BEGROTING 2004 -Holter\ College Donderdag 18 december 2003 HO 9 ZA 7 www.rijssen-holten.nl gemeente@rijssen-holten.nl Begroting 2004 gemeente Rijssen-Holten Algemeen In deze informatiepagina begroting 2004 treft u op drie pagina's de hoofdlijnen van onze programmabegroting. Ook vindt u er de visie op de begroting van de politieke partijen. U leest wat de gemeente de komende periode wil bereiken en hoeveel geld dat gaat kosten. Tegelijkertijd krijgt u een beeld van wat de gemeente allemaal doet. Het beleid wordt uitgevoerd door middel van een aantal program ma's. De begroting is nu anders van opzet dan voorgaande jaren. Dat heeft te maken met het feit dat de gemeente per I januari 2003 volgens het dualistische model wordt bestuurd. Het college vindt gezien de huidige economische en maatschappe lijke situatie het van belang om te investeren met visie en te inves teren in de toekomst. Waar wordt het geld in 2004 aan besteed? De totale begroting 2004 van de gemeente Rijssen-Holten omvat 60,9 miljoen euro.Voor een belangrijk deel is de begroting 2004 gebaseerd op het vastgestelde meerjarenperspectief 2003-2006 en het ingezette beleid voor de strategische visie. Om deze visie ver der te kunnen uitvoeren was het noodzakelijk bezuinigingsvoor stellen in te zetten. Deze, ook wel ombuigingsvoorstellen genoemd, omvatten een bedrag van 850.000,-. Dit betekent dat in 2004 voor het realiseren van de doelstellingen uit de strategische visie structureel een bedrag van I miljoen euro beschikbaar is voor ni.euw beleid. Daarnaast is voor eenmalige doeleinden een bedrag van 680.000 euro beschikbaar voor nieuw beleid. Het totale bedrag van 60,9 miljoen euro wordt besteed aan de uitvoering van diverse bestaande en nieuwe taken. Deze taken zijn onderverdeeld in de volgende programma's. Programma's (bedragen x 1.000) Baten Lasten Saldo 1 Woningbouw 1.876,4 2.814,6 -938,2 2 Recreatie en toerisme, horeca en winkels 156,4 742,0 -585,6 3 Industrieterreinen 1.530.0 1.569.0 -39.0 4 Ontwikkeling platteland 600.0 171.9 428.1 5 Wijkbeheer 60,2 5.478,4 -5.418,2 6 Veiligheid 28,5 2.615,8 -2.587,3 7 Milieu, natuur en landschap 10.213,8 11.303,4 -1.089,6 8 Verkeer en vervoer 32,3 782,1 -749,8 9 Welzijn en zorg 1.863,5 10.517,5 -8.654,0 10 Onderwijs en educatie 4.203,3 8.334,7 -4.131,4 11 Sociale voorzieningen 5.326,3 7.450,2 -2.123,9 12 Algemeen 325,9 8.666,1 -8.340,2 Niet programmagebonden reserves 1.398,0 293,3 1.104,7 TOTAAL 27.614,6 60.739,0 33.124,4 Algemene dekkingsmiddelen 33.246,4 0,0 33.246,4 onvoorzien 122,0 -122,0 TOTAAL 33.246,4 122,0 33.124,4 Totaal 60.861,0 60.861,0 0,0 Lasten programma t.o.v. totaal lasten programma's 1 Woningbouw 2 Recreatie en toerisme, horeca en winkels 3 Industrieterreinen 5% 1% 3% 4 Ontwikkeling platteland 0% 5 Wijkbeheer 9% 6 Veiligheid 4% 7 Milieu, natuur en landschap 19% 8 Verkeer en vervoer 1% 9 Welzijn en zorg 17% 10 Onderwijs en educatie 14% 11 Sociale voorzieningen 12% 12 Algemeen 14% Woningbouw Bij het programma woningbouw komt het accent te liggen op het realiseren van een woonvisie. Belangrijk is daarbij een eerlijke woonverdeling zodat iedereen een woning kan vinden die passend is voor zijn of haar financiële mogelijkheden. Verder denkt het col lege het woonaanbod te vergroten door middel van de bestem mingsplannen Veeneslagen-West, de Liezen en andere herinrich tingsprojecten in beide kernen. Toerisme, recreatie, winkels en horeca In 2004 gaat het college verder werken aan extra impulsen voor recreatie en toerisme. Gestreefd wordt naar een kwalitatief en kwantitatief voldoende voorzieningenniveau. Bovendien wordt hier bij het beleid erop gericht werkgelegenheid te behouden en te creëren. Industrie Dit programma is een mix van het opwaarderen van bestaande industrieterreinen en uitgifte van nieuwe terreinen. Ook met