Gemeente stuurt brieven naar overleden ouders t 'Tot dusver heeft Vitens geen behoorlijk antwoord gegeven' Holtens Nieuwsblad Recordopbrengst Schaatsen voor Water MIS HEM ZATERDAG NIET! Fraude ontdekt met kortingskaarten D66 pleit nogmaals voor wateronthardingsinstallatie Eymker en Rajic wijkagenten Holten PALS GROEP Inschrijving NK Veldloop officieel van start Kosteloos juridisch advies Opknapbeurt De Haar Oversteekplaats bij Haarschool 'lIJlUI.IIJim.IBCT U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Donderdag 4 december 2003 Fax: 0548 - 366497 Redactie: 0548 - 363803 Advertentie: 0548 - 519797 E-mail Hoitens.Nieuwsblad@whk.wegener.nl Abonnementsprijs - 44.40 Losse nummers 0.87 Holten - De Holtense inwoners J.G. van Bruggen en J.H. van Bruggen-Meesterberends schre ven eind november een brief op poten naar het gemeentebestuur van Rijssen - Holten. Aan burge meester, wethouders en de raadsleden vroegen ze hen te helpen in de strijd tegen de 'ei genwijze en eigengereide amb tenaren van de afdeling finan ciën van de gemeente, opdat on ze overleden (schoon)ouders eindelijk in vrede kunnen rus ten.' De (schoon)ouders zijn overleden: A. Meesterberend - Meesterberends overleed op 27 december 1991 in Deventer, en J. Meesterberend overleed te Deventer op 3 juni 2002. In de brief geeft het echtpaar Van Bruggen - Meesterberend aan dat ze voortdurend gemeen telijke post krijgt, geadresseerd aan hun overleden ouders. De feiten worden op een rij gezet: in februari 2003 kreeg de (schoon)vader een brief met het verzoek tot opgave van de gron den in verband met de WOZ-be- paling. De brief werd door amb- Holtense atleet Pim ten Brinke schrijft zich online in. (Foto: Sander Scheperman) Camping Holterberg - De NK Veldloop wordt pas zondag 29 februari gehouden, maar de officiële inschrijving is al be gonnen via de internetsite: www.avholten.nl Enkele regionale atleten had den zich afgelopen maandag 1 december verzameld in 't Bergje op Camping De Hol terberg. Ónder andere Pim ten Brinke en Rob Marissink schreven zich online in voor deze belangrijke landelijke veldloop. Mede-organisator Meindert Koopman vertelde dat het toch wel uniek is, dat Holten deze loop mag organiseren. 'Je kunt je er altijd voor opgeven, maar of je die ook krijgt, blijft afwachten.' Wim Brinks trok de stoute schoenen aan en gaf atletiek vereniging Holten op als orga nisator. Ze kwamen een kijkje nemen in Holten en naar het terrein, en het werd goedge keurd. 'Eerst was het de bedoeling om Meermanskamp te gebrui ken als middelpunt', geeft Meindert aan. 'Dit ligt echter te ver van het eigenlijke par cours. Daarom is besloten dit op te schuiven.' De Koninklij ke Landmacht werd gevraagd om onder meer grote tenten. 'Deze krijgen we in bruikleen maar we moeten ze wel zelf opzetten.' Willy Veneklaas van Camping de Holterberg bood aan om de camping te gebruiken voor overnachtin gen. 'Heel mooi, want de ten ten komen op een weiland iets verderop te staan'. Naast de start van de inschrij ving, die werd beklonken met champagne, werden ook de eerste folders en pamfletten uitgereikt. Voor de NK Veldloop wordt de Holterberg op 24 januari gebruikt voor de Oad Holter- bergcross. Velen zullen dit zien als een voorproefje. Meindert verwacht dan ook een hele sterke deelname. 'Het parcours van de NK Veldloop zal voor een deel hetzelfde zijn, maar een ander deel wijkt af.' Holten - Een 24-jarige man en een 18-jarige vrouw uit Holten werden dinsdag 2 december om 15.30 uur aangehouden op ver denking van fraude met klanten kaarten. Een 62-jarige winkeleigenaar bemerkte enige weken geleden dat zijn stempel verdwenen was. Vervolgens kreeg hij kort na el kaar volgestempelde klanten kaarten binnen. Met een volle kaart krijgt de klant korting. De aangever kreeg argwaan en merkte een van de kaarten die hij uitgaf. Binnen en kele dagen werd deze gemerkte kaart vol ingeleverd door de bei de verdachten. De politie werd ingeschakeld die daarop tot aan houding overging. Het tweetal verklaarde dat zij de stempel vier weken geleden had den gevonden bij een super markt en van de gelegenheid kaarten vol te stempelen gebruik hebben gemaakt. Zij waren bereid de stempel in te leveren en de schade te vergoe den-. Proces-verbaal wordt opge maakt. tenaren gestuurd naar het St.