zijn geheel muzikaal worden omlijst. Het gehele carnavalsweekend zullen er consumptiemunten voor 1,40 euro worden verkocht. Deze zijn overal te gebruiken in de hofbars. Alle activiteiten zijn tijdens het weekend vrij te bezoeken. Op zaterdag zal de Dorpsstraat en de Oranjestraat tussen 't Klavier en BoerBiet zijn.afgesloten van af 12.00 uur. Pagina 3 De workshops voor het theaterproject Daniël zijn begonnen. Harrie Gijsen en Dolf Moed begeleiden deze. Pagina 7 De oude rockband Slade komt naar Espelo. Daarvoor is er echter eerst nog de Pira- tenavond in de tent. Pagina 9 Ook al haalde Mark Tuitert in het totaal klassement geen podiumplek, voor de fans was het een groot feest. Holten - Burgemeester en wet houders gaan akkoord met de aanleg van 28 parkeerplaatsen, aansluitend op het parkeerterrein van de Rabobank Holten. Het terrein waar de parkeer plaatsen gerealiseerd worden, is inmiddels in eigendom van de Rabobank. De parkeerplaatsen worden op termijn geruild tegen de parkeerplaatsen die nodig zijn voor de plannen op de hoek Oranjestraat/ Kolweg. Daar komt een commerciële ruimte met twee appartementen. Zeer rustig winterweer en meest droog. Vrijdag, zaterdag en zon dag overdag veel wolkenvelden en enkele opklaringen met nu en dan zon. Temperaturen rond de 6.0 a 7.0 graden. In de nacht en ochtend kans op mist door de vochtige lucht. Dit beter en dro ger weer hebben we te danken aan een hogedrukgebied boven de Britse Eilanden en onze om geving van 1030 Hpa. Eindelijk droge dagen na al die regen die is gevallen. Weerman, Freddie Paalman Vletgoor - Veelvuldig worden er vernielingen gepleegd aan de leegstaande gebouwen op het terrein van touwtrekvereniging Okia op het Vletgoor. Deze wer den eerst gebruikt door kinder dagverblijf Kakelbont, maar de bedoeling is dat Okia er straks haar clubgebouw van gaat ma ken. Het wachten is echter nog op de vergunning van de ge meente. (annova Zorg voor uw welzijn Holten - Ter gelegenheid van de geboorte van prinses Ama lia planten schoolkinderen in de gemeente Rijssen-Holten op donderdag 12 februari om 11.00 uur een koningslinde. Alle leerlingen van het basis onderwijs ontvangen een her- denkingslepeltje. Twee kinderen van elke basis school in de gemeente komen de bomen planten. In Holten is dat op de Kalfstermansweide, in Rijssen is dat voor de Schildkerk. De kinderen komen om 10.45 uur bijeen in beide gemeente huizen: de scholieren uit Hol ten en Dijkerhoek in Holten, de scholieren uit Rijssen in het gemeentehuis locatie Rijssen. Om 11.00 uur gaan de scholie ren met hun ouders of leer kracht naar de plaats waar zij de boom gaan planten. In Hol ten is wethouder J.J.A. ter Keurst aanwezig, in Rijssen wethouder J. Ligtenberg. De oranjeverenigingen zorgen voor feestelijke oranje ballon nen. Over enkele maanden wordt om beide bomen een officieel hekwerk geplaatst, zodat nog beter zichtbaar wordt dat bei de Koningslindes ook werke lijk koninklijke bomen zijn. Op dezelfde ochtend ontvan gen de basisscholen een ver zilverd herdenkingslepeltje. Daarop is afgebeeld een stam boom met de initialen van prins Willem Alexander en prinses Maxima en de naam van Catharina Amalia, gebo ren 7 december 2003. Op de steel staat de naam van de ge meente. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe I abonnee opgeeft! J Dhr./mevr.: 1 Woonplaats: Geef dat ook eens j Telefoon: aan een ander door! Geeft als abonnee voor bet Holtens Nieuwblad op: BON j Dhr./mevr Gebruik deze bon Adres voor het opgeven van Woonplaats: een nieuwe abonnee postcode; Inzenden aan: «Telefoon Holtens Nieuwsblad j Bankrekening: Anr„°,tTme,r9; 1 Handtekening: 7500 VB Enschede j J 46,20 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) i 44,60 per jaar (betaalwijze: automatisch) a (losse nummers: 0.90) 4H»

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2004 | | pagina 1