Gemeente zet medewerkster op non-actief Niet alleen kinderopvang en jeugdwerk in Liezenboerderij mm I Holtens Nieuwsblad Jarige Diessenplas viert feest Deze week veel over tuinen MIS HEM ZATERDAG NIET! Holtenaren mogen Keuneartiest kiezen Groepspraktijk Holten op regionale computer Kinderopvang krijgt naam Kameleon Afsluiting nestkastproject WBE Holten en Bosschool Weekendweer K'weide geen parkeerplaats Platenmarkt Diessenplas Film Tweeling nog een keer PvdA ziet liefst bibliotheek in school De Waardenborch BON: Holtens Nieuwsblad Donderdag 25 september 2003 Fax: 0548 - 366497 Redactie: 0548 363803 Advertentie: 0548 - 519797 E mail Holtens.NieuwsbladSwhk.wegener.nl Abonnementspriis 44.40 Losse nummers 0,87 Holten - Een medewerkster van de gemeente Rijssen-Holten is op non-actief gezet vanwege strafbare financiële handelingen, die ze pleegde in de boekhou ding van de voormalige gemeen te Holten. Dat gebeurde medio 2000. De gemeente wil betrok kene ontslaan en heeft inmiddels aangifte bij de politie gedaan. De vrouw, wonend in Rijssen, werkte sinds 1997 voor de ge meente Holten op de afdeling fi- Het feit werd ontdekt doordat er bij het afsluiten van de boeken over het jaar 2000 een verschil in de jaarrekening bleef. Men ging op zoek naar het verschil, Espelo - Wildbeheereenheid Holten (WBE) heeft afgelo pen maandag leerlingen van de Bosschool getuigschriften gegeven als afronding van het nestkastj esproj eet. Er werd in het voorjaar van 2003 een project gestart met nestkastjes en de controle daarvan in het bos rond de Bosschool. Er zijn 34 nest kastjes geplaatst, waaronder een bosuilenkast en een val- kenkast. Elf leerlingen uit de groepen' vijf en zes waren geïnteres seerd hieraan mee te doen. Als voorinformatie werd een bezoek gebracht aan Natuur- diorama Holterberg en werden enkele kievitsnes'ten bekeken. In twee groepen werden in de maand mei en begin juni de nestkastjes wekelijks bezocht om te zien of deze kastjes be zet-waren en hoe het broed- proces en de groei van de jon ge vogels verliep. De jeugd was zeer enthousiast bij deze controles en adminis treerde de resultaten. Als afsluiting na de laatste controle kregen de WBE-be- geleiders van de kinderen een tekening en van de ouders een gift voor de WBE-kas. (Foto: Rinus Vrijdag) Holten - De Keunefeestencom- missie wil graag weten welke ar tiesten Holtenaren zelf zouden ^villen zien op de Keunefeesten. |Aan de hand van binnenkomen de reacties probeert de commis sie dan een programma voor [volgend jaar samen te stellen. [We nodigen Holtenaren uit om [foor te geven welke artiesten ze kraag op het podium zien', zegt llan-Herman ten Velde van de fCeunefeestencommissie. 'Als de kosten niet te veel worden, pro peren we de artiesten met de pieeste stemmen te regelen voor Holten - De Groepspraktijk Holten werd afgelopen weekend aan gesloten op de regiocomputer. Deze geeft toegang tot een infor matiesysteem waarin aangesloten huisartsen him patiënten- en medicatiegegevens digitaal vastleggen. Dokter Van Couwelaar: 'Een kwaliteitsproject van de eerste orde, wat ons betreft. We kunnen vanuit onze eigen werkplek en vanuit de centrale huisartsenpost in Deventer de patiëntengegevens van alle aangesloten huisartsenpraktijken als dat nodig is inzien en we hebben aansluiting met de apotheken. Dankzij dit nieuwe systeem zijn we nog beter voorbereid op de toekomst. Er is nu veel meer dataverkeer mogelijk dan voorheen, zodat we naast het inzien van patiëntgegevens in de toekomst bijvoorbeeld ook fotomateriaal kunnen opvragen.' De Holtense huisartsen hebben de aansluiting van alle huisartsen in de regio Salland altijd aangemoedigd. Deventer was als eerste gemeente aan de beurt. Dit jaar nog worden Holten, Twello en Markelo aangesloten. Van Couwelaar: 'Ik vind de manier waarop Salland Verzekeringen dit project steunt, uniek.' Salland betaalt namelijk samen met het Deventer Ziekenhuis een deel van de in- stallatiekosten per huisarts. De sector ICT van het Deventer Zie kenhuis verzorgt de technische ondersteuning. maar het onderzoek liep vertra ging op, ten tijde van de ge meentelijke herindeling. Nadat de harmonisatieperikelen achter de rug waren werd