Nieuwbouw geeft geen extra geluidsoverlast Kulturhus straks verspreidt over vier accommodaties Holtens Nieuwsblad Najaarsconcert HMV 'Je moet wijkagent toe kunnen roepen' Volop beweging rond realisatie Kulturhus IWflWlliiiBifflfiWSWIWigiigWlBWIWIlfjgTifflWWiffifW^^ I Annie Schreijer: 'Geuren horen bij het platteland' Twee abonnementen bieb Weekendweer Debat over architectuur Standhouders kerstmarkt Auto bekrast U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! ZA Holtens NieuwsbladK Pagina 3 Huisarts Leenaers neemt de praktijk over van huisarts Piscard. Ze vindt het prettig werken hier. Holten - Burgemeester en wet houders zien geen reden om het conceptbouwplan van de Gaar denstraat-Dorpsstraat aan te pas sen. G. Tuitert maakte bezwaar tegen het plan. De locatie tussen de Gaarden- straat en de Dorpsstraat wordt herontwikkeld. De commissie Grondgebied heeft daarmee in- gestemd. Er ligt een plan voor de bouw van twee appartementen- gebouwen. Het gaat in totaal om I 25 woningen. Het plan heeft vier weken ter inzage gelegen. Er kwam één reactie binnen. Daarin wordt gesteld dat de nieuwbouw aan de Dorpsstraat te dicht te genover de bestaande woningen van de Dorpsstraat 57-59 ge dacht wordt. Daardoor zou in kijk gemakkelijk worden en de waarde van de woningen aan de Dorpsstraat 57-59 kunnen ver minderen. Door de ervaring met de Abra ham Berghof verwacht de brief schrijver dat de geluidsoverlast van het verkeer na realisatie van het plan groter wordt. Daarnaast wordt aangegeven dat er voor- 3g" Holten - Vier leden van de CD A-Tweede Kamerfractie brachten vorige week een be zoek aan de gemeente Rijs- sen-Holten. De Overijsselse leden Annie Schreijer, Bart van Winsen, Pieter Omtzigt en Eddy van Hijum werden ont vangen door burgemeester en wethouders en staken vervol gens hun licht op bij onder an dere de GLTO. Volgens Annie Schreijer was het een goed gesprek en zaten agrariërs en CDA meermalen op één lijn. Herman Bosman, voorzitter van de GLTO Rijs- sen-Holten, beaamde dat. 'An nie Schreijer is landbouw- woordvoerder van de fractie en ze is het op een groot aantal punten met ons eens, maar zij kan in Den Haag ook niet alles maken en breken.' Tijdens de bijeenkomst legde Bosman namens zijn achter ban een aantal aandachtspun ten op tafel. Het reconstructie- beleid bijvoorbeeld, oftewel de inrichting van het platte land. 'We zijn daar als land bouw nauw bij betrokken. Het overleg tussen provincie en een aantal groeperingen die hiermee bezig zijn verloopt een beetje stroef. Voor ons is heel belangrijk dat er voor de agrarische bedrijven ontwik kelingsmogelijkheden zijn en blijven.' Ter sprake kwam ook de Ha bitatregeling. Een habitatge- bied is een natuurgebied, waar een boerenbedrijf qua ammo- niakzone wat de regering be treft 1500 meter uit de buurt moet blijven. 'We hebben in Rijssen-Holten twee habitat- gebieden, de Holterberg/ Sal- landse Heuvelrug en de Bor- keld. Daar liggen ook boerde rijen. Met de zone van 1500 meter gaan we nooit akkoord, omdat deze zonering belem meringen oplevert voor elk bedrijf op de Borkeld of bij de Holterberg. Bijna elke boerde rij daar krijgt met habitat te maken als deze 1500 meter gehandhaafd wordt. Terwijl de Borkeld, de Holterberg en de agrariërs altijd al met el kaar te maken hebben en de natuur in deze gebieden echt niet belemmerd wordt door de boerenbedrijven daar. Het CDA stelt deze week in de Tweede Kamer voor om de zonering van 1500 meter terug te brengen tot 250 meter. Wat de GLTO betreft is 250 meter het maximale aantal. 'We wonen en boeren in een mooie natuurlijke omgeving. Recreanten zien het mooie van de Borkeld en de Holter berg, maar genieten ook van het buitengebied. We hebben hier gelukkig veel jonge boe ren die enthousiast bezig zijn. Vervolg op pagina 3. Holten - Drempels tussen de wijkagent en burgers moeten zo veel mogelijk worden wegge haald. Burgers spreken de wijk agent met de voornaam aan, daarnaast is de diender makke lijk te bereiken. Dit is volgens burgemeester Paul Scholten het ideaalbeeld waaraan volgend jaar gewerkt moet worden. Hij sprak hierover tijdens de alge mene ledenvergadering van Ge meentebelang afgelopen maan dag in het restaurant van bunga lowpark Landal Twenhaarsveld. I Zo komen er in Holten twee wijkagenten en een jeugdagent die ook dienst doet als vervan gend wijkagent. 