Holtens Nieuwsblad Werkgelegenheid rode draad in conceptbegroting We Holtenaren hebben hulp hard nodig1 Gezellige afsluiting feestweek Diessenplas Rijssen-Holter\ Holtenaren zetten zich in voor toiletten scholen Aghiresu In dit nummer. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Kastelentocht klassieke auto's Opbrengst collecte Collecte brandwonden Gehandicaptenplatform bezoekt huisartsenpraktijk Juf Leny Langendoen neemt afscheid als leerkracht Floralia Herdenking Alarmsysteem Sponsorloop Club DIS 10 jaar Geslaagd Donderdag 2 oktober 2003 Fa*: 0548 366497 Redactie: 0548 363803 Advertentie: 0548 - 519797 E mailHoltens.Nieuwsblad@whk.wegener.nl Abonnementsprijs 44,40 Losse nummers 0,87 Pagina 3 Pagina 3 Pagina 5 Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens i Dhr/mevr.: aan een ander door! i Adres: i Woonplaats: BON; Geeft op als abonnee voor het Gebniik deze bon voorHo,um Nimwsblad: het opgeven van een J nieuwe abonnee. Cid Dhr./mevr.: f] Adres: Woonplaats: Inzenden aan:1 Holtens Nieuwsblad - €44,40 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) Antwoordnummer 97 €42.85 per jaar (betaalwijze: automatisch) 7500 VB Enschede (losse nummers: €0,87) Vijf ondernemers hebben de handen ineengeslagen en een pand betrokken op Vlet- gaarsmaten. Marije Dangremond heeft meegedaan aan het NK Atle tiek voor D-junioren in Go- rinchem. Zij werd vijfde. Holten - De classic car-afdeling van MAC de Holterberg heeft op zondag 5 oktober weer een mooie seizoensafsluiting ge pland. Deze keer gaat de toer tocht met klassieke auto's ten zuiden van Holten. Er worden zo'n twaalf kastelen en landgoederen gepasseerd. Ook zijn er in de route verschil lende romantische herbergen of pleisterplaatsen opgenomen, om op een gepaste wijze te genieten van een drankje of een hapje. De kastelentoertocht start vanaf het clubhuis Het Stuurhuus aan de Beusebergerweg 37 in Hol ten, telefoon 0548-364716. Het inschrijfgeld bedraagt 7.00 euro per equipe. Hiervoor ont vangt men een mooie routebe schrijving met uitleg. De inschrijftafel is geopend van af 12.00 uur. De route zal afhan kelijk van de tijd die men onder weg besteedt aan het culinaire genieten, zo'n vier tot vijf uur in beslag nemen. Er rijdt een volgauto mee voor eventuele panne onderweg. Voor inlichtingen kan men bel len met Dries Willems: 06- 53162047. Holten - De collecte voor de Ne derlandse Kankerbestrijding/ Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) in Holten heeft 5.238,78 euro opgebracht. Tevens hebben veel mensen de KWF-collectefolder als poster voor het raam gehangen en op die manier meegedaan aan 'het nationale gebaar' van medeleven met kankerpatiënten en hun naasten. Wie de collectant heeft gemist, kan alsnog een gift overmaken op giro 26.000 ten name van het KWF, Amsterdam. Gerard Kraaij werd vorige week vrijdag in Hoog Holten gehuldigd met een koninklij ke onderscheiding. Holten - Diessenplas zette zaterdag nog even de puntjes op de i tijdens de afsluiting van een grandioze feestweek ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan. Muziek alom, met medewerking van onder meer de Holtense Muziekvereniging, kinderen en kleinkinderen van bewoners die tussendoor een deuntje weggaven. Verder verkoop van echte, ouderwetse lp's met een kopje koffie of een drankje erbij, een lekker hapje en een gezellige barbecue. Locatiemanager Bea Kieskamp toonde zich dan ook heel blij over het mooie verloop van deze week en was zeer dankbaar voor alle hulp die er geboden is. Zowel van de medewerkers als van alle vrijwilligers die zich enorm ingezet hebben, waaronder de Cliëntenraad en de Stichting Vrienden van Diessenplas. Veel bewondering en aandacht waren er voor de jubileumexpositie van foto's en krantenartikelen waaraan de bewoners hebben gewerkt: veel kreten