Structuurvisie opstellen voor kom Holten Ta 'Worden er regelmatig controles uitgevoerd in onze gemeente?' Holtens Nieuwsblad Haarschool viert feest Gezondheidspunt in openbare bibliotheek Nieuwe kans voor decemberactie HHV SGP stelt vragen over gaslek in Holten Speelgoedbeurs in dorpshuis Boschkamp In dit nummer. Voedselactie Dorcas Zwembadgebruik buiten normale openingstijden Weekendweer Inbraak zomerhuisje Chauffeur onwel Inbraak auto Ruit kapot Open Huis ♦D •««■nw U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! m Holtens Nieuwsblad Donderdag 6 november 2003 Fax:0548 - 366497 Redactie: 0548 - 363803 Advertentie: 0548 - 519797 E-mail Holtens.Nieuwsbiad@whk.wegener.nl Abonnementsprijs 44,40 Losse nummers 0,87 Holten - Burgemeester en wet houders willen een structuurvi sie op laten stellen voor de kom van Holten. Daarin dienen alle plannen en ideeën die leven on der de gebruikers en de bewo ners van het gebied en de initia tieven van de ondernemers en de consequenties daarvan samenge voegd te worden tot een werk baar geheel. In mei 2005 moet de structuurvisie vastgesteld worden door college, commissie en gemeenteraad. Het centrumgebied is van vitaal belang voor een kom. Hier vin den veel activiteiten plaats en komen veel mensen samen om te recreëren, te werken of bood schappen te doen. Deze functies die een centrum heeft, kunnen elkaar versterken, maar kunnen elkaar ook frustreren. Daarom wil de gemeente een werkbaar en ruimtelijk beleid voor het centrum. Eerst wordt een inven tarisatie gemaakt, waarbij los staande plannen, plannen van ondernemers en andere belang hebbenden gepeild worden. Daarvoor wordt nog een inloop- Holten - Velen leverden afgelopen woensdag levensmiddelen in op de Holtense steunpunten van Dorcas. Hier stonden medewer kers de producten in dozen te doen. De voedselpakketten zullen worden gebruikt voor hongerlijdende mensen in Oost-Europa. (Foto: Sapder Scheperman) Holten - Bij de gemeente komen regelmatig verzoeken binnen van ver enigingen om buiten de openingsuren om gebruik te mogen maken van het zwembad of de ügweide. De gemeente wil alleen toestemming hiervoor geven als het gaat om de plaatselijke zwem- en poloverenigingen en als er door de vereniging voldoende kwalitatief toezicht wordt geleverd. Deze toezichthouders moeten een geldig EHBO- en reanimaticdiploma hebben en een diplo ma reddend zwemmen èn op de hoogte zijn van het nood- en ontrui mingsplan van het zwembad. Per vereniging kan maximaal twee opeen volgende dagen gebruik gemaakt worden van het zwembad en dat mag maximaal twee keer per kalendeijaar. Voor de Roba Triatlon Rijssen en de Triatlon Holten, en ook voor de clubkampioenschappen van de zwemverenigingen, de zwemvierdaagsen en het Riessentaktoernooi wordt in pricipe altijd toestemming verleend. Holten - De Rijssense vestiging van de bibliotheek Rijssen-Holten beschikte al enige tijd over een Gezondheidsinformatiepunt. Met ingang van deze maand kunnen ook de leners in Holten van deze dienst gebruik maken. Het Gezondheidsinformatiepunt is een zuil in de bibliotheek met foldermateriaal en voorlichtings posters van de GGD regio Twen te. Elke maand staat er een onder werp dat te maken heeft met ge zondheid centraal. Zo werd er in het afgelopen jaar aandacht be steed aan gezond werken en wo nen en hart- en vaatziekten. In de maand november wordt aan dacht besteed aan een gezonde mond. Er is voor iedereen, van ou ders met jonge kinderen tot oude ren, informatiemateriaal