Mark Tuitert 3 de bij NK Allround Erik Jansen blijkt beste Holtenaar bij crossloop Kerstmarkt Holterenk Kersttoernooi jeu de boules van Butenboel Zozijn krijgt subsidie voor bouw Haarstraat Zakelijk Bekeken Camera's bij stations Muziekonderwijs basisscholen Toernooi SV Holten Cursussen Boschkamp TV-programma Twenhaarsveld Gezamenlijk vuurwerk Sfeervolle kerstmarkt Smidsbelt Lampionoptocht Analies Galle wint schilderprijs Bellend tegen paal gereden Kerstmarkt Dijkerhoek Wandeling Kerstrock in De Wippert Gezellige kerstbijeenkomst bejaardensociëteit Holten Driekoningen WOENSDAG 24 DECEMBER 2003 HOLTENS NIEUWSBLAD CDA en ChrU wilden weten of het haalbaar is om cameratoe zicht te realiseren bij de stations in Rijssen en Holten. In een mo tie vroegen beide partijen het college om daar een onderzoek naar te laten doen. ,,De NS stations en de directe omgeving wordt landelijk als onveilig beschouwd. Er is een zorgvuldig onderzoek gewenst naar de haalbaarheid van het plaatsen van camera's. Schijnveiligheid door camera toezicht moet worden voorko men, met directe monitoring door toezichthouders of politie ambtenaren." De motie werd met algemene stemmen aange nomen. Burgemeester P. Schol ten vertelde dat dit al ter sprake was gekomen in overleg met de politie. De WD wil dat muzikale vor ming op de basisscholen aange boden blijft worden en dat de gemeente daarvoor geld be schikbaar stelt. Wethouder H. ter Keurst raadde de motie af: „Muziekles is geen kerntaak, en wat geen kerntaak is moet je als gemeente niet uit voeren." De motie werd toch aangeno men. Tegen stemden twee leden van Gemeentebelang, de ChrU en de PvdA. Eindhoven - Mark Tuitert is het afgelopen weekend tijdens het NK Allround in Eindhoven der de geworden achter Jochem Uytdehaage en Carl Verheijen. Hij heeft zich hierdoor rechtst reeks geplaatst voor het Euro pees Kampioenschap in Heeren veen. Het weekend begon met een fan tastische 500 meter. Hij bleef als enige schaatser onder de 37 se conden en zette een tijd van 36.85 neer. Een gouden plek was binnen. Doordat het evenement in een half overdekte baan plaatsvond, speelde ook het weer een be langrijke rol. Door de aanwak kerende wind verliep de race van Mark op de 5000 meter te gen Tom Prinsen zeer teleurstel lend. Hij reed zijn race in 6.54.66 en moest genoegen ne men met een elfde plek. In het algemeen klassement zakte Mark van plaats een naar plaats vier. Op de eerste afstand van de tweede dag, de schaatsmijl, reed Mark super. Hij kwam in de winnende tijd van 1.50.23 over de streep. Op de laatste afstand van dit toernooi, de tien kilome ter, liet Mark zien dat hij in een goede vorm verkeert. Hij reed een mooie vlakke race tegen Ralf van der Rijst en won de rit De prijsuitreiking in Eindhoven. Mark Tuitert staart derde van rechts. (Foto: Gerhard Kolkman) in 14.19.43. Op deze afstand werd Mark zesde maar in het eindklassement bezette hij een fraaie derde plek. Mark kan zich nu op gaan maken voor het Eu ropees Kampioenschap dat over drie weken in Heerenveen plaatsvindt. De supportersvereniging ver zorgt een busreis naar dit evene ment. De kosten zijn 35 euro per persoon per dag (busreis/ staan plaats). Kaarten zijn te bestellen via de website, www.tuiterl.tk of bij Gerhard Kolkman, telefoon 363453 of Jolanda Hoogland, te lefoon 364774. Wees er snel bij want er is nog maar een beperkt aantal kaarten beschikbaar. Mossink - VOJAC houdt op 31 december een oudejaarstoernooi voor de A-, B- en C-jeugd van SV Holten. De spelers moeten zich om 8.30 uur melden in de Sporthal 't Mossink. Ook moeten ze een rood en een wit shirt meenemen. Boschkamp - Bij de stichting voor sociaal en cultureel werk start vanaf januari een aantal cursussen. Op sommige daarvan zijn nog enkele plaatsen vrij. Zo start donderdagmorgen 