Spanning en sfeer bij Talentenshow SG Waerdenborch Nieuw ontwerp gemeentehuis Griffier Van Eek: 'Voor mij zijn alle raadsleden even belangrijk' Medische Diensten KerkDiensten WeerWeekoverzicht Agenda BRUIDS MATINEE TRÉS CHIC Verkoop Wereldwinkel in bibliotheek Cursussen .muziekschool Kerstvieringen in Okkenbroek Christmasparty Oliebollenactie CJV Andreas Hollens Nieuwsblad DONDERDAG 18 DECEMBER 2003 HOLTENS NIEUWSBLAD 3 Holten - Op scholengemeen schap De Waerdenborch werd dinsdag 16 december de jaarlijk se Talentenshow gehouden. Evenals voorgaande jaren had de muzieksectie de organisatie van dit grote evenement op zich genomen, en is weer in staat ge weest het publiek een gevarieerd en kwalitatief hoogwaardig pro gramma voor te schotelen. Leerlingen uit alle niveaus heb ben in de voorrondes, vooraf gaand aan deze avond, mogen laten zien en horen wat zij op ar tistiek gebied in huis hebben. Dans, cabaret, zang, spel of een combinatie daarvan zijn op een middag gepresenteerd aan een deskundige jury. Uiteindelijk zijn er achttien van de vele leerlingen die deelnamen aan de voorrondes goed genoeg bevonden om een optreden te Arts Maatschap Huisartsen Holten, Keizersweg 32, telefoon 0548- 363553. Spreekuur volgens afspraak. Voor spoedeisende hulp buiten kantooruren (17.00 - 08.00 uur) en tijdens weekenden en feestdagen bellen met Centrale Huisartsenpost Salland, tele foon 0570-501777. Zie ook website: www.huisartsenholten.nl. Apotheek: Vrijheidslaan 7, telefoon 361111. Geopend op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur, zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur, zon- en feestdagen van 11.00 tot 12.00 uur. Buiten de openingstijden eerst bellen om af te spreken wanneer de assistente in de apotheek is. Tandarts: Behandeling uitsluitend na telefonische afspraak. J. Koppert, telefoon 0547-362200. Dierenarts: Dierenartsencombinatie Holten, Dorpsstraat 24C, telefoon 362004. Spreekuur: 8.00 - 9.00 uur en 12.30 - 13.00 uur. Daarbuiten na telefonische afspraak, telefoon 362004. Dierenartsenpraktijk Holten, S. Minnema, Larenseweg 54, tele foon 362835, b.g.g. 06-53372156. Hervormde Kerk Zondag 21 december: 10.00 uur, ds. H. Gijsen, met Campanu la, nevendiensten. 19.00 uur, ds. S.M. Roozenboom. Dijker- hoek, 9.30 uur: ds. S.M. Roozenboom. Eerste collecte: diaco nie: tweede collecte: gebouw Irene. Okkenbroek, 10.00 uur: ds. J.C.A. Kruithof-Looije, doopdienst. Collecte: Werelddiaconaat. Gereformeerde kerk Zondag 21 december: 9.30 uur, ds. H.P. Mulder. 18.30 uur, Openlucht Kerstbijeenkomst. Eerste collecte: kerk, tweede col lecte: diaconie. Interkerkelijke wijdingsdienst Diessenplas maandagmiddag 22 december, pastor Van Veen, kerstmiddag. Evangeliegemeente De Loofhut (Dorpsstraat, HMV-gebouw) Zondag: 10.00 uur, samenkomst. Katholieke kerk Holten, zondag 21 december: 10.00 uur, eucharistieviering. Voorganger pastor Wolters. Nieuw-Heeten, zaterdag 20 december: 17.30 uur eucharistie viering, past. B. Wolters, dameskoor; zondag 21 december: 09.00 uur communieviering, werkgroep Liturgie, herenkoor. Maandag Vorige week daalde de temperatuur snel in de avond van zon dag onder het vriespunt. Opnieuw was het helder, rond midder nacht tijdelijk wat sluierbewolking. Het kwam tot matige vorst in de vroege ochtenduren met -5.4 graden en op klomphoogte werd het -6.4 graden, 's Morgens zonnig maar wel koud met nog lichte vorst, 's Middags hetzelfde weerbeeld met volop zon. Prachtige dag, ondanks