het doel de werkgelegenheid te bevorderen en te behouden. Ontwikkeling platteland Het college zet in op de regierol die de gemeente hierin vervult. Samen met de agrarische sector wordt gezocht naar creatieve oplossingen om het platteland vitaal te houden en te maken. Hierbij zijn het stimuleren van werkgelegenheid, voorkoming van sociaal isolement et cetera van groot belang. Wijkbeheer Het college is van mening dat het bij wijkbeheer draait om het ver beteren van de woonomgeving door u erbij te betrekken. Daardoor wordt de eigen verantwoordelijkheid van u als inwoner benadrukt en verhoogt het de sociale cohesie in de buurt. Ook verkleint het de afstand tussen u en de politiek. Om hier op een goede wijze inhoud aan te geven zijn kaders nodig. Om tot dit kader te komen is het belangrijk om met u en de raad een discussie te voeren over wijkbeheer. Deze discussie krijgt in 2004 prioriteit. Inmiddels is de gemeente al wel ingedeeld in wijken waarbinnen wijkgericht wordt gewerkt. Samenvattend gaat het in 2004 om een kader op te stel len voor wijkbeheer, de kwaliteit en duurzaamheid van de leefom geving vergroten en jaarlijks terug te kijken om te bepalen of aan de doelstelling wordt voldaan. Veiligheid In 2003 is het omgevingsonderzoek over veiligheid gehouden. De uitkomsten van dit onderzoek vormen de basis voor het integraal veiligheidsplan dat in het voorjaar van 2004 wordt gepresenteerd. De veiligheidsvelden voor de gemeente Rijssen-Holten zijn: veilige woon- en leefomgeving; bedrijvigheid en veiligheid; jeugd en veiligheid; fysieke veiligheid; integriteit en veiligheid. geval twee LPG-verkooppunten. Daarnaast wordt actief uitvoering gegeven aan het verlichtingsplan. Milieu, natuur en landschap Het college gaat verder met de te nemen maatregelen ter beper king en voorkoming van wateroverlast. Verder streeft het college naar een optimale dienstverlening naar u toe. Denk u hierbij aan verantwoorde tarieven voor riolering en afvalverwerking. Verkeer en vervoer Het doel van dit programma is de werkgelegenheid te bevorderen waarbij onderzocht wordt of de drie tunnels uit de Lange Termijn Visie Verkeer en Vervoer (LTVV) versneld kunnen worden uitge voerd. Ook wordt in 2004 serieus onderzoek gedaan naar het invoeren van Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CW). In Holten geldt het concept-VSP als uitgangspunt. Het streven is erop gericht het verkeer in het centrum zoveel mogelijk te weren zodat een aantrekkelijk verblijfsgebied van het centrum ontstaat. Het draagvlak voor het autoluw maken van het centrale deel van de Dorpsstraat is groot. De alternatieve structuur die nodig is voor de verkeersafwikkeling roept hier en daar nog vragen op. Daarom is opnieuw een nadere uitwerking nodig. Welzijn en zorg Waarom een Kulthurhus in Holten? Een aantal organisaties en/of verenigingen in Holten kampen met ruimtegebrek. Daarnaast sluiten voorzieningen hun deuren en ver dwijnen uit de kleinere kernen. Het Kulturhus kan hier een ant woord op zijn.Verschillende instellingen, inclusief de gemeente vin den hun plek onder één dak en bundelen de krachten om een klei nere kern leefbaar te houden. De deelnemende instellingen delen één gebouw en werken daarin ook samen. Het gezamenlijk behe ren van het gebouw en de samenwerking van de deelnemers op het gebied van programmering zijn belangrijke elementen. Het geeft een Kulturhus net die meerwaarde boven een multifunctioneel gebouw. Dit is een goede basis om invulling te geven aan het vrij komende gemeentehuis, locatie Holten aan de Smidsbelt. Omdat het gymnastieklokaal aan de Tuinstraat sterk verouderd is en niet meer voldoet aan de huidige eisen is er voor gekozen in 2004 tot nieuwbouw van een dubbelgymnastieklokaal nabij sport hal 't Mossink over te gaan. Binnen de projectorganisatie van