Oad Reizen doet streekbusvervoer over naar Syntus Gat van Maats waarschijnlijk pas eind volgend jaar gedicht Holtens Nieuwsblad Haffafa Open Air Zorg over bezuiniging sociale zekerheid Bouw koopwoningen aan Dorpsstraat pas in later stadium Openbare Bibliotheek gaat vaker open Stöppelhaene 2003 In dit nummer. Lijndienst langs NS station omgeleid via Kerkhofsweg U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Besteldependance gaat wellicht naar Oranjestraat Meevaller naar grasbetonstenen Collecte kankerfonds Parkeerverbod Weekendweer Enscr ft\\ Muziek Fest 27 t/m 31 augustus Raalte i ZA 6 Holtens Nieuwsblad Donderdag 21 augustus 2003 Fax:0548 -366497 Redactie: 0548 363803 Advertentie: 0548 - 368295 E-mail Holtens.Nieuwsblad@whk.wegener.nl Abonnementsprijs 44,40 Losse nummers 0,87 Holten - Oad Reizen BV gaat per 15 december 2003 'de lijndiensten van het streek busvervoer afstoten. Syntus zal deze taak dan van Oad gaan overnemen. Er vallen geen ontslagen door deze operatie, want het streekbus - personeel gaat over naar Syntus. Wel blijft de Oad-garage in Goor bestaan en zal Oad het on derhoud blijven uitvoeren. 'On danks dat de Oad ooit is begon nen met streekbusvèrvoer, gaan we dit onderdeel toch afstoten', geeft Oad-directeur G.W. Boven aan. 'Tegenwoordig zijn we meer ge specialiseerd in busreizen, vlieg- Holten - Zolang er werkzaam heden zijn aan de Waagweg, wordt de buslijndienst langs het NS-station omgeleid. Waarschijnlijk duurt dit negen weken, maar een precies is dat niet aan te geven. Dit hangt van of er geen vertragingen ontstaan in de werkzaamhe den. De bus rijdt nu niet meer door de Pannenbakkersstraat, maar gaat op de Kol weg rechtsaf de A.J. Goldsteinstraat in. Van daaruit rijdt de bus de Kerk hofsweg in en vervolgt zijn oude route vanaf Bierlokal am Bahnhof. De bushalte aan de Pannenbakkersstraat is daar om enkele meters verschoven, maar deze afstand is makke lijk te lopen. Er is gekozen om door te rij den op de Kolweg richting A.J. Goldsteinstraat, omdat de bus de draai niet kan maken naar de Weverstraat. Daar naast zit er in deze weg een versmajling. (Foto: Sander Scheperman) Holten - De Cliëntenraad Rijs- sen-Holten heeft per brief haar zorg uitgesproken over de rege ringsplannen ten aanzien van de sociale zekerheid. De brief naar de Vaste Commissie voor Socia le Zaken en Werkgelegenheid der Tweede Kamer is vorige week verstuurd. De Cliënten raad in de gemeente Rijssen- Holten behartigt de belangen van mensen met een bijstands uitkering en minima en wijst hen op de uitkeringen en voorzienin gen die er voor hen zijn. De Cliëntenraad Rijssen-Holten be staat uit de dames Anneke Wes- tera, Helma van Vliet, Saar Let- soïn en de heren Henk Olthof, Harm Tijhof, GerritJan Zwofe- rink, secretaris Carel Groothen- gel en voorzitter wethouder Hans ter Keurst. Bij de leden van de Cliëntenraad leven grote twijfels over hoe de bezuinigingsplannen van de re gering uitpakken ten aanzien van de minima. 'Een substantieel gedeelte van de bezuinigingen Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens i Dhr./mevr.: aan een ander door! i Adres: i Woonplaats: BON: Geeft op als abonnee voor het Gebruik deze bon voor i Tr r- Holtens Nieuwsblad: liet opgeven van een J nieuwe abonnee. ad Dhr./nievr.: ("I Adres: Woonplaats: Inzonden aan Holtens Nieuwsblad P €44.40 per jaar. (betaalwijze: per acceptgiro) Antwoordnummer 97 €42,85 per jaar (betaalwijze: automatisch) 7500 VB Enschede! (losse nummers: €0,87) reizen en autoreizen. De lijndiensten is voor ons dus geen kerntaak meer.' Volgens hem wordt de streekbu- stak steeds specialistischer, waardoor Boven het niet meer bij Oad Reizen vindt passen. 