Gehandicapten en ouderen: meer r ondrij dr out es Holtens Nieuwsblad 'Je bent pas een rechtgeaarde Holtenaar als je zo'n boek hebt' Jarige juf Leny krijgt 65 rode rozen Excursie Armeense Apostolische kerk Twee teams Okia naar EK in Assen Oudheidkamer geeft Doop- en Trouwboeken uit In dit nummer Gaslek door aanrijding op gasverdeelstation Hennepplanten U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Nationale Ouderendag en concert jeugdorkest Doorrijden na aanrijding Informatiedag Groepspraktijk Collecte gehandicapten Schapenthema kinderboerderij Kabouter Plop Holtens Nieuwsblad Donderdag 18 september 2003 Fax: 0548 - 366497 Redactie: 0548 - 363803 Advertentie: 0548 519797 E-mailHoltens.Nieuwsblad@whk.wegener.nl Abonnementsprijs 44,40 Losse nummers 0.87 Holten - Gehandicaptenorgani saties en samenwerkende oude- renorganisaties in de gemeenten Hellendoorn en Rijssen-Holten hebben per brief gereageerd op de plannen van het overlegor gaan Nationaal Park Sallandse Heuvelrug. Zij willen meer rondrijdrouten en parkeergele genheid voor ouderen en gehan dicapten. In het huidige plan staat slechts één rondrijdroute voor deze doelgroep, namelijk over de T oeristenweg-Schouwenburg- weg-Holterweg-Nijverdal, twee gedeelten van de Plaggenweg met eenrichtingsverkeer, twee gedeelten van de Paltheweg met tweerichtingsverkeer, een in- steekstukje op de Van Heekweg en een insteekstukje op de Bat- hemerweg. De organisaties willen graag openstelling van meer zandwe gen, zodat meer rondrijdrouten ontstaan en enkele aantrekkelij ke belevings- en uitzichtpunten toegankelijk worden voor hun doelgroep. Het gaat om de Paltheweg, Van Heekweg, Bergweg Haarle, Plaggenweg, Schouwenburg- weg, Holterweg, Sprokkelweg en deNijverdalseweg. Op de Bergweg zou parkeerfaci- liteit moeten komen en bij het uitzichtpunt op de Noetselerberg een gehandicaptentoilet. Met deze ruimere openstelling ontstaat voor de doelgroep meer dan één aantrekkelijke rondrijd route waarvan mensen naar keu ze gebruik van kunnen maken. Holten - Twee medewerkers van de douane controleerden dins dag 16 september omstreeks 12.00 uur een busje op de par keerplaats Friezenberg langs de A 1 onder Holten. Zij troffen in de auto 640 kleine hennepplantjes aan, alsmede de nodige apparatuur en materialen om een hennepkwekerij op te zetten. De twee inzittende personen, een 28-jarige man uit Nieuwe- gein en een 43-jarige man uit Vleuten werden aangehouden en overgedragen aan de politie. De goederen zijn in beslag geno men. Tegen beide mannen wordt proces-verbaal opgemaakt. Holten - Bij de Politie Twente kwam donderdag 11 septem ber rond 14.30 uur een mel ding binnen over een gaslek aan de Langstraat in Holten. Uit voorzorg moesten de be woners'van twee woningen aan de Langstraat hun woning verlaten, alhoewel er geen sprake was van explosiege vaar. Oorzaak van de gaslek was een aanrijding. Een 23-jarige automobiliste uit Oldenzaal reed'samen met twee passa giers over de Langstraat. Om dat zij zich had verreden, wil de zij haar voertuig keren op het landweggetje. Hierbij zag zij een gasverdeelstation over het hoofd. De vrouwen had den direct door dat er een gas lek was ontstaan. De motor van de auto werd meteen afge zet. De vrouwen hebben de auto, die boven op het gasver deelstation stond, achtergela ten en zijn snel een eind ver derop gaan staan. (Foto HNB) Twee teams van touwtrekverem- ging Okia doen donderdag 18 september mee aan het Europees Kampioenschap Touwtrekken in Assen op de locatie De smelt. Het tot Nationale team verkozen 640 kiloteam van TTV Okia zal ook op de donderdag aan de open EK 680 kiloklasse wedstrij den deelnemen om zo aan het veld te wennen en de gehele en tourage. Vrijdag en zaterdag neemt men dan rust, om op zondag 21 sep tember als Nationaal team aan te i treden in de 640 kiloklasse van het Europees Kampioenschap Touwtrekken. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens i Dhr./mevr.: aan een ander door! i Adres: i Woonplaats: BON: i Geeft op als abonnee voor het Gobonkdozo bon voor HoItms Nimwsblad: net opgeven van een J nieuwe abonnee. <w) Dhr /mevr.: fj Adres: J Woonplaats: Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad P €44,40 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) Antwoordnummer 97 €42,85 per jaar (betaalwijze: automatisch) 7500 VB Enschede (losse nummers; €0,87) Haarschool - Juffrouw Leny Langendoen is 65 jaar geworden en dat werd afgelopen woensdag groots gevierd op de Haarschool. Alle leerlingen zongen haar 's ochtends op school toe, terwijl Leny op een trap stond. 'Ik voelde me net de koningin', zegt ze blij. Haar twin tig leerlingen uit groep acht gaven haar elk drie rode rozen. Om het boeket compleet te maken, kreeg ze nog eens vijf van haar naaste collega. De Ouderraad zorgde voor een mooi versierde feestboog bij de buitendeur van haar klas. 'Het was erg gezellig. Daarna werd ik nog getrakteerd op bloemen en chocola, omdat ik daar zo dol op ben.' (Foto: Gert Perdon) In deze moeilijke klasse moeten de Okia-mannen hun Europese titel verdedigen. De concurrentie zal weer groot en breed zijn en de strijd zal los barsten tegen Zwitserland, En geland, Rep. Ierland, Duitsland, maar ook Zweden schijnt dit jaar sterk te zijn. Het Nationale team bestaat uit: Erik Scharenborg (Vios Bisons), Kees Krijnen (Vechtlust), Marti Jansen, André Wansink, Henk Veurink, Herman Brinks, Wim Slotman, Bert Kolkman, Egbert Jansen. Trainer/ coaches zijn Wim Marsman en Harrie Hermanns. Holten - Bij Oudheidkamer Hooltn zijn vanaf heden Trouw en Doopboeken verkrijgbaar. Naslagwerken niet alleen voor stamboomonderzoekers, maar voor iedere Holtenaar die iets meer wil weten over zijn of haar eigen historie en over die van Holten. „De boeken zijn een verrijking voor onze Holtense historische cultuur", vinden Jan Beumer, Jolanda Ulfman en Jan Deijk van Oudheidkamer Hoolt'n. Er wordt één trouwboek uitge geven en drie delen doopboeken. De naslagwerken kosten 14 euro per exemplaar. „Je bent pas een rechtgeaarde Holtenaar als je zo'n boek hebt", benadrukt De- ijk. Wethouder J. Flim-Gerritsen van de gemeente Rijssen-Holten krijgt tijdens de Open Dag van de Oudheidkamer, op 4 oktober, de eerste exemplaren uitgereikt. Vanaf 1811 komt er bij de regis tratie van geboorte, huwelijk en overlijden een scheiding tussen kerk en staat. Het registreren hiervan werd toen een taak van de overheid. Voor 1811 werden geboorte, hu welijk en overlijden alleen gere gistreerd door de kerk. In Holten was dat de Nederduits Gerefor meerde (NG) Kerk. Van de pe riode voor 1811 waren er tot nog toe geen voor het publiek toe gankelijke publicaties. De Stich ting Genealogische Werkgroep Twente publiceert getranscri beerde historische bronnen. Ge transcribeerd wil zeggen dat de ze handgeschreven en vaak moeilijk leesbare bronnen lees baar opgeschreven en afgedrukt worden. Hierdoor worden deze historische bronnen beter en makkelijker toegankelijk met name voor mensen die hun eigen of andermans stamboom onder nummering periode 1811-1850, een register en kaart met de laat middeleeuwse namen en alterna tieve namen waaronder de boer derijnamen in Holten worden vermeld in bijvoorbeeld de doop- en trouwboeken. Ook dit boek is samengesteld door Herman Koopman. Deze uitgaven zijn