het Kulturhus is een projectgroep samengesteld die de bouw van dit dubbelgymnastieklokaal begeleidt. De verwachting is dat in maart 2004 met de bouw van deze accommodatie wordt begonnen. De provincie Overijssel onderkent het belang van het Kulturhus en is bereid, als wordt voldaan aan bepaalde criteria, hiervoor subsidie beschikbaar te stellen. Zo moeten minimaal drie van de functies educatie, zorg, welzijn, cultuur of (zakelijke) dienstverlening in het Kulturhus Holten worden ondergebracht. In 2004 worden extra wijkagenten aangesteld om het objectieve en subjectieve gevoel van veiligheid te vergroten. De vijf wijkagenten worden over de totale gemeente, per wijk, verdeeld. Daarnaast neemt het college nog een aantal andere maatregelen. Zo wordt gewerkt aan het verbeteren van de samenwerking met andere hulp verleningsdiensten. Periodiek overleg tussen politie en brandweer waarin aandacht wordt besteed aan speerpunten van beleid om de veiligheid in onze gemeente vergroten. Verder worden oefeningen van de brandweer bevorderd. Ook wordt binnen de wettelijke mogelijkheden onderzoek gedaan naar de sanering van in ieder steld. Onderzocht wordt of een en ander kan worden gekoppeld aan de uitwerking van de exploitatieopzet en structuur van het Kulturhus Holten. In beide gevallen is er sprake van de exploitatie in een stichtingsvorm, inclusief horeca. Ontwikkeling vrijwilligersbeleid Via het Service Centrum Vrijwilligerswerk Overijssel werkt het col lege aan het organiseren van een zogenaamde nulmeting. De kosten van de nulmeting worden gedekt uit de bijdrage van het ministerie van VWS. Voor de verwerking van de enquêtes wordt een beroep gedaan op Spil.Verder wordt onderzoek verricht naar de mogelijk heden voor de invoering van een digitale vrijwilligers vacaturebank die direct toegankelijk is voor alle organisaties in de gemeente Rijssen-Holten. Onderwijs en educatie Het college vindt het belangrijk dat u als inwoner beschikt over vol doende huisvesting voor het diverse onderwijsaanbod dat in de gemeente aanwezig is. In 2004 is er de nieuwbouw Reggesteyn en De Waerdenborch.Verder is het van belang dat jonge kinderen met onderwijskundig- cq. ontwikkelingsachterstand voor te bereiden op het basisonderwijs. Ook wordt gewerkt aan een meerjarenhuisves- tingsplan waarbij ook wordt ingegaan op klassenverkleining. Jeugd Het college gaat in 2004 actief verder werken aan het preventief jeugdbeleid. Hierin past de invulling van de Liezenboerderij en het professionaliseren van het peuterspeelzaalwerk in de gemeente. Sport Voor de sport is de leidraad voor het college de vastgestelde sport- visie, waarbij de sportraad een belangrijke rol vervult. Het college denkt dat het belangrijk is prioriteit te geven aan uitbreiding velden Excelsior, kunstgras hockeyclub Holten, atletiek en/of ijs- en skee- ierbaan. Zorg Het college maakt zich zorgen over de continuïteit en bereikbaar heid van de zorg in de gemeente Rijssen-Holten. Daarom is door het college een onderzoek gestart naar het in kaart brengen hoe nu vraag en aanbod zich verhouden en hoe dit zich ontwikkelt. Ook worden knelpunten in kaart gebracht en overleg gevoerd met de aanbieders en andere belangrijke partijen in de zorg. Dit om te komen tot praktische suggesties en oplossingen. Wijziging beheersvorm MFC Parkgebouw Voor de uitwerking van de wijziging van de exploitatievorm van het multifunctioneel centrum Parkgebouw is een stappenplan opge- Sociale voorzieningen Doel is met werkgelegenheid ondermeer de instroom in de bij stand te beperken en de uitstroom te bevorderen. Ook wordt in 2004 de haalbaarheid onderzocht van ene Human Facility Centre (HFC). Via een HFC wordt door bemiddeling gepoogd medewer kers bij dreigend ontslag op hetzelfde bedrijvenpark aan het werk te houden.Verder wordt u, indien