de zon werd het niet warmer dan 1.9 graden. Dinsdag Opnieuw was het een kraak heldere nacht, de volle maan scheen volop. Het kwam weer tot matige vorst in de weerhut met -5.0 graden. Aan de grond was het nog wat kouder met -6.3 graden. De dag begon dan ook koud, verder was er opnieuw veel zon in de hele morgen. Het vroor nog wel licht. In de mid dag kwam de temperatuur boven het vriespunt uit. Ondanks een paar wolkensluiers bleef het zonnig. Het werd wat warmer met 3.9 graden. Woensdag De nacht verliep opnieuw onbewolkt en koud maar het vroor minder hard dan voorgaande nachten. De minimumtemperatuur bedroeg -3.7 graden, vlak boven de grond nog matige vorst met -5.8 graden. De hele morgen en middag was het stralend zonnig winterweer, er was geen wolkje te zien. Dit hadden we te dan ken aan een hogedrukgebied dat voor dit mooie weer zorgde. Donderdag In de hele avond van woensdag was het nog onbewolkt. Daarna kregen we met bewolking te maken. Het vröor licht met -2.0 graden en aan de grond -4.0 graden. De morgen zag er grijs uit. Een heel ander weerbeeld. Ook in de middag bewolkt, tijdelijk enkele opklaringen met wat zon. Door de matige wind voelde het buiten waterkoud aan. Later viel er uit de bewolking regen. Vrijdag In de loop van de avond van donderdag werd het weer droog. Rond middernacht klaarde het Hink op. Begin van de morgen wees het kwik 0.1 graden aan. Vlak aan de grond werd het -2.9 graden. Ook waren de wegen glad door opvriezing. Verder scheen de zon geregeld, later wazig door de dikkere sluierbe wolking. In loop van de middag toename van de bewolking, het bleef wel droog, maar het zicht was minder doordat het mistig was. Zaterdag In de tweede helft van de avond van vrijdag begon het te rege nen. 's Nachts regende het ook. Wat opviel was dat de tempera tuur in plaats van te dalen steeg. Overdag hadden we perioden met motregen. De zon kwam er dan ook niet aan te pas. Over 24 uur in Holten 17.6 mm, Espelo 17.4 mm. Het werd 11.9 graden. Zondag In de nacht vielen er enkele buien, het werd geen koude nacht met 6.6 graden als minimum. De morgen zag er nog best rede lijk uit, er waren opklaringen, stapelwolken en geregeld zon. Pas later viel er bui. De middag gaf een afwisseling te zien van enkele buien met wat opklaringen en zon. Holten 8.8 mm en in Espelo 8.6 mm. Meteo Holten, Freddie Paalman verzorgen op 16 december. Tijdens de talentenshow werd el ie optreden opnieuw beoor deeld door een deskundige jury die bestond uit leerlingen, lera ren en deskundige musici van buiten school. Zij bepaalden uit eindelijk wie de grote winnaar werd. Naast de hoofdprijs was er ook een winnaar Bovenbouw, een winnaar Onderbouw en een aanmoedigingsprijs weg te ge ven. Bijzonder dit jaar was dat dit in middels de vijftiende talenshow van de Waerdenborch is. Tijdens het juryberaad was er een optre den van Platinum, een formatie die bestaat uit oud-leerlingen van de Waerdenborch. Platinum heeft als band al een flinke naam opgebouwd in de regio. (Foto HNB) (Vervolg van voorpagina) M. Spijker ergerde zich aan de 'palengalerij1, PvdA-raadslid Meijerink was bang dat de Schildkerk buiten de eenheid van het plein zou vallen door de roodkleurige baksteen. PvdA- ffactievoorzitter R. de la Haye vond het gebouw 'hartstikke mooi'. „Het heeft een uitstraling en van mij mag dat. Maar of het past in het centrum van Rijssen? Dan kijk ik vooral naar de 'do zen' in de directe nabijheid. Maar die gaan misschien wel