Wethouders Schreursweg en Kolweg straks afgesloten van Rijssenseweg moeten weer aan tafel zitten Holtens Nieuwsblad 12 December a.s. Fietsend De Boer Op Stöppelhaene 2003 Open Dag Boschkamp Hocop levert frame WK-zijspanteam 27 t/m 31 augustus Raalte Reserveer nu: Bel: 074-2559559 U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Lotverkopers aangehouden BRUIDS- MODESHOW TRÉS CHIC Restauratie schilderijen Verkeersveiligheid vereist minder aansluitingen op Rijssenseweg Gevaarlijke stoffen Gaslek ontdekt in Kolweg door borrelende waterplas Pagina 3 Pagina 5 schlaQerparade.nl Dennie Christian Palemiger Spatzen - m |ürgen Marcus grm mr ,rn BerndClüver 11^/ -g Gaby Baginsky Bel of bezoek Ticket Service via: émrrr-.,,: 0900 300 125010,45 cpm) mm ticketservice n! wSSmr-~: Gelderesch Reizen, Van de Broeke Tours, Schuurman Schoenen Holten - Voorbijgangers op de kruising Kolweg met de Lage- weg zagen zaterdag 23 augus tus rond 10.00 uur in een wa terplas luchtbellen omhoog komen. In eerste instantie werd gedacht aan een breuk in de waterleiding, maar er hing een gaslucht boven. Het bleek dan ook een breuk in de gas leiding te zijn. De brandweer en de politie verleende assis tentie aan Essent door de weg af te zetten. De leiding rondom het lek is afgegraven om te kijken of er niet meer scheuren in zaten. Essent heeft fotö's gemaakt om te kunnen onderzoeken wat de oorzaak zou kunnen zijn. Daarna is het lek gedicht en kon de weg rond 19.00 uur weer vrij worden gegeven. Wanneer het onderzoek is af gerond is nog niet bekend. Een oorzaak zou het zware vrachtverkeer kunnen zijn dat dagelijks over de Kolweg rijdt. Door het gewicht zou de lei ding het kunnen hebben bege- (Foto: Sander Scheperman) Holten - Dorpshuis De Boschkamp houdt vrijdag 29 augustus van 19.00 tot 21.00 uur Open Huis. Belangstellenden kunnen dan uitleg krijgen over de nieuwe cursussen van het nieuwe seizoen. Verder wordt er tot 26 september een expositie gehouden van Elsbeth Slot boom. De Holtense kunstenares toont werk met een hoog creatief ge halte. Een grote verscheidenheid aan voorbeelden, afgewisseld met kleurrijke schilderijen vor men een boeiend geheel, hier en daar ondersteunt met pakkende teksten. Na jarenlang werkzaam te zijn geweest in de grafische sector nam ze op een dag het besluit te stoppen met het werk en haar creativiteit een kans te geven. Ze ging doen wat ze leuk vindt en nu is Elsbeth Slotboom al weer vijfjaar fulltime kunstenares. Ze organiseert workshops, houdt open dagen en exposeert op di verse plaatsen. 'Na het stellen van prioriteiten, is er tijd en ruimte ontstaan om creativiteit de ruimte te geven die het ver dient: namelijk 'tijd'...', zegt ze zelf. 'Met oog voor detail, een observerende manier van leven, en doorleven ontstaan er soms allerlei dingen. Noem het vast leggen van emotie. Ik hoop dan ook dat deze expo sitie van 'zomaar' momenten uit het leven als bijvoorbeeld een wasje aan de waslijn, de bezoe kers laat zien dat alles besloten ligt in een moment, en daarom waard is te beleven. Misschien wordt deze expositie een ont moeting van hart tot hart', aldus Slotboom. De expositie is op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur gratis te bezichtigen (uitgezonderd op maandagmiddag) in het dorps huis aan de Tuinstraat 2 te Hol ten. