1 Gedachte Kulturhus is gaan leven' i Brandweerkorps rukt zelfde aantal keren uit als vorig jaar Holtens Nieuwsblad Levende Kerststal Magazijn Uitverkoop bij Baderie ter Harmsel Rijssen Herdenking met kaarsen Canadese Begraafplaats Decembervet weg met Oliebollencross Enkele grote branden en zeer ernstige ongevallen Kerstweer In dit nummer.. - -m Carbidschieten met ouderwetse melkbussen Holtens Nieuwsblad vorige week voor een deel te laat 'jfo -is Motie voor rechten minima Bibliotheek zie adv. elders in deze krant Kampioenschap tafeltennis U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! ZA1 2 Holtens Nieuwsblad Woensdag 24 december 2003 Fax: 0548 - 366497 Redactie: 0548 - 363803 Advertentie: 0548 - 519797 E-mailHoltens.Nieuwsbiad@whk.wegener.nl Abonnementsprijs 44,40 Losse nummers 0,87 |1 Pagina 3 Peter Corstanje heeft de voorzitterhamer van Triath lon Holten doorgegeven aan Hans Tutert. Holten - De plannen met betrek king tot het Kulturhus in Holten kregen van alle fracties, behalve van de SGP, groen licht. •,De Kulturhusgedachte is in middels gaan leven. Alles is te recht afhankelijk gesteld van de financiële haalbaarheid, maar er is op dit moment perspectief', aldus fractievoorzitter H. Dul van het CDA. „We zien het alle maal graag", was de reactie van PvdA-fractievoorzitter R. de la Haye. De PvdA was zich ervan bewust dat de totale investering een bedrag van ongeveer 3,7 miljoen euro vergt en vond, met andere raadsfracties, dat dit het maximum te besteden bedrag moet zijn. „Maar", zo stelde De La Haye. „Dat mag niet beteke nen dat de eerste beste tegenval ler meteen het einde van het Kulturhus is. We nemen aan dat het college in dat geval een uiterste inspanning zal verrichten om het Kulturhus - - Beusebergerweg - Het begint bijna traditie te worden. Op Erve Menum aan de Beuse bergerweg wordt op Oude jaarsdag van 15.00 tot 17.00 uur geschoten met carbid. De deelname is gratis en voor ie dereen vanaf 6 jaar toeganke lijk. Vier originele melkbussen staan gereed om het óólde jaar uut te scheet'n. Prins Carnaval Erik Spenkelink lost om 15.00 uur het eerste schot. De af stand die het deksel aflegt is bepalend voor de te winnen ti tel. Tussendoor kunnen bezoekers genieten van een hapje en een drankje en blijft men lekker warm bij een aantal grote houtvuurtonnen. Alles wordt omkleed met gezellige muziek en midwinterhoornblazers. Om alle kosten een beetje te dekken, staat er een melkbus waarin een vrije gift kan wor den gedeponeerd. (Foto: Freddie Paalman) Holten - Leerlingen van de ba sisscholen houden woensdag 24 december om 16.30 uur een her denking op de Canadese Be- Zij zullen kaarsjes neerzetten bij de vele graven. De herdenking wordt georganiseerd door Stich ting Viering Nationale Feestda gen. Carnavalsvereniging De Fienp- reuvers zorgt voor de kaarsjes. Holten - Het Holtens Nieuws blad werd vorige week voor een deel te laat bezorgd. Dit kwam doordat enkele depots te laat kranten hebben gekregen. Hierdoor konden bezorgers het Holtens Nieuwsblad niet rond brengen. Later zijn deze depots wel voor zien van kranten, zodat de be zorgers alsnog op pad konden. Meermanskamp - SV Holten houdt zondag 4 januari om 10.00 uur haar traditionele Oliebollencross. De crossloop met een lange historie wordt voor de 31ste keer ge houden en staat open voor leden en niet-leden in de leeftijd van 7 tot en met 70 jaar. Het is een prachtige gelegenheid om de over tollige calorieën van de feestdagen kwijt te raken en biedt tevens de gelegenheid om elkaar sportief tegemoet te treden in het nieu we jaar. Iedereen kan inschrijven op de afstanden 2 tot en met 10 kilome ter in onderstaande leeftijdscategorieën: 10.00 uur 2 kilometer: Poffertjes, 7 t/m 9 jaar; Appelflappen, 10 t/m 12 jaar. 10.30 uur 4 kilometer: Pannekoeken, 13 t/m 14 jaar; Roomsoezen (dames), 15 t/m 34 jaar; Kroketten (heren), 15 t/m 34 jaar; Bitter ballen, 35 jaar en ouder. 