15 ja nuari een teken- en schildercur sus bestaande uit zes lessen. Tij dens deze lessen onder leiding van Michael Mansfield, kunnen diverse technieken, zoals het werken met acrylverf of aquarel leren aan de orde komen. De les sen zijn zowel geschikt voor de -beginnende als de iets meer ge vorderde cursist. Maandagavond 12 januari gaan ook de Engelse lessen weer van start. Aan de hand van allerlei herkenbare situaties, bijvoor beeld het regelen van een over nachting of een bestelling opge ven in een restaurant, wordt de spreekvaardigheid van deze taal geoefend. Begin februari gaan op donder dag weer een aantal bloemschik cursussen van start gaan. Deze lessen vinden maandelijks plaats zowel op donderdagmorgen als donderdagavond. Bij de werkstukken die tijdens deze cursus worden gemaakt wordt waar mogelijk gebruik ge maakt van materialen die in de tuin en de vrije natuur zijn te vinden. Voor opgave en informatie kan men vanaf maandag 5 januari tijdens kantooruren terecht op het kantoor van de stichting voor sociaal en cultureel werk tele foon: 0548-362755. Alle kinderen met hun achterban mogen om 18.45 uur, verkleed en met een lampion, naar de ker- kenbult komen. Vandaar uit wordt er een lampionnenoptocht gehouden door het dorp en wordt er ter afsluiting feest ge vierd met Driekoningenbrood en een mooi verhaal. Holten - RTL 4 herhaalt zondag 28 december om 09.10 uur het tv-programma Bestemming Ne derland, vanuit Landal Twen haarsveld. Een gezin met een vijfling wordt gevolgd door Mariska van Kolck tijdens haar vakantie op Landal Twenhaarsveld. Zij gaan naar Kasteel Oosterhof in Rijs sen en met de Enterse Zomp over de Regge. Ook gaan de kinderen zwemmen in het openluchtbad Twenhaars veld. Verder wordt een kaart- clubje bestaande uit vier dames op leeftijd gevolgd door Joris Lutz op een huifkarrit en wordt bovendien een prachtige ballon vaart gemaakt met beelden van de omgeving. De regiobewoner, Riekus van Bronsvoort van Manege Snorre- wind uit Markelo gaat met Stella Gommans een uitgebreide paardrijtocht maken door het na tuurgebied de Elsenerveld, Landal Twenhaarsveld zal ove rigens het komende jaar weer worden gebruikt als locatie voor een nieuwe aflevering van het programma Bestemming Neder land. Holten - Daltonschool de Holte renk hield afgelopen week zijn tweejaarlijkse kerstmarkt. Het grote assortiment aan zelfge maakte kerstartikelen zorgde ook deze keer weer voor veel verkoopdrukte. Op het school plein werd rondom de levende kerststal het kerstverhaal opge voerd. De leerlingen van Daltonschool de Holterenk hadden tijdens de creatiefmiddagen hard gewerkt aan de talloze kerstartikelen. De sieraden, placemats, bonbon doosjes, versierde kaarsen en nog veel meer gingen als zoete broodjes over de toonbank. De zelfgemaakte kalenders van groep vijf waren zo populair, dat er zelfs reserveringen zijn ge maakt, die na de kerstvakantie worden geleverd. Een klein ge deelte van de opbrengst gaat naar het Ronald McDonald- fonds. Maar veruit het grootste gedeelte is allemaal bestemd voor de kinderen zelf. Het wordt gebruikt voor de aanschaf van spelletjes en de financiering van extra speciale activiteiten. Rondom de levende kerststal werd door leerlingen van groep zeven een voorgelezen kerstver haal opgevoerd. Het verhaal van de herders rondom het vuur en hun bezoek aan Jozef en Maria in de stal. Juf Kim van den Ein de was trots op de prestaties, te meer daar alles binnen een week door de kinderen was ingestu deerd. Leerlingen, ouders en andere fa milieleden konden verder nog genieten van talloze activiteiten. Kinderen konden bijvoorbeeld hun silhouet laten maken op A3- formaat. Er kon gespeeld wor den met grote houten Oudhol landse spelletjes, zoals het Ka- zenspel. Hier en daar werd door kinderen een