verkrijg baar over diverse onderwerpen. Over gebitsproblemen als ontsto ken tandvlees tot over tandenpoet sen met kinderen. Voor kinderen is een leuk doeblad verkrijgbaar waarmee zij spelenderwijs meer leren over een gezond gebit. Holten - De decemberactie van vorig jaar krijgt een herstart. Vorig jaar was er veel kritiek op de actie van de Holtense Handelsvereni ging (HHV). De vereniging denkt hieruit lering te hebben getrokken en zwakke punten te hebben verbeterd, zodat de actie nu een groot succes kan gaan worden. Net als vorig jaar is er een auto te w innen. Deze keer heeft HHV ge kozen voor een Ford Ka. Verder zijn er nog tal van prijzen te winnen. Tijdens een spectaculaire prijsuitreikingshow, die zaterdag 3 januari wordt gehouden op Snudsbelt, zullen de winnaars bekend worden ge maakt en de prijzen uitgereikt. In plaats van een slagzin op te moeten lossen, is er dit jaar gekozen voor een makkelijke rebus. Wettelijk ge zien is HHV verplicht om dit in te bouwen. De waardebonnen, met een aanbieding achterop, worden nu niet meer alleen bij supermark ten uitgereikt, maar bij alle deelnemende ondernemers. Het is de be doeling dat klanten gebruik maken van de aanbieding op de waarde bon en die daarna ingevuld inleveren bij deze winkel. Pas daarna doet de bon mee met de uitverloting. Jan Herman ten Velde van HHV: 'Het is erg belangrijk dat het bij de aanbiedingen niet om dure produc ten gaat. Het moet om artikelen gaan die je als klant makkelijk erbij koopt.' Een jury trekt elke week vijftig genomineerden, die kans ma ken op het winnen van de auto. Met elkaar zijn er dan tweehonderd klanten die uiteindelijk meedoen aan de trekking voor de Ford Ka. avond gehouden. Bovendien wil de gemeente met een klankbord groep overleg voeren over de plannen. In deze klankbord groep zitten afgevaardigden van de Holtense Handelsvereniging, de horeca, de detailhandel, de recreatieondernemers en de VW. Deze plannen en hun mogelijk heden dienen vertaald te worden naar beleid. Voor Holten zijn twee hoofdthema's uitgezet: re creatief Holten en bedrijvig Hol ten. Het thema recreatief Holten gaat voornamelijk in op welke speerpunten gekozen moeten worden voor de toekomst, zoals kwaliteit, kwantiteit en diversi teit van het (toekomstig) aan bod. Momenteel wordt gewerkt aan een locatieonderzoek bedrij venterreinen Rijssen-Holten. Uit dit onderzoek kan blijken dat er in de toekomst ruimte voor be drijventerreinen gereserveerd moet worden in Holten (Vlet- gaarsmaten). Dit heeft impact op Holten en omgeving. De ge meente wil nadenken over de gevolgen. Wat betekent dit voor de voorzieningen kern? Kan ont wikkeling van de bedrijvigheid in Holten samengaan met de toe ristische sector? Beide thema's hebben, zo stelt de gemeente, in vloed op de relatie tussen de ker nen Rijssen en Holten. Holten - De Haarschool bestaat sinds zondag 2 november dertig jaar en dat werd afgelopen woensdagochtend gevierd. Alle 285 leer lingen kwamen verkleed óp school en lieten een ballon los met daaraan hun naamkaartje. De sluiting van deze wedstrijd is op 9 januari. Ondertussen zal op een grote landkaart in de school met spelden worden aangegeven waar de ballonnen zijn gevonden. In de klassen werden meegenomen spelletjes gespeeld en een sjoel-, dart- en tafeltenniscompetitie gehouden. Verder waren er spelletjes gehuurd van kinderboerderij Dondertman. Rond halftwaalf kregen alle kinderen patat en knakworst. Omdat er driehonderd patatjes moesten worden gebakken, werd de hulp ingeroepen van de snackbars 't Klavertje, Molenbelt en Vosman. Met de inzet van de ouder raad werd het een geslaagd feestje. (Foto: Sander Scheperman) Holten - De SGP stelde burge meester en wethouders onlangs vragen naar aanleiding van het gaslek op de kruising Kolweg/ Lageweg in augustus van dit jaar. De SGP wilde graag weten wie de eigenaren en beheerders van het gasleidingennet binnen de ge meente Rijssen-Holten waren. En hoe het met het onderhoud van dat leidingennet gesteld was. 