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens i Dhr./mevr.: aan een ander door! Adres: i Woonplaats: BON; i Geeft op als abonnee voor het GM ffca bon voor NieuwMad: het opgeven van een nieuwe abonnee. ojJ .Dhr./mevr,: Adres: J Woonplaats: Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad €44,40 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) Antwoordnummer 97 €42,85 per jaar (betaalwijze: automatisch) 7500 VB Enschede flos$ nummers: €0,87) woe. 27-8 o.a. Bottermarkt (tot 12.00 uur) do. 28-8 o.a. Oogstcorso (v.a. 13.00 uur) vr. 29-8 o.a. Boerendag (10.00-17.00 uur) zat. 30-8 o.a. Bloazersfestival en Oldtimers zo. 31-8 Zondagmatinee De bijeenkomst in het Hol tense gemeentehuis over het Kulturhus werd zeer goed bezocht. De kosten van deze restauratie worden geraamd op 9.484,40 euro. Verwacht wordt dat voor de restauratie 152 mensuren no dig zijn. De schilderijen kunnen geres taureerd worden in een ruimte in het Holtens gemeentehuis. Dat bespaart weer op kosten van vervoer en verpakking. Voor de restauratie zijn de maanden au gustus, september en oktober gepland. Enschede - Bij de Politie Twente kwam maandagmiddag 25 au gustus een melding binnen over lotverkopers aan de deur. Een bewoonster van de Spechtstraat in Enschede had een man aan de deur gehad die haar een lot wil de verkopen van een Duitse lote rij. Agenten hebben daarna in de omgeving rondgekeken maar troffen niemand meer aan. Later in de middag werden er meer soortgelijke meldingen gedaan. Agenten troffen in de Patrijs straat te Enschede drie mannen aan die voldeden aan het opge geven signalement. Uiteindelijk werden er zes per sonen (42 jaar uit Bussem, een 20-jarige man uit Holten, een 17-jarige vrouw uit Epe, een 18- jarige man uit Apeldoorn, een 19-jarige man uit Apeldoorn en een 22-jarige vrouw uit Apel doorn) aangehouden. Nadat zij een verklaring hadden afgelegd werden zij weer in vrij heid gesteld. Allen verklaarden niet te weten dat ze strafbare handelingen hadden verricht. De 42-jarige man was de baas van het bedrijf. De overige aangehouden perso nen waren bij hem in dienst. Te gen hen wordt proces-verbaal opgemaakt omdat zij verdacht worden van overtreding van de Wet op Economische delicten in verband met de wet op-de kans spelen. Advertentie zie adv. elders in dit weekblad Holten - Burgemeester en wet- houders gaan akkoord met het restaureren van een tweede deel I van de Nagelhoutcollectie. Tien werken komen voor restauratie in aanmerking: een zestal wer- I ken van Jean Jacques Gardinier, drie schilderijen van Raoul Hyn- I cles en een werk van Hubert van Hille. De Holterenk heeft een glij baan gekocht. Het Rabo- fonds is niet genoeg, daarom komt er een sponsorloop. Charles Heerze wil een be leggingsclub gaan beginnen. Belangstellenden kunnen dan met elkaar discussiëren. Een schadevergoeding acht de gemeente niet aan de orde, om dat het om betrekkelijk kleine afstanden gaat. Het algemeen verkeersveilig- heidsbelang vereist dat er min der aansluitingen komen op de Rijssenseweg. Daarom vervalt de aansluiting van de Schreursweg en op den duur ook de aansluiting van de Kolweg. Deze laatste aansluiting kan pas vervallen als er vanaf de rotonde in de Rijssenseweg een goede ontsluitingsweg is gerealiseerd. De aansluiting van de Schreurs weg op de Rijssenseweg is wat de gemeente betreft, sinds de re alisering van de rotonde Rijssen seweg niet meer nodig, omdat het verkeer nu veilig over kan steken middels de rotonde. Holten - Rijssen stelde in 1999 een route vast voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en wees daarvoor de Reggesingel en Morsweg aan. De gemeente Holten stelde in het verleden geen route vast. In het kader van de harmonisatie en om deze route goed aan te laten slui ten op de wegen van Rijk en Pro vincie is er een nieuwe route vast gesteld. In samenspraak met de brandweer wordt voorgesteld een gedeelte A 1 (vanaf de gemeente grens van Bathmen tot de ge meentegrens