11.15 uur 6 kilometer: Oliebollen, 15 jaar en ouder. 10 Kilometer: Krakelingen, 15 jaar en ouder. Het inschrijfgeld bedraagt voor kinderen tot en met 14 jaar een euro. Voor volwassenen 2,50 euro. De organisatie roept hierbij alle sportievelingen op om aan deze fantastische crossloop deel te nemen. overeind te houden." De SGP was geen voorstander van het Kulturhus. „Het moet nu met stoom en kokend water klaar, terwijl de Muziekschool Rijssen al vijftien jaar voor renovatie in aanmerking komt. Het zat steeds in de pijplijn en daar bleef het bij. De Muziekschool Rijssen moet niet nogmaals jaren wach ten." Wethouder J. Flim-Gerrit- sen gaf aan dat de Muziekschool nog geen vijftien jaar wachtte. Het renovatiebesluit ten aan zien van de Muziekschool heb ben we drie jaar geleden geno men. De architect is momenteel bezig met een haalbaarheidsondersoek en komend voorjaar is dat rap port klaar. De renovatie wordt gewoon uitgevoerd, dus deze motie is niet nodig." De SGP was overtuigd en trok de motie in. De staatkundig gereformeer den gingen overigens wel ak koord met het realiseren van de nieuwe dubbele gymaccommo- datie in Holten. Pagina 3 Nido Universal verstuurt ook dit jaar geen kerstkaar ten. Het bespaarde geld ginj dit jaar naar Dondertman. Pagina 5 Espelo Bij Kinderboerderij Dondertman aan de Meester Bosweg in Espelo werd afgelopen maandag en dinsdag een Levende Kerst stal gehouden. Sfeerverlichting, natuurlijk met het kerstverhaal en een 'echte' kerststal. Velen kwamen maandag en dinsdag al een kijk je nemen. Wie toen niet kon, krijgt Tweede Kerstdag een herkansing, van 16.30 tot 20.00 uur. (Foto HNB) Holten - Het jaar 2003 was voor het gemeentelijk brandweer korps een druk jaar. Tot begin vorige week stonden 215 uitruk ken geregistreerd, waarvan 65 in de kern Holten. In 2002 waren dat er in totaal 235. „Met de laatste weken van het jaar nog te gaan denk ik dat we op ongeveer hetzelfde aantal uitrukken uitko men als vorig jaar", geeft brand weercommandant H. Wolterink aan. Er was een aantal grote branden afgelopen jaar. Zoals de brand bij Lugarde in Holten, waarbij ook het Rijssense korps betrok ken was bij het bluswerk. Een brand met veel impact was de boerderijbrand aan de Tromops- weg, een boerderij met rieten dak. „Door de geweldige snelle inzet kon de boerderij voor het grootste deel bewaard blijven. Meestal kom je als brandweer in de krant bij hele grote branden. Hier hebben we een grote brand kunnen voorkomen. Normaliter kun je een brandende boerderij met rieten dak, die ook nog in het buitengebied ligt, al bijna af schrijven. Dan nog een woning brand aan de Kieftenbelt, een woning met een slaapkamer op zolder, waar een kind ternauwer nood in veiligheid gebracht kon worden." De hulp van de brandweer werd ook ingeroepen bij een aantal zeer ernstige ongevallen in en bij Holten. Een ongeval op de Larenseweg waar drie auto's bij betrokken