Holtens Nieuwsblad 'Gemeente geen eigenaar Irene, 'Wij hebben een redelijk rustige tijd gehad in Irak' toch investeren? Letselschade? 'Leven in de brouwerij' PALS GROEP Verharden zandwegen alleen wanneer nodig Weekendweerbericht Holtense mariniers terug uit Irak In dit nummer... Christenunie Rijssen-Holten Ei saxion.nl s^? U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Unicef in bieb Deze week bij u in de bus: Postbank gebruikt Holten als locatie reclamespotjes Kosteloos juridisch advies Donderdag 20ïfiovflirttoer 2002 Fax: 0548 366497 'Redactie: 0548 - 3638DS Advertentie: 0548 - 519797 E-mail Holtens.Nieuwsblad@whk.Wegener.n! Abonnementsprijs 44,40 Losse nummers 0,87 VANDAAG BIJ UW WEEKBLAD Pagina 3 De brandtoren op dc Hol ter- berg heeft daar zijn langste tijd gehad. Deze wordt afge broken. Pagina 5 Oudheidkamer Hoolt'n houdt in de Boschkamp een foto-expositie over het oude en nieuwe Holten. Pagina 7 Blauw Wit moest afgelopen zaterdag Sparta Enschede op eigen terrein voorbij laten gaan. Holten - De ChristenUnie houdt op donderdag 20 november een ledenvergadering in de Hoek steen, Kroon weide 2 te Rijssen. Aanvang 20.00 uur. J Noord West, thuis best Huis-acm-huismagazine va Thuiszorg Noord West Twente Het complete overzicht van alle opleidingen, studies en andere moge lijkheden bij Saxion Hogescholen in Apeldoorn, Deventer en Enschede. VANDAAG BIJ UW WEEKBLAD Holten - Burgemeester en wet houders willen in principe geen zandwegen meer verharden. Wordt door burgers om het ver harden van een zandweg ver zocht, dan wordt het verzoek getoetst aan een aantal criteria. Asfaltverharding komt er nog wel op de Meester Bosweg. Er wordt Gravilux aangebracht op de toegangsweg naar de Cana dese begraafplaats. Na de gemeentelijke herinde ling is een inventarisatie ge maakt van de aanwezige zand wegen in de gemeente en er werd een aantal proeven ge daan met het aanbrengen van een alternatieve (semi) verhar ding. Aanwonenden van de Blikkertweg hebben hier vol gens de gemeente positief op gereageerd. De gemeente stelt dat er vanuit de burgerij weinig behoefte blijkt aan het verhar den van zandwegen. Wel kwam onlangs een brief binnen van kinderboerderij Dondertman, waarin verzocht werd een deel van de Mr. Bosweg te asfalte ren. De gemeente wil verzoe ken voor asfaltering van zand wegen van geval tot geval be oordelen en toetsen aan een aantal criteria, onder meer in hoeverre toeristische aspecten meespelen, welke rol de ver keersveiligheid speelt en of het geheel past in het bestem mingsplan. Een uitzondering is de Vianen- weg op het zomerhuisjester rein. daarover is een voorstel gedaan om deze weg te voor zien van Gravilux. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor hel opgeven van een nieuwe abonnee. Dhr/mevr.: Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor bet Holtens Nieuwsblad: Inzenden aan:1 Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede 1 Dhr/mevr.: Adres: Woonplaats: €44,40 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro; I €42,85 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: €0,87) Veel bewolking en van tijd tot tijd regen of motregen. Vrijdag, zaterdag en zondag overdag veel wolkenvelden, af gewisseld door regen of motre gen. Er zijn maar weinig opkla ringen met weinig of geen zon. Niet koud met 10.0 a 12.0 gra den. Zachte nachten met 7.0 a 8.0 graden. Te zacht voor de tijd van het jaar. Dit sombere saaie weer heeft te maken met een front dat een paar dagen over het land trekt, eerst van noord naar zuid en dan weer van zuid naar noord. Dit houdt in: een wat gro tere kans op neerslag. Weerman. Freddie Paalman 'Wij hebben eigenlijk een be trekkelijk rustige periode mee gemaakt in Irak. De bevolking behandelde ons prima. Men was erg aardig. Kinderen kwamen enthousiast" naar ons toe. We hebben zelfs nog een voetbal wedstrijd gehouden tegen de lo kale bevolking: verloren met drie-nul! Wat dat betreft stelden de Amerikanen zich heel anders op en hadden zo hier en daar dan ook meer problemen met de be volking. Voor ons gevoel begon het dreigend te worden na de bomaanslag op de Italianen. We voelden ons bepaald niet prettig meer en op de terugreis hadden men. Telkens werden opnamen uit een andere hoek gemaakt, moest het stuk land in de ach tergrond bladvrij worden ge blazen en moest het gesproken woord en de gelaatsuitdrukkin gen perfect zijn. Er werd voor het Beukenlaan- tje gekozen, omdat het volgens de woordvoerder van de Post bank een prachtig stukje natuur is. 