te gen de vlakte en wordt daar iets mooiers neergezet." De CDA-fractie was positief. Raadslid G. Tigelaar-Vrugging vond het dak heel elegant over komen als een 'strik op een doos'. Wat haar betreft zou in de zuilengalerij een zuil voor de in gang mogen verdwijnen of ver plaatst worden, zodat er vrij zicht is van de ene naar de ande re kant. Fractievoorzitter H. Dul was met name tevreden over de hal. .,Ik vind het prettig datje door een gebouw heen kunt kij ken." H. Kastenberg was blij dat gekozen was voor rode steen. „Ik hoop dat het een centraal ge bouw wordt waar andere bou wers zich aan spiegelen. Wat ik nog mis is de uitstraling waar door iedereen weet dat dit het huis van de burger is." Volgens burgemeester Scholten zou het nieuwe wapen van de gemeente op beide kanten naast de entree kunnen worden geprojecteerd om de functie van het gebouw duidelijk aan te geven. Ook de SGP-fractie kon zich verenigingen met het ontwerp. „Een schitterend gebouw. Func tioneel, met een mooie grote hal waar het publiek royaal de ruim te heeft. Waar men elkaar ook kan ontmoeten. En dat dak, nou ja. er moet een dak op. Ik zi d'r wa met te passé," aldus raadslid G. Kreijkes. Fractiezoorzitter H. Voortman had het graag iets klassieker gezien. Raadslid J. Slootweg vond het gebouw rondweg mooi en had ook geen moeite met de pilaren. Raadslid J. Slagman vroeg of er wel reke ning gehouden was met het ge ven van stadhuishalconcerten op het orgel. Volgen de architect kunnen in de hal tweehonderd stoelen geplaatst worden en bij een staande receptie is er plek voor zo'n vijfhonderd mensen. De ChristenUnie schaarde zich eveneens achter het voorstel. „De hal moet groot zijn. mensen moeten de ruimte hebben", vond raadslid J. Tijhof. Fractievoor zitter W. Otten trok de transpa rantheid en openheid van het ge bouw. „En het dak zit erop zoals het hoort. Het ziet er keurig uit." B. Wolterink vond het ontwerp uitstekend geslaagd. ,,Ik vind dat de kolommen veel cachet ge ven. En het dak. wie ziet dat nu van bovenkant?" B. Tijhof was er content mee dat veel opmer kingen van omwonenden hier al in verwerkt waren. „Gewoon doorgaan", was zijn conclusie. Voor wie er gisteravond niet was en toch graag het ontwerp van nabij wil zien, is er woens dagavond 14 januari een herkan sing. Dan wordt in de hal van het stad huis op het Schild van 19.00 tot 21.00 uur een inloopavond ge houden voor de burgers. Onder andere architect D. Josee, wet houder J.Ligtenberg en andere leden van de projectgroep zijn dan aanwezig om een toelichting te geven. Wethouder J. Ligten- berg wil er voor zorgen dat de schetsen op de website van de gemeente gezet worden, zodat ook de burger kennis van de ont werpen kan nemen. Rijssen - Arie van Eek is de eer ste griffier in de gemeente Rijs- sen-Holten. Het is een functie die hem ligt. "Ik ben bezig met de politiek en dat had en heeft mijn interesse en ik heb te ma ken met heel veel zaken die bin nen de gemeente spelen, varië rend van de oprichting van het Park Sallandse Heuvelrug tot het zorgaanbod. Dat is veel breder dan een eigen taakveld of afde ling." Als gemeenteambtenaar sollici teerde hij gewoon mee naar de vacature. "Waarom ze me geno men hebben?" Van Eek wikt en weegt de vraag. "Ik denk dat het zit in een combinatie van kennis en ervaring. Ik ben al heel wat jaren in dienst bij de overheid en privé ben ik politiek bezig ge weest", veronderstelt hij. Van Eek is in de gemeente Twente- rand secretaris van