Politie scoort behoorlijk laag in gemeente Actievoerders vinden zich door gemeente niet serieus genomen Holtens Nieuwsblad Keunefeesten gaan beginnen Film De Tweeling opent seizoen Filmhuis Holten Man draait door bij kiosk tankstation t Record aanmeldingen Bedrij venborreluurtje Initiatiefvoorstel WD: hondenbelasting afschaffen In dit nummer Geluidssysteem Keunefeesten Kledingbeurs Esther Paalman treedt op Weekendweer Zondagochtend gratis entree Evenementenborden in Holten en Rijssen U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! BON i Holtens Nieuwsblad Donderdag 11 september 2003 Fax: 0548 - 366497 Redactie: 0548 - 363803 Advertentie: 0548 - 368295 E mailHoltens.Nieuwsblad@whk.wegener.nl Abonnementsprijs 44,40 Losse nummers 0,87 Pagina 3 De midgetgolfbaan op de Holterberg ligt er nu nog verlaten bij maar krijgt waarschijnlijk een herstart. Laurens van Rooijen Pianoconcert Twentse Culturele Avond Parkgebouw 20 uur Versmarkt Weekmarkt Pagina 9 NBvP Holten is klaar voor het komende seizoen. Het programma is rond. Pagina 9 Stichting Hulp aan Tsjemo- byl Kinderen is op zoek naar gastgezinnen voor de opvang van Russische kinderen. Holten - Om tegemoet te komen aan klachten van geluidsover last, zal er in de tent van de Keu nefeesten gebruik worden ge maakt van een nieuw geluids systeem. Een andere verande ring is dat er deze keer gebruik wordt gemaakt van een catwalk. TTM Drive-In Show zal het uit België afkomstige Electro-Voi ce System gaan introduceren in de tent. Deze techniek zorgt er voor dat er een geleidelijke ge luidsdemping ontstaat in de lengte van de tent. De catwalk is bekend van mode shows. Het is een lange uitloper van het podium. Eigenlijk is dit bedoeld voor de show die de Sjonnies zondagmiddag 14 sep tember gaan brengen. Deze wordt afgewisseld met zang en videoprojecties. Omdat de cat walk meteen wordt ingebouwd, kunnen artiesten die op de ande re dagen optreden hier ook ge bruik van maken. Hierdoor heb ben ze meer contact met het pu bliek, omdat ze als het ware zo de tent in kunnen lopen. Kerkstraat - Gerda Kwakemaak- Limburg houdt donderdag 25 tot en met zaterdag 27 september een najaars- en winterkleding- beurs voor kinderen en volwas senen. Zij doet dit in haar win keltje aan de Kerkstraat 5. Wie kleding heeft voor de beurs, kan dit in overleg met Gerda op de volgende dagen inbrengen: donderdag 18 september tussen 9.00 en 21.00 uur, vrijdag 19 september tussen 9.00 en 18.00 uur en zaterdag 20 september tussen 10.00 en 17.00 uur. De kleding moet wel gewassen en gestreken zijn. De verkoop van de kleding is op donderdag 25 september van 9.00 tot en met 21.00 uur, op vrijdag 26 september van 9.00 tot en met 18.00 uur en op zater dag 27 september van 10,00 tot en met 17.00 uur. Ophalen van niet verkocht kle ding en verdiensten kan op maandag 29 september van 14.30 tot 20.00 uur. Voor meer informatie: Gerda Kwakernaak-Limburg, telefoon 0548-362782. Holten - Naast dat donderdag 11 september De Boswachters in de Keunetent zullen optreden, zal Esther Paalman tijdens de pauze, zo rond 21.30 uur, gaan zingen. Deze Holtense heeft meegedaan aan Idols 1Esther neemt nog vier zangers mee die aan het tv- programma hebben meegedaan. Verder zorgt TTM Drive-In Show voor muziek tussen de ar tiesten door. De entree van het donderdagavondprogramma van de Keunefeesten is gratis en be gint om' 19.30 uur. Holten - WD-ffactievoorzitter Jan Kevelam komt bij de begro tingsbehandeling met een initia tiefvoorstel om de hondenbelas ting af te schaffen. De honden toiletten en het onderhoud daar van kunnen wat de WD betreft ten laste van de hele gemeen schap komen. Het onderwerp kwam maandag avond tijdens de raadsvergade ring ter sprake. De brief van de buurtschappen Rijssen-Holten over de invoering van de hon denbelasting in het buitengebied stond op de agenda onder de brieven die voor kennisgeving aangenomen werden. Dat schoot de actievoerders in het verkeerde keelgat. 