van Wierdqn) hierin op te nemen. De route loopt voor Holten via de N350-A1-N332 (Holten-Lochem)-N344 (Holten- Bathmen). Zo kan de bebouwde kom vermeden worden. Het voor stel wordt nog behandeld in de ge meenteraad. Het vervoer over de weg van ge vaarlijke stoffen is sinds 1996 ge regeld in de Wet vervoer gevaar lijke stoffen. De provincie besloot het jaar daarop een groot deel van de provinciale wegen aan te wij zen als wegen waarover het ver voer van gevaarlijke stoffen plaats kan vinden. De gemeenteraad heeft plaatselijk de mogelijkheid om een route voor vervoer van ge- vaarlijke stoffen vast te stellen, waarbij dan de provinciale- en rijkswegen opgenomen worden. Voorwaarde is dat de gemeente aansluit op de wegennetten van rijk eh provincie. Heeft de ge meenteraad de route vastgesteld, dan houdt dat in dat het vervoer van gevaarlijke stoffen buiten de ze route om verboden is, tenzij hiervoor ontheffing verleend is. Holten - Niet iedereen zal het zich realiseren dat een Holtens bedrijf een belangrijke rol speelt in de motorzij spansport. Zelfs bij de WK-zijspancross waar Daniël Willems en Caspar Stu- pelis wereldkampioen werden. Hocop levert namelijk frames onder de naam VMC voor de motoren, dus die delen waarop de rijder en de bakkenist staan. Motorblokken en schokbrekers komen veelal uit verschillende delen van Europa, afhankelijk van het merk. Ook voor het aanstaande Neder lands kampioenschap leverde Hocop de frames aan Eric Haan en Stan Dijk, de Holtenaren die zondag op eigen terrein zullen strijden om de titel. Met gepaste trots worden hun verrichtingen vanuit de Vlet- gaarsmaten gade geslagen. Lees verder op pagina 5. Holten - Het weer werkte eerst niet erg mee afgelopen zaterdag, toen de fietstocht vanuit de VW in Holten werd opgestart. Later op de dag klaarde de boel op en werd de animo voor een dagje De Boer Op wat groter. De route was uitgezet door de PR Club Landbouw Hol ten-Rij ssen. Die een nader contact tussen stad/ dorp en platteland nastreeft. De fietsers konden een eerste stop maken in Espelo waar de Fokveedag werd gehouden en ook voor leken aantrekkelijk was gemaakt door allerlei gezellige activiteiten. Verder onderweg kon men de molen in Dijkerhoek bezichtigen en daar werd gebruik van gemaakt. Iets verderop kon men een bezoek brengen aan het akkerbouw- en sierteeltbedrijf van de familie Bronsvoort waar men tevens prachtige decoraties kon bekijken van de hand van Genie Bronsvoort. Veel bijzonder materiaal verwerkt zij in haar creaties en natuurlijk waren er weer volop pompoenen. De gasten konden er rustig even rondkijken en vragen stellen, ook over het akkerbouwbedrijf. Onder het genot van een drankje konden de fietsers lekker even bijkomen om vervolgens de terugtocht te aanvaarden. (Foto: HNB) Holten - De gemeenteraad dient binnen afzienbare tijd te beslis sen of een deel van de Schreurs weg aan het openbare verkeer onttrokken wordt. Het gaat om het deel dat ligt tussen de paral lelweg Rijssenseweg en de aan sluiting op de hoofdrijbaan van de Rijssenseweg. Het college is een voorstander van deze afslui ting. In overleg met de provincie wil de gemeente het illegaal gebruik van de berm van de Rijssense weg als inrit voorkomen door een beplantingshaag aan te bren gen. De gemeente wil daarbij wel rekening houden met de be langen van Autobedrijf Paal man. Als de aansluiting van de Schreursweg op de Rijssense weg verdwenen is wil de ge meente de doorgang van de Schreursweg naar de zuidelijke parallelweg van de Rijssense weg weer openstellen voor het verkeer. Op het plan om de aansluiting van de Schreursweg op de Rijs senseweg op te heffen, kwam