PvdA voelt zich als burgemeester tijdens WOU Burger kan binnenkort zien welke risico's in zijn buurt aanwezig zijn Holtens Nieuwsblad Gert van Snies neemt afscheid Nederlandse primeur concert Campanella Syntus telt groei aantal busreizigers Beldman bang voor overlast Bouw onthardingsinstallatie start halverwege dit jaar Vermeulen onderzoekt beschuldigingen Gemeente en brandweer bezig met invullen provinciale risicokaart Parkeren Smidsbelt In dit nummer... Gemeentewapen Busreis naar WK Afstanden Prinsenbal met Huub Hangop en vele andere artiesten Holtens Nieuwsblad Donderdag 22 januari 2004 Fax: 0548 - 366497 Redactie: 0548 363803 Advertentie: 0548 519797 E-mail Holtens.Nieuwsblad@whk.wegener.nl Abonnementsprijs 44,60 Losse nummers 0,90 Holten - PvdA Rijssen-Holten voelde zich gedrukt in de rol van "burgemeester in de Tweede We reldoorlog'. Ze voelde zich ook 'een beetje als Maarten Luther voor de Rijksdag in Worms'. Bovendien wilde de PvdA Rijs- sen-Holten een voorbeeld ne men aan Cato de Oudere met de woorden 'delendum Balkenende H', maar dat dan wel in over drachtelijke zin. Dat gaf PvdA-raadslid R. Me- ijerink te kennen tijdens zijn re actie op de voorstellen die wet houder H. ter Keurst deed in het kader van de wet Werk en Bij stand. De PvdA-fractie wilde ei genlijk niet akkoord gaan omdat ze tegen de wet Werk en Bij stand is, maar vond dat ze toch wel ja moest zeggen omdat ze anders tegen de pijnverzachten- de maatregelen zou stemmen. Het doel van de wet Werk en Bijstand is een actievere benade ring van bijstandsgerechtigden naar betaald werk: de gemeente is daarbij verantwoordelijk voor het bevorderen van het weer op nemen van onder andere bij standsgerechtigden in het ar beidsproces. De opzet van wet houder H. ter Keurst was om binnen de mogelijkheden die de nieuwe wet bood de zwaksten in de samenleving zoveel mogelijk te ondersteunen. En die steun kreeg hij: alle fracties gingen ak koord. Meijerink opende tijdens de commissievergadering Maat schappelijke Dienstverlening frontaal de aanval op het lande lijk beleid ten aanzien van bij standsgerechtigden. Met name het CDA kreeg ervan langs. En dat schoot CDA-raadslid H. Kastenberg in het verkeerde Holten - De familie Beldman stuurde de gemeente twee brieven over de Liezenboerde- rij in Holten. In de brieven geeft de familie aan overlast te vrezen als in de toekomst jon geren de Liezenboerderij ver laten. De gemeente heeft op dit mo ment de brieven van Beldman voor kennisgeving aangeno men. Als de tijd daar is, wor den met de betrokken partijen, de Stichting Kinderopvang West Twente, de jongeren werker, politie en gemeente in een convenant nadere afspra ken gemaakt over onder meer het verlaten van het pand. De brieven worden wel opgeno men in het dossier over de Liezenboerderij. Bovendien wordt de familie zoveel moge lijk op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en wordt toegevoegd aan de ver zendlijst van omwonenden van de Liezenboerderij. Holten - De gemeente heeft, naar aanleiding van de brief van D66 over dit onderwerp, overleg gevoerd met een ver tegenwoordiger van de direc tie van Vitens, hoewel kwali teit en beheer van drinkwater geen gemeentelijke taak is. De wethouders J. Ligtenberg en W. ter Schure waren aan wezig bij dat overleg. Geble ken is dat de vergunningen voor de te bouwen onthar dingsinstallatie zijn aange vraagd. Verwacht wordt dat halverwege 2004 gestart kan worden met de bouw en dat deze een jaar later klaar zal zijn. Kandelaar - Koor Capanella ver zorgt zaterdag 31 januari om 20.00 uur onder leiding van Jan van Dijk een bijzonder concert in de Kandelaar. Het gaat om een uitvoering die totaal anders is. Het bestaat uit een Engelstalig en