Holten krijgt volgend jaar kabelinternet Merendeel raadsleden positief over ontwerp gemeentehuis Kerstbijeenkomst in open lucht Holtens Nieuwsblad 'Zo'n heerlijk huisje buiten' Creatieve kerstmarkt Uitstekend kerstconcert Holtens Mannenkoor Sfeervolle kerstmarkt Landal Twenhaarsveld Inloopavond voor burgers in januari Herdenking begraafplaats Kerstfeest voor kinderen Kerstmiddag Poppentheater Pinokkio Film Pietje Bell Holtens Nieuwsblad Donderdag 18 december 2003 Fax: 0548 - 366497 Redactie: 0548 - 363803 Advertentie: 0548 - 519797 E-mail Holtens.Nieuwsblad@whk.wegener.nl Abonnementsprijs 44.40 Losse nummers 0.87 Holten - Kabelintemetprovider @Home komt in het voorjaar van 2004 met kabelinternet in Holten. Naast SkyAccess, ADSL, kan de Holtenaar straks dus ook nog eens kiezen voor kabelinternet. SkyAccess van IntroWeb werkt met een antennesysteem. Op dit moment kan men kiezen tussen twee abonnementen. Het Lite- abonnement kost 29,50 euro per maand. Gegevens ophalen van Internet gaat dan met een maxi male snelheid van 128 Kbits per seconde. Het wegsturen van gegevens gaat met een derde van die snel heid. Het Speed-abonnement kost 49,50 euro per maand en daarmee haal je met een snel heid van 512 Kbits per seconde gegevens op. Het versturen gaat ook hier met een derde van deze snelheid. Beide abonnementen kennen geen datalimiet, maar een zogenaamde Fair Use Poli cy. Bij extreem dataverkeer, krijgt de gebruiker een waar schuwing. Alleen KPN-ADSL wordt op dit moment in Holten doorgegeven. Wel is het bij ADSL mogelijk zelf een provider te kiezen. Bij SkyAccess en kabelinternet is dat niet het geval. Daar zit je vast aan IntroWeb of @Home. Er zijn vele ADSL- aanbiedingen, maar de snelhe den zijn overal gelijk en in drie pakketten te krijgen, zoals bij XS4ALL: Lite, Basic en Fast. Vanaf 15 januari worden de snelheden van alle abonnemen ten verhoogd. Het Lite-abonnement kost bij XS4ALL 36,95 euro per maand. Vanaf 15 januari kan maximaal met een snelheid van 1024 Kbits per seconde gegevens worden opgehaald. Versturen gaat met Boschkamp - Kaarsen dompelen, een kerststuk maken, wens kaarten maken op de computer, boomstambeesten maken, in de kookhoek werken en nog veel meer. In de Boschkamp werd af gelopen woensdag een Creatieve Kerstmarkt gehouden voor kinderen. Tussendoor konden de kinderen meedoen aan de gratis puzzel- tocht en misschien een leuk prijsje winnen. (Foto: Sander Scheperman) Holten - Het Holtens Mannen koor gaf vrijdag 12 december een uitstekend kerstconcert in de Dorpskerk. Naast enkele tradi tionele nummers werden ook minder bekende üederen ten ge hore gebracht waaronder het Transeamus van Franssen en het Boheemse Narodil sè Kristus pan uit de vijftiende eeuw. Aan de avond verleende organist Jan van Dijk zijn medewerking. Tussen de optredens van het HMK door speelde hij onder an dere een prachtig stuk van Bach en improviseerde hij heel gevoe lig in een bewerking van het Stille Nacht. Het publiek waardeerde het tota le optreden bijzonder getuige het applaus aan het eind van de avond, die met samenzang van het Ere zij God werd besloten. Het Holtens Mannenkoor kan te rugzien op een zeer geslaagd concert als aanloop naar de ko mende kerstdagen. Holten - Op bungalowpark Landal Twenhaarsveld wordt maan dag 22 december een sfeervolle kerstmarkt gehouden. Naast di verse kraampjes met allerlei artikelen, zullen er diverse activitei ten worden gehouden. Het park en alle faciliteiten zijn in schitterende kerststijl versierd en geven een sprookjesachtige sfeer. De midwinterhoornblazers zullen demonstraties geven, er zijn diverse kinderactiviteiten, er rijdt een huifkar over het park en zijn er oliebollen, glühwein en diverse andere versnaperingen. Ook doet Landal Twenhaarsveld mee aan de kerstbomenverkoop. Wie nog geen kerstboom heeft kan deze op 22 december kopen op de kerstmarkt bij Landal Twenhaarsveld. De opbrengst van deze verkoop komt ten goede aan de Clini- clowns. De kerstmarkt vindt plaats rondom de hoofdgebouwen van het park, Landuwerweg 17 in Holten en duurt van 14.00 tot 20.00 een snelheid van 320 Kbits per seconde. Basic kost 51,15 euro per maand en heeft een ophaalsnelheid van 2028 Kbits per seconde en ver sturen gaat met een snelheid van 320 Kbits per seconde. Voor