waren. Drie ernstig gewonden door een botsing tus sen een auto en een bus, op de Markeloseweg bij de Poppe. Op de S14 botsten een auto en een vrachtwagen met dodelijke af loop. Twee keer een ongeval op de af rit Al/ SI4, twee zware botsin gen met zwaar gewonden. Daar naast rukte het Holtens korps nog drie keer uit voor een ern stig ongeval op de Al. „Acht zware ongevallen, met doden en ernstig gewonden. Je mag wel nodige op het programma. Een greep daaruit: het brandweer korps gebruikt dat hele jaar om de handhaving en de controle van de vergunningen van zo'n 300 bedrijven structureel op te zetten. De brandweer gaat ook bezig met het integraal veiligheids plan. Wolterink. „Ons aandeel is de fysieke veiligheid. Bijvoor beeld hoe ga je als gemeentebe stuur om met LPG. En heb je er geld voor over om het te weren uit de binnenstad? Daarnaast is de brandweer betrokken bij het samenstellen van een regionaal rampenplan en doet ze mee aan de landelijke actie 'Bewust Vei lig', die in 2004 geïntroduceerd wordt. Ook volgend jaar is er voor de brandweer genoeg te doen." De boerderijbrand aan de Tromopsweg na een hevig onweer. (Foto HNB) spreken van een piek. Zo erg is het daar nog nooit geweest", geeft Wolterink aan. Het nazorg team werd enige keren ingescha keld. „Na zulke traumatische er varingen kun je je even terug trekken met de hulpverleners en dan praten we erover met elkaar. Zo probeer je het te verwerken. We hebben daar een speciaal programma voor." Het Holtens en het Rijssens korps zitten beiden prima in het materieel. „Het korps Holten kreeg afgelopen jaar een nieuwe motorspuit en bij het korps Rijs sen wordt rond deze jaarwisse ling de Volkswagenbus vervan gen", vertelt Wolterink. Twee grote projecten werden dit jaar afgerond: de inhaalslag ge bruiksvergunningen en het op kaart zetten van aanvalsplannen en bereikbaarheid van gebou wen. Het afgelopen jaar werd al les op alles gezet om de inhaal slag ten aanzien van de ge bruiksvergunningen af te ron den. Wolterink: „We wilden dat afhebben in januari 2004 en dat dreigt te lukken. Er liggen er een aantal al klaar, maar daar moe ten door de betrokken bedrijven eerst nog een aantal bouwkundi ge werkzaamheden worden uit gevoerd. Als dat gedaan is, is het ambtelijk gezien een kwestie van een stempel zetten en afge ven. Veel discussie heeft de aan dacht voor gebruiksvergunnin gen met bedrijven niet opgele verd, ondanks dat een aantal be drijven behoorlijke investerin gen moesten doen. „Iedereen is toch wel voor veiligheid, 't Is niet alleen personeel, ook voor de bezoekers." Half januari 2004 wordt de inhaalslag op officiële wijze afgesloten. Ook de aanvalsplannen werden geactualiseerd. Tachtig bereik baarhei dskaarten en ruim veertig aanvalsplannen/ rampbestrij- dingsplannen liggen klaar in de brandweerauto's. „In deze beide projecten is geweldig veel tijd gestoken door de afdeling. Deze mensen hebben een geweldige prestatie geleverd", zwaait Wol terink 'zijn' mensen lof toe. Dit jaar werd ook het brandweerbe leidsplan tot 2006 opgesteld. Voor het jaar 2004 staat er al het Wisselvallig weer met overwe gend veel bewolking. Woensdag overdag veel bewolking, in de loop van de dag neerslag in de vorm van regen. Er stroomt dan geleidelijk zachtere lucht uit over ons land. Temperatuur 3.0 a 4.0 graden. Tijdens de Kerst dagen zullen we ons in zachtere lucht bevinden, die is ook voch tig en daardoor