een Spaansta lig gedeelte. Het Engelstalige gedeelte be staat uit de Five Hymns In Popu lar Style van schrijver, dichter en componist John Gardner (1933-1982). Deze vijf. onderling sterk ver schillende. hymns worden bege leid met twee piano's door Roel Holten - Oud-gemeentesecretaris mr. A. Vermeulen gaat de aantijgingen, die de juridisch adviseur van de gebroeders Voortman deed richting wethouder J. Flim-Gerritsen en brand weercommandant H. Wolterink, onderzoeken. Vermeulen is gepensioneerd, maar was eerder gemeentesecre taris van Utrecht. Burgemeester P. Scholten gaf te kennen dat het om een onafhankelijk onderzoek gaat, dat naar hij verwacht binnen een week of drie afgerond zal zijn. Vermeulen brengt rapport uit aan Scholten en vervolgens wordt de gemeenteraad op de hoogte gebracht. De juridisch adviseur van de broers Voortman, P. Baakman, beschuldigde tijdens de commissievergadering van donderdag 15 januari de wethouder en de brandweercommandant ervan dat zij persoonlijk voordeel bij de invulling van de locatie hoek Haarstraat/ Bouwstraat zouden hebben gehad. Al jaren proce deren de broers Voortman tegen de voorgenomen invulling van die locatie direct aan het begin van het winkelcentrum, aan het plein voor de Hoge Wal. CDA-raadslid H. Kuipers vroeg aan Scholten in hoeverre het onderzoek teruggaat in de tijd. „Een paar jaar geleden zat er een ander college, wellicht zelfs nog een andere gemeentese cretaris", gaf hij aan. Scholten gaf aan dat het ging om een ge degen onderzoek, en dat daarbij alle nodige stukken, ook van jaren her, aan de orde zouden komen. keelgat. ..We hebben hiervoor jarenlang een PvdA-regering ge had. die fantastische mogelijk heden had voor de minima", al dus Kastenberg. Hij wees erop dat daar in die 'rijke jaren niet het nodige gedaan werd' en vond de kritiek van PvdA-zijde goed koop. Bovendien ergerde Kas tenberg zich aan het feit dat de plaatselijke PvdA-fractie in de plaatselijke politiek haar stoom afblies over het landelijk beleid. „Dit is de tweede keer inmid dels, onlangs gebeurde dat ook al. Ik hoop dat dit de laatste keer is. Dat hadden wij jaren geleden ook telkens wel kunnen doen, maar we zijn hier bezig met plaatselijke politiek", aldus Kas tenberg. Commissievoorzitter T. de Geest gaf aan dat de wet Werk en Bijstand op een zeer demo cratische manier tot stand was gekomen. „Ook de plaatselijke fractie van de PvdA geeft, on danks al haar opmerkingen, toch een positief advies over het ge meentelijke voorstel. We moe ten oppassen dat de sfeer niet nadelig wordt doordat er stok paardjes bereden worden." Holten - Eerste klas monteur Gert van Snies (Gerrit Schuppert) heeft na veertig jaar gewerkt te hebben bij Garage Schuppert vorige week vrijdag gekozen voor de vut-regeling. Gert, ook wel het 'lopende Holtens Nieuwsblad' genoemd, werd in een auto op een vracht wagen door het dorp gereden. Op zijn vijftiende is hij begonnen bij garage en heeft hij aan menig auto gesleuteld. Zoals vele Talbots en Toyota's. Alhoewel volgens eigenaar Teun Schuppert aan een Toyota weinig valt te sleutelen. T)ie zijn immers bijna niet kapot te krij gen.' (Foto: Sander Scheperman) cn Els Praas. Deze werken heb ben veel studie gevraagd en zijn nog nooit eerder uitgevoerd in Nederland. Het Spaanstalige gedeelte be staat uit de muziek van de Ro- mancero Gitano, van Frederico Garcia Lorca (1898-1936) in een bewerking van de bekende Itali aanse componist Mario Castel- nuovo Tedesco (1895-1968). Deze zeven gedichten worden met gitaar begeleid door Henk van Lingen. De toegang is voor bezoekers tot en met twaalf jaar gratis. Dertien jaar en ouder betalen 7,50 euro per persoon. Holten - De burger kan binnen kort zelf via internet