BEGROTING 2004 Rijssen-Holter\ SGP PVDA Gemeentebelang VERVOLG Rijssen-Holten. Reken daar maar op. Het gemeentebestuur zvenst u atten heefprettige feestdagen en een gezond en een voorspoedig 2004! 8 Donderdag 18 december 2003 H011 ZA 9 www.rijssen-holten.nl gemeente@rijssen-holten.nl Woningbouw De fractie van Gemeentebelang blijft zich inzetten voor snelle realisatie van een aantal goedkope betaalbare huur- en koopwo ningen voor starters. In de Woonvisie nota staan weliswaar de projecten c.q. bestemmingsplannen genoemd waar deze woningen gerealiseerd gaan worden. De gedachten van Gemeentebelang hierin gaan verder dan alleen het realiseren van deze woningen. Zij wil graag dat het college, in samenwerking met de woningcorpo raties, een plan uitwerkt dat het voor starters mogelijk maakt om met een gering startkapitaal of leaseprijs deze woningen te ver werven. De grondprijs vormt nu vaak een te groot bedrag. Nu uit breiding van De Kol voor woningbouw langer op zich laat wach ten dan voorzien, moet er met voortvarendheid aan het plan De Liezen doorgewerkt worden, zodat de bouw van woningen in Holten door kan gaan. De actualisering van het bestemmingsplan De Holterberg moet, na twee genomen voorbereidingsbesluiten, snel afgehandeld worden, zodat u als bewoners weet waar u aan toe bent. Recreatie en toerisme, winkels en horeca De prachtige natuur in de omgeving is er elke dag voor iedereen. De fractie van Gemeentebelang vindt dat deze natuur dan ook zoveel mogelijk voor iedereen moet laten werken. De toeristische sector, zowel kleinschalig als grootschalig, verdient het om moge lijkheden te scheppen, die Rijssen-Holten nog meer op de kaart zetten. Het pas opgerichte toeristische platform verdient alle steun. De oprichting van het Nationaal Park De Sailandse Heuvelrug moet de gemeente dwingen om Rijssen-Holten attrac tief te maken voor de toerist. Een klantvriendelijk parkeerbeleid is de kurk voor de economie van de middenstand in Rijssen. Industrieterreinen In Rijssen moet voor de uitbreiding van de industrie voor kleine re bedrijven gekeken worden naar inbreidingslocaties op de huidi ge industrieterreinen, maar tegelijkertijd is opwaardering van de bestaande terreinen nodig. De Euregio moet hiervoor benaderd worden voor subsidies. In Holten is industrieterrein voldoende voorhanden, maar nog niet klaar voor uitgifte in 2004. Dit baart de fractie van Gemeentebelang zorgen. Actief acquisitie voeren voor nieuwe, passende industrie moet volgens haar plaatsvinden, anders kunnen de aangekochte terreinen de gemeente wel eens zwaar op de maag komen te liggen. Acquisitie alleen via netwerken van ondernemers is naar mening van deze fractie te passief. Ontwikkeling platteland, milieu, natuur en landschap De beleidsvisie van het college gericht op een vitaal platteland De ingeslagen weg van de politie betreffende het weer invoeren van wijkagenten geeft naar de mening van deze fractie onze bur gers een veiliger gevoel. Ook samenwerking tussen u en de politie is noodzakelijk. De recent ondernomen actie om te komen tot een betere afstemming van en samenwerking in de zorgsector en het realiseren van de nodige voorzieningen, zoals een medisch centrum in Rijssen, juicht de fractie van Gemeentebelang toe. De sport moet in zijn volle breedte de nodige aandacht krijgen. Op korte termijn denkt de fractie van Gemeentebelang aan uitbrei ding terreinen Excelsior, renovatie windhondenrenbaan en aanleg hockeyveld. Geen realisatie in 2004 om procedurele redenen is voor deze fractie geen excuus, dan maar doorgaan met projecten waarvoor wel vergunning is. Ook met respect omgaan van vrijwil ligers op velerlei gebied draagt bij tot een goede samenleving. Onderwijs en educatie Wanneer ondanks een aantal problemen met de bouw van Reggesteyn in januari 2004 begonnen kan worden, is dat een feli citatie waard. Een goede aansluiting van het aangeboden onderwijs en behoefte van het bedrijfsleven is gewenst. Via een intern onderzoek moet er een gedegen analyse komen van de kosten en opbrengsten van de diverse belastingen, leges, vergunningen en heffingen. Ook van de kosten voor u als gebrui ker moet een kosten-baten afweging plaatsvinden. Daarnaast moet de gemeente beseffen dat de centrale overheid de nuloptie ver kondigt. De fractie van Gemeentebelang streeft naar het vermij den van onnodige kosten voor de organisatie en voor u. Uitnodiging Het gemeentebestuur nodigt u van harte uit om naar de begro- tingsraad te komen. Deze vergadering vindt plaats op