VSP komt na jaren discussie toch in eindfase 'Iemand die goed is, moetje neerzetten waar het slecht gaat v Internet... gewoon op uw tv! Holtens Nieuwsblad Gezamenlijke oefening EHBO en brandweer my vision Twentehallen Enschede 25-26 oktober 2003 Inbreker wil koffie Wijkagent Bert van Eijk ruilt Holten in voor Rijssen In dit nummer Is oude begraafplaats groot hondentoilet? De erotische beurs Proefabonnement bibliotheek Wegafsluitingen Inbraak in Café Boerbiet Wijkgericht werken staat centraal in politiekorps U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Holtens Nieuwsblad Donderdag 23 oktober 2003 Fax: 0548 366497 Redactie: 0548 - 363803 Advertentie: 0548 - 519797 E-mailHoltens.Nieuwsblad@whk.wegener.nl Abonnementsprijs 44,40 Losse nummers 0,87 Holten - De jarenlange discussie over de verkeersstructuur in Holten verkeert in een eindfase. De commissie werd maandag avond gevraagd in te stemmen met de voorgestelde werkwijze om te komen tot afronding van de besluitvorming over het Ver- keerstructuurplan Holten en 12.500 euro beschikbaar te stel len voor onder andere een ver- keersmeting. Het voorstel van het college werd in een relatief kort tijdsbe stek behandeld. Het was al bijna half elf toen dit agendapunt aan de orde kwam en afgesproken was eerder dat vergaderingen om half elf afgebroken worden en op de donderdagavond van diezelfde week voortgezet wor den. Voorzitter M. Tijhof gaf na overleg met de commissieleden aan dat er door zou worden ver gaderd tot elf uur. Uit de voorgaande vergaderin- gen/ inspraakrondes concludeer- de het college dat er genoeg draagvlak is om het autoluw ma ken van het centrale deel van de Dorpsstraat. Voor het Zilver- zandtracé leek op zich wel draagvlak maar er is weerstand tegen de voorgestelde uitvoe- i ringsvariant. Met de Slinger gin- gen de meesten wel akkoord, maar ook een Slinger over de H.J. Wansinkstraat kreeg steun. De zuidelijke randweg kreeg voldoende draagvlak, mogelijk zelfs een versnelde aanleg daar van. Het college stelde daarom voor een nader advies te vragen over de oplossing voor de spoor wegkruising Dikkesteensweg, diverse delen van het Zilver zandtracé nog onder de loep te nemen, een nieuwe verkeersme- ting uit te laten voeren om de ge gevens te actualiseren, het Ter Veldetracé door te rekenen, het uitwerken van een zuidelijke randweg, de slingervariant H.J. Wansinkstraat verder uit te wer ken en nog een aantal zaken die later aan de orde kunnen komen zoals het aanleggen van een ro tonde in de Deventerweg ter hoogte van de Aaltinksweg. De bedoeling is dat in april/ mei het definitieve besluit genomen wordt en het plan vervolgens daadwerkelijk uitgevoerd wordt. Inspreker Dick van der Torre van D66 bepleitte een andere aanpak. 'Het VSP is al lang niet meer een overwegend techni sche aangelegenheid, maar is to taal verpolitiekt. Wat we nodig hebben is een ijsbreker die het pakijs breekt.' D66 wil een se cond opinion van een onafhan- Kerkhofsweg - Vele Holtena ren zijn verontwaardigd wan neer ze langs het hondentoilet lopen aan de Kerkhofsweg. Het bordje lijkt aan te geven dat het hele kerkhof een hon dentoilet is. In werkelijkheid moet het bordje aangeven dat voor de heg een hondentoilet ligt. Dus, niet het kerkhof zelf. Echter, het bordje is geplaatst achter de scheidingsheg op het kerk hof. Velen vinden deze situatie on toelaatbaar en hebben ge klaagd bij de gemeente. Deze heeft toegezegd het bordje te verplaatsen. Tot nu toe is dat