de plaatselij ke CDA-afdeling. Hij legt die functie binnenkort neer: "Het is niet meer te combineren met mijn werk. Maar als griffier ben je politiek neutraal. Voor mij zij alle raadsleden even belangrijk." Van Eek begon zijn carrière in 1986 bij Rijkswaterstaat in Delft. In '91 kwam hij bij de ge meente Rijssen in dienst als eer ste medewerker Milieu. Via coördinator Bouw en Milieu, coördinator Groen, reiniging en algemene dienst werd hij na de gemeentelijke herindeling in 2001 afdelingshoofd Dienstver lening bij de sector Ruimte. Op 1 maart 2003 werd hij benoemd als griffier, een nieuwe functie die alles te maken heeft met het ingevoerde duale stelsel. "In het duale stelsel moet de gemeente raad een eigen haar ondersteu nende functionaris hebben. De gemeentesecretaris ondersteunt het college van burgemeester en wethouders, de griffier is er voor de gemeenteraad." De griffier zorgt ervoor dat le den van gemeenteraad en scha- duwfractie de gemeentelijke stukken en agenda's tijdig en goed samengesteld ontvangen. De griffier is verantwoordelijk voor de procedures die met com missie en gemeenteraad te ma ken hebben, voor alle vergade ringen van de gemeenteraad en de raadscommissies en de in loopbijeenkomsten die daarmee verband houden. Hij wordt daar- Griffier Arie van Eek: 'Het zit niet in mijn aard om twintig jaar hetzelfde werk te doen. Maar ik vind het een prachtige nieuwe baan waar ik veel van mezelf in kwijt kan.' (Foto: Harry Broeze) in bijgestaan door twee parttime griffiemedewerkers. "Door al die vergaderingen is het vaak erg hectisch op de griffie. Ik ben blij met de goede griffiemedewer kers en met de hulp van de inter ne dienst. Alleen kun ik dat ab soluut niet." De griffier functioneert als vraagbaak en tussenpersoon voor vragen waar raadsleden mee zitten. Hij stelt de kaders voor de volksvertegenwoordi ging, legt de hoofdlijnen op een bepaald beleidsterrein vast. "Ka derstellen is door het dualisme heel belangrijk geworden. In heel Nederland worstelen ge meenten met dat begrip. Er ligt nergens een boekje dat grenzen stelt aan de bemoeienis van be stuurders op bepaalde gebieden. Dat moet door de raadsleden en het college zelf uitgezocht wor den. En daar is de griffier bij be trokken. Ik dien informatie te verstrekken waar men mee aan de slag kan om dat uit te zoe ken." Doordat de raadsleden op hoofd lijnen de kaders moeten vastleg gen, komt de rol van volksverte genwoordiger. die de raadsleden zeker hebben, in het geding. "Raadsleden komen dan wel eens in een spagaat terecht. Als raadslid ben je er ook voor de burger. En die burger gaat het vaak om zaken in z'n directe om geving en dan krijg je te maken met details. Het kaderstellen op hoofdlijnen en het vertegen woordigen van de burger binnen de raad staat soms haaks op el kaar." Van Eek is van mening dat de raadsleden hun vertegenwoordi gende rol niet mogen vergeten of wegschuiven. "Zaken die de bur ger aangaan moeten aangekaart kunnen blijven", stelt hij. Bur gers die iets van de raad willen, kunnen brieven naar de gemeen teraad sturen of contact opne men met raadsleden. "Als bur gers vragen hebben over de ma nier waarop ze de raad kunnen benaderen of als ze stukken wil len inzien die de raad aangaan, kunnen ze contact opnemen met de griffie. Dat kan via de recep tie van het gemeentehuis." Van Eek is blij dat de laatste tijd de publieke tribune behoorlijk vol is. "De betrokkenheid van de burger bij de politiek staat lande