van herkenning van de bezoekers bij het ontdekken van oude bekenden op de plaatjes of oude beelden van Holten en omgeving. Bea: 'We hebben echt de hele week ge noten van alles wat er georganiseerd was, van al het bezoek, ook van mensen die normaal gesproken niet in contact komen met Dies senplas, die de sfeer proeven en versteld staan van wat er allemaal mogelijk is met de hulp van velen. Het kan allemaal zomaar en dat is echt iets voor Holten'. (Foto HNB) Lees verder op pagina 3. meerpersoonshuishoudens een eenmalige korting van 25 euro; voor eenpersoonshuishoudens bedraagt dit 12,50 euro. Eén van de redenen is het besluit van het college het dividend van afval verwerker Twence BV terug te geven aan de inwoners, omdat mede hierdoor de buffer afval stoffen te hoog werd. Deze be dragen worden in 2004 bij de aanslag verrekend. Voor huisvesting onderwijs is een meerjarenplanning in voor bereiding. Voor het komende jaar wordt 124.000 euro structu reel gereserveerd, voor 2005, 2006 en 2007 telkens 94.000 eu ro. Of er voor de jaren 2005 en volgende sprake kan zijn van een ophoging is afhankelijk van de besluitvorming over het ont werp meerjarenplan onderwijs huisvesting. Dit plan is zeer spoedig na het debat in de raad op 6 oktober te verwachten. Voor een ophoging in 2005 is een stelpost beschikbaar van 27.500 euro. Holten - Burgemeester en wet houders maakten deze week de conceptbegroting 2004 bekend. Rode draad in de begroting is het thema werkgelegenheid. Het college heeft mede daarom be sloten de mogelijkheid te onder zoeken de drie tunnels uit de lange termijn visie verkeer in Rijssen versneld uit te voeren. Gezien de huidige economische en maatschappelijke situatie vindt het college het van belang om te investeren met visie en te investeren in de toekomst. In het teken van deze begroting staat de raadsvergadering, die maan dag 6 oktober gehouden wordt in de raadzaal van het gemeente huis. Aanvang 19.30 uur. Het college wil het programma toerisme, recreatie, winkels en horeca een belangrijke impuls geven. De raad bespreekt bin nenkort de voorstellen. Hiervoor wordt overeenkomstig eerdere afspraak met de raad de toeris tenbelasting in 2004 verhoogd van 0,45 euro naar 0,55 euro. In 2005 stelt het college een verho ging naar 1 euro per overnach ting voor. De afvalstoffenheffing blijft voor het tweede jaar op hetzelf de niveau. Daarnaast ontvangen Ilaarschool - Juf Leny Lan- gendoen, leerkracht aan de Haarschool van groep 8, nam vrijdag 26 september af scheid. Al om 7.00 uur in de vroegte kreeg ze door haar collega's een ontbijt aangeboden bij haar thuis in Markelo. Daarna reed ze niet, zoals altijd, met haar Fiat 500 naar de Haar school. Haar auto werd met een sleepwagen van autobe drijf Erik Huzen naar school gebracht. Daar aangekomen, werd juf Leny toegezongen door 280 kinderen en vele ou ders. Het speciale afscheids lied was door haar collega's gemaakt. Ondanks het bereiken van haar pensioensgerechtigde leeftijd, stopt ze nog niet met werken. Ze gaat op vrijwillige basis nog lesgeven op de school. (Foto: Sander Scheperman) Holten - De Holtense Inucu Commissie is inmiddels een aantal jaren bezig met het reali seren van toiletten in een drietal schoolgebouwen in Aghiresu- Fabrici. De kleuterschool en de lagere school hebben inmiddels goede sanitaire voorzieningen, dank zij de Holtense steun. De Inucu Commissie zet zich nu in voor de laatste serie toiletten, die voor het voortgezet onderwijs. en Rijssen, naar Aghiresu ge bracht. „Er is op die school een leraar aangesteld, een jongen uit het dorp die informatica gestu deerd heeft en daar nu compu terles geeft." In augustus van dit jaar werd de complete inboedel van de fysiotherapiekliniek van mevrouw Versnel er naar toege bracht. Nu gaat de commissie verder met het laatste