'Syntus heeft dat specialisme in huis. Het is immers hun hoofd taak. Daarom is het beter deze tak naar hen over te doen, zodat wij ons nog beter kunnen richten op onze kerntaken: vakantierei zen.' Het afstoten van het streek busvervoer heeft volgens Boven beslist niets te maken met tegen vallende aantal busreizigers. Syntus is van plan om vanaf 15 december zelfs nieuwe lijnen te gaan'introduceren in het gebied. Treinen en bussen moeten beter op elkaar afgestemd zijn, zodat er niet meer gesproken zou moe ten worden van een treinstation, maar van een OV-station. Daar- naast wil Syntus gaan werken aan een goed netwerk voor bete re bereikbaarheid. Of er op bepaalde onrendabele lijnen zal worden gekort is nog niet bekend. Eventueel zouden op onrendabele tijden kleinere bussen kunnen worden ingezet. Dijkerhoek - Gezelligheid ten top was het afgelopen zaterdagavond op het parkeerterrein van 't Bonte Paard in Dijkerhoek. Een groot podium stond klaar, met daaromheen kraampjes en partytenten. In de tenten waren tappunten aanwezig. Daarnaast hing een varken aan het spit. Tijd voor Haffafa Open Air. Op het podium stonden onder andere Rubbur uit Okkenbroek en de Heinoos. Verder kwam 'Elvis' langs. Helemaal in wit glitterpak liep hij door het publiek foto's uit te delen, ondertussen zijn greatest hits zingend. Een ander spektakel was de flying drive-inshow. In een bakje aan een kraan werden de dj's boven het muziekterrein getild. Lichteffecten vanuit het bakje completeerden het geheel. Jong en oud vermaakten zich zeer goed tijdens het evenement door het gevarieerde programma (Foto: Johan Bolink) wordt verhaald op de sociale voorzieningen en de (gezond heidszorg. Hoewel coalitie- breed wordt gesproken over een 'evenwichtige verdeling van de lasten', een 'eerlijke verdeling van de pijn' en 'de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten' hebben wij grote twijfels over het realistisch gehalte van deze uitspraken', schrijven ze in de brief. De Cliëntenraad is bang dat de minima, in het bijzonder diege nen die (langdurig) op een bij standsuitkering zijn aangewe zen, veel veren moeten laten. 'Verhogingen van de AWBZ en Ziekenfondspremies, evenals de voor 2005 voorziene verlaging van de onderste schijf van de huursubsidie, gaan deze groep zwaar belasten. Bovendien zal het uitgedunde ziekenfondspak ket de noodzaak met zich mee brengen om zich aanvullend te verzekeren.' Lees verder op pagina 5. Dorpsstraat - De woningbouw op het zogenaamde Gat van Maats aan de Dorpsstraat, gaat waarschijnlijk pas na volgend jaar bouwvakvakantie van start. Dit is waar de gemeente van uit gaat. Woningbouwvereniging Spectrum Wonen hoopt echter dat het al eind dit jaar gaat ge beuren. Het wachten is nog op de wijziging van het bestem mingsplan. Daarna kan er wor den onderhandeld met de aanne mer. Het gaat om 25 huurwoningen, waarvan twaalf bedoeld zijn als zorgwoningen en dertien voor jongeren en starters. In eerste in stantie zouden er ook nog zes koopwoningen komen, maar die zijn op de lange baan geschoven. Het