-Jo- zefverpleeghuis in Deventer, waar hun vader tot zijn overlij den werd verpleegd. Het echt paar Van Bruggen-Meesterbe- rend zond de brief 14 februari van dit jaar retour. 'Om de amb tenaren verder zoeken te bespa ren naar het nieuwe adres hen ik hen de verblijfplaats van mijn overleden schoonvader ge stuurd: Algemene Begraaf plaats, Oude Deventerweg, van B nr. 2 in Holten', schrijft Van Bruggen in de briéf. Op 18 februari komt er een brief terug van de gemeente met de opmerking dat het niet de fout van de gemeente is, want de heer Meesterberend was niet meer in Holten woonachtig op de dag van overlijden. Volgens Van Bruggen dekt te ambtenaar zich in door op te merken dat de kans dat iets niet goed gaat daardoor aanwezig blijft en dat ze hun best zullen doen dat zoveel mo gelijk te voorkomen. Lees verder op pagina 6. Deventer - Door de 152 leerlingen van de groepen vier tot en met acht van basisschool De Regenboog werd donderdag 13 november op kunstijsbaan De Scheg maar liefst 4800 euro bij elkaar geschaatst. Het geld van bijna alle sponsoren is inmiddels opgehaald. Een pres tatie van formaat. Het geld wordt door Plan Nederland ingezetvoor wateropvangvoorzieningen in Kenia. Holten - Tijdens de raadsverga dering van maandag benadrukte D66 nogmaals voor een snelle bouw van de wateronthardings installatie in Espelo. Eerder stuurde de plaatselijk D66-afde- ling een brief aan het waterlei dingbedrijf Vitens. In die brief stelde D66 de te hoge hardheid van het drinkwater in het groot ste deel van Rijssen-Holten aan de orde. ,,Tot dusver heeft Vitens nog geen behoorlijk antwoord kun nen geven waarom men de ont- hardingsinstallatie in Espelo niet op korte termijn gaat bouwen. Het geld en de bouwvergunning zijn al geruime tijd beschik baar", aldus D. van der Torre, secretaris van D66. Volgens de reactie van wethouder Ligten- berg, maandagavond op de raadsvergadering, valt de bouw niet eerder dan ergens in 2005 te verwachten. Op 1 oktober stuurde D66 name lijk een kopie van de naar Vitens gezonden brief zowel naar het college als naar de raad. In de brief aan het college vroeg D66 bij Vitens aan te dringen op de realisatie van een onthardingsin- stallatie in Espelo. „In november 2000 was door Vitens namelijk al toegezegd dat deze installatie waarschijnlijk in 2001 gebouwd zal gaan worden. Gebleken is dat in november 2002 door de gemeente een bouwvergunning is afgegeven en de bouw van de installatie in de begroting van Vitens ook was opgenomen. In september 2003 is een aantal gesprekken met medewerkers van Vitens ge voerd, maar een tijdstip van de installatie kon niet worden gege ven, hoewel de noodzaak hier van onderschreven werd. Een medewerker adviseerde de vraag bij de Raad van Bestuur neer te leggen. Deze laatste zou name- Een waterwinput ergens in de buurt van Espelo. (Foto: Sander Scheperman) lijk geen groen licht willen ge ven de bouw aan te vangen", al dus Van der Torre. D66 wil dat de gemeente actie onderneemt. „Een gemeente is weliswaar niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van het drink water, maar vertegenwoordigt wel ruim elfduizend huishou dens van de in totaal dertiendui zend in Rijssen-Holten. En die hebben praktisch alle te maken met een zodanige hoge hardheid van het drinkwater dat hierdoor een reeks van middelen moeten worden gebruikt om de gevol gen te bestrijden. Bij een matig gebruik kosten deze 40 a 50 euro en bij een meer intensief gebruik kan dat oplopen tot 80 a 100 eu ro per jaar. Voor alle huishou dens bij elkaar gemiddeld een uitgave van 2 miljoen oude gul dens op jaarbasis. Niet meegere kend zijn de reparatiekosten van aangetaste verhittingselementen en de vroegtijdige vervanging van die apparaten." D66 kreeg op 9 oktober van Vi tens een antwoord op onze brief gekregen. „Dat was er één van de spreekwoordelijk kluit in het riet. Enkele zinnen uit die brief: 'Vitens is op dit moment bezig met de voorbereidingsfase van de bouw van de ontharding in Espelo. De voorbereiding is vertraagd door een heroriëntatie op de techniek en de uitvoering. Deze temporisering is noodzakelijk 0900-8998533 ofwww.palsgroep.nl geacht om een verantwoorde in vestering te kunnen plegen in de ontharding. Op