gemeentelijke informatie Holter\ Donderdag 28 augustus 2003 informatie en inlichtingen: tel 0548-85 48 54 postadres: postbus 244 7460 AE Rijssen bezoekadres: schild I Rijssen smidsbelt 6 Holten ma.- vr. 9.00 - 12.15 uur do. avond 18.00 - 19.30 uur Uitnodiging Inloopavond gemeentehuis Op donderdag 4 september is er vanaf 20.00 uur een inloopavond over het voorontwerp gemeentehuis in de hal van het gemeente huis locatie Rijssen. U bent hierbij van harte welkom. Op deze avond kunt u de globale uitvoering van het gemeentehuis bekijken en de wethouder, de medewerkers of de architect om uitleg vragen. De gemeenteraad wordt op maandag I september geïnformeerd; de omwonenden van het gemeentehuis ontvangen een aparte uit nodigingsbrief. Uw reacties op het voorontwerp kunt u weergeven op de formu lieren die in de hal liggen.Tot en met 10 september nemen wij uw reactie mee. Deze reacties staan los van de reactie die u kunt geven over het bestemmingsplan dat tot 19 september 2003 voor inspraak ter inzage ligt. Informatieavond Ecoduct woensdag 3 september Parkgebouw Woensdag 3 september is er in het parkgebouw in Rijssen vanaf 19.45 uur een informatieavond over het Ecoduct De Borkeld. De avond is vrij toegankelijk. Eind vorig jaar is er over het Ecoduct een informatiebijeenkomst gehouden. Deze druk bezochte avond waarbij in grote lijnen het hoe en waarom van het ecoduct werd uitgelegd, krijgt nu een ver volg op 3 september. De avond is vrij toegankelijk en start om 19.45 uur. Naast de gemeenten Hof van Twente en Rijssen-Holten, zijn ook vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat aanwezig. Zij presenteren de plannen om het functioneren van het ecoduct te verbeteren. Het ecoduct is een project van Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat in samenwerking met beide aangrenzende gemeenten. Het ecoduct verbindt beide natuurgebieden met elkaar die door de komst van de rijksweg Al van elkaar gescheiden zijn. Hierdoor kunnen dier soorten uit beide gebieden via het ecoduct hun leefgebied uitbrei den. Het ecoduct is voor mensen verboden terrein. De direct aanwonenden zijn voor de informatieavond uitgenodigd, maar ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom Vergadering Op maandag 8 september 2003 vergadert de gemeenteraad om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, locatie Rijssen. De agenda luidt als volgt. 1. Opening 2. Spreekrecht burgers 3. Vaststellen agenda 4. Vragenuur 5. Notulen van de raadsvergadering van 23 juni 2003 6. Notulen van de bijzondere raadsvergadering van 26 juni 2003 7. Mededelingen en ingekomen stukken 8. Aanwijzing tweede plaatsvervangend griffier (presidium) (schriftelijke stemming) 9. Ongegrond verklaren bezwaarschrift sportvereniging Excelsior '31 voor het aanbrengen van een lichtinstallatie op sportpark De Koerbelt (portefeuillehouder wethouder Flim-Gerritsen) 10. Krediet duale trainingen (portefeuillehouder wethouder Ter Schure) I IDuaal begroten stap voor stap (portefeuillehouder wethouder Ter Schure) 12. Wijzigingen van de gemeentebegroting voor het dienstjaar 2003 (portefeuillehouder wethouder Ter Schure) 13. Kostenverhaal herinrichting winkelerf (portefeuillehouder wethouder Ter Schure) 14. Kostenbegroting renovatie winkelerf (portefeuillehouder wethouder Ter Schure) 15. Vaststellen bekostigingsbesluit in verband met de aanleg van drukriolering in het recreatieterrein De Borkeld in Holten (portefeuillehouder wethouder Ligterberg) 16. Vaststellen bekostigingsbesluiten in verband met de aanleg van drukriolering in het buitengebied (portefeuillehouder wethouder Ligtenberg) 17. Verordening reïntegratie niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden en personen met een uitkering krachtens