j Gemeente wil kosten SBIH niet vergoeden I Kinderen delen hun speelgoed met kinderen in arme landen Huisarts Leenaers: 'Ik vind het prettig werken hier1 Medische Diensten KerkDiensten Annie Schreijer: 'Geuren horen bij het platteland' Operatie Schoenendoos Agenda Speelgoedbeurs Boschkamp Tuinstoelen in brand bij bungalows Bijeenkomst bejaardensoos Avond over bijbelvertaling O AutoTrack.nl In memoriam: Ben Vollenbrock Holtens Nieuwsblad A 2 DONDERDAG 13 NOVEMBER 2003 HOLTENS NIEUWSBLAD Holten - De gemeente is niet be reid de kosten die door de Stich ting Breedband Internet Hol- ten(SBIH) gemaakt zijn, te ver goeden. De stichting diende daarvoor een verzoek in bij de gemeente. Het gaat om een be drag van 5.495,29 euro. Dc SBIH werd in november 2002 door een aantal particulie ren opgericht met het doel breedband internet voor particu lieren. instellingen en bedrijven in Holten en omgeving van de grond te krijgen. Omdat een ADSL-verbinding op dat mo ment niet mogelijk scheen, zou dat dan wellicht gestalte moeten krijgen via draadloos internet. De stichting voerde een aantal gesprekken met leden van het college. Voor het plaatsen van antennes ten behoeve van de provider IT's Logic werd mede gebruik van de mast op de ge- meentewerf gevraagd en dat ver zoek werd ook gehonoreerd. Een verzoek van gemeentegarantie werd door de stichting ingetrok ken. De aanleg van breedband inter net in Holten kwam vervolgens versneld tot ontwikkeling. Mo menteel is er zelfs een keuzemo gelijkheid. Introweb biedt een abonnement op draadloos inter net terwijl via KPN een ADSL- aansluiting verkregen kan wor den. In verband met deze ont wikkelingen zag IT's Logic af van het opzetten van een net werk in Holten. Omdat het doel, weliswaar op een andere manier dan voorzien, is bereikt, heeft de stichting haar activiteiten om tot Maatschap Huisartsen Holten, Keizersweg 32, telefoon 0548- 363553. Spreekuur volgens afspraak. Voor spoedeisende hulp bui ten kantooruren (17.00 - 08.00 uur) en tijdens weekenden en feest dagen bellen met Centrale Huisartsenpost Salland, telefoon 0570- 501777. Zie ook website: www.huisartsenholten.nl. Apotheek: Vrijheidslaan 7, telefoon 361111 Geopend op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur, zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur, zon- en feestdagen van 11.00 tot 12.00 uur. Buiten de openingstijden eerst bellen om af te spreken wanneer de assistente in de apotheek is. Tandarts: Behandeling uitsluitend na telefonische afspraak. J. Kop- pert, telefoon 0547-362200. Dierenarts: Dierenartsencombinatie Holten, Dorpsstraat 24C, tele foon 362004. Spreekuur: 8.00 - 9.00 uur en 12.30 - 13.00 uur. Daar buiten na telefonische afspraak, telefoon 362004. Dierenartsenpraktijk Holten, S. Minnema, Larensewee 54, telefoon 362835, b.g.g. 06-53372156. Hervormde Kerk Zondag 16 november 10.00 uur, ds. S.M. Roozenboom, nevendien sten. 19.00 uur, ds. W. den Braber, Vriezenveen, SOW-Dienst. Dij- kerhoek, 11.00 uur ds. S.M. Roozenboom; Eerste collecte: kerkin- actiediaconaat: tweede collecte: kerkvoogdij. Okkenbroek, 10.00 uur: ds. K. Jelsma, Leek. Collecte: diaconaat Nederland. Gereformeerde kerk Zondag 16 november: 9.30 uur, ds. J.C. van Egmond, Hasselt. 