Twee leerlingen Waerdenborch doen mee aan landelijk debat 4 'Holtenaren blijven daar voor burgerzaken terechtkunnen m Holten s Nieuwsblad 'Mijn oma kan wel hard snurken' School Regenboog krijgt vorm kasteel Onderzoek naar kwaliteit publieksbalies gemeente In dit nummer. Pronkzitting met optreden Annet Rothengatter Film Pianist in Filmhuis Weekendweer Thuiszorg Salland en huiszorg Zuidwest Overijssel samen verder als: Stichting Nagelhout krijgt structureel budgetsubsidie U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe Donderdag 5 februari 2004 Fax: 0548 - 366497 Redactie: 0548 - 363803 Advertentie: 0548 - 519797 E-mall Holtens.Nieuwsblad@whk.wegener.nl Abonnementsprijs 44.60 Losse nummers 0.90 E»7 Holten - Twee zestienjarige meisjes uit Holten zijn vorige week met nog tien andere Over ijsselse kandidaten door de pro vinciale selectieprocedure geko men voor het Nationaal Jeugd- debat. Vosman - Carnavalsvereni ging De Fienpreuvers houdt zaterdag 7 februari om 20.30 uur in Zaal Vosman de Pronk zitting. Zij hebben een programma sa mengesteld waarin veel aan dacht is voor het wel en wee in het eigen Keunedarp. De ver maarde plaatselijke buutreed- ners Johan Meilink en Johan Nikkels zullen de nodige we tenswaardigheden vertellen. Zowel de gemeentelijke poli tiek als ook plaatselijke be roemdheden worden op carna valeske wijze onder de loep genomen. Samen met Karei van de Kate bekend van Radio Oost zal dit voldoende garan tie voor humor en hilariteit. Er is ook plaats in het pro gramma ingeruimd voor mu zikale onderdelen. De charmante en van radio en tv bekende zangeres Annet Rothengatter brengt een breed repertoire ten gehore. Zij weet haar publiek te boeien met liedjes zowel in het dialect als Nederlands- en Engelstalig. De totale muzikale omlijsting is in vertrouwde handen van de vermaarde formatie TSM. Met het aanbieden van een welkomstdrankje wordt een gastvrije en gezellige sfeer ge creëerd. De keuken van Zaal Vosman biedt bovendien voor de lief hebbers een scala aan lekker nijen. De deuren van de zaal zullen om 19.00 uur opengaan. Dit biedt ruime gelegenheid en tijd om elkaar in een prettige omgeving te ontmoeten en rustig een plaats in de zaal in te nemen. Om 20.30 uur zal het show programma van start gaan met de opkomst van Prins Erik de Miene en zijn gevolg en uiter aard met zijn eigen huisorkest de Braandheultjes. Kaarten voor deze avond zijn vooraf verkri jgbaar bi j Blok ker Van de Maat en bij Foto Ten Velde of vanaf 19.00 uur aan de ingang van Zaal Vos man onder voorbehoud van nog beschikbare plaatsen in de zaal. Regenboog - Twee themaweken zijn er gekoppeld aan de opening van het nieuwe les- en speellokaal van basisschool de Regenboog. Omdat de basisschool uit haar jasje groeit, werd in september be gonnen met de nieuwbouw van deze twee lokalen. Deze zijn ge bouwd in de vorm van een toren. Aangezien de school aan de voorkant van het gebouw ook al een dergelijke toren heeft, is besloten om tevens een projectperiode aan deze opening te koppelen. Het thema is kastelen. Op maan dagochtend 16 februari zullen de projectweken op spectaculaire wijze van start gaan. Nadat de kinderen bijna twee weken over dit onderwerp hebben gewerkt, zal donderdag 26 februari een feest avond plaatsvinden. Op deze avond kunnen ouders en kinderen een kijkje nemen in het kasteel om te zien waar de kinderen zich zoal mee bezig hebben gehouden. Tevens wordt er van alles voor de kinderen georganiseerd. Zo kan er onder meer gekeken worden naar een kasteeltoneelstuk dat is ingestudeerd door de kinderen van groep 8. Ook kan er worden gegrabbeld, of kunnen de kinde ren meedoen aan een puzzeltocht door de school. Het team van basisschool de Regenboog heeft nog veel meer spectaculaire ideeën, maar daarvoor moeten eerst nog even de puntjes op de i worden gezet. Dat het een groots feest zal worden, is in ieder ge val zeker. Op deze avond wordt ook de nieuwbouw geopend. En het project zou natuurlijk niet compleet zijn als ook dat niet op originele en ludieke wijze zou gebeuren. Bernadette Jacobs en Meike Wildenborg. beiden leerling aan scholengemeenschap De Waer denborch. hadden zich via hun onderwijsinstelling ingeschre ven voor deze selectie waaraan vijftig jongeren deelnamen. Woensdag, van halftien tot vijf uur. zetten zij zich volledig in om hun zegje te doen. Ze rolden er dus als twee van de twaalf uit die