de Algemene nabestaandenwet gemeente Rijssen-Holten (portefeuillehouder wethouder Ter Keurst) 18. Vaststellen van het voorbereidingsbesluit voor het woning bouwproject Dorpsstraat-Gaardenstraat (portefeuillehouder wethouder Stegeman) 19. Sluiting Van de Broekestraat G. ter Borchstraat J. Ruysdaelstraat W. Zeeuwstraat Elsenerstraat Bouwstraat Walstraat Polhoek Schild Woensdag 3 september 2003 Oranjestraat Verlengde Oranjestraat Markeloseweg Kruisweg G.A: Brederostraat J. Reviusstraat Reviuspad C. Huygenstraat J.van de Vondelstraat J. Luikenstraat P.C. Hooftstraat J. Catsstraat N. Maesstraat Mesdagstraat A. van Ostadestraat J.Vermeerstraat Jan Steenstraat Frans Halsstraat R. van Rijnstraat P. Potterstraat Donderdag 4 sept. 2003 Holtentorensweg Veldovenstraat Zeven Peggen weg Baksteenstraat Lijsterbeslaan Sparrenlaan C.B.J. Landweerlaan Dennenlaan Eikenlaan Lindenlaan Van Broekhuizenstraat Leemstraat Nieuwlandsweg Berkenlaan Collectes Volgende week, van I tot en met 6 september 2003, collecteert de Nederlandse Kankerbestrijding/Kon. Wilhelmina Fonds. De week erop, van 8 tot en met 13 september, collecteert het Prinses Beatrix Fonds. Als u informatie wenst of vragen hebt over een collecte, kunt u contact opnemen met de Gemeentewinkel, doorkiesnummer 854871. Inzameling Klein Chemisch Afval De chemokar zamelt de komende weken weer KCA in. U kunt uw KCA aanbieden in de daarvoor verstrekte chemobox. De route die de chemokar volgende week rijdt staat hieronder aangegeven: Herhaalde openbare inschrijving Horecagelegenheid nabij sporthal De Stroekeld In verband met gewijzigde voorwaarden Burgemeester en wethouders willen via openbare inschrijving een recht van erfpacht verlenen voor het gebruik van circa 300 m2 gemeentegrond nabij sporthal 'De Stroekeld' in wijk Veeneslagen (kadastraal bekend onder nummer 2752) voor het in eigendom hebben en exploiteren van een horecagelegenheid. De bouw (inclu sief nutsvoorzieningen) en het onderhoud van de gelegenheid komt geheel voor eigen rekening van de inschrijver. De duur van het erfpachtrecht wordt in onderlinge afstemming tus sen inschrijver en gemeente bepaald. De jaarlijkse canon bedraagt in 2003 1.250,- en wordt jaarlijks geïndexeerd. De te bouwen horecagelegenheid moet bestaan uit een restauratief gedeelte (kantinefunctie sporthal) met een minimale oppervlakte van 140 m2 en een cafetariagedeelte (wijkfunctie). De gehele wijk Veeneslagen, waarin sporthal De Stroekeld is gele gen, kan tot het verzorgingsgebied worden gerekend. Deze wijk telt momenteel ongeveer 6.000 inwoners en 1.900 woningen. De gunningscriteria voor het recht van erfpacht: 1. Er wordt gewerkt met een inschrijvingsbod, waarbij het recht van erfpacht in beginsel (uitzondering onder 5) aan de inschrijver met het hoogste bod wordt toegekend; 2. Er moet een acceptabel plan van aanpak worden ingeleverd. Bouwplannen, toekomstvisie et cetera; 3. Kredietwaardigheid moet worden aangetoond. Eventueel kan gevraagd worden om een bankgarantie; 4. Inschrijver moet aantonen dat voldaan zal worden aan de vereisten voor het verkrijgen van een drank- en horecavergunning; 5. Burgemeester en wethouders behouden zich het recht voor om op grond van toetsing van bovenstaande criteria het recht van opstal niet aan de hoogste inschrijver gunnen. Geïnteresseerden worden in de mogelijkheid gesteld een map met nadere informatie te bestellen bij het taakveld Welzijn, gemeente Rijssen-Holten, telefoonnummer 85 45 20. Gegadigden kunnen tot en met 26 september 2003 inschrijven. De inschrijving moet in een gesloten enveloppe worden gezonden aan: gemeente Rijssen-Holten, taakveld Welzijn, postbus 244, 7460 AE RIJSSEN. Met in de linker bovenhoek de vermelding'inschrijving De