19.00 uur, ds. W. den Braber, Vriezenveen, SOW-dienst in Dorpskerk. Eerste collecte: kerk/ HA collecte diaconie, tweede collecte: evange lisatie. Interkerkelijke wijdingsdienst Diessenplas Woensdag 19 november 19.00 uur, ds. Roozenboom. Evangeliegemeente De Loofhut (Dorpsstraat, HMV-gebouw) Zondag: 10.00 uur, samenkomst. Katholieke kerk Holten, zondag 16 november: 10.00 uur, gezinsviering. Voorganger pastor Wolters, jongerenkoor Eigen Wijs uit Goor. Nieuw-Heeten, zaterdag 15 november: 19.00 uur gezinsviering, past. B. Wolters, kinderkoor; zondag 16 november: 09.00 uur eu charistieviering, past. Rademaker, gemengd koor. Holten - De politie kreeg dins dag 4 november de melding van Landal Twenhaarsveld dat twee jongens bij twee bungalows, tuinstoelen, die op het terras' stonden, in de brand hadden ge stoken. De manager is nog achter de jongens aangegaan maar, bij de fietstunnel onder de Rijssense- weg door, is hij hen kwijtge raakt.Het gaat hier om jongens die ongeveer 15 tot 16 jaar oud waren. Zij droegen een grijs jack met rode strepen onder de armen en een grijsblauwe jack met een lichtgrijze streep op de rug. Vervolg van voorpagina. Het zou jammer zijn als dat en thousiasme de kop ingedrukt werd door de ontwikkelingsmo gelijkheden voor bedrijven steeds verder te beperken. Het prettige is dat we een mooi na tuurgebied hebben en een mooi buitengebied. Willen we ook dat laatste zo houden, dan hebben we actieve boeren nodig met be drijven die zich kunnen ontwik kelen.' Het CDA wil de drie verschil lende stanknormeringen van ta fel. 'Eén richtlijn, of helemaal geen richtlijn. Hier moet wat veranderen, want veel bedrijven staan op slot vanwege de geur- norm. Terwijl geuren bij het platteland horen', aldus Schrei jer. 'Het zou hartstikke mooi zijn als de politiek daar iets aan kon doen. We hebben aardig wat ge mengde bedrijven, maar ook de gewone varkensbedrijven en pluimveehouderijen die hiermee te maken hebben. Wil een boer uitbreiden en komt de stankcir kel te dicht bij een woning, dan wordt er voor de uitbreiding geen vergunning afgegeven. Terwijl dc mensen die in dat verbouwde boerderijtje kwamen wonen helemaal geen proble men hebben met de geur. Men woont immers op het platteland.' Ook de Landinrichting Rijssen kwam aan de orde en dan met name het feit dat er te weinig fi nanciële middelen beschikbaar gesteld worden door het rijk om de projecten tot een goed einde te brengen. 'De Landinrichting ging eerst wat moeizaam, maar later werd het voortvarend aan gepakt. Men is nu een aantal ja ren bezig, de schop kan de grond in, en nu is er geen geld meer voor. Nu blijkt dat er van rijks wege te weinig geld beschikbaar is voor landinrichting. We ho pen dat de politiek er druk op zet dat voor de landinrichtingspro jecten meer geld beschikbaar komt', gaf Bosman aan. De CDA-kamerleden zegden toe hun best daarvoor te zullen doen. een eigen netwerk te komen stopgezet. Het stichtingsbestuur vroeg de gemeente de door haar gemaakte kosten van 5.495,29 euro aan haar te vergoeden. Maar de gemeente vindt het lo gischer dat IT's Logic de voor- bereidingskosten (onder meer 3.000 euro voor een externe ad viseur en 1.985 euro voor veld sterktemetingen) voor haar reke ning had genomen in het geval dat de Holtense stichting haar veel klanten op zou leveren. De samenwerking kwam echter niet van de grond en de gemeen te ziet geen aanleiding de ge maakte kosten alsnog voor reke ning van de gemeente te laten komen, ook al omdat de kosten zonder voorafgaand overleg met de gemeente gemaakt zijn. Boschkamp - De peuterspeelzaal heeft afgelopen zaterdag in de Boschkamp de jaarlijkse speelgoedbeurs gehouden. Er waren onder meer autootjes, poppen, spelletjes, puzzels en kindermeubeltjes te vinden. Velen namen een kijkje om te zien of";r nog een leuk cadeautje bijzat om te geven tijdens Sinterklaas of Kerstmis. (Foto: Sander Scheperman) Holten - In De Kandelaar is Operatie Schoenendoos van start gegaan. Dit is een wereldwijde actie waarbij kinderen uit rijke landen een schoenendoos met schoolspullen en speelgoed vul len voor kinderen in arme lan den. De actie is een initiatief van de Unie voor Christelijk Onder wijs in Amersfoort en De Barm hartige Samaritaan in Cothen. De hervormde kerk doet al voor het vijfde jaar