gemeentelijke informatie Holteri Russen Uitnodiging nieuwjaarsreceptie Wij hopen u op 5 januari te mogen begroeten en wensen u allen fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling. Donderdag 18 december 2003 HO 7 ZA 5 www.rijssen-holten.nl gemeente@rijssen-holten.nl Het bestuur van de gemeente Rijssen-Holten nodigt u uit voor de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Rijssen- Holten op maandag 5 januari 2004 in de hal van het gemeentehuis, locatie Rijssen. Deze uitnodiging is bedoeld voor instellingen, burgers, bedrijvenverenigingen et cetera die in de gemeente Rijssen-Holten actief zijn of wonen. Het programma begint om 19.30 uur. Om 19.45 uur vindt de uitreiking van de prijs voor de vrijwilligers van het jaar 2003 voor de kernen Rijssen en Holten plaats. Vanaf ongeveer 20.00 uur start dan de nieuwjaarsreceptie in de vorm zoals u die kent van de afgelopen jaren. Om ongeveer 20.30 uur houdt burgemeester mr. P. Scholten zijn nieuwjaarstoespraak. Het einde van de receptie is om ongeveer 22.30 uur. Gewijzigde openingstijden balies gemeente Data Locatie Open/gesloten woensdag 17 december 2003 vanaf 15.00 uur alle gemeentelijke diensten gesloten maandag 22 december 2003 tot en met vrijdag 2 januari 2004 publieksbalie Holten, onderdeel Ruimte, bouwvergunningen, et cetera gesloten maandag-, dinsdag- en woensdagmorgen, 22 december tot en met 24 december 2003 gemeentewinkel Rijssen publieksbalie Holten open tot 12.15 uur donderdag en vrijdag 25 en 26 december 2003 alle gemeentelijke diensten gesloten maandag-, dinsdag- en woensdagmorgen, 29 december tot en met 31 december 2003 gemeentewinkel Rijssen open tot 12.15 uur donderdag en vrijdag 1 en 2 januari 2004 alle gemeentelijke diensten gesloten maandag 5 januari 2004 vanaf 1 1.00 uur alle gemeente lijke diensten open tot 12.15 uur vuil ingezameld. Als uw container regulier op ,een van die dagen wordt geleegd kunt u deze op de hieronder vermelde alternatieve inzameldag aanbieden: Rijssen donderdag 25 december wordt zaterdag 20 december (groen) vrijdag 26 december wordt zaterdag 27 december (groen) woensdag 31 december inzameling donderdag I januari wordt Holten vrijdag 26 december wordt begint om 6.00 uur (srüs) zaterdag 3 januari 2004 (grijs) maandag 29 december (groen) De inzameling op de zaterdagen en op oudejaarsdag begint om 6.00 uur. Zet uw container daarom op tijd aan de weg. Vergaderingen Op vrijdag 19 december is de openbare vergadering van de raad van de gemeente Rijssen-Holten om 10.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, locatie Rijssen. De agenda luidt als volgt. 1. Opening 2. Spreekrecht burgers 3. Vaststellen agenda 4. Vragenuur 5. Belastingvoorstellen 2004 (portefeuillehouder wethouder W.A.J. ter Schure) 6. Begrotingsvoorstellen 2004 (portefeuillehouder wethouder W.A.J. ter Schure) 7. Eerste wijziging begroting 2004 (portefeuillehouder wethou der W.A.J. ter Schure) 8. Beleidsstrategie beheer openbare ruimte (portefeuillehouder wethouder Ligtenberg) 9. Voorstel onttrekking zijtak Borkeldsweg naar perceel 12 in Holten aan het openbaar verkeer (portefeuillehouder wet houder J. Ligtenberg) 10. Infrastructuur Reggesteyn; onttrekken gedeelte Opbroekweg aan openbaar verkeer (portefeuillehouder wethouder J. Ligtenberg) I IAankoop pand Zwarte Pad 8 te Holten (portefeuillehouder wethouder W. Stegeman) 12. Verordening kinderopvang Rijssen-Holten en verlenen vergun ningen kinderdagverblijven (portefeuillehouder wethouder J. Flim-Gerritsen) 13. Kulturhus Holten (portefeuillehouder wethouder J. Flim- Gerritsen) 14. (portefeuillehouder wethouder J. Flim-Gerritsen) 15. Ouderenbeleid (portefeuillehouder wethouder J. Flim- Gerritsen) 16. Finaal krediet nieuwbouw CSG Reggesteyn (portefeuillehou der wethouder J.J.A. ter Keurst) 17. GOA-activiteitenplan 2002/2003 en 2003/2004 (portefeuille