instrujnentaal op treden gegeven. Buiten kon men bij de vuurkorven genieten van erwtensoep of oliebollen. En na tuurlijk was ook dit keer de kerstman weer van de partij. Het is winter en koud. Het is zie lig en komt allemaal weer goed. En het is bovenal een kinder film. Kruimeltje heeft alles wat bij kerst hoort en was daarmee uitermate geschikt voor het ma ken van een kerstmusical, zegt Juf Kim van der Molen. De mu sical van Kruimeltje is helemaal op Daltonwijze tot stand geko men. Kim heeft samen met de leerlingen van groep acht de film bekeken. Elk kind mocht aangeven welk gedeelte in de musical moest. En de kinderen hadden natuurlijk de meest hu moristische stukjes uitgekozen. Juf Kim heeft alles aan elkaar gebreid tot een musical. Het bleek een groot succes. Holten - Het jaarlijkse kerst toernooi van jeu-de-boules- vereniging Butenboel werd af gelopen woensdag 17 decem ber gehouden op sportpark het Vletgoor. Wegens de slechte weersom standigheden werd besloten twee partijen voor en een par tij na de koffiepauze te hou den. Hiermee bleef meer tijd over voor de prijsuitreiking. Het aantal boules dat per per soon gemaakt moest worden, zou de volgorde van de prijs winnaars bepalen. Al in de vroege ochtend hadden enkele vrijwilligers aandacht besteed aan het verzorgen van de ba nen, het clubgebouw en de be nodigde kerstsfeer. Een tafel vol leuke prijzen zorgde ervoor dat er met op eengeklemde kaken en loeren de blikken werd gespeeld. On der het genot van een drankje maakten de leden het zichzelf gezellig, terwijl de wedstrijd leiding druk was met het tellen van alle punten. Vervolgens werd met luid ap plaus de eerste prijs uitgereikt aan J.H. Heeregrave. Als laat ste werd de poedelprijs uitge reikt aan A.Jansen. Okkenbroek - Hoewel vele Ok- kenbroekers met oud en nieuw om twaalf uur 's nachts er flink op losknallen, is er toch altijd veel belangstelling voor het gro te, gezamenlijke vuurwerk dat om halféén die nacht wordt af gestoken door een speciale vuur werkcommissie van de Heren- Dat zal ook nu weer plaatsvin den op hetzelfde tijdstip op het terrein achter dorpshuis Ons Centrum. De inwoners 'sparen' hier samen voor door een vrijwillige bijdra ge in de vuurwerkbus te depone ren. Van het geld, dat veelal ook nog in de nieuwjaarsnacht bijeen wordt gebracht, wordt weer ge spaard voor het volgende jaar. Smidsbelt - Het weer zat niet echt mee tijdens de kerstmarkt op Smidsbelt. In het begin leek het goed te gaan: lekker koud, zoals het bij een kerstmarkt hoort te zijn. Daarna begon het echter te re genen en dat had natuurlijk sneeuw moeten zijn. Het mocht de pret niet drukken, want met 42 deelnemers was de markt toch ge slaagd. Her en der stonden vuurkorven en tegenover het gemeentehuis werd druk gedanst door de Hoölter Daansers en later door line- dancegroepen. Gezellige kraampjes met kerstspullen zorgden voor de sfeer. Net als het ritje met een arrenslee. In de Dorpskerk hielden leerlingen uit de groepen zeven en acht van de Holtense basisscholen een voorleesmarathon. Naast leden van de Holtense Handelsvereniging, waren ook veel deelnemers van buiten Holten die er een kraampje hadden staan, 't Hul Groendecoraties had de mooiste stand en won daarmee de eerste prijs. Bij veel kraampjes kon worden meegedaan met raadspelletjes: hoeveel kerstballen zitten er in de fles, hoe zwaar is twee meter lange krentenweggè. Zo kon bij Hennies Catering worden gera den naar het aantal pastastukjes. Dit bleken er in totaal tweehon derdachttien te zijn. Everdien Spakman schreef het goede aantal op. (Foto: Rinus Vrijdag) Kalfstermansweide - Het openluchtkerstevenement dat afgelopen zondagavond gepland stond, werd verplaatst naar de Kandelaar. Kinderen deden nog wel mee aan de drie lampionoptochten rich ting Kalfstermansweide, maar