Extra verhoging toeristentax gaat niet door 'Het is heel dankbaar werk, deelnemers zijn blij met je' Holtens Nieuwsblad Multiculturele floralia Flim-Gerritsen: excuses aanbieden aan sportraad Optreden kabouter Plop Collecte Plan O-Deventerweg ongewijzigd uitvoeren Swingsoos zoekt nog zeker drie nieuwe vrijwilligers Bijeenkomst Anbo en Pcob Bijeenkomst postzegelclub Bejaardensoos Concert HGK Gratis antigriepvaccinatie voor wie griep gevaarlijk is U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Muziek draaien vanaf vinyl en neem je eigen plaat mee Donderdag 9 oktober 2003 Fax: 0548 366497 Redactie: 0548 - 363803 Advertentie: 0548 519797 E mailHoltens.Nieuwsblad@whk.wegener.nl Abonnementsprijs 44,40 losse nummers 0,87 Pagina 3 Pagina 7 Pagina 7 Holten - Wethouder J. Flim-Ger- ritsen bood maandagavond haar excuses aan omdat ze de nieuwe bezuinigingsvoorstellen ten aan zien van de sport niet eerst had besproken met de Sportraad. Eerder gaf sportraadvoorzitter R. Vermaas aan dat hij de aan kondiging van de bezuinigingen op de sport door het college 'zwak' vond. „De bezuinigingen werden zonder enig overleg met de Sportraad aangekondigd. Met andere woorden: d,e Sportraad wordt niet serieus genomen." De Sportraad had al eerder aan gegeven 'zwaar teleurgesteld' te zijn in het college. Vanuit de pers moest de raad vernemen dat het eerder ingevoerde harmoni satietarievenstelsel waarbij de sportverenigingen in Rijssen minder gaan betalen en de Hol- j tense sportverenigingen meer, deels (aan de Rijssense kant) be- I vroren zou worden. En dat er in- i eens een wat andere prioriteiten lijst lag. Ook de zelfwerkzaam heid in de kern Holten werd zon der overleg de nek omgedraaid. Vermaas gaf te kennen dat ertus sen college en Sportraad een 'miezerig klimaat' is ontstaan. Hij hoopte niet dat deze wat ar rogante manier van doen ken merkend zou zijn voor het colle ge. Vermaas werd gesteund door het grootste deel van de raad. De te neur was dat er niet buiten de Sportraad om gehandeld diende te worden en dat eerder gemaak te afspraken nagekomen dienden te worden. „Afspraak is af spraak" en „Er gebeurt niets bui ten de Sportraad om", klonk het meerdere keren vanachter de raadstafels. Alleen de SGP liet een andere geluid horen. De staatsgereformeerden kwamen terug op hetgeen ze al eerder aanvoerden: de sporttarieven dienden opgetrokken te worden tot bedragen zoals die in de voormalige gemeente Rijssen gehanteerd werden. Espelo - Wegens het enorme succes van de voorgaande keren, maakt Kabouter Plop voor de derde maal zijn opwachting op Kin derboerderij Dondertman. Zaterdag 18 oktober is hij met Kweb bel, Klus en Lui voor de derde maal te gast op het terrein aan de Meester Bosweg 5. Met zijn maatjes verschijnt Plop driemaal ten tonele met een vermakelijke voorstelling: eenmaal om 14.00 uur, om 15.00 uur en tenslotte om 16.00 uur. De voorstellingen gaan telkens over een ander thema en zorgen ongetwijfeld voor veel vermaak. Van Couwelaar is dertig jaar huisarts in Holten. Dat werd vorige week gevierd in de groepspraktijk. Holten - Het voorstel van burge meester en wethouders om de toeristenbelasting met ingang van 2005 te verhogen naar één euro lag maandagavond onder hevig vuur van meerdere frac ties. De raad wilde de eerder geno men afspraken nakomen; tijdens de gemeenteraadsvergadering van 12 november 2002 stelde de raad immers de toeristenbelas ting vast voor de jaren 2003 tot en met 2006, met voor 2004 tot en met 2006 een jaarlijkse ver hoging van 0,10 cent per over nachting. Met name dat het col lege over haar voornemen geen overleg gevoerd had met de re creatieve sector in de gemeente schoot de raad in het verkeerde keelgat. Duidelijk werd dat een raadsmeerderheid het college