SGP wil ineens I Geslaagd concert Holtens Gemengd Koor toch geen OZB-verhoging 'Weten toeristen het niet, dan komen ze ook niet' Jf Holtens Nieuwsblad D66: uitbreiding route gevaarlijke stoffen Gemeenteraad: 'Eerst overleg met sportraad' Handelsvereniging wil zomeractiviteiten in kaart brengen Man bekeurd wegens kammen vossebessen Last minute of wereldreis WVi 1, Verkeerslicht Dorpsstraat vervangen door zebrapad Weekendweer Inbraak tankstation Oranjestraat Inbraak in woning Sparrenweg DISCOUNT HM Breakaway U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! IA Holtens Nieuwsblad^ Holten - De SGP haalde zich de woede van meerdere raadsfrac- I ties op de hals toen ze met haar amendement over de extra OZB- j verhoging naar buiten kwam. De SGP wilde de extra OZB-verho ging van 2 procent schrappen. Over deze extra verhoging wer den eerder door de coalitiepartij en afspraken gemaakt. De ver hoging is gekoppeld aan het toen afgesproken meerjarenbeleid. Het geld is nodig om de met el- kaar afgesproken plannen te I kunnen bekostigen. „Gebakken lucht", reageerde PvdA-fractie- voorzitter R. de la Haye geër gerd. Raadslid B. Wolterink van de ChristenUnie noemde de SGP-actie 'teleurstellend'. Het meest uitgesproken was de reac tie van CDA-fractievoorzitter H. Dul. Hij vond dat de SGP en Ge meentebelang (dat ook tegen de extra verhoging was) zich 'ern stig zouden moeten beraden over de consequenties van hun houding' en stelde daarmee de plaats van deze fracties binnen de coalitie ter discussie. „In de beleidsvisie hebben we Holten - Het verkeerslicht aan de Oranjestraat/ Kerkstraat blijft voorlopig staan. Het col lege was voornemens beide verkeerslichten in het centrum te verwijderen. Het CDA gaf aan het wense lijk te achten dat dit verkeers licht blijft staan, tot er doordat het VSP Holten uitgevoerd wordt, op dit kruispunt een veilige oversteek komt voor het langzame verkeer. „We willen dat het fietsver- keer op deze schoolroute blij vend gebruik moet kunnen maken van een veilige over- steekmogelijkheid", aldus H. Dul (CDA). Gemeentebelang pleitte bij monde van A. Hof huis voor het behoud van bei de verkeerslichten in Holten. „We waren er zo trots op", gaf hij aan. Burgemeester en wethouders namen het CDA-voorstel over. Het verkeerslicht aan de Oranjestraat/ Kerkstraat blijft voorlopig staan, en het ver keerslicht bij bakker Nijkamp wordt vervangen door een voetgangersoversteekplaats. (Foto: Sander Scheperman) Holten - Het bestuur van D66 wil een uitbreiding van de route voor gevaarlijke stoffen binnen de gemeente. De route gevaarlij ke stoffen binnen de gemeente Rijssen-Holten kwam onlangs ter sprake in de commissie Grondgebied. De afhandeling van dit agendapunt stelde D66 niet tevreden. In een brief aan burgemeester en wethouders benadrukt D66 dat ze de vaststelling van de hoofd lijnen van de route gevaarlijke stoffen conform Rijks- en pro vinciaal beleid door Rijssen- Holten onderschrijft. Maar dat er wat haar betreft onduidelijkheid bestaat over de diverse lokale routes van en naar de bedrijvefi met gebruik of verkoop van ge vaarlijke stoffen. 'Voor al deze routes kunnen en moeten in de huidige situatie ontheffingen worden verleend. Uit het oog punt van efficiënt bestuur een ongewenste situatie', stelt D66. De afdeling Rijssen-Holten pleit daarom voor een uitbreiding van de route gevaarlijke stoffen met wegen op industrieterreinen voor de bevoorrading van be drijven met gebruik en verkoop van gevaarlijke stoffen direct aansluitend op de hoofdroutes. Holten - De sport moet in 2004 een bedrag van 35.000 euro be zuinigen. Wethouder J. Flim-Gerritsen stelde eerder al voor de sporttarieven aan te passen (12.500 euro) en te korten op de zelf werkzaamheid (10.600 euro). Voor de sport wordt een totaalbe drag van 2.048.000 euro uitgetrokken. De bezuiniging bedraagt 1,7 procent van dat bedrag. Tijdens de raadsvergadering van maandag gaf het college te ken nen dat ze de Sportraad wilde vragen met voorstellen te komen hoe er bezuinigd zou moeten worden. Er moet wat het college be treft voor dat bedrag bezuinigd worden, alleen op welke manier moet overlegd worden met de Sportraad. Het college vroeg aan de raad of het bespreekbaar zou zijn over te gaan tot tariefsverho ging/ tariefsbevriezing. Volgens het college wordt de toeganke lijkheid vèn de sport met deze ombuiging niet benadeeld. CDA, PvdA en Gemeentebelang wilden dat deze bezuinigings voorstellen eerst met de Sportraad besproken worden en dat het gestelde bezuinigingsbedrag zolang van de lijst afgevoerd moest worden. Een pleidooi van het college om dat bedrag te laten staan en de uitslag van het overleg af te wachten dat 19 december in de raad besproken wordt, haalde het niet. Het CDA hield voet bij stuk en kreeg de steun van PvdA en Gemeentebelang. als raadsbesluit, uitgezonderd de VVD, deze zaken vastgesteld. Ook ten aanzien van de werkge legenheid. En daarbij de 2 pro cent extra OZB om een en ander te bekostigen. Ik begrijp eigen lijk niet dat SGP en GB hier nu mee komen", aldus fractievoor zitter W. Otten van de Christen- Unie. CDA'er Dul vond het stui tend elk jaar weer deze discussie te moeten houden. „Als een col legepartij zich toen niet met die afspraken kon verenigingen, dan kan ze toch nog respect tonen voor het raadsbesluit. En niet naar de bevolking toe voor laten staan dat je geen verhoging wilt maar wel de voorzieningen." „We zijn geen voorstander van een jojobeleid.", stelde De la Haye. „Als collegepartijen heb ben we langer geleden afspraken gemaakt. Wat zijn onze afspra ken dan waard als we er op te rugkomen? De PvdA wil de ex tra verhoging accepteren om het ingezette beleid voort te kunnen zetten." Lees verder op pagina 3. Kandelaar - Het Holtens Gemengd Koor heeft afgelopen vrijdagavond een geslaagd concert gehouden in de Kandelaar. Naast dat het zelf liederen zong onder leiding van Henk Linker, kreeg het de medewerking van sopraan Valeria Boermistrova en pianist Roel Praas. De bezoekers genoten met volle teugen van dit najaarsconcert. (Foto HNB) Holten - Wil Holten zich gaan profileren als toeristisch dorp, dan moet er in het hoogseizoen elke week een activiteit in het winkelcentrum worden gehou den. Daarom willen de Holtense Handelsvereniging, VW en de Recreatieondememers een acti viteitenkalender gaan opstellen. 'We vragen organisaties him evenementen door te geven, zo dat we dit op elkaar kunnen af stemmen', zegt Jan Herman ten Velde van de handelsvereniging. 'Deze kalender zal onder meer bij de campings worden ver spreid, zodat toeristen weten wat er te doen is. Want weten ze het niet, dan komen ze ook niet.' Volgens Jan Herman is het be langrijk om nu al te beginnen met het opstellen van een activi teitenkalender voor de zomerva kantie. 'De VVV-gidsen voor het hoogseizoen worden in de cember al gedrukt. Zijn we er vroeg bij, dan kunnen we de evenementen ook daarin opne men.' Een belangrijke zet, vindt hij, want toeristen kunnen thuis al zien of er leuke evenementen zijn en daardoor juist gaan be sluiten naar Holten te gaan. Ook al is het maar voor een dag. 'Stel, er wordt een klassiekerrit gehou den. Veel toeristen vinden het misschien wel heel erg leuk om even langs deze oude wagens of motoren te lopen. Maar dan moeten ze er wel van op de hoogte zijn.' Een goede afstemming met alle misschien niet direct voordeel bij deze activiteiten, toch is het erg belangrijk dat ze worden ge houden. 'Misschien koopt de toerist daardoor niet meer, maar ze vertellen het wel door aan fa milieleden dat Holten een leuke vakantieplaats is. Het zorgt voor positieve reclame, waardoor Holten bij de vakantiegangers in trek blijft.' Organisaties die van plan zijn een activiteit te gaan houden tij dens de zomermaanden wordt verzocht dit door te geven. Dat kan per e-mail: info@scshol- ten.nl of telefonisch aan Jan Herman ten Velde, 06- 50604865. Onder meer werd er dit zomerseizoen strandvoetbal gehouden op Kalfstermansweide. (Foto HNB) organisatoren van zomeractivi teiten is volgens Jan Herman erg belangrijk. 'We willen graag dat er elke week wat te doen is en niet de ene week heel veel en de andere week niets.' Om dit voor elkaar te krijgen, wil de handels vereniging best wel meehelpen met de financiering als deze niet helemaal sluitend is te krijgen. 