het onder zoek weer opgepakt. „Het was niet vergeten, want het is heel onbevredigend als er in een jaar rekening een verschil zit", geeft wethouder W. ter Schure aan. Het bureau Deloitte en Touche heeft inmiddels een gesprek ge voerd met degene die deze frau duleuze handelingen heeft ver richt. Betrokkene heeft deze handelingen bekend. Het gaat om een bedrag van 100.000 gul den. Waarvoor het geld gebruikt is, kan Ter Schure niet zeggen. „Dat moet boven tafel komen tijdens het strafrechterlijk onder zoek", vertelt hij. De betrokken ambtenaar werkte sinds de her indeling op de afdeling belasting in het gemeentehuis te Rijssen. Ter Schure wil wel kwijt dat het nieuws daar insloeg als een bom. „Haar collega's zijn volkomen verslagen." Holten - Woon- en Zorgcentrum De_ Diessenplas bestaat dertig jaar en dat wordt deze week gevierd met een feestweek. Zo werden er spelletjes gespeeld, is er een foto-expositie geopend, hebben medewerkers toneelstukjes opgevoerd en wordt er, als afsluiting, een ed en platenmarkl gehouden in de tuin. (Foto: Rinus Vrijdag) volgend jaar.' Velen vonden de huidige pro grammering van de Keunefees ten tegenvallen. Stonden er in de beginjaren van het evenement bekende artiesten op het podi um, dit jaar moesten bezoekers het doen met klonen van André Hazes en René Froger. Daarom wil de commissie nu de bezoe kers zelf eens aan het woord la ten. Namen van artiesten die volgend jaar zouden moeten optreden, kunnen per e-mail worden ver stuurd naar: info@keunefees- ten.nl Larenseweg - De naam van de nieuwe kinderopvang aan de La renseweg werd afgelopen zater dag tijdens de Open Dag, ont huld door enkele leerlingetjes. De kinderopvang in de Liezen- boerderij werd omgedoopt tot De Kameleon. Volgens Wilma Paalman is het traditie van de Stichting Kinder opvang Twente om de naam te laten beginnen met een K. 'De eerste locaties kregen namen als Krummel en Kanjer. Toen zijn we er maar mee doorgegaan', legt ze uit. Nathalie Lucas lichtte toe, waar om er nu juist voor de naam Ka meleon is gekozen. 'Het echte dier kan zich aanpassen door de kleur aan te nemen van zijn om geving. Dat aanpassen willen we met de kinderopvang ook gaan doen. Zo proberen we ons aan te passen aan de thuissituatie van de kinderen. Zij hebben ver schillende leeftijden, nationali teiten en leefwijzen. Daar sprin gen wij op in.' Wilma zegt dat het om een klei ne Open Dag gaat. 'We maken nu gebruik van het voorste ge deelte van de boerderij. De be doeling is dat we straks gaan verhuizen naar de veel grotere achterkant. Deze moet echter nog helemaal worden verbouwd en ingericht. Wanneer dit klaar is, houden we een groot Open Huis.' Dat de kinderopvang straks voor veel overlast zou gaan zorgen, hoeft volgens Wilma beslist niet. Zij kent voorbeelden ge noeg van kinderopvang en jeugdwerk bij elkaar in een woonwijk, zonder dat dit voor overlast zorgt. 'Mensen associë ren jeugd vaak met overlast en lawaai, maar dat valt in de prak tijk erg mee.' Stichting Kinderopvang Twente van de gemeente om dit soort ontmoetingsplekken in de woon wijken te creëren. Wanneer dit alles klaar is, weet ze niet. Dat hangt van de gemeente af. Van tijd tot tijd zon maar ook een enkele bui. Vrijdag overdag perioden met zon afgewisseld door wolken velden, het blijft waarschijnlijk tot de avond droog. Tempera tuur zo'n 20.0 tot 22.0 graden, nog een beetje nazomer. Zaterdag en zondag krijgen we te maken met een storing waar door we een grotere kans op re gen hebben, er is veel bewolking en af en toe zon. Temperatuur dan 16.0 tot 17.0 graden. De nazomer keert voorlopig niet echt terug, maar ook wordt het nog niet herfstachtig, het zit er een beetje tussen in. Er was een treintje aanwezig tijdens de Open Dag van Kameleon. (Foto: Sander Scheperman) gaat straks zelf het achterste deel van de boerderij gebruiken. 'De buitenkant van de boerderij hou den we zoveel mogelijk in tact. Wel zullen de grote staldeuren worden vervangen door glazen puien.' Binnen zullen de hooi zolders worden ingericht als speelplaatsen waar kinderen kunnen spelen en naar beneden kunnen kijken. Het voorste en middelste deel van de boerderij zal hoogstwaar schijnlijk worden verhuurd aan de gemeente. 