1 Hondenbelasting kun je niet beargumenteren1 Inwoners gemeente kiezen beste pand inbreidingslocatie Internet... .gewoon op uw tv! Holtens Nieuwsblad my vision MIS HEM ZATERDAG NIET! Herfst op Holterberg ATB-route Holterberg krijgt ander trajectloop Jongens zetten tv op afstand stiekem harder Huishoud Hobbybeurs Eerste bloedafname door Sanquin Deventer Architectuurprijs Rijssen-Holten E-mailadres Film Samsara in Boschkamp Diefstal uit auto Weekendweer g «IS Pagina 5 Dc Diepe Hel Holterberg- loop wordt volgende week zaterdag gehouden. De start is bij het Losse Hoes. réi surfen met Zie de advertentie elders in deze krant Donderdag 16 oktober 2003 Fax: 0548 366497 Redactie: 0548 - 363803 Advertentie: 0548 519797 E-mailHoltens.Nieuwsblad@whk.wegener.nl Abonnementsprijs44.40 Losse nummers0,87 Pagina 13 Pagina 13 Holten - In het kerkelijk cen trum Irene heeft Bloedbank Deventer vorige week voor de eerste maal bloed afgenomen bij oud CLB-donoren. Het was even wennen, andere locatie, kleinschaliger, maar wel gezellig. Er waren twee honderd donoren opgeroepen. De uiteindelijke opkomst was honderdtwintig. De koffie werd verzorgd door vrijwilligers van het Rode Kruis, afdeling Holten. Wie zich wil aanmelden als donor kan dat doen via de website www.sanquin.nl of bellen naar Deventer 0570- 627644. Holten - De ATB-route vanaf de Helhuizerweg is verlegd, omdat vanaf het oude traject de natuur teveel verstoord werd. Er ligt daar namelijk een rustig heide veld waar nachtzwaluwen broe den en een bosje waar de reeën rusten. Daarnaast wordt de ver keersveiligheid ermee vergroot. Er is overleg geweest tussen Staatsbosbeheer, Wielervereni ging Holten, natuurverenigin- gen-IVN, de jagers en de buurt bewoners. Alle partijen zijn voorlopig tevreden met het nieu we traject van de ATB-route. Natuur en wandelaars hebben een rustig gebied dat gescheiden is van de ATB-route. De fietsers hebben een mooie klim door het bos. Fietsers en de wandelaars wordt verzocht zich aan de nieu we route te houden. Voor vragen over de ATB-mo- gelijkheid op de Sallandse Heu velrug is het bezoekerscentrum (met uitzondering van de maan dag) dagelijks bereikbaar: 0548- 612711. Holten - Een bewoonster van een woning in de Boschkampstraat werd dondag 9 oktober de stuipen op het lijf gejaagd door een groepje jongeren. Deze jongeren schonken er behagen in om met een af standsbedie ning het geluid van de tv in de woning van de vrouw harder te zet ten. Nadat zij de tv zachter had gezet begon men op de ramen te bonken. De vrouw is toen naar buiten gegaan om de jongens te vra gen waarom zij dat deden. Aanvankelijk renden de jongens hard weg maar kwamen later dichterbij om vervolgens weer door haar tuin en heg hard weg te lopen. Een getuige had de jongens zien lo pen. Veel signalement is er niet, maar wel wat voor jassen de jon gens aan hadden. Het gaat om drie jongens waarvan er een een roodwi tte jas droeg en wel bovenaan rood en onder wit; de ander droeg een zwarte jas, een Michelin-pop type (een dikke jas) en daarbij een zwarte muts. Een derde persoon droeg een zwarte jas. Wijkagent Bert van Eijk zou graag in contact komen met deze jongens. Inbreidingslocaties zijn terrei nen binnen het woongebied van de plaatsen Rijssen en Holten, waar de bestaande bebouwing verdween en waarvoor nieuw bouw in de plaats kwam. Geno mineerd konden worden die in breidingslocaties waarvan ook de bestemming gewijzigd is: zo als woningen op de plek waar eerder een garage stond, wonin gen en winkels op de plek waar eerder een fabriek stond. De ter reinen waar een oud huis is ver vangen door een nieuw, doen niet mee. Het gaat om inbrei dingslocaties die maximaal vijf jaar geleden gerealiseerd zijn. De werkgroep, waarin diverse belangengroepen uit de bouw wereld vertegenwoordigd zijn, heeft inmiddels uit de in aan merking komende inbreidings locaties tien locaties genomi neerd, verdeeld over Rijssen en Holten. In Rijssen zijn dat de Entoshof, dat bestaat uit een appartemen tencomplex aan de Blinde Ba- nisweg en Esstraat en woningen daartegenover, het kantoor/ ap partementencomplex op de hoek van de Boomkamp/ Huttenwal, Plan Bevervoorde