voorstel verwierp en de eerder gemaakte afspraken handhaafde. Door meerdere fracties werd be nadrukt dat de belastingop brengst gekoppeld is aan de voorzieningen voor deze sector. De recreatie-ondernemers in Rijssen en Holten waren over vallen door het nieuwe voorstel van het college en reageerden gestoken. In een kort tijdsbestek werden landelijke en regionale organisaties gealarmeerd. De raadsleden bogen zich over het voorstel. Gemeentebelang wilde zich houden aan het be sluit dat de gemeenteraad eerder genomen had. De CDA-fractie steunde het col legevoorstel niet, ook al omdat het zonder overleg met de plaat selijke recreatieve sector tot stand kwam. De veiling en boekenmarkt, die de hervormde gemeente afgelopen zaterdag heeft ge houden, was een succes. Erik Davids werd afgelopen zondag Nederlands Kam pioen Motocross. De buren versierden zijn tuin. Holten - De ouderenbonden An bo en Pcob houden donderdag 16 oktober om 14.00 uur geza menlijk een bijeenkomst in de Boschkamp. Holten - In de kantine van de Boschkamp gaat het er gezellig aan toe. Kleurplaten en kleurpot loden worden uitgedeeld en deelnemers gaan ingespannen aan de slag. Het lied 'In het klei ne café aan de haven' dat op de achtergrond klinkt wordt hier en daar meegezongen of meege- neuried. Eens in de twee weken is er Swingsoos in De Boschkamp. Hier komen verstandelijk gehan dicapten uit Holten en omgeving naar toe. De soos begint 's avonds om zeven uur en duurt tot negen uur en begint altijd met een halfuurtje koffiedrin ken. De deelnemers betalen een euro entree en 0-75 cent voor eten en drinken. „We doen van'alles en nog wat: disco, linedance, oud-Hollandse spelletjes en knutselen. En we vieren Sinterklaas, kerst, Oud en Nieuw, carnaval", sommen- de vrijwilligers Bianca van Coever- den en Anja van Leeuwen op. Een fotoplakboek wordt op tafel gelegd; de foto's geven een beeld van de vele activiteiten en de uitstapjes waarmee het sei zoen afgesloten werd en stralen het plezier van de deelnemers uit. Aan het eind van elk seizoen gaan de deelnemers met elkaar op stap: naar de kinderboerderij, of bowlen, of ze organiseren een boerenbruiloft en het huisvrou wenorkest trad al eens op. (Foto HNB) ben", vertellen Van Coeverden en Van Leeuwen. Beiden doen het vrijwilligerswerk voor deze groep verstandelijk gehandicap ten al langere tijd. „Het is gezel lig en er is altijd wat anders te doen. Het is ook heel dankbaar werk, de deelnemers zijn erg blij met je. Bij de soos vallen de da gelijkse zaken even van je af. En het geeft veel voldoening." wel twee uur tamelijk intensief bezig kunnen zijn." De belangstellende heeft eerst een gesprek met de vrijwilligers en kan dan eventueel een avond je meelopen om te zien hoe het gaat. Belangstellenden wordt ge vraagd contact op te nemen met Van Leeuwen in De Bosch kamp, overdag, tel 0548- andere activiteiten die hier ge houden worden. Bovendien is deze ruimte eigen lijk bedoeld voor andere groe pen, om daar koffie te drinken. Die mensen zitten nu op de gang." De Swingsoos wil weer de kelder van De Boschkamp in. „We willen graag dat de ge meente Rijssen-Holten de kelder aanpast aan de veiligheidsvoor schriften, zodat we de kelder kunnen gebruiken voor onze bij eenkomsten." De vrijwilligers stuurden de ou de gemeente Holten hierover al een brief. Na de herindeling is er al wel contact geweest tussen vrijwilligers en gemeente, maar de Swingsoos wacht nog steeds op antwoord. 