verder speelde het zich af in de handelaar. Het waaide dan ook behoorlijk hard. Binnen werd ge zongen en geluisterd naar de verhalen. In de pauze werd warme chocolademelk gedronken. Daarna konden aanwezigen oude kerstliederen zingen. (Foto HNB) Natuurdiorama - Analies Galle heeft de eerste prijs gewonnen bij de expositie in Natuurdiorama voor niet-professionele kunstschil ders. Zij won met haar aquarel IJsselgloed. Volgens jurylid Riem- ko Berends won zij de eerste prijs, niet vanwege de simpelheid van de geschilderde landschapselementen, maar omdat de wilgen overgaan in de wolken. Hierdoor worden de landschapselementen een samensmelting. 'Het is een wolk van een schilderij', volgens Berends. De tweede prijs ging naar Zonneveld met haar olieverf schilderij Winter. Erna Spoeistra won met haar aquarel De Regge de derde prijs. De expositie is nog tot en met zondag 4 januari te bezichtigen. (Foto HNB) Holten - Surveillerende agenten reden donderdag 18 december rond 0.10 uur langs een tanksta tion aan de A 1 in Holten. Zij za gen daar een vrouw in een auto stappen. De vrouw was mobiel aan het bellen en reed bellend als bestuurder en niet hands- free, met haar auto achteruit. Hierbij raakte zij een ijzeren paal. Rijssen - Udo Zwijnenberg heeft de tien kilometer van de Ter Steege Crossloop op zijn naam geschreven. Deze cross maakt deel uit van het Oad Reizen Crosscircuit. De Holtense deel name was groot te noemen. Bes te Holtense loper bij de 10 kilo meter was Erik Jansen. Hij legde de afstand af in een tijd van 38.45 wat voor hem de vijf tiende plaats betekende. Rob de Bruin wist beslag te leggen op de 23ste plaats met een tijd van 40.12. Direct achter Rob eindig de Richard Beldman die beslag wist te leggen op de 24ste plaats. De rest van de Holtenaren: 27e Bert Meijerink, 33e Chris Of- fringa, 36e Henri ten Brinke, 52e Gerard Beldman, 54e Henri Achterkamp, 58e Hans Kaffe- ner,70e Gerrit "Rensen, 78e Net ty van Dijk, 80e Jan Stam, 81e Marnix Schippers, 89e Rob van Zoelen, 102e Henny Markvoort, 103 Jannie Wolters. Ook op de 5 kilometer was de deelname uit Holten aanzienlijk. Beste Holtenaar op de 5 kilome ter was Rob Steegink in een tijd van 17.07 min. Pim ten Brinke was de tweede Holtenaar die over de streep kwam op de 20ste plaats. Zijn tijd was 19.37 minu ten. Als derde kwam veelvoudig triatlon-winnaar Marco Rensen over de streep op de 26ste plaats. Zijn tijd 19.49 minuten. Marco gaf aan dat het allemaal nog wat sneller moet wil hij een rolletje gaan spelen bij het NK in febru- Holten - Zozijn heeft onlangs 170 duizend euro aan subsidie geld gekregen van de provincie Overijssel. De subsidies zijn be stemd voor toepassingen van ICT en domotica in zorgwonin- gen voor mensen met een ver standelijke beperking in de regio Salland. De Haarstraat in Holten kreeg van de provincie Overijssel vijf tigduizend euro. Vooral voor de Haarstraat was dit extra geld van groot belang. Zonder de vijftig duizend euro had namelijk een deel van de ICT- en domotica- toepassingen niet gefinancierd kunnen worden. ICT en domoti ca vormen een belangrijk onder deel in de toekomstige bouw voor mensen met een handicap. De toepassingen maken het mo gelijk dat mensen met een han dicap langer zelfstandig in hun eigen huis kunnen functioneren. Een voorbeeld is dat het licht au tomatisch uitgaat zodra de be woners het huis verlaten. Dijkerhoek - De kerstmarkt in Dijkerhoek had geluk. Geen regen en ook niet te koud. Perfect weer om even sfeer te proeven rond om de molen. Naast sieraden, kerstartikelen en nieuwjaarsrolle tjes, kon in de tent een drankje worden gehaald of buiten sterke drank welke koud werd gehouden door een groot ijsblok. Een ezel begroette de bezoekers in het midden van de kerstmarkt, waar ook een levende kerststal