'In een huis aan huis verspreide folder worden ze aan de burgers voorgesteld met naam en toenaam en de nieuwe werkwijze wordt uitgelegd. Er j komt een spreekuur voor de I wijkagent, zodat burgers met hem kunnen praten. Verder is hij I te vinden in de wijk', vertelt Scholten. 'De wijkagent verplaatst zich met een fiets of scooter. Dus niet in een auto, want dan heeft hij een pantser om zich heen. Je moet hem toe kunnen roepen.' Verder krijgt hij moderne appa ratuur zoals een laptop en een palmtop, waardoor hij minder op het bureau achter de compu ter hoeft te zitten. Gegevens kan hij ter plekke verwerken. Een van de aanwezigen bij de vergadering vroeg of de autori teit van de agent niet verdwijnt, wanneer iedereen hem maar bij de voornaam gaat noemen. Vol gens de burgemeester gaat dat meevallen: 'Als het contact beter tot stand komt als je hem bij de voornaam noemt, dan is dat be ter dan een autoriteit met pistool, handboeien en pepperspray. Wel moet er respect zijn, maar dat hangt ook van zijn optreden af.' Volgens Scholten gaat het daar naast niet om een negen-tot-vijf- baan. 'Wat mij betreft hoeft de wijkagent niet elke dag om ne gen uur te beginnen en mag hij ook een keer uitslapen. Als hij dan maar wel bijvoorbeeld zon dagsnachts aanwezig is wanneer baldadige jeugd van de disco's terugkomt en rotzooi schopt.' Herman Bemer vroeg waarom de camera's bij het station weg moesten. Volgens hem is juist daarna het vandalisme op die plek weer toegenomen. Scholten: 'Het gaat niet alleen om het plaatsen van wat camera's, maar daarachter zit een hele organisatie. Zo moet continu de beelden van die ca mera's in de gaten worden ge houden en dat is voor Holten niet rendabel. Kwaadwillenden hebben snel in de gaten of er nepcamera's han gen of wanneer de controle slecht is.' Wel vindt hij dat de wijkagent zich vaak moet laten zien op het station om op die manier ervoor te zorgen dat het vandalisme er minder wordt. Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn om agenten mobiele telefoons te geven waar de beel den van de camera's meteen naartoe worden gezonden. 'De politie loopt wat de nieuwste technieken betreft, nog niet voorop. Maar dat zou misschien in een later stadium wel tot de mogelijkheden kunnen horen.' heen een ruime doorkijk vanaf de Dorpsstraat richting de Gaar- denstraat bestond, die door de nieuwbouw zal verdwijnen. De gemeente heeft gekeken hoe de situatie was toen die plek nog bebouwd was en vindt dat er maar een miniem verschil is tus sen de oude bebouwde en de nieuwe situatie. Aan de hand van een planschadeanalyse wordt nog bekeken of er sprake is van planschade. Dat onder zoek wordt uitgevoerd door Spectrum/ TRIAX. Volgens de gemeente bestaat de mogelijkheid dat de gevel van het nieuwe woongebouw effect kan hebben op de weerkaatsing van het geluid van de ene zijde van de Dorpsstraat naar de ande re zijde, waar ook het pand Dorpsstraat 57-59 staat. 'Maar ook voor dit aspect geldt dat er geen extra overlast wordt ver wacht, omdat er in de oude situ atie ook al een wand aanwezig was, namelijk van café Maats en de naastgelegen woningen', al dus de gemeente. Pagina 5 Jan Nikkels is de nieuwe voorzitter van de sportver- kiezingen. Deze verkiezing is injanuar. Pagina 5 Foute mannen blijken on weerstaanbaar voor vrou wen. Carolien Roodvoets schreef er een boek over. Holten - Sporthal 't Mossink was afgelopen zaterdag het domein van de Holtense Muziekvereniging. De verschillende afdelingen van deze vereniging lieten hun beste kunnen zien aan het publiek. De drumband liet onder meer zien waarom ze de week ervoor gewonnen hadden bij het podiumconcours in Musselkanaal. Als thema van het najaarsconcert was Disney gekozen. Tal van muziek uit verschil lende Disneyfilms passeerde