BEGROTING 2004 Rijssen-Holter\ - CDA CU VERVOLG mms Rijssen-Holten. Reken daar maar op, Donderdag 18 december 2003 HO 10 ZA 8 l www.rijssen-holten.nl gemeente@rijssen-holten.nl Door bezuinigingsmaatregelen in de sociale wetgeving worden velen getroffen en daarboven worden taken en kosten doorge schoven naar de gemeenten 'omdat die dicht bij de burger staan'. Zeker nu blijkt dat minima, gehandicapten en uitkeringsgerechtig den er in verhouding veel in inkomen op achteruit gaan, wil de CDA-fractie tot het uiterste gaan (in de marges van wetgeving) om extra ruimte te creëren, zodat deze doelgroepen worden ont zien. De CDA-fractie kent vanuit haar uitgangspunten een hoge prioriteit toe aan 'zorg voor de mens'. Dat gaat bij het CDA in Rijssen-Holten boven de harde sector van wegen, gebouwen, et cetera. Onze inzet is: daar waar Den Haag het laat afweten moet de gemeente binnen de mogelijkheden dat vangnet vormen. De CDA-fractie ziet met genoegen dat de visie van het CDA voor 2004 in het beleid is opgenomen. De begroting is zo opgesteld, dat het bestaande beleid kan worden voortgezet en ook rekening is gehouden met een buffer, die kan worden ingezet bij verdere nega tieve ontwikkelingen.Te denken valt bijvoorbeeld aan verder afne mende werkgelegenheid, waardoor er minder banen beschikbaar komen om mensen weer aan de slag te helpen. De bestaande cliëntenraad vormt daarbij voor de CDA-fractie een belangrijke schakel tussen politiek en betrokkenen. Onderwijs Ook het onderwijs vervult op dit terrein een belangrijke rol. Met de nieuwe vestiging van Reggesteyn heeft de gemeente straks niet alleen een schoolgebouw, maar ook een opleidingsinstituut dat een belangrijke bijdrage levert aan scholing op hoog niveau. In het bijzonder maken de praktische leerrichtingen een goede instroom naar het plaatselijke bedrijfsleven mogelijk. Veiligheid Veiligheid (sociaal, fysiek, subjectief/objectief) is niet alleen een zaak van de gemeente, brandweer, politie, woningverenigingen en andere organisaties. U, als burger hebt met name hier ook een rol in te vervullen. In het onlangs gehouden omgevingsonderzoek gaven velen van u aan hier wel iets in te willen betekenen. Zorg voor elkaar en voor de kwaliteit van de woonomgeving is bijzon der van invloed op de veiligheid in de buurt. De CDA-fractie wil u dan ook direct betrekken bij de inrichting/instandhouding van voorzieningen en (sociale) infrastructuur in de buurt. Dit betekent dat via een soort wijkraad inhoud gegeven kan worden aan een vorm van wijkbeheer. Zo'n wijkraad smeedt als het ware een band in de wijk en kan daardoor een goede overlegpartner zijn. Voor 2004 wil de fractie daar een begin mee maken. Laat dus wat van u horen! Ook wijst de CDA-fractie op de raadsbreed ondersteunde motie, waarin het college werd opgedragen een onderzoek te doen naar extra toezicht en handhaving. De CDA-fractie gaat er vanuit dat deze motie niet is ingelost met de extra wijkagenten, die binnen de begroting 2004 zijn voorzien. Ook gericht ingezet came ratoezicht past in onze visie. Schijnveiligheid moet daarbij worden voorkomen. Het station en de omgeving komen daarvoor in aan merking. komen in een afrondende fase. Beide betekenen een belangrijke impuls voor het plaatselijke welzijnswerk. Dat geldt ook voor het jeugdwerk dat in Rijssen is opgezet. De CDA-fractie steunt initiatieven tot ontwikkeling van een zorg centrum in Rijssen en wacht de uitkomsten van een lopend onder zoek af. Naast het NS-station ligt een prima locatie. Communicatie Besturen staat of valt met een goede communicatie tussen inwoners en hun bestuur.Voor de fracties in de raad betekent dit dat zij de sig nalen uit de bevolking opvangen en in het algemeen belang vertalen in het te voeren beleid en de plannen. In de nieuwe structuur die het dualisme met zich meebrengt ligt de uitvoering bij het college. De raad ziet erop toe dat dit goed gebeurt. Het directe contact met u in de vorm van inloopavonden en wijkavonden is al een goed begin, maar de actieve communicatie met u moet gestructureerd worden, dus los van thema's en plannen. Hiertoe moet op wijkniveau een regelmatig overleg met een de wijk of representanten (wijkpanel) op gang komen. Het gaat niet alleen om uw belang, maar meer nog om het inzicht en de ideeën van betrokkenen die een basis leggen voor nieuw of ander toekomstig beleid. Dat andere inzichten ook plannen kunnen vertragen, hebben we gezien in de jarenlang slepende pro