Gratis kaarten Sportverkiezing Rijssen-Holten 'Toeristen kennen Holten alleen wegens het groen Letselschade? Holtens Nieuwsblad Eindelijk sneeuw Goed spel OCH in Laren Peuters en kleuters baas in bibliotheek Inloopavond over structuurvisie Holten Kom Diploma's brandweer PALS GROEP In dit nummer. mm. Weekendweer Kamp Vught zoekt Sallandse oorlogsverhalen Verderop in deze krant vindt u nieuws en informatie over uw provincie. Holtens Nieuwsblad Donderdag 29 januari 2004 Fax: 0548 - 366497 Redactie: 0548 363803 Advertentie: 0548 - 519797 E-mail Holtens.Nieuwsblad@whk.wegener.nl Abonnementsprijs 44,60 Losse nummers 0,90 Rijssen-Holten - De avond waarop de sportiefste inwoners uit de gemeente Rijssen-Holten bekend gemaakt worden, nadert. Vrijdag 13 februari worden de namen van de winnaars bekend Dat de Sportverkiezing 2003 Rijssen-Holten leeft bij de bur gers uit deze gemeente bleek uit het grote aantal genomineerden: zesentwintig personen/ teams zijn kandidaat gesteld. De Sport verkiezing 2003 Rijssen-Holten wordt gehouden bij Lucky co aan de Morsweg. Aanvang 20.00 uur; zaal open 19.30 uur. De entree voor de Sportverkie zing 2003 Rijssen-Holten is gra tis. Alleen op vertoon van een entreeticket kan men naar bin nen. Deze tickets zijn verkrijg baar bij de VVV-kantoren in Rijssen en Holten. Het is voor de tweede keer dat Rijssen en Holten gezamenlijk een sportverkiezing houden. De ze wordt georganiseerd door de commissie sportverkiezing Rijs sen-Holten. Deze commissie is een onderdeel van de Sportraad Rijssen-Holten, en bestaat uit Johan Westhof en Jan Nikkels uit Holten en Henk Altena, Di- Laren - Laren en Oranje hield afgelopen zaterdag haar jaar lijkse toneelmiddag en - avond. De volledig uitver kochte Delle van 't Langenba- ergh kon genieten van een mooi blijspel, dat gebracht werd door toneelvereniging OCH. Het stuk droeg de titel Daor zit mien schoonmoe ach ter. 'Daor köw jao alle kante met uut, en dat köw', sprak voorzitter Jan Vinke in zijn openingswoord. En dat bleek ook het geval. Voor het eerst sinds jaren had het bestuur van Laren en Oranje gekozen voor een mid dag- en een avondvoorstelling op zaterdag. Een goede keus, want het totale aantal bezoe kers lag aanmerkelijk hoger dan voorgaande jaren. Het speciaal voor deze uitvoerin gen gebouwde toneel voldeed prima. Zelfs zonder microfoons wis ten de spelers het publiek te bereiken. Iedereen ging op in het stuk en praatte af en toe zelfs mee of reageerde instem mend of afkeurend. Van begin tot eind zat het stuk vol met humor. De rode draad door het verhaal: oude liefdes en kin deren van andere vaders. Zo waren er ook ontroerende mo menten in dit stuk vol grappen en grollen. De avondvoorstelling werd bezocht door een jonger pu bliek. Na de voorstelling bleef iedereen gezellig nazitten. Daarvoor had L en O samen met Anita van 't Langenba- ergh gezorgd voor een mu ziekje. Rustig op de achter grond, maar ook om zo af en toe een dansje te maken. En dat werd dan ook regelmatig gedaan. De mensen waren en thousiast. 'Veur ons is d'r nit zo veulle mear te gaon. Dit was 'n fijne aovond', sprak een van de wat oudere bezoekers. Voor het bestuur van Laren en Oranje een bevestiging om op deze weg verder te gaan. En voor iedereen die denkt, datje bij 't Langenbaergh geen to neeluitvoering kunt geven, is het tegendeel bewezen. Veel leden van de toneelvereniging De Laornse Spoilers waren aanwezig om te kijken hoe dit verliep. Zij verzorgen verder op in het jaar een aantal to neelavonden bij 't Langenba ergh. Ook zij waren enthou siast. 'Misschien dat het toneel nog iets verder omhoog kan, maar verder is 't perfect.' Holten - In de bibliotheken in Rijssen en Holten wordt tijdens de Nationale Voorleesdagen tot en met 7 februari extra aandacht be steedt aan voorlezen en prentenboeken. In de bibliotheek in Holten komen tijdens de Nationale Voorlees dagen groepen peuters en kleuters op bezoek in de bibliotheek die Ik wil de maan voorgelezen krijgen. Op woensdagmiddag 4 fe bruari komt in de bibliotheek een beer op bezoek om samen met de kinderen prentenboekjes te beki jken en te praten over (voor)le- zen. Dat is tevens de start van een voorleesuurtje. Vanaf woens dag 4 februari wordt in de Holtense bibliotheek elke eerste woensdagmiddag van de maand vanaf 14.00 uur voorgelezen door een voorleesoma. Peuters en kleuters tot zes jaar