'We hadden ook naar Lim burg kunnen gaan of enkele ki lometers buiten Amsterdam kunnen filmen. Maar hier is het erg mooi, een beetje glooiend en het heeft een mooie diepte werking. Daarnaast is het niet te karakteristiek voor een be paald gebied zoals dat in Lim burg wel is.' Voor het team stond 's middags een andere lo catie in Holten op het program ma voor een tweede reclame spotje. Namelijk voor Postbank Intemetsparen. 'We zochten een varkensboerderij om te kunnen filmen. De varkens staan in het spotje symbool voor het ouderwetse spaarvar ken. Dit geeft een mooi con trast tegenover de nieuwe mo derne manier van sparen via In ternet.'De opnamen hiervoor werden gedraaid bij de biologi sche varkensboerderij van de familie Rietberg aan de Broek- weg. 'We hebben voor deze varkensboerderij gekozen, om dat de varkens er vrij rond kun nen scharrelen. Een gewoon varkensbedrijf waar veel var kens in kleine hokjes zitten, zou negatieve associaties voor de Postbank met zich mee kun nen brengen.' Wanneer de spotjes op tv te zien zijn, is nog niet bekend. Waarschijnlijk vanaf januari volgend jaar. Deze ledenvergadering is tevens de gecombineerde oprichtings vergadering van de Kiesvereni ging ChristenUnie Rijssen-Hol ten en de opheffingsvergadenng van de Kiesvereniging RPF Rijssen. Per 1 januari 2004 hou den GPV en RPF op te bestaan en worden deze kiesverenigin gen formeel omgezet in dc ChristenUnie Kiesvereniging Rijssen-Holten Aftredend en niet herkiesbaar is G. ter Harmsel-Seppenwoolde. Op de agenda staat ook de actu ele politiek; de raadsleden van de ChristenUnie informeren de leden over een aantal politieke zaken in de gemeente Rijssen- Holten. Holten - In de bibliotheek van Holten is een kleine expositie van artikelen die verkrijgbaar zijn via Unicef, zoals T-shirts, wenskaarten en puzzels. Leuk als sinterklaas- of kerstca deau. Unicef houdt zich wereld wijd bezig met de rechten van kinderen. De tentoonstelling duurt tot 6 december. In de bibli otheek is informatie verkrijgbaar over verkoopadressen. De lichting waartoe Erwin be hoorde, vertrok op 10 juli naar Koeweit waar ze dertien dagen met Amerikaanse en Engelse militairen in een doorvoerkamp verbleven onder extreem hoge temperaturen van rond de zestig graden en de hitte hen zodanig parten speelde, dat sommigen er echt ziek van werden. 'Ik ben gelukkig niet echt ziek geweest,' zegt Erwin. 'Met een vrachtwagen trokken we Irak binnen. We waren gestationeerd in de provinciestad As-samawah aan de Euphraat in het zuiden van Irak. 'Ik werkte aan het on derdeel logistiek ten aanzien van de bevoorrading van materieel en voeding, met name de afhan deling van aanvragen. We kwa men weinig van het kamp af. Een keer ben ik naar een ander kamp geweest en een keer naar Erwin: "Nu heb ik straks met de feestdagen lekker vakantie en ben ik thuis.' (Foto FTNTB) een andere stad: Hi 11a. Daar ben ik in een van de 72 paleizen van Saddam Hoessein geweest.' Hij laat foto's zien van het indruk wekkende bouwwerk. 'Je kon zien dat Irak vroeger toch wel een rijk land is geweest want de infrasctructuur. waaronder zes- baanssnelwegen, was in orde. Het moet alleen allemaal weer opgebouwd worden. Daarvoor zit een aantal Nederlandse offi cieren ook in een voormalig pand van Saddam, die zich be zighouden met het opzetten van speciale projecten ten behoeve van de wederopbouw van Irak. Daaronder valt ook de infrast ructuur. Deze mensen werken daar met veel succes aan. Vele keren moet de scène van de twee boeren worden overge daan. 'Nu niet in de camera kij ken, en actie!', roept de regis seur. De ene boer wijst naar af drukken in de grond van grote leeuwenpoten. De andere staat naast hem en zwaait met een geweer. Het verhaal van het spotje is, dat de blauwe leeuw van de Postbank en Xander reclame wil gaan maken voor Postbank Geldservice. Een service van deze bank, die klanten op het platteland de mogelijkheid geeft gegarandeerd een bepaald bedrag te mogen pinnen bij de plaatselijke supermarkt. Juist in deze tijd verdwijnen veel postkantoren uit kleine plaat sen en zijn daar ook geen pin automaten te vinden. Door de ze geldservice kunnen klanten van de Postbank dus toch con tant geld in hun woonplaats van hun rekening blijven halen. De blauwe leeuw en zijn com pagnon hadden in het filmpje echter niet aangekondigd te ko men en werden daarom van het land 'gejaagd'. Meer dan drie uur is het team bezig geweest een reclamespot van enkele minuten op te ne- Holten - 'Kiek poa, het was blauw met grote poot'n'. 