mee, de Kande laar dit jaar voor het eerst. In Nederland is het aantal schoe nendozen de afgelopen jaren be hoorlijk gestegen. Van 165 dui zend in 2001, naar 186 duizend in 2002. Dit jaar wordt geprobeerd Ne derland de 210 duizend te halen. Wereldwijd is het aantal schoe nendozen dat verzonden wordt enorm: gegroeid van 4,1 naar 6,2 miljoen schoenendozen in 2002. Vanuit Nederland wordt een deel naar Oost-Europa gestuurd. Verder een aantal landen in Afrika en Azië, zoals Tanzania, Oeganda, Pakistan. Elk jaar wordt gekeken waar de nood het grootst is, en wordt op nieuw besloten waar de dozen naar toegaan. In totaal worden deze uit Amerika, Canada, Aus tralië. Duitsland, Engeland. Ier land, Finland en Nederland naar meer dan honderd verschillende landen gestuurd, verdeeld over alle continenten. Het project is vooral waardevol omdat, naast schoolspullen en toiletspullen, het de bedoeling is dat kinderen iets van hun eigen speelgoed delen met kinderen die zoveel minder hebben. Zo kunnen ze er bijvoorbeeld een knuffel, auto of pop in doen. De schoenendozen kunnen in de Kandelaar tot en met zondag 24 november worden ingeleverd, in de Dorpskerk tot en met zondag 7 december. Holten - Cathrien Franken was op bezoek bij de Bejaardenso ciëteit en vertelde op boeiende wijze over haar schapen en de wolverwerking daarvan. Haar voorliefde ging uit naar het 'Gotlander pelsschaap' Het zijn hele kleine krulletjes die zijde achtig aanvoelen. Vooral ver werkt in stoffen en zelfs body warmers. Het spinnen van deze wol is wat moeilijker door de kleine krulletjes. Dit kan in Ne derland gedaan worden, maar wordt meestal gezamenlijk naar Zweden gestuurd. De schapen zijn stamboek en worden graag gehouden, ze zijn sterk, beweeg lijk, hindeachtig en aantrekke lijk. Holten - De nieuwe Holtense huisarts A.D. Leenaers werkt al sinds oktober 2001 in Holten. Toen twee dagen per week, als waarnemer voor alle huisartsen. Wanneer in augustus 2002 dok ter Piscard uitvalt wegens ziekte, neemt Leenaers haar praktijk waar. Een jaar later nam ze die praktijk over en maakt sindsdien deel uit van de huisartsenprak tijk aan de Keizersweg. ..Holten is een ontzettend leuk gebied om te zitten. Ik kom van het Noord-Hollandse platteland en mijn ideaal was ook om de praktijk uit te oefenen op het platteland, maar dan wel in een groepspraktijk, vanwege mijn gezin." In haar spreekkamer staat een foto van twee lachende kindertjes: Lotte, 2 jaar en 10 maand jong, en Joep, 1 jaar en 9 maand. Leenaers studeerde in Gronin gen, trok voor haar co-schap naar Deventer en voor de huis artsenopleiding naar huisartsen in Lochem en Bathmen. Zo leer de ze de regio en de mentaliteit van de mensen kennen en dat beviel haar goed. Ze woont nu nog in Deventer, waar echtge noot Rob Keijzer werkt in het Deventerziekenhuis. ..Maar we willen op de duur naar Holten. Ik zie de kinderen liever opgroeien in Holten dan in Deventer. Hier is meer ruimte en ik vind het voor kinderen ook een voordeel om op te kunnen Holten - Saskia de Jonge van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) houdt woensdag 19 no vember van 20.00 tot 21.30 urn- een presentatie over haar werk en de nieuwe bijbelvertaling (NBV). Zij doet dit in de Kande laar op uitnodiging van de Open Deurgroep Holten. De toegang is gratis. Aan de NBV wordt al jaren ge werkt en er zijn verschillende af leveringen van losse bijbelboe ken verschenen. Eind oktober 2004 zal deze vertaling gereed zijn.De Jonge zal vertellen over het proces van verhalen en over de plaats van de Bijbel in onze samenleving en over zijn bete kenis voor de geloofsbeleving. groeien op het platteland." Zelf komt ze uit de kop van Noord- Holland, met het strand en de zee. „Maar hier is de Holterberg. hier heb je