houder wethouder J.J.A. ter Keurst) 18. Verordening leerlingenvervoer gemeente Rijssen-Holten 2003 (portefeuillehouder wethouder J.J.A. ter Keurst) 19. Onderwijshuisvestingsprogramma 2004 (portefeuillehouder wethouder J.J.A. ter Keurst) 20. Sluiting Wijziging huisvuilinzameling in verband met feestdagen Op eerste en tweede kerstdag (donderdag 25 en vrijdag 26 decem ber) en nieuwjaarsdag (donderdag I januari 2004) wordt geen huis- Openingstijden Zwembad de Koerbelt Rijssen tijdens feestdagen eerste en tweede kerstdag gesloten nieuwjaarsdag gesloten [woensdag 24 en 3 I december tot 15:30 uur geopend 22 december tot en met 2 januari vrij zwemmen van 10:30 tot 15:30 uur Voor andere uren gelden de vaste roostertijden. Collectes Deze week, van maandag 15 december tot en met zaterdag 20 december 2003, is er geen collecte. Als u informatie wenst of vragen hebt over een collecte, kunt u contact opnemen met de gemeentewinkel, doorkiesnummer 85 48 71. Veiligheid Zoals aangekondigd wordt deze week in deze rubriek aandacht besteed aan het ophangen van kerstversiering en het laten branden van kaarsen. Gaat u versiering ophangen? Plafondversiering kan bij een brand in sterke mate bijdragen aan de uitbreiding van een brand. Daarom mag plafondversiering alleen worden toegepast als deze onbrandbaar, of zeer moeilijk brandbaar is (ten minste klasse 2). Versieringsmateriaal moet moeilijk brandbaar zijn uitgevoerd. Dergelijk versieringsmateriaal is verkrijgbaar bij de reguliere han- del.Vraag hier dus expliciet om en bewaar de verpakking van ver sieringsmaterialen om dit aan te kunnen tonen. Versiering mag uitsluitend opgehangen worden met behulp van ijzerdraad. Het versieringsmateriaal langs en aan de plafonds, dient met de onderzijde op minimaal 2,5 meter boven de vloer te hangen. Zorg ervoor dat versieringen niet in aanraking kunnen komen met verlichting en andere warm wordende apparaten. Als u de buitenzijde van uw gebouw met versiering wilt verfraai en zijn bovenstaande tips ook van belang. Hou rekening met de ondergrond, brandbaarheid, wijze en hoogte van ophangen en hoeveelheid versieringsmateriaal. 28 november 2003 20030940 4 december 2003 20030952 4 december 2003 20030953 4 december 2003 5 december 2003 20030955 20030954 Molenstalweg/Boomkamp, bouwen appartementen complex/wijziging vergunning); Erve Wolters 49, vergroten woning; Hagslagen 127, vergroten woning; Olieslager 57, bouwen woning; Esstraat 216, bouwen carport; Aanvraag waarbij burgemeester en wethouders het voor nemen hebben vrijstelling op grond van het bestemmings plan te verlenen Artikel 15 Wet op de Ruimtelijke Ordening I december 2003 20030941 Olieslager 48, vergroten woning (wijziging vergunning). Artikel 19, lid I Wet op de Ruimtelijke Ordening* 22 oktober 2003 20030830 Maisweg Ibouwen vrijstaande woning met garage/berging. Laat u kaarsen branden? Zet de kaarsen in een stevige houder op een vlakke ondergrond. Gebruik geen houders van plastic, hout of ander makkelijk brand baar materiaal. Decoratieringen voor kaarsen zijn sfeervol, maar ook zeer brand baar. Steek daarom kaarsen in kerststukjes bij voorkeur niet aan! Laat ze in ieder geval niet te ver opbranden. Zet kaarsen en kerststukjes op plaatsen waar u ze altijd kunt zien en niet te dicht bij andere brandbare materialen zoals de gordij nen en dergelijke. Zet kaarsen en kerststukjes niet te dicht bij een warmtebron zoals de radiator van de centrale verwarming of bijvoorbeeld in de vensterbank. De kaarsen kunnen dan week worden en ombui gen. Zorg dat de kaarsen buiten bereik van kinderen en huisdieren blij ven en laat hen nooit alleen met kaarsen, ook niet voor een paar minuten. Voor nadere informatie over brandveiligheid kunt u bellen met de afdeling Brandweer en Rampenbestrijding in Rijssen, telefoonnum mer 0548-854631. Een uitgebreide lijst met tips kunt