toilettenproject, de toiletten in de school voor voortgezet onderwijs. „We ho pen dat ook voor dit project het geld beschikbaar komt en dat we naderhand ook dit project op een goede manier kunnen afsluiten", aldus Vogely. De Inucu Com missie doet daarvoor opnieuw een beroep op de Holtense be volking. „Hun hulp hebben we hard nodig." Charles Vogely overhandigt fysio-apparatuur aan een arts m Aghiresu. nu aangepakt. In deze school moeten op twee verdiepingen toiletten komen. De kosten zijn 12.000 euro. De Holtense Inucu Commissie zegde niet toe dat bedrag te betalen. „We hebben dat geld niet, dus kunnen we dat ook niet toezeggen. We zijn al wel anderhalfjaar lang actie aan het voeren hiervoor." Zo werden er kastjes bij de lege flessenin- name bij C1Ö00 en AH geplaatst waar klanten hun lege flessen- bonnetjes in kunnen deponeren. 'Voor uw lege fles bouwen we een toilet in Aghiresu', staat er bij. „Dat is elke maand goed voor zo'n 100 euro. Dat sparen we", vertelt Vogely. Binnenkort verspreidt de Hol tense commissie huis aan huis een folder waarin verantwoor ding wordt afgelegd van wat er met het geld dat de Holtenaren bijeen brachten, is gebeurd. En verteld wordt over het plan waar de commissie nu mee bezig is. „We vragen daarvoor geld of statiegeldbonnen. We geven dia voorstellingen bij clubs en ver enigingen en houden daar dan een collecte." Vele keren zijn de Holtenaren inmiddels in Inucu geweest. Af geschreven meubilair van scho len uit Nederland werd nieuw le ven in geblazen. Het kleuterklas je kreeg Van alles wat er in een kleuterklas nodig is. Daar wer den toiletten gemaakt. Na Inucu richtte de werkgroep zich op de plaats in het centrum van de streek: Aghiresu en haar scho len. Ook daar gingen setjes meu bilair naar toe. De sportzaal werd aangepakt. De kleuter school werd voorzien van spul len. In de school voor voortgezet onderwijs werd centrale verwar ming aangebracht. Afgelopen najaar werden 38 computers, ge kregen van de scholen in Holten Holten - Ruim vijftigduizend vrijwilligers van de Nederlandse Brandwonden Stichting gaan in de week van 5 tot en met 11 ok tober weer op pad om te collec teren. Dankzij de collecte kan de Brandwonden Stichting haar strijd tegen littekens voortzetten. Al meer dan 30 jaar zet de Ne derlandse Brandwonden Stich ting zich in voor mensen met Holten - Voorzieningen waar veel ouderen komen of ge bruik van maken moeten beter toegankelijk worden voor ou deren. Zo is de bushalte vaak te ver weg, en is het treinsta tion moeilijk toegankelijk; postkantoor, supermarkt en bank liggen vaak te ver van de woning. De toegankelijkheid van voor zieningen voor ouderen moet verbeterd worden. Dat is dit jaar de inzet van de Week van de Toegankelijkheid, die op maandag 29 september van start gaat. Ook de vrijwilligers van het Gehandicaptenplat form in de gemeente Rijssen- Holten zetten zich, in het ka der van deze landelijke actie, in voor betere toegankelijk heid van voorzieningen voor ouderen. Zo brengen vrijwilli gers bezoeken aan alle huis artsenpraktijken en verzor gingshuizen in Rijssen cn Holten. Gekeken wordt onder meer of er openbaar very oer is op kor te afstand van het pand, of de informatie over vertrektijden goed leesbaar is, of er een bankje staat, of er een inva lidenparkeerplaats bij de hoofdingang is. Er wordt op gelet of de paden vlak en breed genoeg zijn, of er ni veauverschil is bij de entree, of er drempels zijn en of de deur makkelijk open gaat. brandwonden. Dijkerhoek - De Ouderraad van basisschool Dijkerhoek houdt vrijdag 3 oktober de jaarlijkse Floralia. Het onderwerp is dit jaar multi culturele samenleving en vormt tevens het einde van de project periode die de kleutergroep de afgelopen weken heeft gehou den. Naast de tentoonstelling van de bloemstukken van leer lingen en ouders zijn er weer tal van spelletjes en het rad van avontuur. De openingstijden van de Flor alia zijn van 14.