met haar vijf tien wóningen, gebouwd om een plein, de woningen aan de Del- lestraat, gebouwd waar eerder De vier nominaties in Holten voor de architectuurprijs. een garage en een spuitenj ston den, het appartementencomplex in de Bouwstraat en Het Baken, een kantoorwoonhuiscomplex aan de Watermolen te Rijssen. Voor Holten staan op de lijst het appartementencomplex de Abraham Berghof aan de Dorps straat, de Dikke Steen waar een aantal halfvrijstaande en vrij staande woningen gebouwd is. het appartementencomplex op de hoek Kolweg/ provinciale weg en het appartementencom plex aan de Tuinstraat. Het bouwen op een inbreidings- locatie is een stuk lastiger en problematischer dan bouwen in een nieuwbouwwijk. Het gaat om een begrensd terrein, vaak omgeven door gebouwen en omwonenden; procedures kun nen daardoor minder soepel ver lopen. Opdrachtgever en bou wer moeten rekening houden met verschillende zaken, zoals met eventuele bodemvervuiling, de bestemmingsplanwijziging, en het feit dat de aannemer er gewoon minder goed bij kan. Materiaal kan na aanvoer niet nog een paar dagen bij zo'n pand liggen; de aangevoerde materialen moeten direct ver werkt worden. Wat de architec- niieuws-Interviews-Sport-Trends 20 EN 21 OKTOBER 65+ VRIJ ENTREE VAN 14.00 -18.00 UUR! IV t/m zo OKtooer Toegangsprijzen: 7,- (65+'ers en kinderen tot 12 jaar 3,50, kinderen tot 6 jaar gratis). Expo (center KORTINGSBON KORTINGSBON Tegen inlevering n deze bon ontvangt u Tegen inlevering van deze bon ontvangt u 1,50 korting 1,50 korting op de normale entreeprijs van 7/ tijdens de Huishoud Hobby Beurs. op de normale entreeprijs van 7,- tijdens de Huishoud Hobby Beurs. U vindt het Expo Center aan de A1 (afrit 30), tel.: 074 - 2 559 559, www.expocenter.nl Yaron Kolkman is kampioen geworden tijdens het tafel- tennistoernooi voor basis scholieren. Holtens Nieuwsblad tuur van het pand betreft: het ontwerp moet passen in de di recte omgeving. De kern van het verhaal en van het architectuur debat is dan ook 'goed opdracht geverschap'. Omdat het de op drachtgever die kiest voor ont werp, stijl en kwaliteit. De prijs gaat dan ook naar de opdracht gever, die zich volgens publiek en/ of vakjury het best zijn of haar taak heeft vervuld. De jury kiest de vakprijs en de inwoners van Rijssen-Holten kiezen de publieksprijs. De inbreidingslocatie van zijn of haar keuze kan, op een briefje vermeld en voorzien van naam, adres en telefoonnummer van de inzender, gestuurd worden naar de redactie van Holtens Nieuwsblad, Kerkhofsweg 18, 7451 BG Holten, tot en met vrij dag 14 november. De winnaars worden 26 november bekendge maakt in het Parkgebouw. Heerlijk met je klassieke wa gen rijen over landweggetjes langs landhuizen en andere bezienswaardigheden Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Geef dat ook eens i Dhr./mevr.: aan een ander door! i Adres: i Woonplaats: BON Geeft op als abonnee voor bet Holtens Nieuwsblad: S» 1 r, Gebruik deze bon v het opgeven van nieuw abonnee. Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad - €44,40 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) Antwoordnummer 97 €42,85 per jaar (betaalwijze: automatisch 7500 VB Enschede 1 (losse nummers: €0,87) Holten - „De democratie werkt vanavond volop", merkte burge meester P. Scholten vorige week maandagavond op aan het begin van de ingelaste raadsvergade ring. De publieke tribune zat vol; de belangstelling was zo groot dat stoelen aangesleept werden om alle belangstellenden een plaats te bieden. De bezuinigingsvoorstellen van burgemeester en wethouders kwamen ter sprake. En die voor stellen werden niet goed ontvan gen. Sportraad en recreatieonder nemers hadden zich vóóraf al ge roerd en afgevaardigden van hen behoorden deze avond tot de in sprekers. Vertegenwoordigers van bibliotheek en de Beheers commissie Parkgebouw leverden eveneens kritiek. En toen waren de raadsleden nog niet eens aan het woord geweest. Het werd een rommelige vergadering waarin toch nog een aantal zaken duide lijk werden: de hondenbelasting wordt niet opnieuw aan de orde gesteld, met de bezuinigingsvoor stellen van het college zijn raads fracties