'Wo- ar?', zwaait de andere boer met z'n geweer verschrikt in het rond. Beide boeren staan op een stuk maïsland aan het Beu kenlaantje. In een boom zit een grote blauwe leeuw en Xander de Buisonjé. Om hen heen gro te lampen, mensen en een ca mera. De Postbank had vorige week vrijdag Holten als stand plaats gekozen voor het opne men van twee reclamespotjes. Holten - Feest in huize Nijland- Van Wieringen aan de Industrie straat waar Erwin zondag terug keerde uit Irak. Emotioneel voor hemzelf, maar zeker voor zijn vriendin Lammie en de hele fa milie. Per slot van rekening had den ze toch vier maanden lang in spanning gezeten, want je weet maar nooit. En nu stond hij daar in levende lijve en dc spanning viel weg. Met nog twee Holtenaren, Jan Willem Denekamp en zijn vriendin Marieke van de Ven, werd Erwin als marinier uitge zonden naar Irak. In principe voor zes maanden maar dat werd met twee maanden verkort. En dat vindt Erwin eigenlijk wel prettig. 'Nu heb ik straks met de feestdagen lekker vakantie en ben ik thuis.' we daar allemaal last van.' Die terugreis leidde via Bazra naar Cyprus waar nazorg werd gepleegd onder de militairen en van daaruit reisde men naar de kazerne in Doom. Erwin werd drie keer uitgezon den. Twee keer naar Bosnië en een keer naar Kosovo. 'Maar dat was niet voor lange tijd. Deze periode was echt wel wennen. Al hoort het dan bij mijn werk.' Lammie is dolblij met de thuis komst van Erwin en geniet daar zeker van. Wat haar erg goed heeft gedaan en ook Erwin, is de vele belangstelling die ze beiden hebben ontvangen van zeer ve len tijdens Erwins afwezigheid. Persoonlijk, via de post, de tele foon en de mail. Daarvoor zijn ze iedereen heel dankbaar. Het heeft ze enorm gesteund. Advertentie Holten - Een hele serie vragen had SGP-raadslid J. Slagman ten aanzien van collegevoorstel voor het Kulturhus Holten, dat dinsdagavond in de commissie Maatschappelijke Dienstverle ning behandeld werd, en waarin de commissie gevraagd werd in te stemmen met het advies van de stuurgroep ten aanzien van onder andere de keuze van de accommodaties en de program mering. Slagman vroeg of de gronden voor het dubbele gymlokaal, dat er volgend jaar al moet komen, al in het bezit waren van de ge meente. Hoe de eigendomsver houdingen kwamen te liggen als gebouw Irene, eigendom van de Nederlands Hervormde kerk, gekoppeld werd aan De Bosch kamp. Of de gemeente, inzake Irene, ging investeren in gebou wen waarvan ze geen eigenaar was. Slagman gaf aan dat hem, tijdens een gesprek met de presi dentkerkvoogd gebleken was dat de hervormde gemeente baas in eigen huis wil blijven. Verder vroeg hij naar de politie post. Er zou in het voormalig Holtens gemeentehuis ook een politiepost komen, waarom staat daar niets over in het voorstel? En kon de wethouder een toe lichting geven op het program ma en de openstelling op zon dag? Welke accommodaties in Flolten van deelnemers aan het Kulturhus worden verkocht? En zijn deze deelnemers bereid dat geld in te brengen? En welke subsidies worden nog verkre gen? Wordt de horeca een pijler waarop het Kulturhus steunt? En is deze ook op zondag open? Hoe denken horecaondernemers over deze nieuwe concurrent? De SGP was het er ook lang niet mee eens dat de gemeente Rijs sen-Holten voor realisering van het Kulturhus nogal wat geld in zet van geblokkeerde reserves en verwees daarbij naar de Mu ziekschool Rijssen, waarvoor men al jaren bezig is een oplos sing te vinden. Lees verderop pagina 3. Bonte Paard - Erik Spenkelink werd afgelopen zaterdag in 't Bonte Paard gekozen tot Prins Carnaval. Henk Jan Veldhuis wordt zijn Ad judant. Na een toneelact tijdens de Elfde van de Elfde-avond die CV De Fienpreuvers in het Bonte Paard hielden, werd dit nieuwe duo naar voren geschoven. Meteen daarna konden aanwezigen de twee feliciteren. (Foto HNB) 0900-8998533 of www.palsgroep.nl

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2003 | | pagina 1