lijk onder druk en de invoering van het dualisme heeft toch als doel de burger meer bij de poli tiek te betrekken." Vervelende kanten aan de functie van grif fier is Van Eek nog niet tegenge komen. "Ik werk meerdere avon den per week en kom 's avonds wel eens laat thuis. Ik heb er zelf niet zoveel moeite mee, maar thuis vinden ze dat wat minder. Het werk zelf vind ik prachtig. Je maakt steeds weer nieuwe dingen mee. Nu bijvoorbeeld zo'n burgemeestersprocedure." "Hoe lang ik griffier blijf? Het zit niet in mijn aard om twintig jaar hetzelfde werk te doen. Maar ik vind het een prachtige nieuwe baan waar ik veel van mezelf in kwijt kan. Ik houd van uitdagingen ea hier zit zeker nog een aantal jaren voldoende uit daging in." zie adv. elders in dit weekblad Holten - In de Holtense bi bliotheek zijn tot en met de eerste week van januari arti kelen te zien die te koop zijn bij de wereldwinkel. Het gaat om kerstartikelen, muziekinstrumenten, etens waren. sieraden, tassen en nog veel meer nuttige en in teressante producten De caravan van de Wereld winkel staat op vrijdagmid dag op de warenmarkt in Holten. Boschkamp - Het Muziek On derwijs Centrum start 5 januari met de nieuwe cursussen. Voor alle instrumenten zijn nog enke le plekken vrij. Ook de cursus Voorbereidend Instrumentaal Onderwijs (VIO) gaat van start. Onder leiding van Aart Overmeier kunnen kinde ren gaan proeven aan verschil lende muziekinstrumenten, zo dat ze later een goede keuze kunnen maken. Okkenbroek - De kerstvieringen in Okkenbroek beginnen woens dag 17 december met een spe ciale kerstmiddag voor ouderen, vanaf 14.00 uur in dorpshuis Ons Centrum. Donderdagavond is het de beurt aan de kinderen van basisschool Dol Fijn met hun families. Zij allen komen om 18.00 uur bij el kaar. ook in Ons Centrum, waar op dat moment voor zo'n hon derd personen een fikse boeren koolmaaltijd klaar zal staan. Daarna wordt er een kerstmusi cal opgevoerd en ter afsluiting gaat men naar de kerststal bij Huize Okkenbroek waar de le vende bewoners van de stal en de warme chocolademelk met oliebol hen opwachten. Op kerstavond woensdag 2 decem ber, begint om 22.00 uur de kerstnachtdienst waaraan jong en oud zullen meewerken en er met elkaar een sfeervolle dienst van zullen maken. Op Eerste Kerstdag begint om 10.00 uur de kersteredienst waarin, evenals op kerstavond, dominee Kruit- hof-Looije zal voorgaan. Klavier - In Café 't Klavier wordt vrijdag 19 december van 21.30 uur een Christmasparty gehouden. De dj's van Flashback zorgen voor een groot feest. De entree is gratis. Okkenbroek - CJV Andreas bakt ze ook dit jaar weer bruin: de oliebollen en de appelflappen. Bestellen kan bij Erwin van Schooten. telefoon 0570-550800 of Nadine Volkerink, telefoon 0570-551673. Graag wel voor 24 december. Er wordt gebak ken en uitgegeven op 27 decem ber vanaf T1.00 uur. Expositie Sophia de Vries en Yvonne Lubberhuizen. Medisch Centrum, dinsdag 9 september 2003 - zaterdag 31 januari 2004 Foto-expo Burkina Faso en Gha na. Gemeentehuis Holten, vrij dag 10 oktober 2003 - vrijdag 19 december 2003 Expositie pastels Juke Hudig Fazantenweg 1, zondag 23 no vember 2003 - zondag 21 de cember 2003 Inschrijvingsperiode Triathlon Holten. Holten, maandag 15 de cember 2003 - donderdag 15 ja nuari 2004 Themadag, SG Waerdenborch. donderdag 18 december 2003. 13:00- 15:00 Bijeenkomst Anbo met duo Ei genheimers. Boschkamp, don derdag 18 december 2003. 