u ook vinden op www.rijssen-holten.nl onder het kopje actueel. Raadsbesluit routering gevaarlijke stoffen De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van maandag I decem ber 2003, nummer 2003-XI-8, besloten de routering gevaarlijke stoffen te herzien voor het gebied Rijssen-Holten. De herziene route sluit aan op het provinciale routenet voor vervoer van gevaarlijke stoffen. Het raadsbesluit en de tekening waarop de route is aangegeven, liggen voor iedereen ter inzage in de gemeentewin kel in Rijssen en bij de publieksbalie Holten. Als buiten de aangewezen route vervoer van gevaarlijke stoffen plaats moet vinden, is dat alleen toegestaan na ontheffing van het college. Op onze website www.rijssen-holten.nl kunt u verdere informatie vinden over deze ontheffingverlening. U kunt hiervoor ook contact opnemen met de afdeling Brandweer en Rampenbestrijding, bereikbaar via telefoonnummer 0548-85 46 31 Als u niet in kunt stemmen met dit besluit, kunt u daartegen binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij de gemeenteraad. Informatie over bezwaar- en beroepsmogelijkheden kunt u krijgen bij de afdeling Uitvoering van de sector Ruimte, telefoonnummer 0548-85 45 02. Voorkom vastvriezen inhoud groen- container Als het gevroren heeft, komt het regelmatig voor dat de groene containers niet kunnen worden geleegd, omdat de inhoud van de container vastgevroren is. Om te voorkomen dat de containers vol aan de weg blijven staan, adviseren wij u: ventileer uw container zo goed mogelijk (bijvoorbeeld door een stokje of ander voorwerp onder het deksel te leggen); zet de container zo mogelijk binnen op de avond voordat deze wordt geleegd; houd uw container zo droog mogelijk. Aanpassen Vianenweg in Holten/plaatsen openbare verlichting rond zomerhuisjesterrein De Borkeld Er is een plan ontwikkeld voor het aanpassen van de Vianenweg in Holten. Het plan voorziet in de aanleg van een fietspad (asfalt), een ruiterpad (zand) en het verbeteren van de rijbaan door zandstabili- satie. Daarnaast is er een plan opgesteld voor het plaatsen van openbare verlichting langs de wegen die het zomerhuisjesterrein De Borkeld omsluiten. Openbare verlichting wordt geplaatst langs de Heideweg, Winkelbergweg, Pannenweg, Postweg (gedeeltelijk) en Borkeldsweg (gedeeltelijk). Tekeningen waarop de plannen zijn uitgewerkt liggen vanaf maandag 22 december 2003 tot en met maandag 19 januari 2004 ter inzage bij de publieksbalie Holten en bij de gemeentewinkel Rijssen. Belanghebbenden kunnen gedurende de periode van terinzageleg- ging hun zienswijzen kenbaar maken aan het college. Ingekomen aanvragen Rijssen In volgorde ziet u de datum van ontvangst, het nummer, de per ceelsaanduiding met korte toelichting. Bouwaanvragen Aanvraag om reclamevergunning 28 november 2003 20030950 Watermolen 92, aanbrengen lichtreclame. Aanvraag om kapvergunning 5 december 2003 20030951 Lindenlaan ongenummerd, kappen 30 bomen. Aanvraag om inritvergunning 5 december 2003 20030943 Esstraat 216, aanleggen van 3 meter brede inrit. Ingekomen aanvragen Holten In volgorde ziet u de datum van ontvangst, het nummer, de per ceelsaanduiding met korte toelichting. Bouwaanvraag 27 november 2003 20030939 Vicarie 12, vergroten garage. Aanvragen waarbij burgemeester en wethouders het voor nemen hebben vrijstelling op grond van het bestemmings plan te verlenen. Artikel 19, lid I Wet op de Ruimtelijke Ordening (inspraak, 4 weken)* I I september 2003 Meester Bosweg 5 verharding weggedeelte. Aanvragen om kapvergunning 4 december 2003 20030942 4 december 2003 9 december 2003 20030946 20030956 Helhuizerweg 3, kappen 3 bomen; Pasmansweg ongenum merd, kappen boom; Postweg 88, kappen 5 bomen. Meer informatie Ingekomen aanvragen voor Rijssen kunt u inzien bij balie Ruimte in de gemeentewinkel Rijssen. De aanvragen voor Holten kunt u inzien bij