Rientje van Iperen: 'Ik ben er best trots op, zeker weten' Vieuw kantoor /oor redactie Holtens Nieuwsblad Holtens Nieuwsblad Carbidschieten om het Holtens kampioenschap Eertink wint Ford Ka Rientje van Iperen gekozen tot Holtense vrijwilliger 2003 Genomineerden bekend Sportverkiezing 2003 Loting triatlon Weekendweer Nieuw bijgebouw Snelkraak Suzan's Haarmode alweer tien jaar in Holten >onderdag 8 januari 2004 Fax:0548 -366497 Redactie: 0548 - 363803 Advertentie: 0548 - 519797 E-mail Holtens.Nieuwsbiad@whk.wegener.nl Abonnementsprijs 46.20 Losse nummers 4 0,90 Pagina 5 Er werd zaterdag in sj 't Mossink weer ges om de titel Holtcns pioen Tafeltennis. Pagina 5 Er werd zaterdag in sporthal 't Mossink weer gestreden om de titel Holtcns Kam pioen Tafeltennis. Pagina 3 Pagina 5 De OJiebollencross werd ge houden in een mooi winters landschap. Voor de deelne mers was het echter zwaar. Smidsbelt - Honderden belangstellenden verzamelden zich afgelopen zaterdag op Smidsbelt om te kijken naar de prijsuitreiking van de Decemberactie die de Holtense Handelsvereniging heeft gehouden. Grote prijzen waren te winnen. Zoals een vliegreis naar Malta en een weekendje uit bij Landal Greenparks. De hoofdprijs was een Ford Ka. Deze ging uiteindelijk naar mevrouw Eertink. Blij verrast nam ze de sleutels in ontvangst. De volledige uitslag van de Decemberactie staat elders in deze krant. VERHUISBERICHT Het Holtens Nieuwsblad is met ingang van donderdag 15 januari bereikbaar op het adres: lolten - Het is donderdag 8 anuari tien jaar geleden dat iuzan Klein Bluemink haar igen kapsalon startte op het oekje van Smidsbelt en de )orpsstraat. Dit jubileum wil Ie eigenares niet ongemerkt oorbij laten gaan, daarom uilen de maanden januari, fe- ruari en maart gelden als eestmaanden. Iedereen kan ieraan meeprofiteren. ils kapsalon voor het hele ge in is er een leuk cadeautje oor iedere klant en boven- ien kan men meedoen aan en grandioze verloting. Hier- oor moet in de komende pe- 10de de kassabon, voorzien an naam en adres, in de daar- oor bestemde box worden edeponeerd. Eind maart /ordt de trekking verricht en al bekend worden wie de 'innaars zullen zijn van de eer goed gevulde prijzenpot. n die prijzen liegen er niet m. Bijvoorbeeld metamorfo- ïs, dinerbonnen, theaterbon en, bioscoopbonnen en mo- iele telefoons met beltegoed, ie speciale aanbiedingen in eze feestmaanden worden epubliceerd in deze krant. Suzan en haar team willen ie dereen mee laten genieten van het tienjarig bestaan van de salon; een periode waar zijzelf met heel veel plezier op terug kijkt. De stap om een eigen onder neming te beginnen, maakte ze al heel erg vroeg. Nog maar net 23 was ze. Al wel de nodi ge ervaring achter de rug en genoeg enthousiasme om er iets moois van te willen ma ken. 'Ik ga ervan uit dat, watje ook doet en wat je ook bezit, dat je het goed moet doen en goed voor moet zorgen', zegt Suzan. 