Tutert nieuwe voorzitter Triathlon Holten Gemeenteraad: verhoging onroerende zaakbelasting Kinderboerderij krijgt kerstkaartgeld Nido Agenda Medische Diensten KerkDiensten WeerWeekoverzicht Kerkdienst over vuur 'Gezegende' Zorgproject Reclame lichtmasten Liesen Holtens Nieuwsblad 'WOENSDAG 24 DECEMBER 2003 HOLTENS NIEUWSBLAD 3 Holten - Oprichter en voorzitter van Stichting Triathlon Holten Peter Corstanje nam vorige week donderdag tijdens een blokhoof denvergadering in de Oad-kanti- ne, afscheid als voorzitter. Hans Tutert gaat zijn plaats innemen. Bijna twintig jaar lang heeft Pe ter aan het roer gestaan van de stichting. Door drukke werk zaamheden en de afstand tussen Arts Maatschap Huisartsen Holten, Keizersweg 32, telefoon 0548-363553. Spreekuur volgens afspraak. Voor spoedeisende hulp buiten kantooruren (17.00 - 08.00 uur) en tijdens weekenden en feestdagen bellen met Cen trale Huisartsenpost Salland, telefoon 0570-501777. Zie ook website: www.huisartsenholten.nl. Apotheek: Vrijheidslaan 7, telefoon 361111. Geopend op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur, zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur, zon- en feestdagen van 11.00 tot 12.00 uur. Buiten de openingstijden eerst bellen om af te spreken wanneer de assis tente in de apotheek is. Tandarts: Behandeling uitsluitend na telefonische afspraak. Donderdag 25 december: K. van Aken, telefoon 0548-361887; vrijdag 26 december: R. G. ten Bolscher, telefoon 0548-518405; 27 en 28 december: J. Went, telefoon 0547-381653. Dierenarts: Dierenartsencombinatie Holten, Dorpsstraat 24C, telefoon 362004. Spreekuur: 8.00 - 9.00 uur en 12.30 - 13.00 uur. Daarbuiten na telefonische afspraak, telefoon 362004. Dierenartsenpraktijk Holten, S. Minnema, Larenseweg 54, telefoon 362835, b.g.g. 06-53372156. Hervormde Kerk (Dorpskerk) Woensdag 24 december: 21.00 uur, Open Deurdienst, ds. S.M. Roozen- boom met koor Amazing. 23.00 uur, Open Deurdienst, ds. -S.M. Roozen- boom met HMV. Collecte: Open Deurdiensten; donderdag 25 december: 10.00 uur, ds. H. Gijsen, met kerkkoor onder leiding van Jan van Dijk, crèche en nevendiensten. Eerste collecte: kinderen in de knel. tweede col lecte: kerkvoogdij; vrijdag 26 december: 9.30 uur, ds. H. Gijsen, SOW- dienst, nevendiensten. Eerste collecte: kinderen in de knel, tweede col lecte: kerkvoogdij; zondag 28 december: 10.00 uur, ds. S.M. Roozen- boom, nevendiensten. 19.00 uur, ds. S.M. Roozenboom (thema: vuur..werk), eerste collecte: diaconie, tweede collecte: kerkvoogdij. Okkenbroek, woensdag 24 december: 22.00 uur, ds. J.C.A. Kruithof- Looije, kersnachtdienst met koor Passage uit Nieuw-Heeten. Collecte: Solidaridad; donderdag 25 december: 10.00 uur, ds. J.C.A. Kruithof- Looije met zanggroep. Uitgangscollecte: missionair werk Nederland: zondag 28 december: 10.00 uur, ds. W.B. Harleman, Deventer. Collecte: Imminkshoeve., Gereformeerde kerk (Kandelaar) Woensdag 24 december: 21.00 uur, ds. S. Roozenboom in Kandelaar. 23.00 uur ds. S. Roozenboom in Dorpskerk: donderdag 25 december: 9.30 uur, ds. H.P. Mulder, eerste collecte: kerk in actie en zending, twee de collecte: kerk; vrijdag 26 december: 9.30 uur, ds. H. Gijsen, SOW- dienst in Dorpskerk; zondag 28 december: 9.30 uur, ds. H.P. Mulder. 19.00 uur, ds. H.P. Mulder, eerste collecte: kerk. tweede collecte: evan gelisatie. Interkerkelijke wijdingsdienst Diessenplas Maandagmiddag 29 december, pastor Van Veen. Evangeliegemeente De Loofhut (Dorpsstraat, HMV-gebouw) Zondag: 10.00 uur, samenkomst. Katholieke kerk Holten, woensdag 24 december: 19.00 uur, eucharistieviering, pastor Wolters, dameskoor; donderdag 25 december: 10.00 uur, gezinsviering, pastoraal werker H. Wiggers. Nieuw-Heeten, woensdag 24 december: 18.30 uur, gezinsviering, werk groep liturgie, kinderkoor. 