bos. Zowel de zee als het bos hebben zo hun charme." Leenaers werkt parttime, drie en een halve dag per week, niet op de maandag en niet op de don derdagmiddag. Ze verdeelt haar tijd. „Ik werk met plezier, en mijn vrije tijd besteed ik graag bij de kleintjes thuis. Absoluut gezellig is dat, en dat probeer ik te combineren met wandelen en lezen. Maar aan lezen kom ik weinig toe nu de kinderen klein zijn. En dat geldt ook voor theaterbezoek." De huisartsenpraktijk in Holten vindt ze een zeer goed lopende, goed georganiseerde praktijk, die helemaal ingeburgerd is in het dorp. Ze ervaart de gemoe delijkheid en de nuchterheid van len. Je voert meer overleg met de mensen en dat vind ik heel erg leuk. Het is niet meer zoals vroeger dat wat de dokter zei per definitie waar was." „Ik vind het prettig werken hier. De mensen hebben mij ook ple zierig ontvangen. Ik heb me van af het begin thuis gevoeld in Holten. Wat ik ervan verwacht? Dat ik hier om en nabij de dertig jaar dit vak uit kan oefenen. Dat ik in Holten met plezier zal wer ken en wonen. En dat we ons best zullen doen om, gezien het komende tekort aan huisartsen, de huisartsenzorg toch goed t£ organiseren en uit te voeren." Leenaers: 'Je merkt wel dat mensen beter geïnformeerd zijn over Afsteken vuurwerk ziektes. (Foto: Rinus Vrijdag) de mensen als prettig. „Je merkt door internet veel beter geïnfor- wel dat mensen onder andere meerd zijn over ziektes en kwa- Ook voor de nieuwste modellen kijk je op AutoTrack.nl De autosite voor heel Nederland Holten - Wie ooit dansles in Holten heeft gevolgd, kende hem: Ben Vollenbrock. On verwachts overleed hij vorige week op 62-jarige leeftijd. Zo*n veertien jaar geleden be gon hij met een dansschool in Holten. Les in dansen, deed hij echter al 35 jaar. Tot het laatst toe heeft hij dansles gegeven in het Bonte Paard. Maar ook op vele ande re plekken gaf hij les. Ben was een mobiele dansleraar die plezier in z'n werk had. 'Het is heel ontspannend zo. Ik heb geen gebouw te onder houden, hoef niets aan te pas sen aan veiligheidseisen en dergelijke. Het enige nadeel is dat het soms hard rennen is van de ene plek naar de andere', zei hij dit voorjaar tijdens een in terview met het Holtens Nieuwsblad. Donderdagsavonds was voor hem een speciale avond, om dat hij dan les gaf aan kinde ren van de Lathmer. 'Dat is soms zwaar en moeilijk, maar we hebben er heel veel plezier aan.' Waarmee hij met 'we' hemzelf en zijn partner Maijan Bosma bedoelde. 'Of ik merk dat ik ouder word? Dansen gaat nog net zo soepel. Maar de jeugd een discodans aanleren doe ik niet meer, dat laat ik aan Mar jan over.' 'Betrokken zijn bij mensen; er te zijn voor mensen', was een van dc drijfveren van Ben. Dansen zijn lust en zijn leven. Op de foto: zijn partner Maijan Bosma en Ben Vollenbrock zelf. Expositie Sophia de Vries en Yvonne Lubberhuizen. Medisch Centrum, dinsdag 9 september 2003 - zaterdag 31 januari 2004 Foto-expositie Burkina Faso en Ghana. Gemeentehuis Holten, vrijdag 10 oktober 2003 - woens dag 26 november 2003 Jubileumexpositie fotoclub Pro- foto. Boschkamp. zaterdag 25 oktober 2003 - donderdag 20 no vember 2003 Voorlichtingsavonden. Scholen gemeenschap De Waerdenborch; woensdag 12 november 2003 - donderdag 13 november 2003 Dia's camperreis Australië. Boschkamp. donderdag 13 no vember 2003', 19:30 Voorlichting over bedplassen. Zaal Vosman, donderdag 13 no vember 2003. 19:30-21:30 Film La Stanza Del Figlio, Boschkamp, donderdag 13 no vember 2003, 20:15 Koffieochtend. Boschkamp. vrij dag 14 november 2003. 