'Daar ben ik mee opge groeid en dat is ook mijn ei gen visie geworden. Daarom wil ik de tijd nemen voor de klant, er goed voor zorgen dat de klant er weer mooi uitziet met een kapsel naar eigen wens of met enig advies van onze kant. Er zijn ook klanten die zeggen: maak er maar wat van. Nou, dat is voor ons na tuurlijk de uitdaging en geeft je heel veel voldoening.' Suzan heeft het gevoel in die tien jaar in Holten iets goeds te hebben opgebouwd. (Foto: Rinus Vrijdag) useberg - Het begint al behoorlijk een traditie te worden: het len Holtens Kampioenschap Carbidschieten aan de Beuseber- rweg. Sinds Gert van Evertjes Prins Carnaval is geweest, is het afsluitend evenement van het jaar geworden. Velen kwamen kijkje nemen, een drankje drinken en om zelf een schot te los- l Het geheel is altijd zeer gezellig aangekleed met muziek en jrkorven. (Foto HNB) Holten - Rientje van Iperen is vrijwilliger van het jaar uit de kern Holten. Burgemeester Paul Scholten speldde haar maandag avond, tijdens de nieuwjaarsre ceptie, de vrijwilligersspeld op. Naast haar waren uit de inzen dingen nog twee kandidaten uit Holten genomineerd, Lenie We- ijman en Gerrit Vorkink. Uit de kern Rijssen werden eveneens drie kandidaten naar voren gehaald: Helene El Adla- ni-Huiskes, Gerrit Voortman en Evelien Westhoff-Roddenhof. El Adlani-Huiskes kreeg voor Rijssen de vrijwilligersspeld op gespeld. Lenie Weijman verricht gedurende meer dan twintig jaar vrijwilligerswerk. Zo is zij voorzitter van de cliën tenraad zorgcentrum De Dies- senplas en lid van de medezeg genschapsraad. Daarnaast regelt zij het in- en extern vervoer van de Diessenplas. Met andere woorden: Lenie is onmisbaar voor De Diessenplas. Gerrit Vorkink verricht vrijwilligers werk bij de supportersvereni ging Holtense Muziek Vereni ging (HMV) waar hij sinds 1974 fid van is en vanaf 1997 voorzit ter. Daarnaast is hij betrokken bij de kringloopwinkel vanuit de sup portersvereniging HMV. Ook is hij bestuurslid van de Stichting 'Samen Verder', een organisatie voor reïntegratie van mensen met die een herseninfarct heb ben gehad. Holten - Voor de triatlon van 2004, welke op 3 juli gehouden wordt, zal de toewijzing van de startplaatsen voor de achtste en kwart triatlon door middel van loting plaatsvinden. Deze open bare loting wordt vrijdag 16 ja nuari onder toezicht van een no taris verricht. Plaats van handeling zal zijn: Scholengemeenschap De Waer- denborch, Haarstraat 14, te Hol ten. In afwachting van de loting kun nen belangstellenden, genietend van een kopje koffie of thee, van af 20.00 uur wat rondkijken op een kleine sportmarkt. Direct na de loting zullen de start- en wachtlijsten beschikbaar zijn. Recreatieve triatleten die zich nog niet hebben ingeschreven kunnen dit nog tot en met 14 ja nuari doen. Hierna sluit de voor inschrijving. (Foto: Harry Broeze) Hij is diaken geweest in de Ne derlands Hervormde Kerk en lid van het Holtens Mannenkoor. Gerrit heeft een enorme inzet, met name voor het opzetten van acties die het broodnodige geld opleveren voor diverse organisa ties. Rientje van Iperen verricht vrij willigerswerk vanaf 1998 bij de wereldwinkel. Zij is vanaf 1976 actief betrokken bij het Rode Kruis, twintig jaar had zij er een bestuursfunctie, nu is zij er vrij williger. Verder verzorgt zij de jeugddag van de Hervormde Ge meente en is actief een keer per jaar via het Rode Kruis bij het kinderhuis in Mapomondo (Ne derland), Valkenberg en Rhe- den. Het gaat hier om vakantiever blijven voor ernstig zieke kinde ren en volwassenen, die kunnen daar vakantie vieren. Ook heeft zij sinds drie jaar een bestuurs functie bij de Hervormde Vrou wendienst en vertelt verhalen voor scholen en vrouwengroe pen, dit laatste al ongeveer twin tig jaar. Verder verricht zij vrij willigerswerk voor scholen, on geveer écn a twee dagdelen per week. Zij waakt een keer per twee weken bij mensen via