21.00 uur, eucharistieviering, pastor Wolters, gemengd koor; donderdag 25 december: 9.00 uur, eucharistieviering, pastor Wolters, koor Passage: zaterdag 27 december: 19.00 uur, eucharis tieviering, pastor Wolters, gemengd koor. zondag 23 maart: 9.30 uur, communieviering. Voorganger werkgroep li turgie. Nieuw-Heeten, zaterdag 22 maart: 17.30 uur eucharistieviering, past. B. Wolters, dameskoor; zondag 23 maart: 09.00 uur eucharistieviering, past. B. Wolters, herenkoor. Maandag Vorige week in de avond van zondag enkele buien met onweer en wind stoten. Ook in de nacht enkele buien, met de wind viel het erg mee. Er vielen geen grote hoeveelheden. De temperatuur bleef boven het vries punt met 1.6 graden. In de morgen vielen regelmatig buien met een win terse lading in de vorm van hagel en natte sneeuw, afgewisseld door op klaringen nu en dan zon. 's Middags ook enkele buien: een gure dag dus met 4.3 graden. Dinsdag In de avond van maandag en nacht viel er nog een enkel licht buitje. Ver der was er een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Aan de grond kwam het net tot vorst met -0.2 graden. De morgen gaf een weer beeld van wolkenvelden, opklaringen en geregeld zon. In de loop van de middag overheerste de bewolking, maar het bleef wel droog. Zo werd het geen onaardige dag. De maximumtemperatuur kwam nog uit op 7.2 gra den. Woensdag In de hele nacht bleef het bewolkt en droog. Neerslag viel er niet. Door de bewolking kon het niet sterk afkoelen. Het werd niet koud met 4.4 gra den als minimum. Het grootste deel van de morgen hadden we veel be wolking, bijna aan het eind van de morgen kregen we opklaringen en af en toe zon. De hele middag prachtig onbewolkt zonnig weer veroorzaakt door een hogedruk. Donderdag De avond van woensdag en de nacht verliepen onbewolkt en koud. Het vroor licht met -1.6 graden in de wéerhut. Aan de grond daalde het kwik naar -3.5 graden. De morgen zag er weer stralend uit met volop zon. Ook de middag verliep onbewolkt en zonnig. Onder invloed van een rug van hogedruk profiteerden we nog van dit mooie rustige, droge en zonnig winterweer. Vrijdag In de nacht en ochtend kwam het niet tot vorst in de hut, on-danks dat het onbewolkt was. Dit had te maken met de bovenlucht die wat warmer was. Op klomphoogte vroor het wel licht met -1.5 graden. De dag begon on bewolkt, later kregen we te maken met laaghangende bewolking; een somber weerbeeld dus. 's Middags bewolkt en sterk nevelig, de zon liet het afweten. Zaterdag De avond van vrijdag en nacht verliepen bewolkt en droog. Tot vorst kwam het nergens, de temperatuur steeg eerder dan in plaats van te dalen, 's Morgens bewolkt, later vormde zich tijdelijk mist. Ook in de middag bleef het bewolkt, later op de middag viel uit de bewolking regen. De zon kregen we niet te zien. Holten en Espelo vingen beiden 3.5 mm neerslag op. Zondag De nacht verliep grotendeels droog, er waren wolkenvelden en opklarin gen. De morgen verliep nogal onstuimig, we kregen te maken met veel buien en windstoten. Holten noteerde een windvlaag van 61 kilometer per uur: windkracht zeven. In de middag minder buien afgewisseld door enkele opklaringen, de zon kwam er even bij-. Holten ving 6.4 mm op en Espelo kwam aan 5.4 mm. Meteo Holten, Freddie Paalman men nog enkele andere leden van het bestuur afscheid. Zij kregen als cadeau een