vaststellen welke risico's er bij hem/ haar in de buurt aanwezig zijn. Of het nu gaat om een lpg-station, ver voer gevaarlijke stoffen of risi co's door bedrijven. De gemeen te Rijssen-Holten en de gemeen telijke brandweer zijn bezig met het invullen van de provinciale risicokaart. De huidige kaart is nu al te bekijken; de nieuwe kaart is nog in ontwikkeling en komt in de loop van het jaar ge reed voor inzage via internet. De brandweer heeft inmiddels een risico-inventarisatie gedaan, waar alle gevaren instaan die er in Rijssen-Holten zijn op het ge bied van bedrijven en vervoer. „Er komen vanuit de burgers steeds meer vragen over bedrij ven in de nabijheid en welke ri sico's die met zich meebrengen. Mensen kunnen straks via Inter net aanklikken waar ze wonen en zien dan onmiddellijk welk risico ze al dan niet in de buurt hebben. Als je aan het spoor woont heb je bijvoorbeeld het risico van het vervoer van gevaarlijke stoffen", vertelt brandweercommandant H. Wolterink. Via de provinciale website, www.prv-overijssel.nl zijn de huidige kaarten al in te zien. Met het aanklikken van beleidsthe- ySTiJiSicokaart Ovir1J** e1 Kies. hier uw kaait f Gevaarlijke rtoffen Go» e <5 Inlichting ir.staH.uie met n«vaai lijk» stoffen Overijssel aangegeven, maar ook scholen, verpleeghuizen en dergelijke. In een oogopslag is te zien welke scholen binnen een gevarenzone liggen en welke niet. Te zien is ook of er over de na bijgelegen spoorlijn gevaarlijke stoffen vervoerd worden: hoe veel wagons dat zijn en welke soort gevaarlijke stof dat is, chl oor bijvoorbeeld, of giftige vloeistoffen. Een deel van de huidige risicokaart die op Internet is te vinden. (Foto HNB) ma's. veiligheid komt men bij de huidige en toekomstige risico kaart. De huidige risicokaarten zijn overigens nog niet volledig. Momenteel wordt nog gewerkt Doetinchem Goor - Het ver nieuwde openbaar vervoer van Syntus in het gebied Zutphen- Hengelo-Oldenzaal lijkt in de eerste maand na de start al haar vruchten af te werpen. Reiziger stellingen laten flinke stijgingen zien, met name op verschillende buslijnen in de regio. De reizi gersgroei is dusdanig boven ver wachting dat Syntus de komen de tijd extra bussen in gaat zet ten om haar reizigers te kunnen vervoeren. aan de invulling van de risico kaarten. Zo is de afdeling milieu van de gemeente bezig met het invullen van de gegevens in het Register Risicosituaties Gevaar lijke Stoffen. Daarna vult de brandweer haar gegevens in. De actuele risicokaarten moeten in de loop van het jaar compleet zijn. Dan kan elke burger op in ternet zien of zijn woning in een risicogebied staat en zo ja. om welk risico het gaat. Per plaats worden dan dc risicogebieden Holten - De ambtenaren van de gemeente Rijssen-Holten die in het gemeentehuis van Holten him werkplek hebben, mogen hun auto niet meer neerzetten op de Smidsbelt. De fractie van Gemeentebelang had daarom gevraagd. A. Hof huis van Gemeentebelang bena drukte dat het met name in de zomermaanden van belang was dat de ambtenaren hun auto ver der van het gemeentehuis, op de Kalfstermansweide, zouden par keren. Burgemeester Scholten vond dat de ambtenaren wel ge bruik moeten kunnen maken van alle overige parkeerplaatsen: hij verwachtte overigens dat veel ambtenaren in de zomervakantie hun auto nog verder weg par keerden. ergens op een parkeer terrein in een Frans plaatsje... Pagina 3 Thcaterspektakel Daniël kan beginnen. Het voortouw is vorige week gegeven in ge bouw Irene. Pagina 3 De Openbare Bibliotheek heeft voor het eerst in de ge schiedenis een jeugdspccia- list: Marga Schaafsma. Pagina 5 Via een loting in de aula van de scholengemeenschap werden de deelnemers van de triatlon bekendgemaakt. VERHUISBERICHT