een aantal reacties binnen van belanghebbenden. De heer Paalman van Autobe drijf Paalman wijst erop dat de huidige afsluiting van de paral lelweg leidt tot het rijden door de benn naar en van de Rijssen seweg. Hij vraagt zich onder an dere af waarom zijn bedrijf het hele jaar lang geïsoleerd moet liggen, terwijl er maar zo'n vier weken per jaar intensief gebruik gemaakt wordt van het zwem bad. Hij merkt op dat slechts enkele fietsers gebruik maken van de Schreursweg - zuidelijke paral lelweg. Bovendien wordt vol gens Paalman door het plaatsen van een haag het zicht op de oc- (Foto: HNB) casions verslechtert, waardoor kans op diefstal en vandalisme toenemen. Zowel provincie als gemeente stellen dat er aan het illegale bermrijden iets gedaan moet worden. Verder vindt de gemeente dat de stelling van Paalman dat de Schreursweg en zuidelijke parallelweg maar vier weken intensief gebruikt wor den, niet juist. 'De oversteek wordt het hele jaar gebruikt, en het zwemseizoen is langer dan vier weken'. De conclusie van de gemeente is dat Autobedrijf Paalman door de afsluiting van de Schreursweg niet in een nadeliger positie komt te verkeren. De gemeente wil de beoogde bermbeplanting zo aanpassen dat Paalman vanuit zijn woning zicht houdt op zijn bedrijf. De families Jansen, Wansink en Tempelman gaven bij de gemeente aan dat zij van het plan economische schade zouden ondervinden. Ze hebben in dat gebied een bedrijf en moe ten omrijden. Volgens de gemeente gaat het bij het omrijden om een extra af stand van zo'n 700 meter. 'Door het onttrekken van de aanslui ting van de Schreursweg op de Rijssenseweg aan het openbare verkeer worden de individuele belangen zeker geschaad. Maar het algemeen belang van de ver keersveiligheid rechtvaardigt de afsluiting', aldus de gemeente. Holten - Bij zijn komst in de ge meente Rijssen-Holten sprak bur gemeester Paul Scholten al zijn verbazing uit dat de wethouders in de raadzaal tijdens raadsvergade ringen door de gemeenteraad niet aan tafel zitten bij de raad. Toen namelijk het dualisme ingevoerd werd, besloot de gemeenteraad dat de wethouders niet aan de raadsta fel zaten, maar erachter, ze konden indien nodig wel gevraagd worden een en ander toe te lichten en dat gebeurde vanaf het spreekgestoel te. Scholten vond en vindt deze ma nier van 'plaats bepalen' maar niets. In een brief aan de raad en de wethouders geeft hij zijn be zwaren weer, die zowel van staatsrechterlijke als van be stuurlijke en praktische aard zijn. En hij komt met het voor stel om vijf extra stoelen te plaatsen aan de ronde tafel. Dat kan door de 'schriftelijke-stuk- ken-kastjes' onder de tafel weg te halen. Uit gesprekken met een aantal raadsleden begreep Scholten dat de raad de bedoeling had het college van burgemeester en wethouders op afstand te plaat sen en dat ook letterlijk door de plaatsverdeling in de raadzaal uitgedrukt heeft. 'De raad wil daarmee benadruk ken dat hijzelf het onderlinge debat op de voorgrond plaatst. Dat laatste mag zeker niet ont breken, maar mag door die op vatting niet gelijktijdig de posi tie van het college ten opzichte van de gemeenteraad schaden', schrijft Scholten. 'Want', zo be nadrukt hij, 'het gaat om het de bat. Dat moet tot zijn recht kun nen komen. Het debat tussen raadsleden onderling, maar ook een debat tussen college en raad. Omdat de belangrijkste vorm van communicatie, die van het gesprek van aangezicht tot aan gezicht, moet het college daar wel volwaardig aan kunnen deelnemen'. En wat Scholten be treft, kan dat niet op een achter- afbankje.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2003 | | pagina 1