pentekening van Holten mee, gemaakt door Riemko Berends. Dorpskerk - In de Dorpskerk wordt zondag 28 december de laatste dienst in de serie over de vier elementen gehouden. Nu komt het element vuur aan de orde. De aanvang is om 19.00 uur. Met het zicht op de vuurwerk manie tijdens de jaarwisseling spreekt dit tot de verbeelding. Ook nu zal het thema op meer dere manieren worden bespro ken. Bijvoorbeeld in de muzika le omlijsting. De SGP wil de burgers van de gemeente Rijssen-Holten alsnog een 'gezegend Kerstfeest' toe wensen, in plaats van 'prettige feestdagen'. In het begrotingsgedeelte van de gemeente-advertentie in het Holtens Nieuwsblad schreven de diverse fracties vorige week hun kijk op de begroting van 2004. De verschillende goede wensen aan het eind van de artikelen werden door de gemeentemede werkers samengebracht in één goede wens en die luidde aldus: 'Het gemeentebestuur wenst u allen heel prettige feestdagen en een gezond en voorspoedig 2004*. De Staatkundig Gereformeerde Partij was daar niet blij mee; SGP-fractievoorzitter H. Voort man gaf tijdens de begrotings vergadering aan dat hij 'prettig' wezenlijk iets anders vond dan 'gezegend'. Er wordt nader onderzoek ge daan naar een te ontwikkelen zorgproject in de gemeente. Een motie van de SGP daarover werd met algemene stemmen aangenomen. Wethouder J. Flim-Gerritsen vertelde dat er half januari overleg gevoerd met zorgaanbieders. Daarna worden de resultaten van dat overleg in het college be sproken en de raad neemt daar van kennis tijdens de openbare raadsvergadering van 26 januari. Dan is ook de H.F.A.M. Huys- mans aanwezig die een en ander toe kan lichten. Het CDA gaf aan geen licht mastreclame te willen in woon straten. Bovendien diende de CD A-fractie over het onderwerp lichtmastreclame een motie in. In deze motie stelde het CDA dat, voordat tot uitbreiding of in voering van lichtmastreclame wordt overgegaan, zich hierover allereerst de gemeenteraad uit spreekt. De motie werd door een raadsmeerderheid aangenomen. Wethouder W. Stegeman ant woordde op vragen van verschil lende fracties over de voortgang van dc ontwikkeling van De Lie sen dat dit gebied helemaal in handen is van derden. ,,De on derhandeling met de eigenaren moeten zorgvuldig gevoerd wor den. Het streven is er op gericht om eind 2004 daar de eerste woning te bouwen, als er tenminste niet teveel bezwaren ingediend wor den." Inschrijvingsperiode Triathlon Holten, Holten, maandag 15 de cember 2003 - donderdag 15 ja nuari 2004 Expositie niet-professionele kunstschilders, Nat uurdiorama Holterberg, zaterdag 20 decem ber 2003 - zondag 4 januari 2004 Levende Kerststal. Kinderboer derij Dondertman, vrijdag 26 de cember 2003 Verwerping, Bonte Paard, dins dag 30 december 2003, 20:00 Carbidschieten. Beuseberger- weg, woensdag 31 december 2003, 15:00- 17:00 Open Holtense Tafeltennis Kampioenschappen 2004. Gym zaal Vrijheidslaan, zaterdag 3 ja nuari 2004, 10:00 Vrijwilliger van het jaar 2003. Gemeenthuis Rijssen, maandag 5 januari 2004, 19:30 Nieuwjaarsreceptie, Gemeente huis Rijssen, maandag 5 januari 2004, 19:30 Nieuwjaarsreceptie buurtvereni ging Schoolkring Dijkerhoek, Bonte Paard, dinsdag 6 januari 2004 Loting voor Triathlon Holten. Holten, vrijdag 16 januari 2004 Zaal voetbaltoernooi Nacht van Huus, Sporthal 't Mossink, zater dag 17 januari 2004 Mountainbiketocht Rotary, Meermanskamp, zondag 18 ja nuari 2004 Darttoernooi om Gouden Keun, Café't Klavier, zondag 18 janu ari 2004 Holterbergcross, Holterberg, za terdag 24 januari 2004 Darttoernooi buurtvereniging Dijkerhoek, Bonte