9:30 Concert Vocaal Ensemble Rijs sen. Dorpskerk, vrijdag 14 no vember 2003, 20:00 Elfde van de Elfde-avond. Bonte Paard, zaterdag 15 november 2003, 20:00 Kinderfilm Monsters Co, Boschkamp, zondag 16 novem ber 2003, 14:00 Bijeenkomst NBvP Espelo. maandag 17 november 2003 Bijeenkomst NBvP Dijkerhoek. Bonte Paard, maandag 17 no vember 2003, 20:00 Collecte St Hulp aan Tsjernobyl Kinderen. Holten, maandag 17 november 2003, zaterdag 22 no vember 2003 Publieksavond Welstand. Ge meentehuis Holten, dinsdag 18 november 2003, 19:30 Bijeenkomst NBvP Holten. Zaal Vosman, dinsdag 18 november 2003, 20:00 Optreden Twente Plat. Irene, woensdag 19 november 2003 Open Deurdienst. Kandelaar woensdag 19 november 2003, 20:00 Bijeenkomst Stichting Welzijn Ouderen. Boschkamp. donder- dag'20 november 2003, 14:30 - 16:30 Intocht Sinterklaas. Holten, za terdag 22 november 2003. 13:15 Playbackshow voor jeugd. Schoolkring Dijkerhoek. zondag 23 november 2003 Puzzelrit. Beusebergerweg 37, zondag 23 november 20031 14:00" Bijeenkomst Bejaardensociëteit. Irene, dinsdag 25 november 2003, 14:30 Uitreiking Architectuurprijs. Parkgebouw. Rijssen. woensdag 26 november 2003,20:00 Bijeenkomst Passage. Kande laar, donderdag 27 november 2003, 20:00 Koffieochtend. Boschkamp, vrij dag 28 november 2003, 9:30 Lezing Jacob Slavenburg over de schat van Nag Hammadi. Kande laar. woensdag 10 december 2003 Kerstmarkt. Holten, donderdag 11 december 2003 Film Nell. Boschkamp, donder dag 11 december 2003, 20:15 Holten - Bij de politie kwam woensdag 4 november de eerste klant binnen die vuurwerk had afgestoken in vérboden tijd. De jongeman ondergaat zijn straf via bureau Halt. De laatste tijd wordt vaker ge constateerd dat er vroegtijdig vuurwerk wordt afgestoken Bij constatering krijgt men ter plaat se een boete van 58 euro. Ook kan men, naar gelang de leeftijd, de straf via bureau Halt onder gaan. De politie zal in gevallen van het afsteken van vuurwerk in verboden tijd te allen tijde de zaak aanpakken. %7 Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Wegener Huis-aan-huiskranten BV, behorende tot Wegener NV, in samenwerking met de stichting Hol tens Nieuwsblad. Stichtings-bestuur: W.H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4. 7451 XC Holten, Abonnementen: Kerkhofswcg 18, 7451 BG Holten, telefoon 0548-363803 Klachten bezorging: Tel. 053 - 484 24 46 of055-5389053 Eindredactie: Peter Bulthuis Telefoon: 0548-36 67 99 Fax: 0842-11 67 34 E-mail: p bulthuis'rtjwhk.wegener.nl Adres redactie: Kerkhofswcg 18, 7451 BG Holten, telefoon 0548-36 38 03. fax 0548-36 64 97 Advertenties: Getfertsingel 41, 7513 GA Enschede, telefoon 053-484 24 50 Advertentie-adviseurs: kantoor: al leen op dinsdag tot 12.00 uur telefoon 0548-368295 en fax 0548-366497; andere werkdagen telefoon 0548- 519797 en fax 0548-519798. Otto IJspeert. mobiel 06-51 19 83 42 Henk Schottert, mobiel 06-51 19 8321 Advertenties kunt u in Holten opge ven bij: Albert van de Maat, Smids belt 7. 7451 BL. telefoon 0548- 361538 tot dinsdag 12.00 uur, of het kantoor aan de Kerkhofsweg 18. Directie: J.V Munstermar Algemeen hoofdredacteur: Mw. G. Arendsen-Tieben Druk: Wegener Nieuwsdruk Twente Op al onze ad aanbiedingen da lartoe zijn van toepas- sing de Algernon Advenentievoonvaar- den huis-aan-huiskranten Wegener NV Een exemplaar an de Algemene Ad- vertentievoorwaarden wordt op uw ver- Wegener Huis-a ian-huiskranten BV is een onderdeel an het Wegener <on- cem. De door u aan ons verstrekte ge- gevens hebben vij opgenomen in een bestand, dat woi dt gebruikt door onze administratie en «li u te Gaten) ïnforme- ren over voor u relevante diensten en producten van d titels en de werkmaat- schappijen van Wegener of door ons zorvvuldia eesel xieerde derden. Als u op deze informatie geen prijs stelt dan kunt u dit schrifit ijk meklen Isij Wegener ucn BV i.a.v. de heer A I Kooi) Hooft Marketing, postbus 28.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2003 | | pagina 3