die tijdens de voorleesdagen lid worden van de bibliotheek, krijgen een vin gerpopje in de vorm van een mol cadeau, zolang de voorraad strekt. Ook krijgen ze een tegoedbon voor het gratis lenen van een dvd of video. De Nationale Voorleesdagen is een campagne, die zich specifiek richt op de ouders van kinderen van 0 tot 6 jaar. Doelstelling is het voorlezen te bevorderen aan kinderen die nog niet leesvaardig zijn. De campagne wordt gehouden in de bibliot heken, boekwinkels, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, en in de eerste twee groepen van het basisonderwijs. nant Brinks, Ab Bruggink en Jenny Burgers uit Rijssen. Dat team heeft samen met Lucky de organisatie van dit sportieve ge beuren op zich genomen; geko zen is voor een duidelijk onder scheid tussen het sportverkie- zingsdeel en het randgebeuren. Het eerste deel van de avond valt onder verantwoordelijkheid van de commissie sportverkie zing. De genomineerden worden eerder op de avond door de com missieleden ontvangen. Arjan te Lintelo verzorgt de presentatie, samen met Jan van Halst. Even als voorgaande jaren treedt de DOS-jazzgroep Jazz Spirit op. Om tien uur 's avonds begint het niet-offïciële deel van het pro gramma. Dan zijn ondertussen de stoelen van de dansvloer gehaald en kan het feest beginnen onder de be zielende muzikale leiding van de feestband B-trix. - -■*» Holten - Langlaufen zit er nog niet in, maar de gevallen sneeuw op woensdag 28 januari zorgde wel voor een mooie sfeerplaat. Lekker wandelen door het landschap, dat werd omhuld met een witte deken. Of de winter nog verder door gaat zetten, vertelt weerman Freddie Paalman verderop in deze krant. (Foto: Sander Scheperman) Holten -„Toeristen kennen Hol ten om het groen, maar kunnen zich niets voorstellen bij het centrum van Holten. Daar moe ten we wat aan doen." Anne Verver, beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Rijssen-Holten, geeft aan waar het onder andere om gaat bij de structuurvisie Holten Kom, een project waar iedereen in Holten mee te maken krijgt. De structuurvisie Holten Kom is het frame dat meerdere projecten aan elkaar koppelt, met elkaar verbindt. „Je moet denken aan een ladenkast. De structuurvisie is de kast en al de andere plannen, zoals de heront wikkeling van de Kol, het ver- keersstructuurplan. de recreatie nota, zijn de laden. Die kun je één voor één in de kast schuiven. Maar het moet allemaal wel pas sen. De structuurvisie Holten Kom is een overkoepelend plan." In het centrum van Holten zijn een aantal ontwikkelingen in gang gezet en plannen gemaakt. Het parkeren wordt onder de loep genomen, de gemeente is onder andere bezig met het Ver- keersStructuurPlan, de ontwik kelingen op de Kol, wonen in het centrum, de horecavisie. de recreatienota en het Kulturhus. En ook de middenstand heeft haar visie op het centrum van Holten. Het locatieonderzoek bedrijventerreinen speelt even eens mee, omdat dit ook impact Verver: "Vanaf de eerste inloopavond tot de afronding blijven we contact houden met burgers en be langhebbenden.' (Foto: Harry Broeze) sprak met toeristen op straat, en praatte met bewoners over hoe het is om in Holten te wonen. „Deze gesprekken gaven me in zicht in wat er speelt in Holten. De informatie betrek ik bij het opstellen van de structuurvisie. Belangrijk is wel datje het alge meen belang ook in het oog houdt: je moet blijven kijken naar Holten als geheel." De ini tiatieven en ideeën van de bewo ners en werkers in het centrum worden samengebracht met de kennis en de visie die de ambte naren in huis hebben. De ge meente verzamelt en coördineert gegevens en materiaal. ..De hoofdzaken moeten van de bij zaken worden gescheiden. Er moet bekeken worden waar de knelpunten zitten, die moeten opgelost worden. Zaken die el kaar frustreren moeten duidelijk worden. Zo heb je in het cen trum een hoge parkeerdruk en dat kan andere functies frustre ren." Lees verderop pagina 7. Pagina 3 Lang verwacht, maar nu dan toch uitgebracht. De Pcuter- wijser, een naslagwerk voor peuters. Pagina 3 Jan Bouwhuis kwam maan dag nietsvermoedend de kerk binnenlopen. Bleek hij een lintje te krijgen. Pagina 7 Prins Erik de Miene genoot afgelopen zaterdag met volle teugen van zijn Prinsenbal in zaal de Poppe. Wisselvallig en weer zachter. Vrijdag, zaterdag en zondag overdag veel bewolking gevolgd door enkele buien of