'Worden er met het oog op de vei ligheid in onze gemeente regel matig controles uitgevoerd op het gasleidingennet, zowel binnen als buiten de aangesloten woningen en overige aangesloten panden', vroeg SGP zich af. De staatkun dig gereformeerden wilden ook weten of het college geïnfor meerd werd over gehouden con troles. Burgemeester en wethouders meldden vervolgens dat Essent de eigenaar, de beheerder en de on derhoudsplichtige is van de voor zieningen in de grond die met het gasleidingennet te maken hebben. Naar aanleiding van de vragen van de SGP zocht het college contact met Essent. Essent gaf daarbij aan dat het bedrijf zich bij installatie en onderhoud houdt aan de voorgeschreven normen en richtlijnen ten aanzien van het gasleidingennet. Gecontroleerd 2,5 jaar. Bovendien worden alle afsluiters elk jaar op gaslekkage onderzocht. Essent gaf in haar antwoord verder aan dat naast het onderhoud in de gemeente ook het een en ander vervangen werd: onder meer zo'n 3.000 meter ho- gedrukleiding in Holten en 350 stuks oude aansluitleidingen. Het gaslek in de Kolweg, dat de aanleiding was voor SGP om vragen te stellen. (Foto: Sander Scheperman) wordt er eens in de vijfjaar. Over de uitvoering van controles op het gasleidingennet binnen de aange sloten woningen en andere pan den voert de Vereniging Neder landse Gemeenten (VNG) mo menteel nog overleg met het Mi- Holten - Al vele jaren houdt de peuterspeelzaal met groot succes een speelgoedbeurs. Dit jaar wordt de beurs gehouden op zater dag 8 november van 10.00 tot 12.00 uur in dorpshuis De Bosch- Mocht direct na verkoop blijken dat het speelgoed gebreken ver toond, dan is de inbrenger ver plicht het speelgoed terug te ne men en het ontvangen geld terug te betalen. Klein speelgoed graag gebundeld inleveren. De inbreng bedraagt e 0,15 per stuk of bundel. 80 procent van de opbrengst van het verkochte speelgoed is voor uzelf en 20 procent voor de peu terspeelzaal. Afhalen van niet ver kochte spullen is op zaterdag 8 no vember van 14.30 tot 15.00 uur. Tevens vindt dan de afrekening plaats. Niet afgehaalde spullen worden daarna aan een goed doel geschonken. Voor eventuele ver dere inlichtingen kunt u na 18.00 uur contact opnemen met: Elly Aanstoot telefoon 362858; Janne- ke Dangremond telefoon 363126. nisterie van VROM. Het Ministe rie vindt dat de controletaak bij de gemeente ligt, en de VNG meent dat dit thuishoort bij de energie bedrijven. In de praktijk is het zo dat de aansluiting op de energie voorzieningen door een zoge naamde waarborginstallateur moet worden uitgevoerd. Deze verzorgt ook de keuring', aldus de gemeente. Er heeft tot op heden geen overleg plaatsgevonden tus sen de gemeente en Essent over controles die Essent uitvoert. Wel heeft de gemeente naar aanleiding van het gaslek in Holten een brief geschreven naar de directie van Essent met het verzoek aan te ge ven hoe de controle op het gaslei dingennet plaatsvindt. Essent schreef terug dat er eens in de