vrijdag 19 december 2003 in het gemeentehuis, locatie Rijssen en begint om 10.00 uur. rijzing is deze fractie van mening dat het noodzakelijk is dat wonin gen voor ouderen juist op inbreidingslocaties betaalbaar moeten zijn. Om dit te realiseren vindt de PvdA-fractie dat de gemeente hieraan financieel moet bijdragen. veel waarde aan het nut van een goede bibliotheek en wil daarom de dienstverlening graag op het huidige niveau gehandhaafd zien. - Met betrekking tot het professionaliseren van het peuterspeel- zaalwerk heeft de SGP-fractie bedenkingen en is van mening dat professionalisering niet nodig is. De peuterspeelzalen leveren met de vrijwilligers goed werk. Het is wat deze fractie betreft vreemd dat voor het constateren van een sociale achterstand of kinder mishandeling een beroepskracht nodig zou zijn. Ook vrijwilligers kunnen signaleren en verwijzen naar hulpverlenende instanties. De SGP-fractie zet liever geld in waar dat echt nodig is, zoals bij voorbeeld bij de Voor- en Vroegschoolse Educatie (WE) bij DreumEs en daar waar een duidelijke behoefte bestaat aan WE. Wat het Kulturhus betreft zijn er nog veel te veel onzekerheden. Het geldbedrag dat voor realisering volgens de huidige plannen nodig is, vindt de SGP-fractie veel te groot. Deze fractie zet deze gelden liever in voor woningbouw op 'De Kol', het Verkeers- onderstreept de fractie van Gemeentebelang en vindt dat visie moet getuigen van een aanpak voor vooral een duurzame land bouw met verruiming van mogelijkheden voor wonen.De beslis sing om te komen tot een vermindering van milieuvervuiling door aanleg van riolering of andere goedgekeurde systemen met een hoog rendement onderstreept deze fractie. Ook een goede afva linzameling moet hiervan een onderdeel zijn Verkeer en vervoer De reeds lang besproken plannen voor een betere verkeersafwik keling in beide kernen moet van het tekenbord komen. Een zeer spoedige aanpak is harde noodzaak. Aanpak van onderdelen uit deze plannen is volgens de fractie van Gemeentebelang beter dan wachten tot alles rond is. Laat het Verkeersstructuurplan geen VSOP-plan worden. Veiligheid, welzijn en zorg Wijkbeheer De PvdA-fractie wil u meer betrekken bij de invulling en het beheer van uw wijk. Het instellen van wijkraden vindt deze fractie daarom heel goed. Het verkleint de afstand burger/politiek hopelijk. Naar de mening van deze fractie hebben wijkraden in het begin een advise rende functie die later uitgebouwd kunnen worden naar wijkraden die op bepaalde deelvlakken een eigen mandaat en een eigen budget hebben. De PvdA-fractie is blij dat het college haar pleidooi gehoord heeft en hiermee aan de slag gaat. Telkens weer probeert de PvdA aan te tonen dat er gezamenlijk toe gankelijke en hoogwaardige publieke voorzieningen kunnen worden gerealiseerd en vindt dat zij nu niemand aan de kant mag laten staan. Samen wil deze fractie het blijven doen om zo met z'n allen een goede toekomst voor iedereen te creëren. Kortom: Samen gaat deze fractie ervoor!!! De SGP-fractie heeft in de begrotingsonderhandelingen aandacht gevraagd voor onder andere de volgende zaken: - Diverse infrastructurele werken: zoals de Lange Termijnvisie Verkeer en Vervoer voor Rijssen (LTW), het Verkeers-Structuur- Plan voor Holten(VSP) en een gelijkvloers parkeerterrein bij het voormalige busstation in Rijssen. Hieronder valt het naar voren halen in de tijd van realisering van een drie tunnels onder het spoor in de kern Rijssen. -Veilige(r) leefomgeving binnen de gemeenschap: Uit de gehouden enquête blijkt dat aan dit item het komende jaar nog het nodige gedaan kan worden. - Onderwijs: Met name het wegwerken van de tekorten bij het huis vestingsprogramma. Argumenten hiervoor zijn onder andere: werkgelegenheid (het levert werk op), een betere doorstroming van het verkeer, een hogere (verkeers)veiligheid cn het bevorderen en in stand houden van goede onderwijsvoorzieningen. OZB U zult als burger begrijpen dat voor alle zaken die de gemeente wil realiseren veel geld nodig is. Echter, in een tijd van een neergaande economie wilt de SGP-fractie u als burger zoveel mogelijk sparen voor lastenverzwaring, voor zover dat enigszins mogelijk is. Door ombuigingsmaatregelen in de begroting (besparingen) is dat naar mening van de fractie van de SGP mogelijk. Daarom heeft de SGP- fractie tegen de extra verhoging van 2 gestemd. De meerderheid van de raad was daarentegen van mening dat deze verhoging van de OZB wel moest plaatsvinden. Zorgsector De zorg heeft voor deze fractie