Fast betaalt de gebruiker 79,95 euro per maand. Daarmee kan met een maximale snelheid van 4096 Kbits per seconde ge gevens worden opgehaald en met een snelheid van 640 Kbits per seconde gegevens worden verstuurd. Lite heeft een datalimiet van 5 Gigabyte per maand. Wie alleen surft op Internet en wat e-mail- tjes verstuurt, zou hiermee uit de voeten kunnen. Wanneer er echter ook vaak fo to's worden verstuurd en veel muziek wordt opgehaald, zal hier te weinig aan hebben. Dc andere twee abonnementen ken nen een Fair Use Policy. Wippert - Door leden van buurtvereniging Beuseberg werd vrijdag 12 en zaterdag 13 december een toneelstuk opgevoerd in café De Wippert. Het ging om een komedie in drie bedrijven, geschreven door D.J. Eggengoor met de titel Zo'n heerlijk huisje buiten. Een tan darts was met zijn vrouwtje in een knus oud boerderijtje gaan wonen. Heerlijk buiten en zo romantisch. Ze troffen het goed met hun bu ren, boeren in hart en nieren met veel gevoel voor humor. Maar al gauw zwierf er familie over de vloer: Mary Ferguson met haar doch ter. Voor de zoveelste keer weggelopen van haar man. Als Mary buurman Obbink ziet, raakt zij in vuur en vlam en wil ze hem onmid dellijk schilderen als Hannibal de grote veroveraar. De gevolgen waren desastreus. Velen genoten van het mooie toneel dat de leden van de buurtvereniging hen brachten. (Foto HNB) Holten - In bevlogen bewoordin gen schetste architect D. Josee van architectenbureau Kristins- son uit Deventer het nieuwe en definitieve ontwerp van het te bouwen gemeentehuis. Dinsdag avond werd het nieuwe ontwerp aan de gemeenteraad gepresen teerd. Burgemeester P. Scholten wees er op dat formeel gezien burge meester en wethouders dit kon den beslissen, maar het college wilde in een open gesprek hier over ook de reactie van de raads leden. Scholten hoopte wel dat na de presentatie wel het groene licht kon worden gegeven. En dat kon. Het merendeel van de raadsleden was positief over het ontwerp. Er waren wel een aan tal opmerkingen, maar men kan voortbouwen op dit ontwerp. De kleur van het gebouw wordt rood en grijs. Josee had op een schilderij uit vroeger tijden ge zien dat er toen huizen van rode baksteen op de plek stonden waar nu het gemeentehuis staat. Vandaar de keuze voor het rood. Hij benadrukte dat met dit ont werp de oude wegenstructuur die in de stad liep, bewaard bleef. En dat er bovendien op die manier drie pleinen ontstonden, die wat hem betrof elk een 'eigen identiteit' konden krijgen. Het gebouw telt drie verdiepin gen. Het gemeentehuis blijft de grote glazen burger- en ontmoe tingshal houden. Daar komen de balies te staan waar de mensen terechtkunnen voor diverse za ken. Vanaf buiten ziel men door het glas de balies al. In het dak van dc hal komen tweemeters- hoge lamellen te hangen, om het licht te filteren. De ingangen van de hal zijn tegenover de Schild- kerk en Modehuis Wessels. Tus sen de grote hal en de Elsener- straat zijn de vergaderruimtes X - De parkeergarage onder het ge meentehuis wordt voorbereid op betaald parkeren. Dat wil niet zeggen dat er betaald parkeren (direct al) ingevoerd wordt, maar wel dat als het ingevoerd wordt de parkeerkelder hiervoor niet meer aangepast hoeft te worden. Raadslid A Hofhuis van Gemeentebelang vond dit ontwerp beter dan het voorgaan de. De enorme dakoversteken vond hij opvallend. „Ik heb er alle begrip voor dat er allerlei pijpen en afvoeren weggewerkt worden, maar ik vindt dit expo- achtig." VVD-fractievoorzitter J Kevelam kreeg tijdens de pre sentatie geen 'warm gevoel'. Het silo-achtige uitsteeksel op het postkantoor vond hij een storend element. Lees verder op pagina 3. Het ontwerp van het nieuwe gemeentehuis. gepland. Op het dak van de gro te vergaderzaal wordt een dak tuin aangelegd. De trappenhui zen en de gangen worden van glas. Echt gewijzigd ten aanzien van de vorige schets is het dak, dat in het nieuwe ontwerp anderhalve meter lager komt te liggen. On der de welvingen van het dak worden allerlei installaties ver borgen. De dakluifel wordt aan twee kanten gestut door kolom men. „Slanke kolommen, als de snaren van een harp", aldus Jo see. In het dak is boven de entree aan de Schildkerkkant, waar minder licht valt, een sleuf ge maakt, zodat het (zon)licht door de