Stroekeld'. Wijziging openingstijden gemeente- werf Rijssen Door het grote aanbod van afval op de gemeentewerf Rijssen op zaterdagmorgen ontstaan vaak lange wachtrijen. Om de lange wachtrijen op zaterdag te voorkomen heeft het college van B&W besloten de gemeentewerf ook door de week open te stellen voor restafval. Dit heeft geleid tot de volgende nieuwe openingstijden van de gemeentewerven per I september 2003: Routering gevaarlijke stoffen herzien Burgemeester en wethouders zijn van plan de gemeenteraad een voorstel te doen de routering gevaarlijke stoffen te herzien. Op dit moment zijn de Reggesingel en Morsweg aangewezen als route. Om aansluiting te krijgen op de wegennetten van het rijk en de provin cie wordt de bestaande routering aangevuld met het gedeelte van de Al en enkele provinciale weggedeelten binnen het grondgebied van Rijssen-Holten. Naast de Reggesingel en de Morsweg zijn de volgende wegen/weg gedeelten opgenomen in het ontwerpvoorstel: Al, vanaf de gemeentegrens Bathmen tot aan de gemeentegrens met Wierden; N332 Holten-Lochem, vanaf de aansluiting met de N344 tot aan de gemeentegrens met Gorssel; N344 Holten-Bathmen, vanaf de bebouwde kom Holten tot aan de gemeentegrens met Bathmen; N347 Goor-Rijssen, gedeelte tussen gemeentegrenzen met Wierden; N350 Rijssen-Holten-Markelo, vanaf de bebouwde kom Rijssen tot aan de gemeentegrens met Hof van Twente. Het ontwerpvoorstel en een tekening waarop de beoogde route is ingetekend, liggen vanaf I september 2003 vier weken voor ieder een ter inzage bij de Gemeentewinkel Elsenerstraat 20 in Rijssen en de Publieksbalie in het gemeentehuis, locatie Holten, Smidsbelt 6 in Holten. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode van terinzagelegging hun zienswijzen op het voorstel kenbaar maken aan burgemeester en wethouders, postbus 244, 7460 AE Rijssen. Bouwplan In volgorde ziet u de datum van ontvangst, het nummer, de per ceelsaanduiding met korte toelichting. Bouwplan artikel 19, lid I WRO 16 juni 2003, 20030495,Dorpsstraat/Gaardenstraat in Holten, bouwen 25 woningen. Bouwplan artikel 19, lid 3 WRO 14 augustus 2003,20030631,Markeloseweg 4 in Rijssen, bouwen carport. Bouwplan artikel 15 WRO 8 juli 2003, 20030553,Bleekstraat IB in Rijssen, bouwen garage; 12 augustus 2003,20030621.Wierdensestraat 101A in Rijssen, bouwen woning; 13 augustus 2003,20030630,Raalterweg 52 in Holten, vergroten woning; 14 augustus 2003,20030633,De Marke 3-5 in Rijssen, bouwen varkensstal. Bouwplan artikel 17 WRO 4 augustus 2003, 20030622,Middeldijk 19 in Rijssen, verlengen tijdelijke woonruimte (I jaar). LOKET RUIMTE Bouwen/Wonen Ingekomen aanvragen In volgorde ziet u de datum van ontvangst, het nummer, de per ceelsaanduiding met korte toelichting. Ingekomen bouwaanvragen 30 juli 2003, 20030619, Postweg 19 in Holten, vergroten recreatiewoning; 4 augustus 2003, 20030622, Middeldijk 19 in Rijssen, verlengen tijdelijke woonruimte (I jaar); 6 augustus 2003, 20030626, Willem de Zwijgerstraat 25 in Rijssen, vergroten woning; 6 augustus 2003, 20030629, Kampeercentrum De Hoge Haspel in Holten, bouwen ontmoetings gebouw; I I augustus 2003,20030623, Arend Baanstraat 20 in Rijssen, aanbrengen lichtbord; I I augustus 2003,20030624, Verenlandweg 25 in Rijssen, plaatsen dakkapel op woning; I I augustus 2003,20030625, Groenling 23 in Rijssen, plaatsen dakkapel op woning; I I augustus 2003,20030628, Valkenweg 12 in Holten, bouwen woning; 12 augustus 2003,20030621, Wierdensestraat 101A in Rijssen, bouwen woning; 13 augustus 2003,20030630, Raalterweg 52 in Holten, vergroten woning; 14 augustus 2003,20030618, Tasveldweg 15 in Rijssen, vergroten woning; 14 augustus 2003,20030631Markeloseweg 4 in Rijssen, bouwen carport; 14 augustus 2003,20030633, De