dan ook de revue. (Foto: Sander Scheperman) Holten - In de tweede nieuws brief over de gang van zaken rond de realisering van het Kul turhus Holten staat een lijstje van wat er de komende maanden allemaal te gebeuren staat. Zo brengen leden van de projector ganisatie van het Kulturhus Hol ten en leden van de raadscom missie Maatschappelijke Dienst verlening donderdag 13 novem ber een werkbezoek aan het Kul turhus De Mozaïek in Lemeler- veld en het Sluziger Kulturhus in Zwartsluis. Het advies Kulturhus kern Hol ten wordt dinsdag 18 november behandeld in de commissie Maatschappelijke Dienstverle ning. Deze vergadering is open baar en vindt plaats in de raad zaal van het gemeentehuis, loca tie Rijssen. Belangstellenden kunnen hier uiteraard bij aanwe zig zijn. Op donderdag 27 no vember 2003 wordt er in het provinciehuis in Zwolle een symposium georganiseerd met de titel De verbeelding. Op dit symposium staat de ontmoeting centraal. Door inleidingen en workshops wordt men geïnfor meerd over mogelijkheden die er zijn om lokaal en regionaal een activiteitenaanbod te doen dat voor veel mensen aantrekke- lijk is. Het symposium begint om 15.45 uur en wordt om 21.30 uur afgesloten. Aan dit symposi um kunnen maximaal twaalf personen uit de gemeente Rijs sen-Holten deelnemen. Belang stellenden kunnen voor nadere informatie contact opnemen met M. Jaarsma, telefoon 0548- 854516 of J. G. Mensink, tele foon 0548-854512 van het taak veld Welzijn. In de maand no vember wordt ook de project groep gymaccommodatie nader ingevuld. De gemeente is dus druk bezig met de voorbereidin gen voor het Kulturhus Holten. De ambtelijke projectgroep komt op donderdag 4 december 2003 weer bijeen. Het Kulturhus staat ook in de begroting 2004. Naast sporthal 't Mossink zal straks een tweede sporthal komen. (Foto: Sander Scheperman) Op vrijdag 19 decemb.er 2003 buigt de gemeenteraad zich over deze begroting en wordt ook het advies van het Kulturhus aan de orde gesteld. De openbare ver gadering vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis, locatie Rijssen. De stuurgroep ^elf vergadert weer op 15 janu ari 2004. Johan Mensink en Susanne Plomp van de projectgroep be nadrukken dat het Kulturhus in Holten zich onderscheidt van de overige projecten in onze pro vincie. 'Het Kulturhus in Holten wordt niet onder één dak gere aliseerd zoals dat in de andere gemeenten het geval is, maar spreidt zich over de volgende vier accommodaties uit: een dubbelgymnastieklokaal op een locatie nabij sporthal 't Mossink/ SG De Waerdenborch (uitvoe ring 2004). dorpshuis De Bosch kamp gekoppeld aan gebouw Irene (uitvoering 2005), het hui dige gemeentehuis in de kern Holten (uitvoering 2006/2007) en het oude gemeentehuis aan de Dorpsstraat in de kern Holten (uitvoering 2006/2007)', schrij ven zij. De keuze om het Kultur hus over vier accommodaties uit te spreiden is weloverwogen ge nomen. Hierbij is met name ge keken naar de duurzaamheid van bestaande gebouwen, de staat van onderhoud, de situering en de toegankelijkheid en gebruiks vriendelijkheid. Er is voor een gefaseerde aanpak gekozen. Binnen deze accommodaties krijgt een grote diversiteit aan functies een plek (bibliotheek functie, sociaal-culturele func tie, sport/' onderwijsfunctie, mu- ziekonderwijsfunctie, kunst en cultuurfunctie, toeristisch/ recre- 0 13 t/m 16 november 2003 Openingstijden: donderdag en vnjdag zaterdag en zondag '4.00 - 22 !1 00- 18 Toegangsprijzen: volwassenen 6,50 Kinderen tot 12 jaar en 65+-ers 3,25 Kinderen tot 6 jaar gratis toegang U vindt het Expo Center aan de A1 (afrit Wegtersweg 65, 7556 BP Hengelo Telefoon 074 - 2 559 559 Fax 074 - 2 505 022 Internet, www.expocenternl Holten - Abonnees van de openbare bibliotheek Rijssen- Holten kunnen vanaf volgend jaar kiezen uit twee abonne menten: het basisabonnement en het plusabonnement. Het abonnement voor 65-plussers en jongeren van 18 tot 20 jaar verdwijnt Vanaf 2004 kan de biblio theekgebruiker kiezen uit het basisabonnement en het plu sabonnement. De houder van het basisabonnement mag