wat regen Verder zijn er wat opklaringen en nu en dan zon. Temperaturen rond de 7.0 a 10.0 graden, vrij dag nog 3.0 a 4.0 graden; anti- winters dus. De nachten rond de 1.0 tot 5.0 graden. De wind is matig tot vrij krachtig en komt uit het zuidwesten. We krijgen opnieuw weer met een zuidwes telijke stroming te maken met aanvoer van vochtige lucht. Weerman, Freddie Paalman Holten - Ruim dertigduizend personen zaten van januari 1943 tot begin september 1944 voor korte of langere tijd gevangen in het concentratiekamp Vught. Hierbij zaten ook veel mensen uit de regio's Salland en Twente. De Stichting Nationaal Monu ment Kamp Vught is op zoek naar htm verhalen. Ook persoonlijke verhalen, fo| to's, brieven en voorwerpen die iets met het kamp Vught te ma ken hebben, zijn welkom. Contact opnemen kan met: Stichting Nationaal Monument Kamp Vught, telefoon: 073- 6587065 of e-mail: els.vander- meer(a.nmkampvught.nl hebben op het centrum van Hol ten. Allemaal plannen en ont wikkelingen die (zijdelings) met elkaar te maken hebben, elkaar kruisen, elkaar frustreren of el kaar versterken. Verschillende plannen, met een eigen tijds planning. „Er is inderdaad heel erg veel op touw gezet. Maar we weten wat er moet gebeuren, en dat moet hu allemaal ingepast worden in de structuurvisie Hol ten Kom. En dat is een enorme uitdaging", aldus Verver. D£ geboren en getogen Wierdense werkt sinds 1 mei vorig jaar bij de gemeente Rijssen-Holten. Daarvoor werkte ze bij een ad viesbureau in Utrecht dat zich bezighield met centrumplannen. Verver begon vorig jaar met het inventariseren van de plannen en ideeën die er lagen bij de gebrui kers en bewoners van het cen trum van Holten en van de ont wikkelingen die er bij de ge meente in gang zijn gezet. Ze ging de ondernemers langs, "«Overijssel Zaterdag 31 januari en zondag 1 februari 2004 Helemaal over uw toeren van oude singles? Compleet van slag door een zeldzame koekkoeksklok? U krijgt kriebels in uw buik van oud speelgoed7 Bezoek dan de vlooienmarkt in het Expo Center Hengelo Want, wat u ook zoekt, de kans is groot dat u het op één van de vele kraampjes vindt. Beide dagen geopend van 09 00 tot 17.00 uur. Üiïïl Wogtmwfg 65 Expo (center ax074- 2 S050U Entree: Volwassenen €3,50 Kinderen tot 12 j'aar en 65* €1,50 Kinderen tot 6 jaar GRATIS entree Rijssen - Meerdere vrijwilli gers van de brandweer Rijs sen-Holten kregen tijdens de onlangs gehouden nieuwjaars receptie een diploma overhan digd omdat ze afgelopen jaar bevorderd waren. Van de post Rijssen werden de heren DJ. Nieuwenhuis, M.W. Dom- merholt, G.D. Reterink en C.J. Ligtenberg bevorderd tot hoofdbrandwacht en A.J. Geerling tot brandmeester. Van post Holten werden T. Hofman, J.G.H. Vros, H.G, van Zon en W.E. te Wierik be vorderd tot brandwacht. Be vorderd tot brandwacht eerste klasse werden W. Kampman, A.G.G. Heemskerk en me vrouw H.J. Heijenk-Vruwink. Hoofdbrandwacht werd E.H.A. Bruggeman. Comman deur H. Wolterink werd tot commandeur eerste klasse. Verder werd in de nieuwjaar stoespraak gemeld dat de in haalslag voor het afgeven van gebruiksvergunningen in Hol ten is afgerond en dat geldt ook voor de inhaalslag voor planvorming, waaronder be- reikbaarheidskaarten. aanvals plannen en rampbestrijdings- plannen. In 2003 heeft de brandweer 245 uitrukken gehad. Post Rijssen heeft 165 keer moeten uitrukken voor branden, hulp verlening of dienstverlening. Voor Htflten zijn er het afge lopen jaar 80 uitrukken ge weest. In 2002 was dit voor post Rijssen 168 uitrukken en 67 uitrukken voor post Holten. De werving voor nieuwe brandwachten vorig jaar is ge slaagd. Beide korpsen zijn nu op sterkte. Holten heeft 31 brandweerlieden in dienst en Rijssen 35. Kosteloos juridisch advies 0900-8998533 of www.palsgroep.nl Als lezer van bet Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. I U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Geef dat ook eens Dhr me„. aan een ander door! J Adres- Woonplaats: BON Geeft als abonnee voor het Holtens Nieuwblad op: Gebruik deze bon voor het opgeven van Dhr/mevr.: een nieuwe abonnee Adres Woonplaats: Inzenden aan: i Holtens Nieuwsblad j 46,20 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) Antwoordnummer 97 1 44,60 per jaar (betaalwijze- automatisch) 7500 VB Enschede (losse nummers: €0,90)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2004 | | pagina 1