De redactie van het Holtens Nieuwsblad is verhuisd naar: Haarstraat 100 7462 AT Rijssen Telefoon: 0548 - 363803 jftinstens 7 x over laten gaan i.v.Oj; doorschakelen) Fax: 0548 - 366497 E-mail: lbltensnieuwsblad@whk.wegener.nl Inleveradres: Blokker Van de Maat Holten - Er is enige voort gang wat het tot stand komen van het gemeentewapen be treft. Burgemeester P. Scholten gaf op vragen van VVD-raadslid T de Geest aan dat de Hoge Raad instemt met de sugges tie die vanuit de gemeente raad van Rijssen-Holten ge daan is betreffende het ge meentewapen. De Hoge Raad draagt het wa pen nu voor aan de Koningin en die beslist. Holten - De supportersvereni ging Mark Tuitert verzorgt een busreis naar het WK in Hamar. In eerste instantie is deze reis volgeboekt maar het bestuur is nog druk bezig enkele plaatsen bij te boeken Voor verdere informatie of opgave contact opnemen met Gerhard Kolkman. 0548- 363453 of Jolanda Hoogland, 0548-364774. Met name de buslijnen 54 (Hol- tcn-Laren-Zutphen), 55 (Holten- Rijssen-Almelo) en 95 (Borcu- lo-Diepenheim-Goor) doen het in de ochtenduren boven ver wachting goed. Op sommige tijden is zelfs spra ke van een verdubbeling van het aantal reizigers. Syntus is daarom gestart met de inzet van extra bussen op dc vas te dienstregelingtijden in de och tend. Op lijn 54 rijdt tussen 07.00 en 09.30 uur een extra bus in beide richtingen. Hiervan pro fiteren onder andere scholieren van het Dalton College in Zutphen en scholengemeen schap De Waerdenborgh in Hol ten. Op lijn 55 rijdt een extra bus om 07.45 uur vanuit Rijssen naar Almelo. Hiermee ontstaat tevens voor scholieren van De Waer denborgh en het AOC-Oost in Almelo een prima busverbin ding vanuit Enter. Op lijn 95 rijdt in de ochtend spits een extra bus van Diepen- heim naar Goor. Reizigersver eniging Rover heeft tijdens het consumentenplatform Gelder land op 15 januari haar waarde ring uitgesproken voor de ade quate wijze waarop Syntus in speelt op de ook voor Rover on verwacht hoge reizigersgroei. Poppe - CV de Fienpreuvers houdt zaterdag 24 januari ter ere van de dorstige hoogheid Prins Erik de Miene een Prin senbal in zalencentrum De Poppe. Tijdens deze avond zullen vele lokale grootheden hun opwachting op het toneel maken. "Je probeert elke keer weer met een kwalitatief goed pro gramma te komen", zegt com- missievoorziter René Ban- nink. "Ik ben dan ook zeer verheugd met de artiesten die dit jaar optreden. Zo hebben we onder andere de Sploder Revue weten te strikken en ook de Dommelsch Shuffels". Hoge verwachtingen zijn er ook voor het optreden van de debutanten van Vrij Corrupt. Zij zullen zeker de lachers op hun hand weten te krijgen. "Als klap op de vuurpijl", ver telt René. "zal Huub Hangop met zijn feestshow de zaal op zijn kop gaan zetten". Voor de muzikale omlijsting zorgen duo Blind Date en het dwei lorkest de Braandheultjes. De entreeprijs bedraagt 2,50 euro voor leden en 5 euro voor niet-leden. Vanaf Hofbar 't Klavier zal er zaterdag om 19.45 uur en om 20.15 uur een bus vertrekken naar de Poppe. Aan het eind van de avond kan iedereen weer met dezelf de bus veilig naar Keunedarp worden teruggebracht. u ontvangt een traaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. (iccfdat ook eens Dhr/mcvr aan een ander door! j Adres i Woonplaats: BON Geeft als abonnee voor bet Holtens Nieuwblad op: Gebruik deze bon voor het opgeven van Dhr./mevr.: een nieuwe abonnee j Adres: Woonplaats: Inzenden aan: i Holtens Nieuwsblad j 46,20 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) Antwoordnummer 97 i 44,60 per jaar (betaalwijze: automatisch) 7500 VB Enschede (losse nummers: 0,90)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2004 | | pagina 1