was ingericht. Kinderen vermaakten zich op een ijsglijbaan, terwijl volwassenen meededen aan spijkerslaan en kerstbaldarten. Verder vertelde Paul Akkerman een kerstverhaal en was er een koor aanwezig. (Foto HNB) Toch reed de vrouw, zonder uit te stappen, weg. De vrouw werd daarom staande gehouden. Zij kreeg een bekeuring voor het niet hands-free bellen. Tevens werd de door haar gemaakte aanrijding geregistreerd. Erik Jansen eindigde als beste Holtenaar tijdens de crossloop in Rijssen. (Foto HNB) ari. Als 28ste werd Gijs Maris- sink afgevlagd en op de 30ste plaats kwam Rob Marissink bin nen. 51ste Cor Overkempe. 54ste Dinie Plasman, 57ste Kris Achterkamp, 71ste Jetta Jansen, 75ste Marjet Marissink, 77ste Wim Brinks, 91ste Kirsten Of- Kandelaar - De Bejaardenso ciëteit heeft vorige week dins dag een bijeenkomst gehou den in de Kandelaar. Er werd kerstfeest gevierd. T. Span-van den Berg stond stil bij het vieren van kerst feest. Onder begeleiding van Kruk-Aanstoot op het orgel, werd onder meer gezongen: Hoe zal ik u ontvangen. Daar na volgden schriftgedeelten uit het bijbelboek Lucas, afge wisseld met gedichten en sa menzang. Tot slot werd een deel uit Matheus voorgelezen, over de ontmoeting van de fringa, 92ste Karlijn Smit, 93ste Elsbeth Wolters, 98ste Ap Koet sier, 103ste Treinke IJmker, 104ste Hanneke van der Spek, 109ste Alie Nijboer, 110ste Rienks Dijkgraaf, 115ste Trijnet Overkempe. Alle atleten zijn natuurlijk ook wijzen die de ster volgden en vonden wat hen was voor speld. Na de pauze speelden Wiete- ke Nijkamp enkele kerstliede ren op de dwarsfluit. Door ziekte van Ilse Brinks, speelde haar jongere zusje Annelotte voor haar op gitaar nog twee liedjes. Daarna vertelde Van Ieperen- Esseboom een mooi verhaal. Bij een kerstdiner op een grote boerenhoeve ging Jantje, een klein manneke, naar buiten om het kindje te zoeken wat geboren was en in een stal in een kribje zou liggen. weer te zien in Holten tijdens de Holterbergcross op 24 januari 2004. Dit is de volgende cross in het Oad Reizen Crosscircuit. Als laatste reizen de atleten af naar de AV Goor waar de Heriker- bergcross wordt gelopen op 6 maart 2004. Laren - In zaal De Wippert aan de oude weg Laren-Holten vindt Tweede Kerstdag het Kerstrock festival plaats. Deze keer is gekozen voor een combinatie van jonge regionale bands, nieuwe bands met erva ren muzikanten en een band die al eerder op Kerstrock succesvol was. Daarnaast is deze vijftiende afle vering voorzien van een zo breed mogelijk rockprogramma. Tussen 16.00 en 22.00 uur tre den de volgende vijf bands op: No Remorse, Dop of Roest, Rubbur, The Kilkenny Cats en Monkey Business. Holten - Natuurdiorama Holter- berg houdt zondag 28 december een arrangement van wandelen, museumbezoek en een uitge breid stamppotbuffet. Het arrangement begint om 13.30 uur met een kop koffie bij restaurant De Wielen, tegenover het museum. Daarna wordt een bezoek gebracht aan het Natuur diorama onder het motto: Zie binnen wat er buiten gebeurt. Vooral zal er aandacht worden besteed aan de flora en fauna van de streek. Na de rondleiding wordt een wandeling onder leiding van een deskundige gids gemaakt langs de mooiste plekken van de Hol- terberg. Teruggekeerd van deze anderhalf uur durende excursie wacht een heerlijk stamppot- buffet, bestaande uit boerenkool, zuurkool en hutspot. Omdat er maximaal 35 personen kunnen deelnemen, is tijdige re servering gewenst. Kosten voor dit arrangement zijn 14,50 euro per persoon. Informatie en reservering: Na tuurdiorama Holterberg, Holter- bergweg 12, Holten, telefoon: 0548 - 361979. Okkenbroek - Kerst wordt in Okkenbroek afgesloten met de viering van het Driekoningen feest, in dit geval op zondag 4 januari.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2003 | | pagina 5