'Er is een budget beschikbaar. De activiteit moet dan het liefst wel in het centrum worden ge houden en binnen de planning passen.' Het is ook een oproep naar ande ren toe om een activiteit te orga niseren. Winkeliers komen daar in de zomervakantie nauwelijks aan toe. Jan Herman: 'In die pe riode hebben veel ondernemers het erg druk, terwijl er juist min der personeel beschikbaar is we gens vakantie.' Ook al hebben veel winkeliers Wisselvallig weer. Vrijdag, za terdag en zondag veel wolken met af en toe wat regen of enke le buien, afgewisseld door op klaringen en geregeld zon. Tem peraturen in de nacht en ochtend rond 3.0 a 5.0 graden. Het wordt dus minder koud. Overdag wordt het ook zachter met 9.0 a 10.0 graden. Dit zachtere weer heeft te maken een aantal de pressies die bij ons in de buurt cirkelen. De wind verhuist naar de zuidwest. Dit betekent voor lopig een einde aan de koude pe riode. Weerman, Freddie Paalman Pagina 5 Geert Heusinkveld verdient een nationale titel met zijn vocaal ensemble de Twente Zangers. Pagina 9 Tijdens de Holterberg Diepe Hel loop werden weer re cords gebroken. Simon Ki- prop won de hoofdprijs Pagina 9 Blauw Wit had het moeilijk tegen Sportlust Glanerbrug maar haalde toch winst uit de wedstrijd. Holten - Een inwoner uit Holten werd dinsdag 21 oktober door de politie aangehouden omdat deze had ingebroken in de shop van het Esso-tankstation aan de Oranjestraat. De man had een ruit van de toegangsdeur inge slagen en was naar binnenge gaan. In de shop had hij er een rom meltje van gemaakt. De eigenaar van het tankstation heeft aangifte gedaan bij de poli tie en de verdachte is daarover gehoord. De verdachte bleek wat in de war te zijn. Hulpverle ningsdiensten zijn hiervoor in geschakeld. Holten - Aan de Sparrenweg heeft woensdag 22 oktober een poging tot diefstal door middel van braak plaatsgevonden. Toen het inbreken niet lukte is men de woning binnengegaan door inklimming. Omdat de bewoners gestommel hoorden en daarop reageerden heeft men zich uit de voeten ge maakt. Van de bewoner is een aangifte opgenomen. Zie onze spectaculaire openings aanbiedingen eiders in dit weekblad LICHTCENTRUM HENGELO Holterberg - Op de Holterberg werd donderdag 16 oktober door een jachtopzichter een inwoner van Kudelstaart bekeurd wegens het zogenaamde kammen van vossebessen. Op zich wordt het gewoon pluk ken van vossebessen voor eigen gebruik vanaf het voetpad oog luikend toegestaan, echter het is verboden gebruik te maken van een zogenaamde kam. Dit is een werktuig bestaande uit een handvat met daaraan diverse vaak metalen uitsteeksels die men door een struik met vosse bessen haalt waardoor men in een keer veel vossebessen kan bemachtigen. Wordt dit gecon stateerd dan maakt de jachtop zichter of de politie proces-ver baal op. In de afgelopen jaren is reeds diverse keren proces-ver baal opgemaakt wegens het kammen van vossebessen. Het gaat dan veelal om diefstal van vossebessen. In veel gevallen gaat het om per sonen die zakken vol vossebes sen 'kammen' en deze aan bedrij ven verkopen. Kennelijk wordt er goed betaald voor deze vosse bessen die onder anderen ge bruikt worden voor een saus over wildbraad. De straf zal dan ook veelal vrij hoog uit kunnen vallen. De politie doet dan ook een drin gend verzoek om'uitsluitend vossebessen vanaf het pad op normale wijze te plukken. DÉ COMPUTER KOOPJES BEURS Zie de Reis Recreatie pagina in deze krant Zaterdag 1 en zondag 2 november 2003 Volwassenen €3,50 Kinderen tot 12 jaar en 65+ €1,50 Kinderen tot 6 jaar GRATIS entree Helemaal over uw toeren van oude singles? Compleet van slag door een zeldzame koekkoeksklok? U krijgt kriebels in uw buik van oud speelgoed? Bezoek dan de vlooienmarkt in het Expo Center Hengelo. Want, wat u ook zoekt de kans is groot dat u het op één van de vele kraampjes vindt. Beide dagen geopend van 09 00 tot 17.00 uur Wegtenweg 6S Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens i aan een ander door! i BON: Gebruik deze bon voor i het opgeven van een j nieuwe abonnee. Inzenden aan. 1 Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 i 7500 VB Enschede Dhr./mevr; Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor bet Holtens Nieinvsblad: Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: C €44,40 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro. C €42.85 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: €0,87)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2003 | | pagina 1