'Er wordt door ve len gedacht dat de gemeente er alleen het jeugdwerk in willen hebben zoals de bedoeling was in het Paalhuus. Maar dat is be slist niet zo', benadrukt Wilma. 'Er wordt aan gedacht om er een sociale ontmoetingsplek van te maken voor zowel jong als oud. Je zit hier tussen twee woonwij ken in en een derde op komst, maar voor de bewoners is er he lemaal niets waar ze bij elkaar kunnen komen.' Volgens Wilma is het een van de speerpunten Holten - PvdA wil van het colle ge van B en W weten waarom de Kalfstermansweide wordt ge zien als parkeerplaats. Dit is nooit de bedoeling geweest en is ook nooit toestemming voor ge geven, volgens de partij. Het zou teveel een aanzuigende werking hebben op de automobiliteit. Pagina 3 Cathrien Franke verzorgt in haar atelier verscheidene workshops over het verwer ken van wol. Pagina 5 De familie Rietberg heeft af gelopen weekend twee Open Dagen gehouden op hun bio logische varkensbedrijf. Pagina 7 Normaal is de Zuurberg het domein van motorcrossers. Afgelopen zaterdag waren er mountainbikewedstrijden. Holten - Woon- en Zorgcentrum De Diessenplas bestaat dertig jaar en dat wordt gevierd met een feestweek. Zaterdag 27 sep tember wordt deze afgesloten met een informele manifestatie in de binnentuin van de Diessen plas. De tuin zal tussen 14.00 en 17.00 uur worden ingericht met terrasjes en er zullen muziekop- tredens zijn. Ook is er een ver koop van cd's en platen. Onder het genot van een hapje en een drankje en het Broodje Diessenplas kan men de stands van de Stichting Vrienden van de Diessenplas en de Cliënten raad aandoen. Tevens is er de gelegenheid om de expositie Het dagelijks leven in en om Holten in vroegere tij den in de hal te bezichtigen. Bij slecht weer vindt de mani festatie plaats in de hal en de re creatiezaal van de Diessenplas. Boschkamp - De start van het Filmhuis Holten heeft gelijk al een volle zaal opgeleverd. Don derdag 18 september opende de speelfilm De Tweeling de rij van films van dit seizoen. De belangstelling was echter zo enorm dat een groot aantal be zoekers teleurgesteld moest worden. De werkgroep heeft daarom be sloten nog een filmvoorstelling te houden. Deze mogelijkheid wordt op donderdag 2 oktober geboden. De aanvang is om 20.15 uur in de ontmoetingsruimte van dorpshuis De Boschkamp. Toe gang bedraagt 3.50 euro inclu sief koffie of thee. Voor reserveringen of informa tie, telefoon 0548-362755. raieuws-Inlerviews-Spopt-Tpentls Elke week in keel Twente in de bus... Holten - De PvdA ziet graag dat de openbare bibliotheek wordt samengevoegd met de bibliotheek van scholenge meenschap De Waarden borch. Volgens de partij heeft dit als voordeel dat de bibliotheek op vrijwel alle dagen op kan zijn en dat de uitgiftebalie constant is bemand. De PvdA stelde het college van B en W nog enkele andere schriftelijke vragen over de gepresenteerde modellen van het toekomstige Kulturhus dat in het centrum van Holten zou moeten komen. Zo is het volgens de PvdA vreemd dat Irene in geen en kel model wordt betrokken bij het Kulturhus. Daarnaast maakt de partij zich zorgen over dat er nog geen goede oplossing is gevonden om muziekuitvoeringen te kunnen houden. Het zou jam mer zijn wanneer dit niet mee werd genomen in het Kultur- hus-concept. In de voorgestelde modellen van het nieuwe JKulturhus in Holten, wordt uitgegaan van twee gymzalen bij basisschool De Regenboog. PvdA gaat er van uit dat deze gymzalen en de toegangen daar naar toe dusdanig worden ingericht en gesitueerd dat deze ruimten ook in de avonduren en in de weekenden te gebruiken zijn. Weerman, Freddie Paalman. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Geef dat ook eens i Dhr.'mevr: aan een ander door! i Adres: i Woonplaats: Geeft op als abonnee voor bet Gebruik deze beu wc, HoIUm NjeuwsbIad: het opgeven van een nieuwe abonnee. q d Dhr. mevr.: f] Adres: J Woonplaats: Inzenden aan:1 Holtens Nieuwsblad - €44.40 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) Antwoordnummer 97 €42,85 per jaar (betaalwijze: automatisch) 7500 VB Enschede (losse nummers: €0,87)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2003 | | pagina 1