362473. Of met Van Coeverden, 06-13084488. De soos heeft momenteel haar onderkomen in de ontmoetings ruimte van De Boschkamp, maar dat is niet ideaal. „In de ontmoetingsruimte is de sfeer een stuk minder. En je hebt, hier minder overzicht. De deelne mers kunnen zo binnenlopen bij Holten - De Holtense Postzegel club houdt elke tweede maandag van de maand haar clubavond. Op 14 oktober zal deze avond opgeluisterd worden met een diapresentatie over het thema tisch verzamelen van postzegels met als onderwerp scouting. Vanaf 20.00 uur zijn niet alleen leden ook welkom in de kelder van De Boschkamp. Fysiotherapeute A. van der Waals vertelt over artrose. Dit is een aangeboren of verworven aandoening van een gewricht, meestal knie of heup, die leidt tot functievermindering, vorm verandering en vooral pijn. De oorzaak ligt vooral bij overmati ge belasting of ouderdom. Holten - De Nationale Collecte voor Verstandelijk Gehandicap ten heeft in Holten een bedrag van 3113,05 euro opgebracht. De bijeengebrachte gelden wor den gebruikt om die activiteiten te organiseren die niet door de overheid worden betaald. Zoals ontspannings- en begeleidings projecten. Kandelaar - De Bejaardensocië teit Holten houdt dinsdag 14 ok tober een bijeenkomst in de Kandelaar. Deze begint om 14.30 uur. Er wordt deze middag gesjoeld. Holten - Het Holtens Gemengd Koor geeft onder leiding van Henk Linker op vrijdag 24 okto ber in de hervormde kerk een concert. Aanvang 20.00 uur. Aan dit concert werken verder sopraan Valeria Boermistrova en pianist Roel Paas mee. Vale ria zal enige soli met het ge mengd koor gaan zingen. Henk Linker en Roel Praas zullen te vens een deel van het concert vullen met orgel en pianomuziek van onder andere Bach en Grieg. Ruim veertig deelnemers staan op de lijst; op de soosbijeen- komsten zijn meestal rond de dertig deelnemers aanwezig. De deelnemers worden die avond begeleid door vrijwilligers. En vrijwilligers zijn er in totaal maar negen en dat is te weinig. „We moeten er op korte termijn zeker drie vrijwilligers bij heb- De leeftijd van de vrijwilliger maakt niet zoveel uit; vanaf zes tien jaar is goed. De vrijwilli- gersgroep die er is bestaat uit zo wel studenten als vutters en wat daar allemaal tussen inzit, zowel mannen als vrouwen. „Ervaring hoeft niet, want die krijg je van zelf. Als je maar sociaal aange legd en enthousiast bent. Je moet Holten - B en W willen het ge meentelijk plan voor een veilige inrichting van de Oude Deven- terweg ongewijzigd doorvoeren. Daarmee komt de gemeente te gemoet aan een aantal schrijvers van zienswijzen. De inspraakre actie van GJ. te Wierik wordt niet gehonoreerd. Te Wierik zag geen noodzaak voor het aanbrengen van drem pels en het vernieuwen van het asfalt. De drempels worden zo uitgevoerd dat het niet snel- heidsremmend is en door het aanbrengen van nieuw asfalt verwacht hij dat dit gedeelte een racebaan wordt. De gemeente vindt het afsluiten van de weg geen optie. 'De Oude Deventer- weg is volgens het convenant Duurzaam Veilig een verblijfs- gebied waar een maximumsnel heid geldt van 30 kilometer per uur', reageerde de gemeente. Holten - Griep is voor jonge, gezonde mensen een verve lende maar onschuldige ziek te. Voor andere mensen kan griep wel ernstige gevolgen hebben. Elke winter worden in Neder land gemiddeld twintigdui zend mensen in het ziekenhuis opgenomen en tweeduizend mensen overlijden als gevolg van griep. Dit zijn meestal 65-plussers of mensen met een verminderde afweer, diabetes of een hart-, long- of nierziekte. Voor hen is een jaarlijkse griepprik dus extra belangrijk. De griepprik wordt alleen voor deze men sen aanbevolén en gratis gege ven. De mensen die in aan merking komen voor een gra tis griepprik, krijgen automa tisch een uitnodiging thuisge stuurd. Hierop staat de tijd vermeld wanneer de mensen in de gymzaal worden ver wacht. Er wordt gevaccineerd tussen 14.30 en 18.00 uur in de gymzaal achter de groep spraktijk van de huisartsen. Mensen die "niet in aanmer king komen voor een gratis griepprik kunnen, indien zij toch een griepprik willen ont vangen, een recept afhalen bij de groepspraktijk. Met dit re cept kunnen deze mensen ook terecht op de vaccinatiemid dag op woensdag 15 oktober. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Ais abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens i Dhr./mevr.: aan een ander door! i Adres: i Woonplaats: BON; Geeft op als abonnee voor het Gebdiik deze boe voor MeuwsbIaJ. het opgeven van een nieuwe abonnee. od Dhr./mevrt: j] Adres: Woonplaats: Inzenden aan:1 Holtens Nieuwsblad €44,40 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) Antwoordnummer 97 €42,85 per jaar (betaalwijze: automatisch) 7500 VB Enschede 1 (losse nummers: €0,87) tweedaags muziekfestijn op zetten. 'De Elpeeshow wordt een try- out hiervan', legt Jan Herman uit, die zelf ook onder meer bij De Waag platen heeft ge draaid. 'Slaat dit aan, dan gaat de marathon met voormalige dj's van De Waag ook door. Waarschijnlijk ergens in no vember.' Peter Jansen van 't Keuntje geeft aan dat het de bedoeling is om in het winter seizoen vaker activiteiten te gaan houden in het café. 'We willen proberen zeker een keer in de maarid iets te orga niseren.' Een volledige plan ning ligt nog niet op tafel, maar ideeën zijn er wel. Zo wordt het nieuwe jaar traditio neel ingeluid met de Black and White Party van de Toga club. Kaarten hiervoor zijn al te reserveren. Op hun website: www.togaclub.tmfweb.nl staat meer hierover. (Foto: Sander Scheperman) De PvdA was het eveneens on eens met het collegevoorstel; ook deze fractie wilde de eerder gemaakte afspraken nakomen en het pas opgerichte Recreatief en Toeristisch Platform betrekken bij het beleid. De SGP was tegen het voorstel zoals dat nu op tafel lag, maar benadrukte ook 'géén verhoging, dan ook géén extra financiële impuls voor de sec tor'. De ChristenUnie dacht niet dat de toeristenindustrie door de verhoging in elkaar zou storten. Dijkerhoek - Met net iets meer omzet dan vorig jaar sloot de ouderraad van de Dijkerhoekse basisschool de kas af na de jaarlijkse Flor alia. Deze stond dit jaar in het teken van de multiculturele samenleving. Alle kinderen hadden weer hun uiterste best gedaan op hun bloemstukjes. En al werden de inzendingen door Gerrie Bronsvoord van Voorsboers Decoration bekeken, toch zat er met opzet geen echt wedstrijdelement in. De inzendingen van de volwassenen werden beoordeeld door het publiek en de mooiste creatie werd gemaakt door Joke Stevens. Op hetzelfde thema werd ook een Rode Draadspel gespeeld die werd gewonnen door Gerda Krisman. Ook dit jaar was er weer een wedstrijd wie de langste zonnebloem kon kweken en daar werd Joanne Koopman winnares mee. Zij kweekte een bloem van maar liefst 3,51 meter. De aanmoedigingsprijs, een emmertje geitenmest, kreeg Daan Rechterschot, die ondanks al zijn in spanningen zijn zonnebloem niet erg groot zag groeien. (Foto: Sander Scheperman) 'Elma Koning kwam eigenlijk met het idee aanzetten', vertelt Jan Herman ten Velde (DJ Tox). 'Aan de bar in 't Keuntje ging het gesprek over muziek uit de jaren zestig en zeventig.' Daaruit ontstond de Elpee show: 'De zilveren disc aan de kant en het.zwarte vinyl uit de kast.' Diny Goossen van 't Keuntje vond het een goed idee. Zelf had ze ook al zoiets in het ach terhoofd: voormalige dj's van De Waag optrommelen en een Keuntje - Oude tijden herle ven zaterdag 18 oktober in Grand Café 't Keuntje. Onder leiding van DJ Tox zal dan na melijk alleen muziek worden gedraaid vanaf ouderwets vi nyl. Daarnaast is het de bedoe ling dat bezoekers zelf ook hun zolder gaan nakijken en een 33- of 45-toerenplaat meenemen. De toegang van de Elpeeshow is gratis.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2003 | | pagina 1