dit moment valt er geen realisatieplanning af te geven omdat het voorberei dingstraject nog niet is afge rond'." D66 vroeg Vitens vervolgens om een meer specifieke reden van de vertraging te geven. „Daarvoor werd verwezen naar de heer Fijen, directeur van ves tiging Zwolle, en die verklaarde dat de zuurstof in het opge pompte water het probleem was. Omdat dat wat vreemd klonk hebben we die verklaring trach ten te verifiëren bij deskundigen op het gebied van waterbehan deling en bovendien zijn zoek acties op internet uitgevoerd. Op geen enkele manier hebben we tot dusver een bevestiging van de negatieve rol van zuur stof op het ontharden van water kunnen krijgen." Vitens werd daarvan op 13 no vember op de hoogte gesteld. „Nu werd gezegd dat enige an dere gassen de oorzaak van het probleem waren. Hij zou ons daarover meer informatie sturen. Tot dusver hebben we die nog niet ontvangen." D66 deed een beroep op het col lege en de raad om in een 'vrien delijke doch dringende' brief Vi tens te verzoeken op korte ter mijn de feitelijke problemen hel der uit de doeken te doen en het belang te benadrukken voor het bouwen, op een zo kort mogelij ke termijn, van de onthardings- ïnstallatie in Espelo. Pagina 3 De leerlingen van het Mu ziek Onderwijs Centrum hielden afgelopen vrijdag een concert in de Dorpskerk. Pagina 5 De Beukenhaeghe aan de Tuinstraat won zowel de ju ry- als de publieksprijs van de Architectuurprijs 2003. Het 640 kiloklasseteam van touwtrekvereniging Okia hield afgelopen vrijdag een kampioensreceptie Holten - Woonwijk De Haar wordt opgeknapt. Fase 1 van het plan komt dit najaar en volgend vooijaar aan de beurt. Het gaat in fase 1 om de Aaltinksweg, Ab Jansenstraat, Kenemansstraat, Klompsteeg, Koningin Wilhel- minastraat, Larenseweg en Na gelhoutstraat. Er worden par keerplaatsen aangelegd, het openbaar groen wordt gedeelte lijk vervangen, de verlichting wordt verbeterd en er worden nieuwe speel voorzieningen ge plaatst. Woonwijk De Haar is in het be gin van de jaren zeventig ge bouwd. De openbare ruimte voldoet nu niet meer aan de wensen en be hoeften van de gebruikers en be woners van de woonwijk. Tijdens een inloopavond konden bewoners van De Haar de plan nen bekijken en hierover mee denken. Er werd een bewonerscontact groep in het leven geroepen die als klankbord fungeerde bij het opstellen van het definitieve ver beterplan. Dit najaar wordt de openbare verlichting verbeterd en wordt een begin gemaakt met het ver vangen van het openbaar groen. Die laatste werkzaamheden lo pen door tot het voorjaar 2004. Dan worden ook de nieuwe speelvoorzieningen geplaatst. Holten - Burgemeester en wet houders gaan akkoord met de aanleg van een voetgangersover steekplaats op de Koningin Wil- helminastraat, nabij de aanslui ting met de Nagelhoutstraat. Het bestuur van de Haarschool vroeg daar om, omdat veel schoolkinderen op die plaats oversteken en de Koningin Wil- helminastraat een vrij drukke weg is. Holten - De nieuwe wijkagenten komen er aan. De politie Rijs sen-Holten presenteert haar vijf wijkagenten nieuwe stijl offi cieel op dinsdag 13 januari. De vijf gaan in hun functie als wijk agent met ingang van 1 januari 2004 aan de slag. Momenteel is men bezig met het vinden van steunpunten bin nen de wijken, waar de wijk agent onder andere spreekuur kan houden. Joop Assink neemt Rijssen Noord voor zijn reke ning, Debby Toebes is toegewe zen aan Rijssen Zuid en Bert van Eijk aan het centrum. Hans Eymker wordt wijkagent in Hol ten en Zorica Rajic krijgt het buitengebied. De agenten maken deel uit van het team Rijssen- Holten en zijn als 'gewoon agent' ook al betrokken bij 'hun' wij ken. Ze werken zich inmiddels in de problematiek van hun wijk. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens i aan een ander door! i Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. DhrVmevr.: Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor bet Holtens Nieuwsblad: Inzenden aan Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Dhr/mevr.: Adres: Woonplaats: C €44.40 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro C €42,85 per jaar (betaalwijze: automatisch (losse nummers: €0.S~i

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2003 | | pagina 1