probleem is dat er op het bouwterrein nog een postkan toor en elektriciteitshuisje in de weg staan. De koopwoningen zouden klem komen te zitten lussen Abraham Berg-Hof, de nieuwe woningen en het elektriciteitshuisje. Het postkantoor is inmiddels aangekocht door Spectrum Wo nen, maar zolang het nog wordt gebruikt door TPG Post kan het niet worden afgebroken. In een later stadium gaat dit wel gebeu ren en kan de vrije ruimte wel licht worden ingevuld door de koopwoningen. Hier moet nog nader naar worden gekeken. De jongerenappartementen ko men aan de Dorpsstraat en de waarbij zogenaamde zienswij zen kunnen worden ingediend. Tijdens die periode moeten de contraeten ook klaar zijn, maar die zijn op dit moment nog niet rond. De gemeente denkt uit er varing dat de gehele procedure toch zeker nog een jaar in beslag gaat nemen. Het kan ook mee gaan vallen, maar dat hangt af van hoeveel bezwaren en ziens wijzen er binnen komen. (Foto: Sander Scheperman) zorgwoningen aan de Gaarden- straat. Een projectgroep houdt zich be zig met welk zorgpakket zou moeten worden geleverd aan de toekomstige bewoners van de zorgwoningen. Hierin zitten on der meer Woon- en Zorgcen trum Diessenplas, thuiszorg Ca- rinova uit Deventer en Thuis zorg Noord West Twente. Ook zullen de seniorenwoningen van Abram Berg-Hof bij het project worden betrokken. Volgens de gemeente is de bouwaanvraag binnen, maar moet voor die plek het bestem mingsplan worden gewijzigd. Hiervoor wordt een zogenaamd artikel 19-procedure opgestart. Deze procedure kent twee in spraakrondes. Eerst kunnen betrokkenen even tuele bezwaren tegen de plannen indienen, die daarna worden be keken en afgewogen. Daarna volgt een nieuwe inspraakronde. Holten - De bibliotheken in Holten en Rijssen zijn met in gang van 1 september vaker open. Aanleiding voor de uit breiding van openingstijden is de fusie tussen beide bibliothe ken die op 1 september een feit is. De bibliotheken zijn gefu seerd in de Stichting Openbare Bibliotheek Rijssen-Holten. De bibliotheek in Holten is met ingang van 1 september open op woensdag- en zaterdagmor gen van 10.00 tot 12.00 uur, op maandag-, woensdag-, donder dag- en vrijdagmiddag van 13.30 tot 17.30 uur en op maandag- en vrijdagavond van 18.30 tot 20.00 uur. De bibliotheek in Rijssen is met ingang van 1 september open op maandagmorgen, woensdagmorgen en zaterdag morgen van 10.00 tot 12.00 uur, op maandagmiddag tot en met vrijdagmiddag van 13.00 tot 17.30 uur uur en op maan dagavond, dinsdagavond, don derdagavond en vrijdagavond van 18.30 tot 20.00 uur. De fusie maakt het mogelijk het publiek nog beter van dienst te zijn. Zo kunnen er meer diensten aangeboden worden zoals elek tronische databases, culturele activiteiten, mogelijkheid tot het lenen van muziek-cd's en uitbreiding van het boekenbe stand. Holten - TGP post heeft bij de gemeente een verzoek inge diend voor het vestigen van een besteldependance op het perceel Oranjestraat 29 in Holten. Momenteel is TGP post ge vestigd aan de Gaardenstraat. In verband met het opheffen van het postkantoor daar moet vervangende huisvesting ge vonden worden voor zowel het postkantoor als de bestel dependance. Omdat het postkantoor en de postbestelling afzonderlijke bedrijven zijn wordt de her huisvesting apart geregeld. Burgemeester en wethouders willen hun medewerking ver lenen aan het