maximaal zestig boeken /tijd schriften per jaar lenen. Dit abonnement kost 22,50 euro per jaar. De lener met het basi sabonnement mag maximaal zes materialen tegelijk thuis hebben. De houder van het plusabonnement mag jaarlijks een onbeperkt aantal boeken/ tijdschriften lenen en mag maximaal acht materialen te gelijk in huis hebben. Een plu sabonnement kost 33,50 euro per jaar. Voor beide abonne menten geldt dat ze vanaf 18 jaar aangeschaft kunnen wor den, en dat een onbeperkt aan tal cd's, cd-roms, dvd's en vi deo's geleend mogen worden, maar daarvoor moet wel leen geld betaald worden. De abon nementen voor 65-plussers en 18-20-jarigen vervallen. De bibliotheek kwam tot deze maatregel omdat de biblio theek al ettelijke jaren voor elk boek, elke cd, video, cd- rom een vergoeding moet be talen aan de schrijver, teke naar. zanger. Hoe meer de bi bliotheekgebruiker leent, hoe hoger de kosten zijn voor de bibliotheek. Tot nu toe heeft de bibliotheek deze leenver- goedingen voor haar rekening genomen, maar vanaf 2004 wordt een deel van deze leen- vergoeding doorberekend naar de gebruiker. atiefunctie, zorgfunctie, infor matie- en horecafunctie). Er wordt een stichting opgericht die één management kent dat verantwoordelijk is voor de ex ploitatie het beheer van de ac-. commodaties die onder het Kul turhus vallen. Deze stichting is ook verantwoordelijk voor de gezamenlijke programmering. In het stichtingsbestuur worden I ook vertegenwoordigers van de participerende organisaties/ in- i stellingen opgenomen. Er wordt uitgegaan van een ge zamenlijke programmering waarbij de nog op te richten pro grammaraad een belangrijke functie vervult. In deze pro grammaraad krijgen alle func ties van het Kulturhus een plek waardoor een activiteitenaanbod wordt gerealiseerd dat aansluit bij de behoefte van de inwoners van de kern Holten. Het jaarpro gramma wordt pas opgesteld na dat het Kulturhus gerealiseerd is. Wat wisselvallig weer met af en toe wat regen. Vrijdag, zaterdag en zondag overdag wolkenvel den, afgewisseld door wat regen of enkele buien. De zon laat zich tijdens enkele opklaringen nog wel geregeld zien. Het wordt niet koud met 10.0 a 11.0 graden. Ook de nachten zijn niet koud te noemen met 5.0 a 6.0 graden. Holten - Het Architectuurdebat wordt woensdag 26 november gehouden in het Parkgebouw Dan wordt bekend gemaakt wel ke genomineerde inbreidingslo- catie als beste gekozen is door de vakjury en door de burgers. Belangstellenden zijn deze avond vanaf hal facht welkom. Burgemeester P. Scholten opent de bijeenkomst om 20.00 uur. De architecten D. Josée en J. Neerhof verzorgen een inlei ding. J.B. Wilschut leidt de bij eenkomst. Om 21.30 uur is er pauze en om 22.00 uur volgt de presentatie van de genomineerde panden met aansluitend de be kendmaking van de prijzen. De toegang tot deze bijeenkomst is gratis. Dijkerhoek - De kerstmarkt Dij- kerhoek is op zoek naar stand houders voor de kerstmarkt die gehouden wordt op vrijdag avond 19 december onder de molen. Voor verdere informatie kan men contact opnemen met A. Koopman, telefoon 0548- 364488. Holten - Een inwoonster van Markelo deed dinsdag 4 novem ber aangifte van vernieling van haar auto. Deze stond zondag 2 november 's avonds in de stationsstraat voor ongeveer een uur gepar keerd. Onbekenden hebben de auto toen bekrast. Die avond had de aangeefster wel enkele groepjes jongeren gezien die zich in de Stations straat ophielden. Mogelijk heb ben meerdere die groepjes ge zien en kunnen eventueel wat namen doorgeven. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens i Dhr., mevr.: aan een ander door! Adres: i Woonplaats: BON! i Geeft op als abonnee voor het Oebnnk deze bon vovr i r, I Holtens Nieuwsblad^ het opgeven van een nieuwe abonnee c*d Dhr./mevr.: fj Adres: j Woonplaats: Inzenden aan 1 Holtens Nieuwsblad - €44.40 per jaar (betaalwijze: per aeeeptg:re- Antwoordnummer 97 i €42.85 per jaar (betaa.v.ijze: mut-.sch 7500 VB Enschede (losse nummers: €0,87)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2003 | | pagina 1