sleuf voor de entree valt. Vol gens Josee worden op die ma nier de bezoekers welkom gehe ten. „Wat het dak betreft: dit is de goedkoopste manier om bij zonder te zijn", gaf hij aan. Op het deel van het gemeentehuis dat op de plek van het postkan toor komt te staan wordt in een grote koker de onvermijdelijke technische installatie onderge bracht. „Er is voor deze vorm gekozen omdat een vierkant of rechthoek veel massaler lijkt." Van de Maat - Holten De voorverkoop van vuurwerk is reeds begonnen!!! Holten - Leerlingen van de ba sisscholen houden woensdag 24 december om 16.30 uur een her denking op de Canadese Be graafplaats. Zij zullen kaarsjes neerzetten bij de vele graven. De herdenking wordt georgani seerd door Stichting Viering Na tionale Feestdagen. Carnavals vereniging De Fienpreuvers zorgt voor de kaarsjes. Pagina 3 Leerlingen van scholenge meenschap De Waerden- borch hebben meegedaan aan een Talentenshow. Pagina 3 Arie van Eek is de eerste griffier van de gemeente Rijssen-Holten. Het is werk dat hem ligt. Dijkerhoek kent sinds kort een eigen dartclub. Nog geen naam. maar al wel veel le den. Kandelaar - Er wordt een kin derkerstfeest gehouden in de Kandelaar op Eerste Kerstdag om 17.00 uur. Samen met kin derkoor Mozaïk worden kerst liederen gezongen. Daarnaast wordt een kerstverhaal verteld. Zowel kinderen, als ouders en grootouders zijn welkom. Boschkamp - De creatieve mid dag vrijdag 19 december om 13.30 uur in de Boschkamp staat in het teken van de kerst. Er wordt gewerkt aan een fraaie kerstkrans of een originele tafel- verlichting. Opgave is nog mo gelijk. Boschkamp - Poppentheater De Kleine Zon houdt zondag 21 de cember om 14.00 uur in de Boschkamp de poppenvoorstei- ling Pinokkio. De voorstelling is geschikt voor kinderen van vier tot twaalf jaar en duurt ruim een uur. Centraal staat Jap ie Krekel die erg jaloers is op de houten pop Pinokkio en samen met hem allerlei avontu ren beleeft. Kaartjes kosten 3,50 euro per persoon en zijn te koop op het kantoor van het dorpshuis, tele foon: 0548 36 27 55. Boschkamp - De film Pietje Bell draait woensdag24 december van 13.30 tot 15.15 uur in de Boschkamp. De film gaat over de ondeugen de Pietje Bell. Hij zit vol kwa jongensstreken, maar heeft een hart van goud. Pietje is altijd op zoek naar avontuur. Beleef het mee. De toegang is gratis. Haal dus snel een gratis kaartje. Holten - Om kerst bijzonder te vieren wordt zondag 21 decem ber openluchtbijeenkomst ge houden met als thema: Met jouw licht op weg naar Het Licht. Vanaf de Boschkamp, het kin derdagverblijf Kakelbont aan de Kolweg en bij sporthal 't Mos- sink aan de Keizersweg wordt met fakkels, lampionnen en met wat ook maar licht geeft in de duisternis om 18.30 uur vertrok ken naar Kalfstermansweide. Bij de muziekkoepel is er om 18.45 uur een gezellig samen zijn met onder meer muziek en een verhaal. Ook zijn er kerst stalletjes met een eigen verhaal. In de ontmoetingsruimte van de Kandelaar is er vanaf 19.15 uur warme chocolademelk, terwijl om 19.30 uur er een sing-in is bij het orgel Met de nadruk op hele oude kerstliederen die vrijwel nooit meer gezongen worden. Vervroegde sluittijden I l.v.m. de komende feestdagen dienen de( advertenties voor de uitgave van Holtens Nieuwsblad binnen te zijn op ons kantoor te Holten volgens onderstaande gegevens: Verschijningsdatum: 24 december 2003 Sluittijd advertenties: 22 december 14.00 uur 5 Verschijningsdatum: 31 december 2003 Sluittijd advertenties: 29 december 14.00 uur De medewerkers van Wegener Huis- aan huiskranter wensen u prettige feestdagen U ontvangt een fraaie »Alik?r!:' Parker-Jotter ballpoint Holtens Nieuwsblad wordt r u goed geïnformeerd 3|$ U (JflS 6611 Fli6UW6 Ais abonnee bent u daarvan verzekerd. aDOfMee Opgeeft! Geef dat ook eens i Dhr./mevr.: aan een ander door! i Adres: i Woonplaats: BON; i Geeft op als abonnee voor bet Gebruik deze bon voor i rl Holtens Nieuwsblad' het opgeven van een j nieuwe abonnee. oj) Dhr./mevr.: Adres: J Woonplaats: Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad I €44,40 per jaar betaalwijze: per acceptgiro i Antwoordnummer 97 €42,85 per jaar (betaalwijze: automatisch 7500 VB Enschede 1 (losse nummers: €0,87)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2003 | | pagina 1