echter nog niet gebeurd. (Foto: Rinus Vrijdag) A on tour totaal vernieuwd Openingstijden: Zaterdag 25 oktober 14.00u - 24.00u Zondag 26 oktober 14.00u - 22.00u www.extravaganza.nl - 043 - 6014951 Holten - Bij een garage aan de Oranjestraat klonk dinsdag 21 ok tober rond 5.30 uur glasgerinkel. Agenten zagen dat de ruit van de toegangsdeur tot de showroom was vernield. In de showroom troffen zij een negentienjarige man uit Holten aan. De man verkeerde onder invloed van alcohol en trachtte een motorfiets te stelen. De man werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau in Almelo alwaar hij werd opgesloten. De sleutelhouder van de betreffende zaak vertelde aan de agenten dat de telefoon in de zaak telkens werd opgenomen door een on bekende man. De man vroeg telkens om koffie. De Politie Twen te stelt een onderzoek in. kei ijk verkeersbureau over de verkeersproblematiek in Holten. D66 wilde bovendien eerst be kijken wat de effecten van een verkeerscirculatieplan zijn, in clusief de Slinger, waardoor het doorgaand en externe verkeer belemmerd wordt. 'Dit eerst eva lueren en pas bij onvoldoende resultaat een volgende stap ne men. Bovendien is deze werk wijze ook meer tactisch om een maatschappelijk draagvlak te krijgen. De weerstand is nu in tens en zal groter worden door de vroeger geflipte Maïsweg weer van stal te halen onder de benaming Zuidelijke Randweg. Dit alles lokt procedures uit, dus vertragingen', yoorspelde Van Van der Torre. D66 drong aan op een andere aanpak van de verkeersstructuur Holten. Het centrum moet ver keersluw worden door belem meringen in het centrum zelf op te werpen en het doorgaande verkeer wordt geweerd door doorstroming tegen te gaan. Lees 7. Keizersweg - Bij Truck en Trailer Service op het terrein van Müller Transport aan de Keizersweg renden afgelopen maandagavond ve le EHBO'ers rond. Her en der liggen 'gewonden' op de grond, een vrachtwagen met gevaarlijke stoffen staat achter geparkeerd en een auto met inzittenden blijkt tegen een vrachtwagen te zijn geschoven. Verdwaasd loopt een slachtoffer rond, een ander krijst het uit van de pijn omdat een hand open ligt. Het gaat niet om een echte ramp, maar om een gezamenlijke oefening van EHBO en brandweer. Ge schminkte 'slachtoffers' spelen het spel alsof er echt wat aan de hand is. EHBO'ers kalmeren ze, terwijl de brandweerlieden gedegen hun werk doen zoals het uitzagen van de slachtoffers uit de verongelukte auto. (Foto: Johan Bolink) Holten - Wijkagent Bert van Eijk zal vanaf begin volgend jaar Holten inruilen voor Rijs sen. In januari 1976 begonnen als wachtmeester in Holten, heeft hij toch wel een traantje moeten laten toen het hem werd gevraagd naar de stad te gaan. Maar inmiddels heeft hij toch 'ja' gezegd. Afdelingschef Harry Sjoers ziet deze stap juist als promotie voor Bert. Ooit begonnen als broekie van achttien, is hij nu een zeer erva ren wijkagent van 46 jaar. Hij weet precies hoe je moet hande len in moeilijke situaties en wat er speelt jn het dorp. Daarom vroeg Harry aan Bert of hij inte resse had om zijn standplaats in te ruilen voor Rijssen centrum. 