is er ook vrij veel bew olking. Af en toe kan uit het wolkendek wat regen of motre gen vallen. De temperatuur loopt op naar 7.0 a 8.0 graden. De nachten verlopen vorst vrij. Dus ook dit jaar helaas geen witte kerst. Weerman, Freddie Paalman Frik Jansen was de beste Holtenaar bij de crossloop in Rijssen. Het is afwachten of hij ook in Holten wint. Holten - Tijdens de raadsverga dering over de begroting 2004 kwamen meerdere zaken kort ter sprake. Zoals de motie voor de minima die ingediend werd door alle partijen behalve de VVD. In de motie, die overgenomen werd door het college, staat dat de minima in de gemeente Rijs- sen-HoIten het respect, de onaf hankelijkheid en de sociale con tacten dienen te krijgen waar ze recht op hebben. De partijen drongen er bij het college op aan zoveel mogelijk de benodigde financiële midde len ter beschikking te stellen om de achteruitgang van het inko men van de minima zoveel mo gelijk te beperken. De fracties van SGP en CDA dienden een motie in waarin het college verzocht werd in een ge sprek met de bibliotheek duide lijkheid te krijgen over de gebo den bibliotheekdiensten. De wethouder moet vervolgens met de resultaten van dat over leg naar de gemeenteraad. SGP en CDA wilden dat de gemeen teraad de kaders voor de budget- financiëring aangaf. Beide par tijen vonden de bezuiniging van 50.000 euro die de bibliotheek voor 2005 kreeg opgelegd, in verhoudingen met andere bezui nigingen zoals bijvoorbeeld de sport, groot is. Ze hechtten belang aan een goe de bibliotheekvoorziening waar van door een zo breed mogelijk deel van de Rijssense en Holten- se bevolking gebruik moet wor den gemaakt. „Er zijn voor de bibliotheek maar beperkte mo gelijkheden om zo'n grote om buiging te realiseren", aldus de fracties. Wethouder J. Flim-Gerritsen gaf aan dat het budgetcontract aan de gemeenteraad voorgelegd wordt. „Maar dan wel voor 1 april 2004", bedong CD A-raadslid H. Kuipers. Het college nam de motie als kennisgeving aan. Holten - De open Holtense kampioenschappen tafeltennis worden zaterdag 3 januari ge houden. Wie dit jaar sportief wil beginnen, krijgt hiervoor de gelegenheid. Meedoen kan met de hele fa milie, want men kan zich in schrijven in de volgende cate gorieën: Jeugd tot en met 12 jaar; Jeugd 13 tot en met 17 jaar; Dames en Heren recrean ten en competitiespelers. Ook de dubbels zijn weer mo gelijk: de jeugd speelt tegen elkaar en bij de senioren wor den de recreanten en competi tiespelers aan elkaar gekop peld. De jeugd begint om 10.00 uur tot ongeveer 13.00 uur. Daarna zijn de senioren aan de beurt. Dit toernooi wordt gehouden in de gym zaal aan de Vrijheidslaan in Holten. De kosten voor dit sportieve festijn zijn: jeugd enkel 2 euro; jeugd dubbel 1 euro; senioren enkel 3 euro: senioren dubbel 1.50 euro. Opgave is mogelijk tot en met 2 januari bij: N. Valk, Kol- lingserf 65, telefoon 0548- 361413. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens i Dhr mevr aan een ander door' Adres. i Woonplaats: BON ia i Geeft op als abonnee voor het Gebnnk deze bon voor rr to opgevm j, Ho,tms NlcuwsbUd: nieuwe abonnee. c*d Dhr. mevr.: Adres: Woonplaats Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad €44.40 per jaar (betaalwijze: per acccj Antwoordnummer 97 I €42,85 per jaar (betaalwijze: automati 7500 VB Enschede (losse nummers: €0.87

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2003 | | pagina 1