'We had den graag gezien dat onze brief, die voorzien is van 594 be zwaarschriften en handtekenin gen, serieus behandeld was ge worden", aldus mevrouw Kuiper die namens de bezwaarmakers het woord voerde. Ze haalde nog eens de argumenten aan waarom de bewoners van het buitenge bied bezwaar maakten tegen de ze belasting: 'De honden worden op eigen terrein uitgelaten. Van Volgens de WD hoeft de kosten van het onderhoud van de hondentoiletten niet uit de hondenbelasting te komen. (Foto: Sander Scheperman) de poep van onze honden heeft niemand last. Er zijn in het bui- tengebied geen stoepen, speel- tuintjes, plantsoenen. Onze hon den dienen hoofdzakelijk als erf- bewaking en in mindere mate als gezelschapsdier. Wij betalen, maar in het buitengebied is geen enkele voorziening." Kuiper ver zocht de raad het besluit tot in voering van de hondenbelasting ook in het buitengebied, te her- Holten - Bij de Politie Twente kwam maandag 8 september een melding binnen van een lastige klant bij het tankstation aan de A 1Toen de eerste agent was ge arriveerd trof hij een doorgedraai de man aan. De man werd in be dwang gehouden door meerdere vrachtwagenchauffeurs. Het bleek dat de man een tele foonkaart wilde kopen in de kiosk van het tankstation. Toen de me dewerker van de kiosk de man uitlegde dat zij die kaarten niet verkochten, pakte de man een fles cola en gooide deze door de zaak. Hij liep daarop de kiosk uit en schopte tegen de voorruit van een auto die aldaar geparkeerd stond. De inzittenden, een man en vrouw, reden van schrik hard weg. Daarop pakte de man een brandblusser en sloeg hiermee een achterruit van een andere ge parkeerde auto in. Hij ging daarna achter het stuur zitten en wilde de auto starten. De eigenaar, een 45- jarige man uit Hannover, deed hiervan aangifte. Tevens wilde hij een 28-jarige man uit Markelo met de brandblusser slaan. Daar na probeerde hij een andere klant van zijn portemonnee te beroven en hij gaf deze een klap. Uiteinde lijk hebben chauffeurs de man on der controle gehouden tot de poli tie was gearriveerd. Hij werd ge boeid, aangehouden en overge bracht naar het politiebureau in Almelo alwaar hij werd opgeslo ten. De Politie Twente stelt een onderzoek in. Perioden met zon en eerst nog enkele buien. Vrijdag overdag wat regen of enkele buien, afge wisseld door wat opklaringen en zon, we hebben dan te maken met een storing. Temperatuur rond de 17.0 tot 18.0 graden. Zaterdag en zondag zon een weersverbetering, we hebben dan perioden met zon af gewisseld door wat wolkenvel den. Temperaturen wat hoger met zo'n 20.0 tot 22.0 graden, nog aangenaam nazomer weer dus. Weerman, Freddie Paalman Boschkamp - Filmhuis Holten heeft weer een gevarieerd filmprogramma samengesteld. Het grootbeeldscherm en de cinema sound geluidsweerga ve zorgen voor een uitsteken de vertoning van DVD-films. De eerste film is De Tweeling en draait donderdag 18 sep tember vanaf 20.15 in de Boschkamp. Na de dood van hun ouders wordt de kleine tweeling Lotte en Anna op absurde wijze ge scheiden. Lotte groeit