blematiek rondom het Verkeersstructuur Plan (VSP) in Holten. De derde prioriteit van de CDA-fractie ligt dan ook bij de uitvoering van de verkeersplannen binnen de gemeente, vooral vanuit de gedachte, om daarmee de (bouw)werkgelegenheid te bevorderen. Het college heeft in de begroting daartoe een faseplan ontwikkeld, dat de CDA-fractie tevreden stelt. Zij gaat er vanuit dat de finale besluitvorming over het VSP in het voorjaar 2004 plaatsvindt en dat de schop volgend najaar de grond in kan. Verkeer en vervoer Ook vindt de CDA-fractie dat de tunnels uit de Lange Termijn Visie Verkeer en Vervoer (LTW) in Rijssen zo snel mogelijk moeten wor den aangelegd. Het onderzoek daarvoor heeft haar instemming. Deze fractie is bereid tot voorfinanciering, al dan niet samen met anderen. Ondanks financiële tegenvallers met betrekking tot het nieuwe gemeentehuis, zoals aankopen van panden, hamert de CDA-fractie erop dat het maximumbedrag van 23,8 miljoen euro, dat door de raad in meerderheid is vastgesteld, niet wordt overschreden. Wanneer blijkt dat voor dit bedrag geen goede kwalitatieve huis vesting mogelijk is op de centrumlocatie, dan moet de locatiekeuze ter discussie gesteld worden. Ook de problemen inzake parkeren en bouwoverlast moeten daarbij worden betrokken. Voorzieningen De CDA-fractie wil de voorzieningen zoals die er nu zijn op het gebied van welzijn en zorg zijn in stand houden. Dat betekent ook dat accommodaties op een adequaat niveau moeten worden gebracht voor zover die niet aan kwaliteitseisen en veiligheid vol doen. Het kan niet zo zijn dat de voorzieningen van welzijn en zorg een sluitpost op de begroting vormen. Initiatieven inzake het Kulturhus in Holten en de huisvesting van de jeugd in Holten Kunstgras voor Excelsior Excelsior '31 heeft dringend behoefte aan meer speelvelden. De noodzaak hiervan onderschrijft de CU-fractie en zij is graag bereid alle medewerking te verlenen aan oplossing van het probleem. Er liggen plannen voor drie nieuwe velden.Tijdens de informatiebij eenkomst op het gemeentehuis is gebleken dat er nogal wat bezwaren zijn. Er moeten zeventig jaar oude bomen worden gekapt en er wordt gevreesd voor extra overlast. De CU-fractie geeft als alternatief in overweging twee trainingsvelden te voorzien van kunstgras. De speelvelden krijgen zodoende meer capaciteit. Deze fractie is hiervoor bereid een substantieel bedrag aan (inci dentele) middelen in te zetten. Programma's De gemeenteraad van Rijssen-Holten heeft unaniem 'ja' tegen de strategische visie. Echter zonder vastlegging van een bud get en tempo van uitvoering. Het bevorderen van recreatie en toe risme in de gemeente is speerpunt de komende jaren; zeker ook voor de fractie van de WD. Hierbij horen goed ingerichte kernen, een royaal horecabestand en investeringen in vooral slecht-weer- voorzieningen en steunpunten rond het Nationaal Park. DeWD- fractie mist een krachtdadig beleid van het college. Jeugdwerk De fractie geeft prioriteit aan accommodatie voor de jeugd Holten en continuering van opvang voor hangplekjongeren. Woningen voor starters De CU-fractie vraagt aandacht voor de starters op de woning markt met kleine beurzen. Een groot probleem zijn de al maar duurder wordende bouwkavels. Deze fractie pleit ervoor de grondprijzen voor de sociale huur- en koopwoningen een aantal jaren te bevriezen op het huidige niveau en is zelfs bereid met het college na te denken over verlaging van de grondprijzen voor de sociale sector. Minima Het huidige voorzieningenniveau moet voor de meest kwetsbaren in onze gemeente zoveel mogelijk in stand worden gehouden. Professionalisering van inkoop De CU-fractie heeft diverse malen aandacht gevraagd voor dit onderwerp en heeft de indruk dat adequater en efficiënter, dus goedkoper, kan worden ingekocht. De CU-fractie laat daarom dit onderwerp niet rusten. Ten onrechte wordt in de programmabegroting van het college een direct verband gelegd tussen jeugd en overlast c.q. criminali teit. De WD-fractie wil beleid dat is gericht op het stimuleren van recreatie en sport maar ook cultuur en ontspanning voor jeugdi gen uit onze gemeente. Belangrijk is te investeren in sport. Deze fractie wenst geen bezuinigingen op dit terrein die drempels voor deelname aan sport -met name door jeugdigen- verhogen. Een sportveld is ook een ontmoetingsruimte voor de jeugd, evenals jeugdhonken en discotheken. Een onderdeel van cultuur is het kennismaken met muziek. De WD-fractie wil