14:30 Kerstviering Passage. Kande laar, donderdag 18 december 2003,20:15 Kerstdiner voor senioren. Dies senplas. vrijdag 19 december 2003. 15:00- 19:00 Kerstmarkt, Dijkerhoek, vrijdag 19 december 2003, 19:00 Christmasparty Café 't Klavier, vrijdag 19 december 2003. 21:30 Expositie niet-professionele kunstschilders. Natuurdiorama Holterberg, zaterdag 20 decem ber 2003 - zondag 4 januari 2004 Poppentheater. Boschkamp. zon dag 21 december 2003, 14:00 Openlucht kerstbijeenkomst. Kalfstermansweide. zondag 21 december 2003, 18:45. Om 18.30 uur lampionoptocht vanaf Boschkamp, Kakelbont en sport hal 't Mossink naar Kalfster mansweide. Kerstmarkt. Landal Twenhaars- veld, maandag 22 december 2003, 14:00-20:00 Levende kerststal. Kinderboer derij Dondertman. maandag 22 december 2003 - dinsdag 23 de cember 2003, 16:30-20:00 Biljarttoernooi Tien over Rood, Café 't Klavier, maandag 22 de cember 2003 - dinsdag 23 de cember 2003, 19:30 Film Pietje Bel. Boschkamp, woensdag 24 december 2003, 13:30- 15:15 Kinderkerstfeest. Kandelaar, donderdag 25 december 2003, 17:00 Levende kerststal. Kinderboer derij Dondertman, vrijdag 26 de cember 2003 Kerstpuzzelrit. Beusebergerweg 37. vrijdag 26 december 2003. 14:00 Kerstrock. Café De Wippert, vrijdag 26 december 2003. 16:00 - 22:00 Stamppotwandeling. Natuurdio rama. zondag 28 december 2003 - 13:30 Biljarttoernooi Tien over Rood. Café 't Klavier, maandag 29 de cember 2003, 19:30 Keunestatjesoamd. Bierlokal am Bahnhof. dinsdag 30 december 2003, 20:00 Verwerping. Bonte Paard, dins dag 30 december 2003, 20:00 Carbidschieten met melkbussen. Beusebergerweg, woensdag 31 december 2003, 15:00- 17:00 Beemd en Bergtoer. Holten, zon dag 4 januari 2004 Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Wegener Huis-aan-huiskranten BV. behorende tot Wegener NV, in samenwerking met de stichting Hol tens Nieuwsblad. Stichtings-bestuur: W.H. Beyers, secretaris. Kollinescrf 4. 7451 XC Holten, Abonnementen: Kerkhofsweg 18. 7451 BG Holten, telefoon 0548-363803 Klachten bezorging: Tel. 053 - 484 24 46 of055-5389053 Eindredactie: Peter Bulthuis Telefoon: 0548-36 67 99 Fax: 0842-11 67 34 E-mail: p.bulthuis a whk.wegener.nl Adres redactie: Kerkhofswee 18. 7451 BG Holten, telefoon 0548-36 38 03, fax 0548-36 64 97 Advertenties: Getfertsingel 41. 7513 GA Enschede, telefoon 053-484 24 50 Advertentie-adviseurs: kantoor: al leen op dinsdag tot 12.00 uur telefoon 0548-368295 en fax 0548-3664^: andere werkdagen telefoon 0548- 519797 en fax 0548-519798. Otto IJspeert, mobiel 06-51 19 83 42 Henk Schotten, mobiel 06-51 19 8321 Advertenties kunt u in Holten opge ven bij: Alben van de Maat. Smids belt 7. 7451 BL. telefoon 0548- 361538 tot dinsdag 12.00 uur, of het kantoor aan de Kerkhofsweg 18. Directie: J.V Munstermar. Algemeen hoofdredacteur: Mw. G. Arendsen-Tieben Druk: Wegener Nieuwsdruk Twente Op al onze adverteniiecontracten en sing de Algemene Advert entievoorw aai den huis-aan-huiskranten Wegener W Een exemplaar van de Algemene Ad Wegener Huis aan huiskranten B\ is een onderdeel van het Wegener-con cern. De door u aan ons verstrekte ge gevens hebben wi| opgenomen in een bestand, dat wordt gebruikt door onze administratie en om u te Gaten) informe- producten van de Dtels en de werkmaat- scliappijcn van Wegener of door ons kunt u dit schriftelijk melden bij Wegener Huis-aan-huiskranten BV, t a v. de heer A.T. Ktxjij Hoofd Marketing, postbus 28, 7500 AA Enschede

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2003 | | pagina 3