een hoge prioriteit. De SGP-fractie vindt dat hiervoor extra geldelijke middelen aangewend moeten worden en vindt de komst van een medisch centrum in Rijssen- Holten noodzakelijk. Andere zaken, die niet de gehele bevolking betreffen en die niet onder de primaire levensbehoeften vallen, moe ten desnoods inleveren ten gunste van de zorgsector. Welzijn - De korting op de subsidie van de bibliotheken in onze gemeente vindt de SGP-fractie onevenredig in vergelijking met andere gesub sidieerde instellingen op het terrein van cultuur en sport en hecht De economische situatie in ons land gaat ook aan de gemeente niet zonder gevolgen voorbij. De fractie van Gemeentebelang Rijssen-Holten schenkt dan ook de grootste aandacht aan de ver slechtering van de economische ontwikkeling van de bedrijven en haar bevolking. De eerste duale begroting voor de gemeente is naar de mening van de fractie van Gemeentebelang een goed en snel voorbereid stuk. Alhoewel het voor deze fractie wel even wennen was, welke positie zijn hierin had. Structuur-Plan in Holten en voor de muziekschool in Rijssen (de laatste wacht al vijftien jaar op renovatie!). - Activiteiten, die strijdig zijn met GodsWoord kunnen niet op de steun van de SGP-fractie rekenen. Onderwijs De subsidie voor schoolbegeleiding wordt wat de SGP-fractie betreft volledig gehandhaafd en zij vindt dat er niet moet worden gekort op de gelden voor leerlingenonderzoek en aanverwante onderwijskundige zaken. Overige onderwerpen De SGP-fractie levert een positieve bijdragen aan diverse overige onderwerpen, te denken valt aan bijvoorbeeld het milieu, natuur en landschap, industrie, ontwikkeling platteland en wijkbeheer. Ook de woningbouw krijgt van de SGP aandacht. Zowel jonge mensen als ouderen, beiden moeten een woning kunnen betrek ken, passend bij hun levensbehoefte. Bij het begin van het opzetten van een degelijke en verantwoorde programmabegroting voor het jaar 2004 heeft de PvdA-fractie eind augustus 2003 het volgende geschreven: "Als PvdA-fractie willen wij dat in onze gemeente alle voorzienin gen toegankelijk en hoogwaardig blijven waardoor niemand aan de kant komt te staan. Wij zijn ons ervan bewust dat dat in deze tijd dit geen eenvoudige opgave is, mede ook gezien het Rijksbeleid waar wij mee te maken hebben en zullen krijgen. Wij maken ons ernstige zorgen over de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de instandhouding van ons beleid met betrekking tot de minima in onze gemeente." Sociale voorzieningen De PvdA-fractie is voor het onverkort overeind houden van het minimaniveau in de gemeente. Koste wat het kost. Voor wat betreft de werkgelegenheid vindt deze fractie de rode draad voor volgend jaar nogal vaag. De PvdA heeft daarom twee onderwer pen nader uitgediept en aangeboden aan de raad en het college, te weten: een 'Human Facility Centre' waar mogelijkheden tot onderlinge samenwerking op het gebied van personeel worden geschapen voor het bedrijfsleven en een 'Leidmotievenmethode' als een verbeterde reïntegratieaanpak. Inmiddels heeft het college besloten een haalbaarheidsonderzoek te doen naar de mogelijk heden voor zo'n 'Centre' in de gemeente. Recreatie en toerisme, winkels en horeca De PvdA-fractie is van mening dat er een betere afstemming moet komen van de ondernemers onderling om een toeristisch aan trekkelijk programma te kunnen bieden. Om het verblijven in de gemeente Rijssen-Holten, vooral rondom Holten, aangenamer te maken, moeten naast het verkeersluw maken van het centrum, meer horeca-/winkelvoorzieningen en andere verblijfsvoorzienin- gen aangeboden worden. Welzijn en zorg Vol belangstelling volgt de PvdA-fractie het 'Kulturhus' in Holten en is blij met de plannen. Een groot zorgpunt blijft de aandacht voor de jeugd. De PvdA- fractie is van mening dat preventief beleid, jeugdzorg en vrijtijds besteding de hoogte prioriteit moeten krijgen. Aandacht moet er zijn voor alle groepen jongeren en bijzondere aandacht voor pro bleemjongeren. De projecten in Rijssen liepen en lopen goed en daarom mogen de positieve effecten niet verloren gaan. De PvdA- fractie is tegen een contributie voor jeugdleden van de bibliotheek en vindt dat de sport voor diezelfde jeugd toegankelijk moet blij ven. Woonvisie De PvdA-fractie is van mening dat een adequaat woningaanbod (goedkoop en duur/huur en koop) voor de verschillende leeftijds klassen (jong en oud) noodzakelijk is.Vanwege de komende verg-

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2003 | | pagina 11