Paard, zon dag 8 februari 2004 Sportverkiezing Rijssen-Holten. Lucky Co, Rijssen, vrijdag 13 februari 2004 NK Veldloop 2004, Holterberg, zondag 29 februari 2004 Enduro, Holten, zaterdag 6 maart 2004, 8:30 Darttoernooi om Gouden Keun. Café Bierlokal am Bahnhof, zondag 7 maart 2004 Toneelavond met DAT, Bonte Paard, zaterdag 27 maart 2004 Puzzelrit Beusebergerweg 37, zondag 28 maart 2004, 14:00 Darttoernooi om Gouden Keun. Café 't Klavier, zondag 4 april 2004 Erwin Autocross, Schupperts- weg, maandag 12 april 2004 Puzzelrit, Beusebergerweg 37, zondag 25 april 2004, 14:00 Regelmatigheidswedstrijd. Beusebergerweg, vrijdag 30 april 2004, 13:00 Theaterspektakel Daniël, Kalf- stermansweide, vrijdag 7 mei 2004 - zaterdag 8 mei 2004 Puzzelrit. Beusebergerweg 37, zondag 13 juni 2004, 14:00 Erwin Autocross. Schupperts- weg, donderdag 29 juli 2004, 18:00 Keunerit, Holten, zaterdag 11 september 2004, 11:00 Puzzelrit, Beusebergerweg 37, zondag 12 september 2004. 14:00 Erwin Autocross, Schupperts- weg, zondag 19 september 2004, 12:30 Holtens Nieuwsblad i<- een uitgave van Wegener Huis-aan-huiskranten BV, behorende tot Wegener NV, in samenwerking met de stichting Hol tens Nieuwsblad. Stichtings-bestuur: W.H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4, 7451 XC Holten, Abonnementen: Kerkhofsweg 18. 7451 BG Holten, telefoon 0548-363803 Klachten bezorging: Tel. 053 - 484 24 46 of 055-5389053 Eindredactie: Peter Bulthuis Telefoon: 0548-36 67 99 Fax:0842-11 67 34 E-mail: p.bulthuis@whk.wegener.nl Adres redactie: Kerkhofsweg 18. 7451 BG Holten, telefoon 0548-36 38 03, fax 0548-36 64 97 Advertenties: Getfertsingel 41, 7513 GA Enschede, telefoon 053-484 24 50 Advertentie-adviseurs: kantoor: al leen op dinsdag tot 12.00 uur telefoon 0548-368295 en fax 0548-366497; andere werkdagen telefoon 0548- 519797 en fax 0548-519798. Otto IJspeert, mobiel 06-51 19 83 42 Henk Schottert, mobiel 06-51 19 8321 Advertenties kunt u in Holten opge ven bij: Albert van de Maat, Smids belt 7, 7451 BL, telefoon 0548- 361538 tot dinsdag 12,00 uur, of het kantoor aan de Kerkhofsweg 18. Directie: J.V.Munsterman Algemeen hoofdredacteur: Mw, G. Arendsen-Tieben Druk: Wegener Nieuwsdruk Twente Op al onze advertentiecontracten en aanbiedingen daartoe zijn van toepassing de Algemene Adverten tievoorwaarden huis-aan-huiskran ten Wegener NV. Een exemplaar van de Algemene Advertentievoor waarden wordt op uw verzoek kosteloos toegezonden. Wegener Huis-aan-huiskranten BV is een onderdeel van het Wegener concern. De door u aan ons vers trekte gegevens hebben wij opge nomen in een bestand, dat wordt ge bruikt door onze administratie en om u te (laten) informeren over voor u rele vante dieasten en prcxlucten van de ti tels en de werkmaatschappijen van Wegener of door ons zorgvuldig gese lecteerde derden. Als u op deze infor matie geen prijs stelt dan kunt u dit schriftelijk melden bij Wegener Huis- aan-huiskranten BV, ta.v. de heer AT. Kooij Hoofd Marketing, postbus 28, 7500 AA Enschede. Holten en zijn woonplaats Berg en Dal, besloot hij de voorzitters hamer over te dragen. Om even terug te kunnen blikken op deze periode liet Hendri Markvoort een voor een beken den naar voren komen. Soms een verrassing, omdat Peter ze al een hele tijd niet meer had gezien. Zo kwamen Guido Gosselink, Wim Bouwhuis, Jan ten Hove, Hans Wissink, Henk Westerik, Frans Noordam, Dick Verhoeven, René Lammers en Chris Warrink langs. Peter werd wel even op de proef gesteld. Handje schudden kon even tussendoor, maar ver der niet. De volgende in de rij stond namelijk alweer klaar. Peter mocht de nieuwe voorzitter aankondigen. 