door kunnen gaan om in de cember het debat aan te kunnen gaan met tweede kamerleden over onderwerpen van zeer uit eenlopende aard. Ze hebben daarvoor zelf een keuze aan kunnen geven. In april volgt een infoweekend waarin ze voorbereid zullen worden op datgene wat hen aan het eind van dit jaar te wachten zal staan. Pagina 3 Supporters vereniging HMv en de Welfare heb ben hun nieuwe win kel geopend. Pagina 3 Het Hervormd Kerkkoor be staat 60 jaar en dat wordt ge vierd. De voorbereidingen hiervoor zijn begonnen Pagina 9 Holten - Allemaal in pyjama, de slaapmuts op en dan met z'n vijftienen lekker in het grote bed en luisteren naar een verhaaltje van Bart- holomeüs over 'Bah, naar bed!' Nou, zo erg vonden de kinderen van peuterspeelzaal Dribbel dat dinsdagmorgen tijdens het voorleesont bijt blijkbaar niet. Ze luisterden aandachtig naar het verhaaltje en het werd meer woord en wederwoord. Als reactie op het verhaaltje kwa men de bedgeheimen van thuis naar voren. 'Mijn mama is door het bed gezakt!' Ooh... en waar slaapt ze nu dan':'' 'In een stoel.' En... 'Mijn oma kan wel hard snurken.' De leidsters, ook allen gehuld in nachtgewaad met de rollers nog in het haar, trakteerden de kinderen in het kader van de Nationale Voorlecsweek op een knusse morgen met verhaaltjes en een ontbijt met stokbroodjes met beleg. Omdat peu ters zelf nog niet kunnen lezen hadden ze de weken ervoor een 'voelboekje' geknutseld met allerlei soorten materialen, variërend van zachte stof tot een klein spiegeltje. In \erband met het thema slapen heeft de peuterspeelzaal een logeerkoffertje gemaakt voor het hond je Dribbel, bekend van de boeken. Dit knuffelbeest mag beurtelings logeren bij de kinderen thuis (Foto: Sander Scheperman) Holten - Het onderzoek naar de kwaliteit van de publieksbalies in de gemeente Rijssen-Holten werd deze week openbaar. Het onderzoek werd uitgevoerd door I&O Research uit Enschede, in opdracht van de gemeente. De gemeente wilde graag weten hoe haar inwoners oordelen over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening. Het onderzoek werd gehouden in de eerste helft van de decem bermaand vorig jaar. Er liggen 488 ingevulde vragenlijsten aan ten grondslag. Uit het onderzoek bleek dat er bij de balies van Ruimte en Zorg in Holten per dag erg weinig klanten komen: het aantal ingevulde vragenlijs ten daar was volgens het onder zoeksbureau te klein om er zin volle uitspraken over te doen. Het onderzoeksbureau gaf de gemeente het advies deze balies in Holten niet open te houden, omdat dat financieel niet verant woord zou zijn. Wethouder H. ter Keurst wil de publieksbalie in Holten openhouden als Bur gerloket Plus. ..De Holtenaren blijven daar voor burgerzaken terechtkunnen. Het afhalen van paspoorten, rijbewijzen en der gelijke gaat gewoon door. En ook voor een eenvoudige hulp vraag kunnen ze hier terecht." Blijkt de vraag minder eenvou dig te beantwoorden, dan kan alsnog een afspraak gemaakt Holtenaren in Holten terecht voor onder meer paspoort, rijbewijs en aangiftes burgerzaken. (Foto: Rinus Vrijdag) worden. Ter Keurst wil bij het ter inzage leggen van grotere plannen in Holten een gemeen temedewerker op een vast tijd stip zitting laten houden. ,.En de eerste werkdag van de maand zit er de consulent om de werk- briefjes in ontvangst te nemen. Dat blijft ook", aldus de wet houder. De algemene conclusie van de onderzoekers is dat de klanten van de publieksbalies tevreden zijn over de dienstverlening, al zijn er op het vlak van opening stijden en bejegening door balie medewerkers (vooral bij de ba lies Burgerzaken als het gaat om meedenken en interesse) wel verbeteringen mogelijk. Geconcludeerd werd dat het me rendeel van de klanten de pu blieksbalies voor slechts drie za ken bezoekt: iets aanvragen, iets ophalen of het inwinnen van in formatie. Het doel is in zo'n 60 procent van de bezoeken het aanvragen van een paspoort of het afhalen van een rijbewijs. Hoewel er grote verschillen zijn tussen de balies is in de meeste gevallen één bezoek voldoende om gedaan te krijgen waarvoor men kwam. De effectiviteit van de dienstverlening is goed te noemen. Meer dan driekwart van de klan ten hoeft minder dan vijf minu ten te wachten voordat ze wor den geholpen en ook meer dan driekwart van de klanten is aan de balie binnen vijf minuten ge holpen. De wachttijd in Holten is tussen 09.00 en 10.00 uur het