'In Rijssen zijn veel ervaren po litieagenten weggegaan en is er jonge instroom bijgekomen. Ik wil Bert daar graag tussenzetten zodat hij de nieuwkomers weg wijs kan maken'. Een andere re den om Bert naar Rijssen te ha len, is het onlangs verschenen veiligheidsrapport van de ge meente. Hierin kreeg de politie een dikke minpunt. Harry: 'Over het geheel zijn de ondervraag den best tevreden over de poli tie. Alleen kennen ze de agenten niet persoonlijk en dat moet ver anderen.' Volgens Bert gaat dat voor Holten niet op: 'Iedereen noemt me op straat gewoon Bert in plaats van meneer agent. Dat zegt toch wel genoeg. In Rijssen hoop ik binnen de kort ste keren hetzelfde te bereiken.' Harry: 'Iemand die goed is, moet je ergens neerzetten waar het slecht gaat.' Volgens de afdelingschef klopt tegenwoordig de benaming wijkagent niet meer. 'Iedereen is tegenwoordig wijkagent, maar Bert zorgt voor het contact met de burgers en stuurt het team aan die zich bezighoudt met het pro bleem dat speelt. De wijkagent is tegenwoordig geen klusjesman meer, die pro blemen mag oplossen waar een ander geen zin in heeft. Ik zou r -~rc-SS9P-- (Foto: Sander Scheperman) eerder willen spreken van een wijkcontactfunctionaris. Iemand dus die contacten onderhoudt met de burgers, problemen sig naleert en het politieteam aan stuurt dat zich hiermee bezig houdt.' Zo krijgt de wijkcontactfunctio naris een eigen kantoor in zijn werkgebied waar mensen naar toe kunnen gaan om te praten met de politie. 'Het is niet de be doeling daar aangifte te doen, want dat kan ook gewoon op het politiebureau. Het moet een plek worden waar bijvoorbeeld tij dens een spreekuur mensen met Bert kunnen spreken om proble men door te geven', legt Harry uit. 'Verder zal de wijkagent een team gaan vormen met een jeug- dagent en met z'n tweeën over straat lopen.' Nu is het niet zo dat Bert alleen aanstuurt. Hij is daarnaast ook gewoon inzetbaar als dat nodig is. 'Zo kan het best zijn dat ik in Holten bezig ben', benadrukt Bert. 'Ik ben ook niet weg uit Holten, want ik blijf hier ge woon wonen. De gemeente Rijs- sen-Holten blijft mijn werkge bied.' Holtenaren mogen hem dus best aanspreken als politie man, zoals velen dat nu ook doen. Alhoewel Bert 'ja' heeft gezegd, heeft hij toch wel even behoor lijk moeten slikken toen Harry hem het voorstel om naar Rijs sen te gaan voorlegde. 'Ik dacht dat we alleen gingen praten over hoe we anders zouden gaan wer ken. Ik viel bijna van mijn stoel af, toen Harry vroeg of ik in Rijssen wilde gaan werken', vertelt Bert. 'Ik heb niet direct 'ja' gezegd en heb er een paar dagen niet om kunnen slapen.' Hij is dan ook al 28 jaar politie man in'Holten, kent er bijna ie dereen en heeft functies in het verenigingsleven. Toch ziet Bert wel het nut in om zijn werkplek te verplaatsen naar het winkelcentrum van Rijssen. 'Ik blijf gelukkig in het zelfde team, alleen kom ik op een andere plek. Ik moet wel mijn persoonlijke belangen aan de kant zetten, want ik maakte me altijd sterk voor Holten. Ik probeer dat nu al een beetje los te laten, en zie Rijssen voor mij als een nieuwe uitdaging.' Alle politiefacetten zijn volgens hem te vinden in het centrum. Holten was voor Bert zijn alles. Dat hebben ze bij Politie Twente geweten. Hij kwam altijd op voor Holten om te voorkomen dat Rijssen alles naar zich toe zou trekken en zijn dierbare werkplek als aanhangsel zou worden beschouwd. 'Ik heb geknokt voor een eigen politiewagen in Holten', bena drukt hij. Het is er niet van geko men, maar hij heeft het wel voor elkaar gekregen dat er dagelijks surveillance door het dorp rijdt. Bert geeft toe niet onmisbaar te zijn. 