het oneens. Belangrijk was dat de gemeenteraad ook de hoogte van het bezuinigingsbe drag (944.000 euro) afwees. Be sluiten werden er niet genomen; de vergadering wordt op een an dere datum voortgezet. Maar eerst komen de fractievoorzitters van de verschillende partijen bij elkaar om een en ander door te nemen. Of VVD-fractievoorzitter J. Ke- velam ook vond dat 'de democra tie volop werkte' viel na afloop van de vergadering te betwijfelen. De liberaal brak een lans voor de bewoners van het buitengebied, die actie hadden gevoerd om de honden van de buitengebiedbe woners niet te belasten. Even gl oorde er hoop voor de hondenbe zitters in het buitengebied. Zowel GB als de WD verklaarden zich tegen het invoeren van hondenbe lasting voor hondenbezitters in het buitengebied. „Hondenbelas ting kun je niet beargumenteren. Katten, duiven of paarden laten ook hun sporen achter", vond VVD-fractievoorzitter J. Keve- lam, die een warm pleidooi hield voor afschaffing van de hele hon denbelasting. De kosten van de hondentoiletten zouden dan door de gemeenschap opgebracht moe ten worden. „Ieder huishouden betaalt mee aan de reiniging; dat is drie euro per huishouden per jaar", had hij berekend. Hij was al vast een motie aan het voorberei den om nog eens over de honden belasting te praten, toen bleek dat de steun van CDA, SGP en ChrU (een raadsmeerderheid) daarvoor niet aanwezig was. Deze partijen waren niet geneigd de zaak te her overwegen. „Dat overige fracties niet de bereidheid hebben de hon denbelasting onder de loep te ne men neigt naar arrogantie", vond Kevelam, verwijzend naar de bui tengebiedbewoners die massaal actie voerden. SGP'er G. Kreijkes meende daarentegen dat het met arrogantie niets te maken had, maar wel met een voortvarend be leid. Lees verder op pagina 3. Holten - Door het mooie zonnige weer, de prachtige herfstkleuren en de schoolvakantie, gaan veel mensen wandelen op de Holterberg. Er valt dan ook veel te zien en te genieten. Gekleurde vallende bladeren, paddestoelen en eekhoorntjes. Of kastanjes en eikels zoeken voor het maken van een herfststukje. (Foto: Sander Scheperman) Velen blijken toch nog een ver ouderd e-mailadres te gebruiken om persberichten naar het Hol tens Nieuwsblad te sturen. Hier door kan het gebeuren dat deze berichten niet of te laat aanko men bij de redactie. Daarom wordt verzocht persberichten uit sluitend te e-mailen naar het adres dat boven aan de voorpagi na staat vermeld: holtens.nieuws- blad@whk.wegener.nl Boschkamp - Filmhuis Holten draait donderdag 16 oktober om 20.15 uur de film Samsara in dorpshuis De Boschkamp. Geleid door Apo, trekt een kara vaan lama's door de bergen op zoek naar Tashi, een briljante leerling die gedurende drie jaar afgezonderd in een afgelegen hermitage leefde om te medite ren. Tashi wordt terug naar het klooster gebracht, waar hij lang zaam van diepe trance herstelt. De terugkeer van Tashi heeft echter onverwachte resultaten. Ondanks dat zijn leven gewijd was aan zijn spirituele ontwik keling, ervaart hij een verrassen de ontwaking van zijn seksuele gevoelens. Deze gevoelens val len samen met zijn reis naar een dorpje waar hij de oogst moet zegenen. Hij ontmoet er Pema, een mooie jonge vrouw. Het is liefde op het eerste gezicht. Holten - Op een parkeerplaats langs de rijksweg A 1 werd in de nacht van woensdag 8 op don derdag 9 oktober een personen auto opengebroken. Uit de auto heeft men een radio- cd-speler weggenomen. Kenne lijk heeft men gebruik gemaakt van een valse sleutel. De eige naar uit Zwitserland heeft aan gifte gedaan van deze diefstal. Overwegend zonnig en droog weer. Vrijdag en zaterdag lijken nog zonnige dagen te worden. Wel koud met 10.0 tot 11.0 gra den en een matige oosten wind. Zondag perioden met zon, afge wisseld door wolkenvelden, de wind draait dan tijdelijk naar het noorden. Het blijft overwegend droog. In de nacht en ochtend lichte vorst met -2.0 a-3.0 gra den. Holten - De inwoners van de ge meente Rijssen-Holten kunnen binnenkort het mooiste pand kiezen uit de 'inbreidingsloca ties' binnen deze gemeente.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2003 | | pagina 1