de publieksbalie Holten. De publicatie van de ingekomen aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Let op de gewijzigde openingstijden tijdens de kerstvakantie. Tegen de aanvragen voorzien van kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders. De termijn voor het indienen van zienswijzen is twee weken tenzij anders vermeld. Zienswijzen zijn in principe openbaar. Verleende vergunningen Rijssen In volgorde ziet u de datum van verzending, het nummer, de per ceelsaanduiding met korte toelichting. Bouwvergunningen december 2003 20030673 december 2003 20030726 december 2003 20030783 december 2003 20030792 december 2003 20030867 december december 2003 2003 20030668 20030709 december 2003 20030872 december 2003 20030793 december 2003 20030798 december 2003 2003080i' Kapvergunningen 9 december 2003 20030715 Inritvergunningen 9 december 2003 20030764 9 december 2003 20030760 9 december 2003 20030761 9 december 2003 20030779 Olieslager 32, bouwen woning met garage; Olieslager 52 en 54, bouwen dubbele woning; Broedersdijk 48, bouwen garage/carport (wijziging vergunning); Mulder 4, vergroten woning (wijziging vergunning); Kalanderstraat 39, bouwen bedrijfshal I e fase); Peller 30, bouwen woning; Olieslager 60 en 62, bouwen dubbele woning; Lentfersweg 83, inpandig verbouwen woning; De Oplegger 29, bouwen stal en carport; Stokmansveldweg 9, verbouwen woning; Nieuwlandsweg 4, bouwen garage. Bevervoorde 17, kappen van I boom. Graaf Ottostraat 86-88, aanleg gen van 5 meter brede inrit; Vennekesgaarden 50, aanleggen van 4 meter brede inrit; Dokter P. Oosthoekstraat 16, aanleggen van 3 meter brede inrit; Stcenakkersweg 102, verbreden bestaande inrit met 2 meter. Verleende vergunningen Holten In volgorde ziet u de datum van verzending, het nummer, de per ceelsaanduiding met korte toelichting. Bouwvergunningen 4 december 2003 20030773 8 december 2003 8 december 2003 20030653 20030861 10 december 2003 20030855 Houtweg 15, gedeeltelijk veranderen dak; Sparrenweg 8, vergroten woning; Molenbelterweg 24, uitbreiden berging aan woning; Lichtenbergerweg 17, bouwen serre aan woning. Kapvergunningen 9 december 2003 Oranjestraat (voor nr. 5 en 123), kappen 2 bomen. gemeente Rijssen-Holten postbus 244, 7460 AE Rijssen t 0548-854854 of f 0548-854855 www.rijssen-holten.nl gemeente@rijssen-holten.nl gemeentelijk meldpunt t 0548-854856 www.rijssen-holtcn.nl/gemcenteloket voor al uw meldingen en klachten over o.a. wegonderhoud, straatverlichting en riolering gemeentehuis en publieksbalie Holten Smidsbelt 6 in Holten gemeentehuis locatie Rijssen Schild I in Rijssen gemeentewinkel Elsenerstraat 20 in Rijssen gemeentehuis locatie Holten en Rijssen, gemeentewinkel en publieksbalie maandag tot en met vrijdag 9.00 uur - 12.15 uur donderdagavond: 18.00 uur - 19.30 uur 's middags op afspraak donderdagmiddag (alleen Burgerzaken) 13.30 uur - 17.00 uur gemeentewerf Holten Waagweg 4, t 0548-854586 maandag tot en met vrijdag 13.00 uur - 15.30 uur: groen en restafval zaterdag 13.00 uur - 15.00 uur: groen en restafval laatste zaterdag van de maand: 13.00 uur - 15.00 uu: klein chemisch af val gemeentewerf Rijssen Daltonstraat 2, t 0548-854810 maandag tot en met vrijdag 13.00 uur - 15.30 uur: groen, restafval en klein chemisch afval zaterdag 9.00 uur - 12.00 uur: groen en restafval laatste zaterdag van de maand 9.00 uur - 12.00 uur: klein chemisch af- afspraken college burgemeester mr. P. Scholten wethouder J. Flim-Gerritsen wethouder J.J.A. ter Keurst t 0548-854612 gemeentesecretaris D.R. van der Borg wethouder J. Ligtenberg wethouder W.A.J. ter Schure wethouder W. Stegeman t0548-854613 spreekuur raadsfracties gemeentehuis locatie Rijssen. donderdagavond van 19.30 uur - 20.30 uur voorafgaand aan de raadsvergadering t 0548-854615

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2003 | | pagina 7