op in Nederland en Anna in Duitsland. Twee verschillende werelden. Kort voor de Tweede Wereld oorlog vinden zij elkaar in Duitsland terug. Het weerzien loopt op een teleurstelling uit. Door hun verschillende erva ringen tijdens de Tweede We reldoorlog groeien zij verder uit elkaar. Anna trouwt een SSér, Martin, en Lotte's Joodse verloofde wordt afgevoerd naar Ausch witz. Als Anna en Lotte elkaar na de oorlog weerzien is de breuk definitief. Vijftig jaar later treffen Lotte en Anna elkaar in Spa. Is een verzoening tussen de hoogbejaarde tweelingzussen nog mogelijk? overwegen en serieus met het bezwaarschrift om te gaan. Kevelam stelde vervolgens voor om de hele hondenbelasting te laten vervallen en de hondentoi letten onder te brengen bij het wijkonderhoud, ten laste van de hele gemeenschap. Gemeente belang was diezelfde mening toegedaan. Ook het CDA voelde zich aangesproken door de argu menten van de bewoners van het buitengebied. PvdA-fractievoorzitter Remi de la Haye vond dat VVD en GB dan wel met een uitgewerkt voorstel moesten komen en de bal niet bij de gemeente leggen. „We kunnen geen jojo-beleid voeren. Als er een voorstel komt van de VVD kunnen we dat be handelen", meende SGP-woord- voerder Graads Kreijkes. De ChristenUnie, bij monde van Ben Wolterink, vond dat er geen onderscheid gemaakt moest worden tussen binnen- en bui tengebied, maar maakte daarbij wel de kanttekening dat veel hondenbezitters in de kern ook geen gebruik maken van een hondentoilet. Wethouder W. ter Schure tenslotte zag door het af schaffen van de hondenbelasting een mogelijke verhoging van de OZB in het verschiet. Kevelam zegde toe met een uit gewerkt voorstel naar de raad te komen en dan wordt de zaak verder besproken. Holten - Om het Frühschoppen op zondagochtend 14 september te promoten, heeft de organisatie van de Keunefeesten besloten vrij entree te geven. Dit geldt tussen 11.00 en 12.30 uur. Wie later komt, moet dus wel entree betalen of in het bezit zijn van een geldig kaartje. Er is hiervoor gekozen, omdat er voorgaande jaren nauwelijks be zoekers waren tijdens het och tendprogramma. Om ervoor te zorgen dat het Egerlanderkapel De Kleufkluppels uit Vasse niet voor lege tafels en stoelen hoeft te spelen, is voor deze opzet ge kozen. Een andere reden is dat het frühschoppen ander publiek trekt dan het middagprogramma met de Sjonnies. 'We willen hiermee voorkomen dat bezoe kers die alleen 's ochtends aan wezig zijn, ook 7 euro moeten betalen', zegt organisator Jan- Herman ten Velde. Holten - De gemeente gaat bij de komborden van Holten en Rijssen grote evenementen borden plaatsen. Dit grote bord gaat mensen welkom heten in de gemeente Rijssen-Holten en zal in de huisstijl van de gemeente, ac tiviteiten en evenementen aan kondigen. De borden komen op een achttal plaatsen in de gemeente, drie in de kern Hol ten en vijf in de kern Rijssen. Naast de welkomstborden, zijn ook diverse nieuwe bor den geplaatst op alle gemeen telijke sportaccommodaties. De gymnastieklokalen en sporthallen in de beide kernen hebben eenduidige borden ge kregen. Ook is de werf Holten en Rijssen voorzien van een nieuw bord. Verder is nog een aantal kleine bordjes ge plaatst. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens i Dhr./mevr,: aan een ander door! i Adres: i Woonplaats: Geeft op als abonnee voor bet Holtens Nieuwsblad: nee. Gebruik deze bon v bet opgeven van i nieuwe abonnee. Dhr./mevr, Adres:, Woonplaats; Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad €44,40 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) Antwoordnummer 97 Lj €42,85 per jaar (betaalwijze: automatisch) 7500 VB Enschede (losse nummers: €0,87) Holten - Het Borrelbedrij venuur van de Keunefeesten op vrijdag middag 12 september is uitver kocht. Maar liefst 560 personen hebben zich ervoor aangemeld. Dat is tien meer dan vorig jaar. Bedrijven kunnen met hun per soneel de week afsluiten door naar het Bedrijvenborreluur te gaan. Hier wordt een groot warm en koud buffet geserveerd. Alleen de drankjes zijn voor ei gen rekening. De Hoolter Korhanen en de Cherry's treden daarnaast op. Verder vindt dan ook de officië le opening van de Keunefeesten plaats. Dit wordt gedaan door de Holtense wethouders Wim Ste- geman en Willem ter Schure. Om zich voor te bereiden, ge bruiken de Hoolter Korhanen vrijdagmiddag de studio van Fo to Ten Velde om in te zingen. Wegens de grote belangstelling voor het Bedrij venborreluur, zal de tent iets anders worden inge deeld dan normaal. Het buffet komt nu niet meer voor het podi um te staan, maar aan een van de zijkanten. De ruimte voor het podium wordt nu gebruikt om enkele praattafels neer te zetten. Uit dat onderzoek bleek dat wat het 'veiligheidsgevoel' van de burger betreft niet goed ges coord werd. 'Men kent de politie niet en ziet te weinig politie.' De bevolking geeft middels de en quête een 4 tot een 4,5 voor het functioneren van de politie. In Twente scoorde de politie in 2001 een 6,8 hiervoor. De objectieve veiligheid is in de 'gemeente Rijssen/ Holten rede lijk. 'Er gebeurt genoeg, maar af gezet tegen andere plaatsen staan we er niet zo slecht op', al dus Scholten. Dat het veilig heidsgevoel bij de burger zo slecht is zit Scholten hoog. Hij wijst op het incident bij de Sy- risch Orthodoxe kerk, waar vori ge week opnieuw een molotov- coctail gegooid is. 'Als de politie te weinig zichtbaar is en mensen te weinig van de politie merken kan het zijn dat er baldadigheid gebeurd omdat jongelui denken dat de politie toch niet contro leert. Dat is het punt van de be volking: de politie moet beter zichtbaar controleren.' De burgemeester wil het ver trouwen van de bevolking in de politie hersteld zien. 'De sleutel ligt daarbij in het begrip kennen en gekend worden. De politie kent haar klantjes natuurlijk wel, maar niet allemaal, kijk maar naar het gebeuren bij de kerk.' Scholten wil daarom meer wijk agenten en minder grote wijken. Lees verder op pagina 3. Holten - De politie scoort niet best in de gemeente Rijssen- Holten. Dat maakte burgemees ter Paul Scholten maandag be kend toen hij het aspect 'veilig heid' uit het onlangs gehouden Omgevingsonderzoek lichtte. Dat onderzoek werd gehouden om te zien hoe het feitelijk ge steld was met de veiligheid in Rijssen-Holten, en hoe veilig de burgers zich voelden. Holten - Vrijwilligers van de Keunefeesten zijn de hele week druk bezig geweest de feesttent op Kalfstermansweide klaar te maken voor het weekend. Vanavond begint het met optredens van De Boswachters en Esther Paalman. Vrijdag, zaterdag en zondag volgt een boordevol programma in en rondom de tent. Om ongeregeldheden te voorkomen zal de politie er op toe gaan zien dat de cafés 's avonds in Holten gaan sluiten wanneer de activiteiten in de tent zijn afgelopen. Deze maatregel is noodzakelijk, omdat de politie tijdens de nachtelijke uren te weinig personeel heeft om in te kunnen zetten. (Foto: Sander Scheperman)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2003 | | pagina 1