ook verkrijgbaar bij Oudheidkamer "Hoolt'n". (Foto: Johan Bolink) zoeken. De werkgroep heeft al een groot aantal publicaties uit gegeven en heeft er ook nog veel in bewerking. De laatste acht jaar heeft de werkgroep onder andere besteed aan het bewerken van de NG- doopboeken van Holten over de periode 1706-181 1 en het NG- Trouwboek van Holten over de periode 1706-1795. De boeken kunnen inmiddels uitgegeven worden. Het NG- trouwboek kan gezien worden als een prima aanvulling op het door Herman Koopman samen gestelde boek 'Trouwen in Hol ten', een register van huwelijken die in Holten voltrokken zijn in de periode van 181 1-1922. De boeken zijn verkrijgbaar via het secretariaat van de Stichting Ge nealogische Werkgroep Twente, de heer A.F.M. Hilgerink, tele foon (053) 4765253, e-mail: hil- gerink3@home.nl en via het se cretariaat van de Oudheidkamer Hoolt'n, Jeurlinksweg 10 te Hol ten, telefoon 0548-361429, e- mail: jbeumèr@coberco.nl De Stichting Oudheidkamer Hoolt'n heeft de laatste jaren meerdere publicaties uitgege ven, deels in eigen beheer, deels samen met anderen. Naast 'Trouwen in Holten' van Herman Koopman zijn dat de kadastrale Atlas 1832 Holten, een register en kaarten met ge gevens over de eerste kadastrale vastlegging, onder andere met namen van grondeigenaren en soort eigendommen en het boek Boerderijnamen Holten - Huis- Holten - Het is altijd interessant en leerzaam een kijkje achter de deur te nemen bij een ander. Daarom organiseert de Interker kelijke Commissie Vorming Toerusting Holten vrijwel elk jaar in september een excursie naar een voor velen vaak totaal onbekende kerk. Deze keer is dat op dinsdag 23 september naar de nieuwe Armeense Apos tolische kerk in Almelo. Tijdens de excursie krijgt men niet alleen een rondleiding, maar ook een uitgebreide toelichting en kan men uiteraard vragen stellen. Wie mee wil, moet ervoor zor gen om 23 september tijdig op de parkeerplaats achter de Kan delaar aan de Stationsstraat in Holten bent. Vertrek is om 19.15 uur met ei gen vervoer. Meerijden is moge lijk; opgave vooraf is niet nodig en er zijn geen kosten aan ver bonden. Holten - De Nationale Oude rendag wordt woensdag 1 ok tober gehouden. Het is een na tionale 'feestdag' waarop de ouderen in Nederland in het zonnetje worden gezet. In het kader van deze dag is er ook een nationaal comité wat elk jaar een thema geeft aan deze dag. Dit jaar is dat De verbin ding tussen jong en oud. Bij dit comité kunnen instel lingen, maar ook individuen, wensen indienen, die gerela teerd zijn aan het thema. Dit landelijk comité kiest een aantal wensen uit, en zorgt er voor dat deze in vervulling gaan.Dit jaar is er ook een wens van de Diessenplas ge honoreerd. Op 1 oktober 's avonds zal er een concert plaatsvinden van een jeugdorkest in de recre atiezaal van de Diessenplas. Immers: muzièk spreekt jong en oud bijzonder aan en mu ziek brengt mensen bij elkaar. De Diessenplas is zeer blij met de vervulling van deze Voorafgaand aan het concert worden de cliënten uitgeno digd voor een feestelijk diner. Holten - Er vond op de N332 af gelopen woensdag 10 september rond 21.00 uur een aanrijding plaats, waarbij de veroorzaker is doorgereden. De onbekend gebleven automo bilist kwam met zijn personen auto uit de richting Nieuw-Hee- ten, slingerde enigszins, kwam daarbij in de bocht naar rechts over de wegas en in aanrijding met een tegenligger. De wagens schampten elkaar met de linker zijkant. De auto van de tegenlig ger, een 30-jarige automobilist uit Zwolle, raakte daardoor zwaar beschadigd. Het vermoe den bestaat dan ook dat de ver oorzaker eveneens ernstige schade aan