de Stichting Thuissterven en is al meer dan tien jaar betrokken bij de zondagsschool en de platte landsvrouwen. Mevrouw van Iperen heeft een breed scala aan vrijwilligerstaken en zet zich hiervoor enorm in. „De keuze was moeilijk", zo liet wethouder J. Flim-Gerritsen maandagavond weten. Zij riep de genomineerde vrijwilligers naar voren. „Het is belangrijk dat de genomineerden zichtbaar zijn. Maar zelf houden ze daar Holten - De genomineerden voor de Sportverkiezing 2003 zijn bekend. Zesentwintig sporters/ sportteams zijn kan didaat gesteld, veertien uit Holten, twaalf uit Rijssen. De sportverkiezing wordt gehou den op vrijdag 13 februari. Genomineerde seniorsporters zijn M. Bogaard - van de Burg van badmintonvereniging Holten, hardloper Dick San- derman uit Rijssen en biljarter Jonny Wennekes uit Rijssen. Als jeugdige sporttalenten werden naar voren geschoven atlete Marije Dangremond uit Holten, motorcrosser Joey Bak uit Rijssen en menner Antonie ter Harmsel uit Rijs sen. Elf sportploegen staan geno mineerd: Rivo dames 1 uit Rijssens, motorzijspanduo Ten Veen/ Van Aalst uit Hol ten, Okia 640 kilotouwtrek- team uit Fïolten, SV Holten 1 (voetbal), Zwemver. Verstan delijk Gehandicapten uit Rijs sen, dressuurviertal Bergrui- ters uit Holten, Acrogymtrio uit Rijssen. menteam Noltes uit Rijssen, badminton team 1 uit Holten, tafeltennis eerste jeugdteam uit Rijssen en het herenhockeyteam uit Holten. In de categorie sportvrouw van het jaar staat maar één kandidaat genomineerd: ama zone Hendrika Bakker van de Oosterhoffruiters uit Rijssen. Acht sporters zijn kandidaat voor het predikaat 'Sportman van het Jaar', te weten schaat ser Mark Tuitert uit Holten, atleet Rob Steegink uit Hol ten, motorcrosser Erik Davids uit Holten, Dries Willems van de bergruiters uit Holten, at leet Jan Maneschijn uit Hol ten, voetbaltrainer Henri Bronsvoort uit Holten en de Rijssenarcn Robert Dannen- berg, taekwondo en skeeleraar Niek Rolleman. Haarstraat 100 7462 AT Rijssen Telefoon: 0548 - 363803 Fax: 0548 - 366497 E-mail: Hottens.nieuwsbiad whk.wegener.nl In leveradres: Blokker Van de Maat Smidsbelt 7 in Holten die avond; haar werd in het zie kenhuis een bloemetje bezorgd. Burgemeester Scholten maakte de winnaars bekend, en speldde voor Holten Rientje van Iperen de speld op. Bij Van Iperen thuis is het daags na de verkiezing een bloemen zee. Door de brievenbus vallen felicitatiekaartjes, mensen die ze tegenkomt steken de duim om hoog. „Die reacties van de men- sen, dat is leuk. De bijeenkomst zelf vond ik heel gezellig, ook al omdat het niet zo verschrikkelijk officieel was. Ik zag er erg te genop, ik houd er niet zo van om zo vooraan te staan. Maar ik waardeer het wel dat anderen mij hiervoor opgegeven hebben. En ik ben er best trots op, zeker weten!" Lees verder op pagina 3. niet zo van; vrijwilligers staan niet graag op de voorgrond", al dus de wethouder, die vrijwilli gers de 'sociale infrastructuur' noemde. Lenie Weijman kon door ziekte niet aanwezig zijn Half tot zwaar bewolkt en erg wisselvallig. Vrijdag, zaterdag en zondag van tijd tot regen of motregen, weinig opklaringen en zon. Temperatuur overdag rond de 7.0 tot 8.0 graden. In de nachten boven het vriespunt met 4.0 tot 5.0 graden: te zacht voor de tijd van het jaar. Opnieuw krijgen we met een depressie te maken op de Atlantische Oce aan. En dit systeem zorgt er voor dat de regenkans weer