'Ik krijg in Hans IJmker een goede opvolger. Dat is voor mij ook mede de reden geweest om uiteindelijk toch 'ja' te zeg gen tegen de verplaatsing.' Hans heeft een tijdlang in Hol ten gewerkt en kent de dorpspro- blematiek. Bert zal Hans een maand begeleiden en kennis la ten maken met belangrijke men sen die hij moet kennen. Pagina 3 Fotoclub Profoto bestaat dertig jaar. Dat wordt ge vierd met een jubileumexpo sitie in de Boschkamp. Pagina 5 Er komt aan de Viancnweg een nieuw recreatiepark met de naam Pare de Bolter Bliek. Pagina 7 Kabouter Plop zorgde voor overvolle straten rondom kinderboerderij Dondert- Holten - Mensen die nog geen lid zijn van de bibliotheek kun nen de komende maanden gratis kennismaken met deze instan tie. Wie zich tussen 20 oktober en 1 december inschrijft als proeflid in Rijssen of Holten mag drie maanden gratis lid zijn. In dat kwartaal kan men ook zonder beperking gebruik ma ken van alle diensten die 'gewo ne' leden ook hebben, zoals films op video en dvd, muziek en cd-roms. Dankzij internet is het mogelijk om thuis de catalogus van alle Overijsselse bibliotheken te raadplegen en direct een boek te reserveren. Wie niet te lang wacht met aan melden krijgt een leuk scanradi ootje cadeau. Voor de openingstijden kan men terecht op www.biblio- theekrijssen.nl Holten - In verband met werk zaamheden zijn enkele wegen afgesloten voor het verkeer. De Koningin Wilhelminastraat is op 29 oktober afgesloten, de Schoutenstraat tot en met 14 no vember en de Kerkstraat tot en met 5 december. Holten - Onbekenden hebben getracht tussen zondag 12 okto ber 00.30 uur en 14.00 uur in te breken in het café van Boer Biet aan de Dorpsstraat. Aan de zijde van de Kolweg heeft men van twee deuren de cilinders van de sloten vernield, echter de eigenaar van het café had meer maatregelen genomen om te voorkomen dat men bin nen kon komen. Men heeft het toen kennelijk opgegeven. De schade bleef beperkt tot twee kapotte cilinders. Zappen wordt surfen met wv* af i Zie de advertentie elders in deze krant Holten - Agenten die op een snelle fiets of scooter door de wijk rijden. Met in hun fietstas een snelle handcomputer en binnen handbereik een mo bieltje waarmee hij gemakke lijk bereikbaar is voor de bur gers in de wijk. Daarvan wil len burgemeester en wethou ders er vijf in de gemeente Rijssen-Holten. 'Een wijkagent die zichtbaar is voor iedereen en aanspreek baar is voor iedereen', bena drukt burgemeester P. Schol ten. 'Bereikbaarheid staat voorop, maar daarnaast moet de agent gekend worden, met naam en toenaam. Ze dragen ook een naambord je.' Scholten laat het aan het verantwoordelijkheidsgevoel van de agenten zelf over ('zij weten wat er speelt') of het mobieltje ook aan blijft staan na diensttijd. De wijkagent heeft de vrijheid zelf zijnhaar tijd in te delen. 'Er kan ook een avond ef een weekend ge werkt worden', aldus Schol ten. De agenten houden wekelijks minstens één keer een vast spreekuur in hun wijk. De wijkagenten krijgen de zwaar dere rang van brigadier. 'Dat onderstreept het belang dat we aan deze functie hechten.' Lees verder op pagina 7. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens i Dhr mevr. aan een ander door! i Adres: i Woonplaats: BON Geeft op als abonnee voor bet P Holtens Nieuwsblad: bet opgeven van een nieuwe abonnee. ad Dhr. mevr.: fj Adres: Woonplaats: Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad €44,40 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro i Antwoordnummer 97 €42,85 per jaar (betaalwijze: automatisch) 7500 VB Enschede 1 (losse nummers: €0,87)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2003 | | pagina 1