verzoek. Als ook de commissie instemt met de wijziging van het ge bruik van het pand aan de Dorpsstraat 29 kan de vrijstel lingsprocedure gestart wor den. De bestemming die nu op het pand zit is voor winkel en werkplaats met reparatieruim- te. Bij de besteldependance van TGP post wordt de post voor Holten gesorteerd en gedistri bueerd. Er wordt gewerkt tussen 07.00 en 19.00 uur; maximaal zes mensen zijn werkzaam bij de besteldependance. Holten - Het restantbedrag uit de pot onderhoud wegen wordt ge bruikt voor de aanleg van gras betonstenen langs de wegen in het buitengebied. Het gaat om een bedrag van 64.490 euro. In het buitengebied is een achters tand in het aanbrengen van gras betonstenen. De aanbesteding voor het weg onderhoud en dan met name het asfaltonderhoud, viel gunstig uit. Een behoorlijk bedrag kan nu voor ander wegonderhoud besteed worden. De gemeente koos voor de grasbetonstenen omdat langs de wegen in het buitengebied een achterstand is in het aanbrengen van grasbe tonstenen langs de* asfaltverhar- ding. De gemeente vindt het aanbrengen van de grasbetonste nen het meest urgent vanwege de veiligheid op en de instand houding van de weg. Pagina 3 Diessenplas bestaat dertig jaar en dat wordt gevierd met een grandioze fcestweek in september. Pagina 5 Atleetjes vermaakten zich afgelopen weekend bij het atletiekkamp op Meermans kamp. Pagina 5 Wielervereniging Holten be staat 25 jaar. De kern van de club ligt bij toerfietsen en niet bij wie het hardst kan. Holten - De Nederlandse Kan kerbestrijding/ Koningin Wil- helmina Fonds gaat in de week van 1 tot en met 6 september huis aan huis collecteren. De collectanten halen geld op voor meer wetenschappelijk on derzoek, opleiding, voorlichting en begeleiding van patiënten en hun naasten. Het fonds krijgt geen overheidssubsidie. Wie de collectant mist, kan een gift overmaken op giro 26000. Wie vragen heeft over kanker en kankerbestrijding, kan bellen met de Hulp- en Informatielijn van het KWF (gratis): 0800- 0226622 of surfen naar www.kankerbestrijding.nl Holten - Er wordt tijdelijk par keerverbod ingesteld voor de zuidzijde van de zuidelijke pa rallelweg Rijssenseweg. Het verbod geldt ook voor de west zijde van de Landuwerweg, het gedeelte tussen de parallelweg en de Velddijk De tijdelijke verkeersmaatregel blijft dit jaar van kracht, zolang het zwembad Twenhaarsveld geopend is voor het publiek. Eerst veel bewolking en kans op wat regen. Vrijdag veel wolken velden, kans op wat regen of een enkele bui in de loop van de dag. Dit heeft te maken met een sto ring die dan voorbijkomt. Zater dag en zondag perioden met zon, afgewisseld met wat wolkenvel den. Het blijft dan meest droog. Temperaturen van 23 tot 25 gra den. We profiteren opnieuw van een hogedrukgebied boven het noorden van het land. Aan de droogte komt dus geen einde. Ook in de nieuwe week aange naam zomerweer met veel zon, weinig kans op neerslag en tem peraturen tussen de 24 en 26 graden. Weerman Freddie Paalman 29 augustus tot en met 7 september Info www.enschedemuziekfestival.nl of 053-48785 10 Kaarten 053-4 85 85 00 &S1 woe. 27-8 o.a. Bottermarkt (tot 12.00 uur do. 28-8 o.a. Oogstcorso\:a. 13.00 uur vr. 29-8 o.a. Boerendag (10.00-17.00 uur; zat. 30-8 o.a. Bloazersfestival en Oldtimers zo. 31-8 Zondagmatinee

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2003 | | pagina 1