groot is en dat het zacht blijft. Voorlopig geen winter- weer. Weerman, Freddie Paalman Holten - Burgemeester en wet houders willen medewerking verlenen aan het plan om een nieuw bijgebouw neer te zetten achter de woning aan de Burg. Van der Borchstraat 37. De eige naren Van Asten en Ten Doe- schate willen het bestaande bij gebouw slopen en op nagenoeg diezelfde plek een nieuw ge bouw neerzetten. Het nieuwe bedrijfsgebouw moet ruimte bieden aan activi teiten als verkoop, opslag en ad ministratie voor de handel in plant- en kweekproducten. Daarnaast is het de bedoeling dat de activiteiten met betrek king tot psychotherapie, die me vrouw Ten Doeschate nu in de woning uitoefent als PPAGO- praktijk aan huis, straks ook in de kelder van het nieuwe be drijfspand plaatsvinden. Holten - In een winkel aan de Dorpsstraat werd woensdag 7 ja nuari om 3.45 uur een kraak ge zet. Nadat een winkelruit is vernield, ziet een getuige drie mannen bij de winkel wegrennen. Vervol gens gaan ze er in een donkerk leurige auto met grote snelheid vandoor in de richting Markelo. Uit voorlopig onderzoek blijkt er niets te zijn weggenomen. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Geef dat ook eens ;Dhrimevr: aan een ander door! Adres" Woonplaats: BON l Geeft als abonnee voor bet Holtens Nieuwblad op: Gebruik deze bon voor het opgeven van Dhr./mevr.: een nieuwe abonnee J Adres: Woonplaats: Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad j Q 46,20 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) Antwoordnummer 97 44,60 per jaar (betaalwijze: automatisch) 7500 VB Enschede (losse nummers: 0,90) Filmhuis Holten begint het nieuwe jaar met een nieuwe reeks films. Ze hebben alle drie het thema muziek. Naast het Holtens Nieuwsblad zit aan de Haarstraat nu al Weekblad West Twente. Verder zullen hier nog enkele andere weekbladen van Wegener Huis- Aan-Huiskranten naartoe ver huizen. ilten - Om de krachten te bun ten en daardoor een nog bete krant te kunnen maken, ver- ist het redactiekantoor van het iltens Nieuwsblad donderdag januari naar de Haarstraat 0 in Rijssen. In dat kantoor is jaren de advertentieafdeling q deze krant gevestigd. Om eenheid te kunnen vormen, jrvoor gekozen om nu ook de lactie daar naartoe te verhui- L >or de advertentie- en redac tieafdeling van het Holtens Nieuwsblad samen te voegen, ontstaat er een nog nauwere sa menwerking. Hierdoor is het mogelijk om op verschillende fronten sneller op de actualiteit in te springen, wat de krant ten goede zal komen. De abonnee krijgt straks een kwalitatief nog beter product in de bus dan nu al het geval is. De verhuizing houdt echter in dat er vanaf donderdag 15 janu ari geen persberichten en adver- tenties meer kunnen worden in geleverd bij het huidige kantoor aan de Kerkhofsweg 18 in Hol ten. Deze kunnen worden ver stuurd naar Haarstraat 100, 7462 AT Rijssen. Ook is het mogelijk om deze in te leveren bij Blokker Van de Maat. Smidsbelt 7 in Holten. Natuurlijk blijft het mogelijk om deze te faxen of, liever nog, te e- mailen. Telefoonnummer, fax nummer en e-mailadres blijven ongewijzigd en zijn bovenaan in de datumregel van de voorpagi na te vinden. Voor de lezer zal er verder wei nig veranderen. Het Holtens Nieuwsblad blijft het nieuws in Holten op de voet volgen en pu bliceren, zoals de lezer dat mag verwachten.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2004 | | pagina 1