dat het vak muziek op het openbaar basisonder wijs blijft aangeboden. De inrichting van wijken en wijkgericht werken kan het best in samenspraak met de bevolking. De samenspraak bevolking - raad is op wijkniveau minimaal. Dit moet in 2004 gestalte krijgen door het organiseren van wijkavonden door de raad. Het onderhoud van wegen en openbaar is afgestemd op sober en veilig. Dat is toch een minimaal onderhoudsniveau. De WD-frac tie wil, zo mogelijk, extra incidentele middelen inzetten om een hoger onderhoudsniveau te bewerkstelligen. De heropstelling van de politie in wijkgericht werken met zichtbaar meer blauw op straat ondersteunt de WD-fractie van harte. Om dit proces te bespoedigen is deze fractie bereid uit de gemeentekas incidentele middelen beschikbaar te stellen. Op basis van de strategische visie is een beleidsvisie ontwikkeld met daarin ambitieuze plannen voor de gemeente Rijssen-Holten. De beleidsvisie voor 2003 tot en met 2006 werd in de begrotingsver gadering van vorig jaar vastgesteld. Voor de jaren 2003 tot en met 2006 werd voorzien in een extra OZB-verhoging van 2% per jaar. De stijging van de belastingdruk per huishouden in 2004 ten opzich te van 2003 bedraagt in totaal 3,3%. Dit is met inbegrip van 2% extra OZB. De CU-fractie vindt de stijging van de belastingdruk, ondanks het feit dat velen volgend jaar op de nullijn komen, aanvaardbaar. Ambities kosten immers geld. En er wordt flink geïnvesteerd; dat levert ook nog eens werkgelegenheid op. Ook na de voorgestelde verhoging loopt de gemeente wat betreft de belastingdruk niet uit de pas met andere gemeenten. Bovendien kent onze gemeente een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid. Veilig op de fiets De CU-fractie maakt zich grote zorgen over de veiligheid van diver se fietsoversteekplaatsen in Veeneslagen. De komende begrotings vergadering vraagt deze fractie hiervoor aandacht. Cameratoezicht Cameratoezicht op het station en wellicht op andere plaatsen kan naar onze mening een bijdrage leveren aan uw veiligheid. Gehoorde nadelen als schending van privacy en technische oplossing voor een sociaal probleem spreekt de fractie van de CU niet aan. Verhoging van de veiligheid of van het veiligheidsgevoel mag wat hen betreft wat kosten. De WD-fractie is van mening dat er geen lastenverhoging voor u als burgéij||ïioet ontstaan en staat voor een sobere overheid en investerë| in werk. Finari§jeel kader U als inwoners van de gemeente Rijssen-Holten ondervindt, even als alle andere burgers en bedrijven in dit land, een economische teruggang$(Nogere werkloosheid en minder financiële bestedings ruimte. D^gemeentelijke lasten mogen daarom niet toenemen. De collegepartijen stellen een verhoging van de OZB voor Van maar liefst 4,5% in 2004. Dit is absoluut niet nodig. Met minder méér kunnen Ipj/oorgenomen plannen worden uitgevoerd Bij de risi co's die de gemeente financieel kan lopen is de resèrvepositie Nieuw beleid moet vooral gericht zijn op het bevorderen van werkgelegenheid in de marktsector. De verkeersplannen die er lig gen voor de kernen Rijssen en Holten moeten versneld worden uitgevoerd. De herinrichting van het centrum van Holten met voorrang. De WD-fractie ondersteunt de voorbereiding van deze forse investeringsplannen ery^ant tot sp^yjaor df extra gel den die riodig zijn voor nieuw beleid zijn ombuigingejf noodzake lijk. De WD wil dëKOmbuigingen realiseren door met name een krimp van de gemeentelijke organisatie met 5%. Dit kan worden bereikt door efficiënter werken en door het afstoten van niet- kerntaken. Overigens merkt de WD dat op het vlak van dienst verlening ten opzichte van u als burger de organisatie nog een flin ke inspanning moet leveren in 2004 om het door de WD-fractie gewenste kwaliteitsniveau te bereiken. De WD-fractie blijft zich -ook in 2004- inzetten om de honden belasting in de hele gemeente af te schaffen. Informatie Wilt u meer informatie over de begroting 2004 van de gemeente Rijssen-Holten dan kunt u deze inzien bij de volgende locaties: gemeentehuis, locatie Rijssen, kamer 13, Communicatie; gemeentehuis, locatie Holten, publieksbalie Holten; gemeentewinkel Rijssen; bibliotheek Holten; bibliotheek Rijssen. Wij adviseren u voor de openingstijden van deze locaties te kijken op de website van de gemeente of de bibliotheek. www.rijssen-holten.nl www.bibliotheekrijssen.nl www.bilbiotheekholten.nl

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2003 | | pagina 10