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 22.00 uur. Ie dereen is van harte welkom. Holten - Leerlingen van de Bosschool houden donderdag 9 oktober om 9.30 uur een her denking bij het monument aan de Haarlerweg. Daarna gaan de leerlingen een kijkje nemen in de schuilhut, die verscholen ligt in het bos erachter. Ieder een is welkom om deze herden king bij te wonen. De Bosschool heeft enkele ja ren geleden het monument ge adopteerd. Het gaat om een grote kei met daarbij een foto van onderduiker Marinus Ste vens. Marinus heeft tijdens de Twee de Wereldoorlog ondergedo ken gezeten in de schuilhut, maar werd door Duitsers ont- dekt en doodgeschoten. Holten - De Stichting Welzijn Ouderen Holten (SWOH) heeft al sinds 1988 een personenalar- meringssysteem. Ruim zeven tig inwoners van Holten maken gebruik van het systeem. Het hebben van een alarmering geeft de gebruiker een gevoel van veiligheid. Mocht men hulp nodig hebben, dan is een druk op de knop van het zen dertje voldoende om buren of familie te waarschuwen. In principe komen 65-plussers in aanmerking voor een perso- nenalarmering. De kosten be dragen voor de aansluiting 36 euro en vervolgens per maand 6 euro. Wie meer informatie wil, kan contact opnemen met de SWOH telefoon 0548-364910. Holten - De Holterenk heeft vrijdag 19 september een spon sorloop gehouden. De op brengst bedroeg maar liefst 4.193 euro. De school is erg blij met dit be drag, waar nog de kosten van af moeten voor de glijbaan die al eerder dit jaar geplaatst was. Van het resterende bedrag gaat de school een speelattribuut plaatsen op hét grote school plein. Holten - Het is zaterdag 4 okto ber alweer tien jaar geleden dat twee vriendenclubs zich sa menvoegden en Club De Ideale Schoonzonen werd geboren. Dit wordt gevierd onder het motto Wereld Bierendag met een knallende receptie gevierd voor vrienden en bekenden. De receptie wordt gehouden bij Café Brands van 20.00 tot 22.00 uur met een aansluitende feestavond tot in de kleine uur tjes. Tijdens de receptie is er natuurlijk gelegenheid tot het ophalen van herinneringen. Holten - Danitza Beuwer is aan de Saxion Hogeschool IJsel- land geslaagd voor de Acade mie Mens en Arbeid, richting beroepskeuze en arbeidsvoor ziening. Charles Vogely van de Inucu Commissie laat foto's zien met de resultaten van de acties die de Holtense commissie een aantal jaren al voert. Schone, betegelde toiletten en allemaal heel. Als eerste werden de sanitaire voor zieningen bij de lagere school aangepakt. Daar was helemaal geen toiletvoorziening, de kin deren deden hun behoefte op de grond. Van de burgemeester hoorde Vogely dat er geen geld voor was. Op verzoek van de Holte naren kwam de burgemeester met een plan. De toilettengroep zou zo'n 3800 euro kosten. De gemeente zelf kon daar 800 euro voor vrijmaken; de Inucu-groep beloofde 3000 euro te brengen. „Als u belooft dat u dat geld brengt, beginnen we morgen, zei de burgemeester toen. En dat hebben ze ook gedaan." Twee maanden later werd vanuit Hol ten het geld gebracht. De burgemeester zorgde er vorig jaar voor dat de kapotte water leiding gerepareerd werd, zodat de we's doorgespoeld konden worden. Nu was de kleuterschool aan de beurt. Er werd een plan gemaakt en het aanbrengen van de toilet groep daar zou 2400 euro kos ten. Vogely bracht er in augustus 2000 euro naar toe. „Die toilet ten worden momenteel ge bouwd, voor de winter. Want 's winters vriest het er zo'n dertig, veertig graden en dan doe je weinig in de bouw." Als laatste wordt het gymnasium g e ni eenre m WIJKAVOND KERN HOLTEN 8 OKTOBER 2003 19.30 UUR, GEMEENTEHUIS HOLTEN

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2003 | | pagina 1