Marke 3-5 in Rijssen, bouwen varkensstal; 15 augustus 2003,20030632, Koninginneweg 32 in Rijssen, vergroten woning. Meer informatie Bovenvermelde aanvragen kunt inzien bij de balie van de sector Ruimte, in de gemeentewinkel Rijssen, locatie Elsenerstraat 20. De plannen voor Holten kunt u inzien bij de publieksbalie Holten, gevestigd in het voormalige gemeentehuis van Holten, Smidsbelt 6. Alleen voorzover voor de bouwaanvragen vrijstelling van het bestemmingsplan is aangevraagd (zie oncier bouwplannen) kunnen belanghebbenden binnen twee of vier weken na deze publicatie hun zienswijze schriftelijk kenbaar maken aan burgemeester en wet houders van Rijssen-Holten. Zienswijzen zijn in principe openbaar. Adres gemeentehuis: Smidsbelt 6,7451 BL Holten Gemeentewinkel, Postbus 244, 7560 AE Rijssen Maandag I september 2003 Hogepad De Hofstee Dinsdag 2 september 2003 A. Baanstraat P. Breughelstraat Rijssen ma.t/m vrij. 13:00 u. tot 15:30 u. groen en restafval en KCA Zaterdag 9:00 tot 12:00 groen en restafval Laatste zaterdag van de maand 9:00 tot 12.00 KCA Holten ma t/m vrijdag 13:00 tot 15:30 groen en restafval Zaterdag 13:00 tot 15:00 groen en restafval Laatste zaterdag van de maand 13.00 tot 15.00 KCA Buiten de bovengenoemde openingstijden kunt u geen afval storten op de gemeentewerven.Toegang alleen op vertoon van de afvalpas van de gemeente Rijssen-Holten. Vragen over afvalinzameling, milieutips? Kijk op onze website www.rijssen-holten.nl e gemeente@rijssen.nl w www.rijssen-holten.nl Openingstijden gemeentehuis: Het gemeentehuis en de Gemeentewinkel zijn geopend op Rijssen: s middags op afspraak op donderdagmiddag Meer informatie bouwplannen Deze bouwplannen passen niet in het bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders kunnen daarvoor vrijstelling verlenen op basis van de genoemde artikelen. De termijnen waarbinnen u deze bouwplannen kunt u inzien zijn: Artikel 19, lid I WRO 4 weken Artikel 19, lid 3 WRO 4 weken Artikel 15 WRO 2 (of 4) weken Artikel 17 WRO 2 weken De plannen voor Holten kunt u inzien bij de publieksbalie Holten. Zolang de bouwplannen ter inzage liggen, kan een ieder zijn ziens wijze schriftelijk kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten, postbus 244, 7460 AE Rijssen Zienswijzen zijn in principe openbaar. Verleende vergunningen In volgorde ziet u de datum van verzending, het nummer, de per ceelsaanduiding met korte toelichting. Verleende bouwvergunningen 18 augustus 2003,20030343,Haarstraat 87 en 89 in Rijssen, gedeel telijk veranderen van een dubbel woonhuis; 18 augustus 2003,20030417,Kwintenweg 10 in Holten, bouwen garage/machineberging; 18 augustus 2003,20030440,Vianenweg 150 in Holten, gedeeltelijk vernieuwen recreatiewoning; 18 augustus 2003,20030441,Vianenweg 93 in Holten, vergroten recreatiewoning; 18 augustus 2003,20030465,Van Heekstraat 7 in Rijssen, bouwen tuinhuisje bij woning; 18 augustus 2003,20030466,Zuiderstraat 44 in Rijssen, vergroten woning; 18 augustus 2003,20030535,Broedersdijk 48 in Rijssen, bouwen carport aan woning; 18 augustus 2003,20030536,Dannenberg 56 in Rijssen, bouwen carport aan woning; 18 augustus 2003,20030545,Broedersdijk 65 in Rijssen, bouwen portaal aan woning; 19 augustus 2003,20030542,Prins Bernhardstraat 13 in Rijssen, vergroten woning; 19 augustus 2003,20030544,Schoutenstraat 33 in Holten, vergroten woning; 19 augustus 2003,20030561,Nijverheidsstraat 42 in Rijssen, gedeeltelijk vernieuwen kantoren en showroom; 22 augustus 2003,20030546,Kalanderstraat 18 in Rijssen, verbouwen bedrijfshal; 22 augustus 2003,20030547,Erve Teeselink 42 in Holten, plaatsen dakkapel op woning; elke donderdagavond van

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2003 | | pagina 8