'Ik heb hem heel kort gesproken, maar hij gaf me meteen een goed gevoel. Het is een Holtenaar en ik ben blij dat (Foto HNB) het geen buitenlander is. Die wo nen ver weg en hebben meestal weinig tijd.' Hans Tutert, fysio therapeut van beroep, legde uit dat het allemaal bij zijn behan- deltafel begon. 'Of ik erover na zou willen denken', vertelt Hans over de vraag of hij voorzitter wilde worden. 'Dan ga je kijken naar de club waar je in gaat stap pen.' De financiën bleken vol gens hem goed te zijn. Ook dege nen die in de club zitten, bleken in het straatje van Hans te pas sen. Naast Peter Corstanje, na- „De SGP ging vorig jaar ook ak koord met beleidsplan maar heeft voorbehoud gemaakt voor de extra 2 procent. Vaststellen in 2002 van extra ozb voor de komende jaren is formeel niet eens mogelijk, dat hebben we toen al gezegd, omdat ozb-tarie- ven van een bepaald jaar moeten worden vastgesteld in de desbe treffende begrotingsvergade ring. De kwestie is of je als co alitiepartij achter het beleidsplan staat. Als je achter het daarin op genomen beleid staat is het lo gisch dat je ook achter de finan ciering daarvan te staat. Dus ook achter die 2 procent extra", aldus raadslid B. Wolterink van de ChristenUnie. De ChristenUnie diende dan ook, samen met CDA en PvdA, een motie in om tot en met de begroting 2006 van deze discussie verlost te zijn. De motie werd aangenomen met dertien tegen twaalf stemmen. Voor stemden ChrU, CDA en PvdA. Tegen SGP, Gemeente belang en VVD. SGP-fractievoorzitter H. Voort man stelde dat er door de stel- lingname van de SGP geen en kele afspraak is geschonden. „Die motie had hier niet hoeven liggen", aldus Voortman. Ver volgens wilde de SGP wel vóór de begroting 2004 stemmen, maar daarbij een voorbehoud maken bij het onderdeel over de extra 2 procent ozb voor de jaren 2005 en 2006. Een geërgerde H. Kuipers (CDA) gaf aan dat dat wat hem betrof onlogisch was: „De SGP kan niet voor de be groting stemmen. De SGP is te gen de 2 procent extra ozb. Wat wilt u dan schrappen uit de be groting?" vroeg hij aan Voort man. „Als dat gebeurt, stemt de SGP tegen de begroting 2004", benadrukte ChrU-raadslid B. Wolterink. Zover wilde Voort man echter niet gaan en de SGP stemde vóór de begroting 2004, en dus ook met de in de beleids visie opgenomen 2 procent extra ozb. Holten - „Ambities zijn niet kos teloos verkrijgbaar." Dat zei W. Otten, fractievoorzitter van de ChristenUnie. Otten wees er op dat vorig jaar een beleidsvisie werd ontwikkeld met daarin de ambitieuze plannen voor de hele gemeente. Deze beleidsvisie werd vorig jaar vastgesteld; de plannen worden onder andere betaald door een extra verhoging van 2 procent ozb tot en met het be grotingsjaar 2006. Voor 2004 betekent dit een totale verhoging voor de burger van 3,3 procent per jaar, dus zowel inflatiecor rectie als extra ozb. Wat Otten betreft is dat een aanvaardbaar percentage. „Ambities kosten geld. En er wordt flink geïnves teerd en dat levert ook nog eens werkgelegenheid op. Bovendien lopen we ook na de voorgestelde verhoging wat betreft de belas tingdruk niet uit de pas met an dere gemeenten. En onze ge meente kent een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid." De ChristenUnie ging ervan uit dat alle coalitiepartijen achter de verhoging van 2 procent extra staan; als dat niet zo is, wilde de ChrU een motie indienen. En die motie kwam er. Want de coalitiepartijen SGP en Ge meentebelang wilden de 2 pro cent extra ozb-verhoging niet. En dus werd de ozb een discus