vijf jaar onderzoek gedaan wordt in de gemeente. Mocht het nodig zijn, dan gebeurt dat eens in de Eerst nog zonnig weer. Vrijdag overdag nog onbewolkt en zon nig, afgewisseld door een enkel wolkje. Temperatuur nog 9.0 a 10 graden. Zaterdag en zondag wat meer bewolking, afgewis seld door perioden met zon, het blijft wel droog. Wel wat kou der met 7.0 a 8.0 graden. De nachten komen dichter bij of iets onder het vriespunt met - 0.0 a -1.0 graden. Dit mooie zonnige weer hebben we te danken aan een krachtig hoge- druk 1040 Hpa, dat langzaam naar het zuiden van Scandina vië koerst, waardoor de wind naar het oosten verhuist. De wind is over het algemeen ma tig kracht 4. WeermanFreddie Paalman Pagina 3 HMV heeft afgelopen zater dag het podiumconcours in Musselkanaal gewonnen. Dat moest worden gevierd. Pagina 5 Peuterspeelzaal Knötter- heukske in Dijkerhoek krijgt geld uit het Rabo Projecten- fonds. Pagina 5 SV Holten speelt gelijk te gen Heeten. De wedstrijd had ook aan de kaarttafel af gedaan kunnen worden Holten - In een zomerhuisje aan de Landuwerweg werd woensdag 29 oktober tussen 11.00 en 20.00 uur ingebroken. Men is het huisje binnengegaan door een raam open te breken. Uit het huisje is onder meer een laptop en een som geld wegge nomen. Holten - Een chauffeur van een vrachtauto werd vrijdag 31 ok tober onwel op parkeerplaats Struik bij de A 1 Na onderzoek door de ambu lancearts bleek dat de chauffeur een aanval van hyperventilatie te hebben gehad. De chauffeur is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Kerkstraat - In een auto die vrijdag 31 oktober tussen 08.30 en 18.00 uur in de Kerkstraat geparkeerd stond, werd inge broken. Men heeft het slot van het lin ker portier geforceerd waarna men de autoradio-cd-speler uit de auto heeft weggenomen. Holten - De politie kreeg zon dag 2 november rond 03.30 uur de melding dat op de Oranje straat een ruit werd ingegooid. Tevens werd gemeld dat men een jongeman had zien lopen met een varken van steen die kennelijk even voor de vernie ling uit de tuin was weggeno men, Het signalement van de jongeman is als volgt: breed postuur, gekleed in een body warmer van lichte kleur (ver moedelijk beige/ wit) met daar onder een geblokte blouse. Vrijdag 7 november, van 18.00 tot 20.00 uur kan het speelgoed naar h'et doipshuis worden gebracht. In principe komt al het speelgoed hiervoor in aanmerking, mits het compleet, schoon en niet kapot is. Dus alles kan: autootjes, poppen, spelletjes, puzzels, boekjes, kin dermeubeltjes, schaatsen, buggy's en fietszitjes. Ook voor construc tiespeelgoed zoals Lego, Duplo en Nopper bestaat altijd erg veel be langstelling, evenals voor spelle tjes voor de wat oudere kinderen. zaterdag 8 november U bent van harte welkom tussen 13.00 - 17.00 uur in ons nieuwe pand op bedrijventerrein Aalsvoort te Lochem. Wij laten u graag onder het genot van een hapje en een drankje onze nieuwe huisvesting zien Tot zaterdag! BOUW SERVICE SPECTRUM Aalsvoort 2-4, Lochem Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd Geef dat ook eens i aan een ander door! BON; Dhr./mevr. Adres: Woonplaats: Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan 1 Holtens Nieuwsblad i Antwoordnummer 97 i 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad: Woonplaats: €44,40 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro: €42,85 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: €0,87)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2003 | | pagina 1