de zijkant van zijn auto moet hebben. Aan de hand van de aangetroffen autodelen gaat het waarschijnlijk om een paarskleürige auto. De politie stelt een nader onderzoek in en roept getuigen op zich te mel den. Holten - De Groepspraktijk in Holten houdt zaterdag 20 sep tember een informatiedag. Van 10.00 tot 15.00 uur worden be zoekers verwelkomd aan de Pas toriestraat 12. De Groepspraktijk bestaat uit vier verschillende therapeuten die nauw samenwerken. Zo is er een spatader- en sportmasseuze gevestigd, maar men kan er ook terecht voor klassieke homeopa thie en andere alternatieve ge neeswijzen. Thea von Bannis- seht, de homeopathie binnen de praktijk, heeft ook nog een prak tijk in Colmschate. Tijdens de informatiedag geven de thera peuten informatie over de prak tijk en over hun eigen discipli nes. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen en, mochten die vragen nogal persoonlijk zijn, tot het voeren van een één op één gesprek. De vlaggetjes aan de straat lantaarns blijken zeer popu lair te zijn. Er zijn al 36 stuks van gestolen. Pagina 3 Wielervereniging Holten houdt zowel een veldrit als een toertocht. Voor elk wat wils, dus. Pagina 7 De Keunefeesten zijn weer voorbij. Wie niet zijn ge weest kunnen verderop lezen wat ze hebben gemist. Holten - De Nationale Collecte Verstandelijke Gehandicapten wordt gehouden in de week van 22 tot en met 27 september. Ook in Holten komen collectanten aan de deur. Deze collecte wordt verzorgd door de Bond van Plattelands vrouwen Holten. De opbrengst wordt gebruikt voor projecten en activiteiten voor verstandelijk gehandicapten die niet onder de gebruikelijke kosten vallen wel ke door de instanties worden be taald. Een greep hieruit is voorlich ting, hulp bij opvoeding, bege leiding bij vakantie- en sportac tiviteiten en nood- en dagop vang. Een belangrijk deel van de opbrengst wordt in de eigen re gio besteed. Het afgelopen jaar werden twee organisaties in Holten verrijkt met een bijdrage als bijdrage voor aanschaf van materiaal. Espelo - Op de laatste dag van de Week van het Platteland, za terdag 20 september, verzorgen medewerkers van het educatief centrum van kinderboerderij Dondertman een gezellige mid dag voor jong en oud op het ter rein aan de Meester Bosweg. Thema is Het Schaap; eveneens thema van de expositie die dit seizoen te bezichtigen is op de kinderboerderij Cathrien Franke van het Holten- se atelier 't Schaopke laat zien hoe schapenwol gesponnen en vervilt wordt. Ook de dames van weefkring Het Weveke uit Goor zijn aanwezig. Voor kinderen zijn er uiteenlo pende activiteiten, zoals het spel Schaaptriviant en vragen invul len aan de hand van de expositie. Deelname aan de spelletjes is gratis. De kinderboerderij is open tussen 13.00 en 17.00 uur. Met ingang van september is de poort dagelijks gedurende deze tijden geopend. Vanaf 1 november worden de openingstijden beperkt tot uit sluitend woensdag-, zaterdag en zondagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur. Espelo - Na zijn eerdere succes volle bezoeken, maakt Kabouter Plop voor de derde maal zijn op wachting op kinderboerderij Dondertman. Ter afsluiting van de eerste week herfstvakantie is Plop zaterdagmiddag 18 oktober met Kwebbel, Klus en Lui vanaf 14.00 uur te gast op het terrein aan de Meester Bosweg. Het viertal verschijnt ten tonele met drie leuke voorstellingen: eenmaal om 14.00 uur, om 15.00 uur en om 16.00 uur. En natuurlijk telkens met een ander thema. Meermalen klinkt het bekende Kabouterlied, waar voor jong en oud wordt uitgeno digd om mee te dansen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2003 | | pagina 1