siepunt in de raadsvergadering over de begroting, tot ergernis van ChristenUnie, CDA en Pv- (Foto: Sander Scheperman) dA. Hun grief was dat SGP en GB samen met CDA, ChrU en Pvda vorig jaar unaniem de be leidsvisie 2003-2006 vaststel den. Daarin werd voor 2003 tot en met 2006 voorzien in extra 2 procent ozb, een belangrijke fi nanciële pijler onder de finan ciering van de plannen voor de komende jaren. En nu gingen SGP en GB niet akkoord met de ze 2 procent extra ozb-verho ging voor volgend jaar, iets wat de andere coalitiepartijen totaal in het verkeerde keelgat schoot. „De andere partijen zien met el kaar de ozb-verhoging als nood zakelijk steun aan het ingezette beleid en de SGP doet aan prijs schieten. Die strategische visie is géén los zand. Het is losban dig gedrag dat hier vertoond wordt", aldus CDA-raadslid H. Kuipers. „We hebben met z'n al len de afspraak gemaakt om tij dens de beleidsvisiejaren die 2 procent extra te handhaven", al dus PvdA-fractievoorzitter R. de la Haye. Espelo - Uit handen van Han Leemhuis en Marian Vos ont ving Ab Jansen, voorzitter van de Stichting Kinderboerderij Dondertman, een cheque van maar liefst 1.250 euro, een kerst geschenk van Nido aan Dondert man. Al vier jaar verstuurt Nido geen kerstkaarten meer aan relaties. Zo'n kaart wordt voor een poosje opgehangen en verlaat daarna met 't oud papier het bedrijf. Ei genlijk zonde van het geld, be dacht men bij Nido. Beter was het dat bedrag te besteden aan lokale activiteiten, zodat er een vereniging of een goed doel mee gesteund kon worden. Via het personeelsorgaan kunnen mede werkers suggesties doen, mede een doel bepalen. Toos Jansen kwam dit jaar met het voorstel om Dondertman te trakteren op een cheque en dat viel in goede aarde, letterlijk en figuurlijk. Volgens Ab Jansen kan het geld goed besteed worden voor de beplanting rondom de nieuwe, grote parkeerplaats waaraan mo menteel druk gewerkt wordt. Die grote parkeerplaats is nodig om het grote aantal bezoekers dat jaarlijks op de kinderboerde rij afkomt fatsoenlijk te kunnen laten parkeren. Dat bezoekersaantal is in de vijf jaar dat men nu officieel draait, opgelopen tot 65 duizend tot 70 duizend per jaar, op 'gewone' dagen zo rond de vijfhonderd en op de top zo'n 1.400. Dat vergt (Foto: Sander Scheperman) een flinke bezetting qua perso neel, in dit geval vrijwilligers. Een korps van zestig man stelt zich verantwoordelijk voor de totale organisatie van de kinder boerderij en de uitvoering van alle voorkomende werkzaamhe den. Zowel de dagelijkse zorg voor de dieren, de hokken, het schoonhouden en onderhouden van de gebouwen en het terTein, het onderhoud van het groen, de catering, de administratieve rompslomp. Dan is er nog een expositie wat elk jaar een ander thema biedt, de kerststal die ingericht moet worden. Stichting Dondertman streeft het standpunt na om de prijzen laag te houden zodat ook mensen met een smalle beurs kunnen genie ten van de fraai gelegen kinder boerderij. Door tc werken met vrijwilligers is die mogelijkheid er ook. Men weet zich gesteund door ruim drieduizend dona teurs. Het contact met de ge meente wordt door de stichting als zeer positief ervaren, evenals met de VW. Inmiddels is Dondertman het grootste 'bedrijf op het gebied van dagrecreatie in de gemeente Rijssen-Holten. Ab Jansen toon de zich zeer gelukkig met het kerstgeschenk van Nido en no digde Marian Vos en Han Leem huis uit om het komende voor jaar te komen kijken naar de door Nido gefinancierde beplan ting.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2003 | | pagina 3