kortst. Het merendeel van de be zoekers is tevreden met de wacht- en afhandelingstijd: be zoekers gaven daarvoor cijfers die lagen tussen 8,4 en 9. De bezoekers zijn over de ma nier waarop ze te woord gestaan en behandeld worden door de ambtenaren positief. De bezoe kers vinden veelal dat ze per soonlijk worden behandeld. De meedenkendheid en geïnteres seerdheid vindt men bij de balies van Burgerzaken wat minder en de geïnteresseerdheid blijft vol gens het onderzoek ook bij de medewerkers van Ruimte wat achter. Met name de balies van Burgerzaken scoren hoog in de waardering van de bezoekers ten aanzien van vriendelijkheid, deskundigheid en aandacht. De waardering bij de loketten Ruimte en Zorg blijft daarbij iets achter, maar is nog altijd hoog. In cijfers uitgedrukt komt de waardering voor deze zaken niet beneden de 8. Als verbet erpunt worden de ope ningstijden genoemd. Het on derzoeksbureau beveelt de ge meente echter aan om voorzich tig om te gaan met het eventueel aanpassen van openingstijden, omdat er geen eensluidend ant woord kwam op de vraag op welke tijden de balies ook open zouden moeten. Bovendien, zo stelt het bureau, bezoeken de meeste klanten het gemeentelijk loket één of twee keer per jaar. De bezoekers konden zelf ook suggesties doen; onder andere werden genoemd: de mogelijk heid om er koffie te drinken, minder bureaucratie en opening stijden ook na de middag. Wie wordt Sportman. - vrouw en -team van het jaar 2003? De Sportverkiezing komt steeds dichterbij. Boschkamp - Filmhuis Holten zal donderdag 12 februari om 20.15 uur de film De Pianist draaien in dorpshuis De Boschkamp. De jonge pianist Wladslaw Szpil- man (Adrien Brody) speelt op za terdag 23 september 1939 voor de radio Nocture in d-mineur van Chopin, terwijl de Duitsers Wars chau plat bombarderen. Een half uur na afloop van dit optreden wordt ook het gebouw van de Poolse omroep geraakt en is de zender uit de lucht. De conse quenties van de erop volgende Duitse bezetting zijn voor de in woners van Warschau afschuwe lijk: het getto, de joodse opstand, de deportaties. Geleidelijk minder zacht. Vrijdag veel bewolking en perioden met wat regen of motregen en weinig zon. Nog wel zacht met 10.0 tot 11.0 graden. Zaterdag en zondag kans op enkele winterse buien, tij dens opklaringen soms wat zon. Temperatuur zaterdag nog 7.0 a 8.0 graden, zondag 5.0 a 6.0 gra den. Dat het weer wat kouder wordt heeft te maken met de windrichting, want de w ind draait naar west tot noordwest. De win ter is dus ver te zoeken voorlopig. Weerman, Freddie Paalman 0909-1 718P een COMPUTER DE COMPUTER KOOPJES BEURS CONDOR CITY-ENSCHEDE ZATERDAG 7 FEBRUARI 10-16 UUR www.pcdiscounY.nl Vrij 13/U2 LUCKY CO RUSSEN T 0548 544422 Carinova Zorg voor uw welzijn Holten - De Stichting Collec tie Nagelhout Holten krijgt een budgetsubsidie voor het uitvoeren van haar presenta tieplan, voor onderzoek naar de beveiliging, het ophangsys- teem en de klimaatbeheersing en voor eventueel te verrich ten klein onderhoud. Het geld dat de gemeente beschikbaar stelde voor het onderhoud van de Nagelhoutcollectie in het jaar 2003, mag gebruikt wor den voor het uitvoeren van een presentatieplan. De gemeente Rijssen-Holten stelt jaarlijks een budget be schikbaar van 5.900 euro voor onderhoud aan de Nagelhout collectie. De gemeente wil dit bedrag voor het jaar 2003 toe kennen aan de Stichting Col lectie Nagelhout. Het bedrag was niet nodig voor de restau- ratie van de Nagelhoutcollcc- tie. omdat de stichting meer dere subsidiebronnen aan boorde. die samen met het al door de gemeente beschikbaar gestelde bedrag voldoende was om de collectie te restau reren. De subsidie wordt nu door de stichting voor andere doelen gebruikt, die wel te maken hebben met de collec tie. Daarnaast wordt voorge steld om de stichting jaarlijks een budgetsubsidie van 6.100 euro te geven. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! J Dhr. mevr.: Woonplaats: Telefoon: BON Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee Inzenden aan. Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft als abonnee voor bet Holtens Nieuwblad op: Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening: €46.20 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) €44.60 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: 0.90)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2004 | | pagina 1