van toepassing, door de gemeen te nader geïnformeerd over de Nieuwe wet Werk en Bijstand. Algemeen Website De website van de gemeente Rijssen-Holten is een belangrijk com municatiemiddel. Het college zet de website in aan de hand van een praktijkgericht stappenplan. De eerste stap, het informeren over de gemeente en haar diensten, is alweer een tijdje gezet. Het college richt zich nu op de volgende stap: de interactiviteit. Alle producten van de gemeente worden aangeboden via de website. Bijvoorbeeld: het aanvragen van een paspoort of bouwvergunning kan via e-mail, met behulp van speciaal hiervoor ontwikkelde aanvraagformulieren. Aanvankelijk moeten deze formulieren nog worden uitgeprint, ingevuld en per post verzonden. Medio 2004 kunnen deze formu lieren digitaal worden verzonden. De aanvraag komt dan rechtst reeks bij de juiste ambtenaar in de mailbox. De bouw van het nieuwe gemeentehuis Het nieuwe gemeentehuis wordt op dezelfde locatie gebouwd als het huidige. Eerst wordt een kantoorgedeelte aan de Rozengaarde opgetrokken. Daarna wordt het bestaande gemeentehuis vervan gen. Onder het plein en het gemeentehuis komt een openbare par keergarage. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de bouw in volle gang. De planning is dat in de loop van 2006 het nieuwe gemeentehuis officieel geopend kan worden. Voor de markt is tijdens de bouwfase een goede tijdelijke situatie te realiseren in combinatie met het voorzien van parkeervoorzie ningen op de plaat van het voormalige busstation aan het Hogepad. Klanttevredenheidsonderzoek In begin 2004 worden de uitkomsten van het klanttevredenheids onderzoek bij de balies aan u bekend gemaakt. Informatie Wilt u meer informatie over de begroting 2004 van de gemeente Rijssen-Holten dan kunt u deze inzien bij de volgende locaties: gemeentehuis, locatie Rijssen, kamer 13, Communicatie; gemeentehuis, locatie Holten, publieksbalie Holten; gemeentewinkel Rijssen; bibliotheek Holten en bibliotheek Rijssen. Wij adviseren u voor de openingstijden van deze locaties te kijken op de website van de gemeente of de bibliotheek. www.rijssen-holten.nl www.bibliotheekrijssen.nl www.bilbiotheekholten.nl reageren? gemeente Rijssen-Holten postbus 244,7460 AE Rijssen t 0548-854854 of f 0548-854855 wvnw.rijssen-holten.nl gemeente@rijssen-holten.nl gemeentelijk meldpunt t 0548-854856 www.rijssen-holten.nl/genieenteloket voor al uw meldingen en klachten over o.a. wegonderhoud, straatverlichting en riolering bezoekadressen gemeentehuis en publieksbalie Holten Smidsbelt 6 in Holten gemeentehuis locatie Rijssen Schild 1 in Rijssen gemeentewinkel Elsenerstraat 20 in Rijssen openingstijden gemeentehuis locatie Holten en Rijssen. gemeentewinkel en publieksbalie maandag tot en met vrijdag 9.00 uur - 12.15 uur donderdagavond: 18.00 uur - 19.30 uur 's middags op afspraak donderdagmiddag (alleen Burgerzaken) 13.30 uur - 17.00 uur gemeentewerf Holten Waagweg 4,t 0548-854586 maandag tot en met vrijdag 13.00 uur - 15.30 uur: groen en restafval zaterdag 13.00 uur - 15.00 uur: groen en restafval laatste zaterdag van de maand: 1 3.00 uur - 15.00 uu: klein chemisch af val gemeentewerf Rijssen Daltonstraat 2, t 0548-854810 maandag tot en met vrijdag 13.00 uur - 15.30 uur: groen, restafval en klein chemisch afval zaterdag 9.00 uur - 12.00 uur: groen en restafval laatste zaterdag van de maand 9.00 uur - 12.00 uur: klein chemisch af val afspraken college burgemeester mr. P. Scholten wethouder J. Flim-Gerritsen wethouder J.J.A. ter Keurst t0548-854612 gemeentesecretaris D.R. van der Borg wethouder J. Ligtenberg wethouder W.A.J. ter Schure wethouder W. Stegeman t0548-854613 |R/jssen - Holten. Reken daar maar op. www. rijssen-h often. nï gerneemeg'jssen-xoïcB.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2003 | | pagina 9