Geen woning achter op perceel Pastoriestraat Voormalig KI-station Sangeldijk omgebouwd tot zorgboerderij Holtens Nieuwsblad Oude ambachten Handoogsten rogge op volkstuintje Larensweg Actie hondenbelasting in raadsvergadering 1. Vestiging agrarisch trainingscentrum voor gehandicapten Vakantiegangers stelen fiets en autoradio's Met drank achter stuur Voorverkoop Haffafa Open Air in volle gang In dit nummer. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Remmers niet nodig Pil Kaartverkoop Keunefeesten Werkzaamheden Waagweg Tropenrooster basisscholen Collectanten gezocht Weekendweer DISCOUNT ï'MiiüMIHIBJ'lAIIM.] Holtens Nieuwsblad Donderdag 14 augustus 2003 Fax: 0548 - 366497 Redactie: 0548 - 363803 Advertentie: 0548 - 368295 E-mailHoltens.Nieuwsblad@whk.wegener.nl Abonnementsprijs 44,40 Losse nummers 0,87 Holten - Een tweede woning achterop een perceel aan de Pas toriestraat is in strijd met het be stemmingsplan; bovendien zou het de keuze- en beleidsvrijheid van de gemeente ten aanzien van de uitvoering van de toekomsti ge zuidelijke randweg aantasten. Vandaar dat burgemeester en wethouders de vraag van Van Walraven om een (senioren)wo- ning achterop het perceel te mo gen bouwen, af hebben gewe- A1 eerder deed de Holtenaar dit verzoek, dat toen ook om die re denen afgewezen is. In deze tweede brief doet Van Walraven twee voorstellen om tot een op lossing te komen. Hij wil voldoende afstand hou den tussen het huidige fietspad en de nieuw te bouwen woning en de woning wordt ontsloten middels het huidige openbare fietspad. De gemeente stelde na melijk eerder als eis dat de wo ning aan de openbare weg gesi tueerd diende te worden. Het paaltje waarmee het fietspad voor autoverkeer afgesloten wordt kan, wat de Holtenaar be treft, op zijn kosten verplaatst worden. Ontsluiting van de wo ning op de Pastoriestraat is ook mogelijk. De gemeente wil op dit moment het verzoek van Van Walraven niet honoreren, omdat zij het tr acé van de zuidelijke randweg intact wil houden en de moge lijkheden voor de gemeente voor de inpassing en uitvoering van het tracé niet onnodig beperkt worden. Pas als er meer duide lijkheid is over het tracé, de uit voering daarvan, de verkeersin tensiteit en daardoor de gevelbe lasting, kan een verzoek naar de bouw van een woning daar pas goed beoordeeld worden, vindt de gemeente. 'Dan kunnen ook de voorstellen van Walraven voor een akoestisch onderzoek Holten - Op het volkstuinen complex aan de Larenseweg was het vorige week stoppel- haenentraditie. Op een on verhuurde tuin was als groenbemesting vorige herfst rogge gezaaid. Aange zien zich dit voorjaar niemand meldde voor deze tuin, werd besloten de rogge te laten groeien. Het oogsten moest met de hand gebeuren met de zicht en de pikhaak. Ook het binden ging met de handen. De fami lie Haverslag werd bereid ge vonden om voor kinderboer derij Dondertman de rogge te oogsten. Vele passanten heb ben hun vroeger geleerde vaardigheden ook nog weer geprobeerd. Hun ervaring was: eens geleerd, nooit ver leerd. De stoppelhaene kwam aan het eind niet te voorschijn, maar de fles wel. Het werd een gezellige afsluiting. Holten - De brief van de com missie buurtschappen Rijssen- Holten over invoering van de hondenbelasting in de gemeente staat op de lijst van 'ingekomen stukken' op de agenda van de ge meenteraadsvergadering van 8 september. De commissie buurtschappen Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt li goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens i aan een ander door! i BON; Gebruik deze bon voor i het opgeven van een nieuwe abonnee, i Inzenden aan:1 Holtens Nieuwsblad i Antwoordnummer 97 i 7500 VB Enschede Dhr mevr Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor bet Holtens Nieuwsblad: Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: €44,40 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) €42,85 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: €0,87) om de afstand tot de weg te be palen en de ontsluiting van de woning via het huidige fietspad goed onderzocht worden', aldus de gemeente. Holten - Burgemeester en wet houders zijn niet voor aanleg van extra snelheidsremmende maatregelen op de Waerden- borchstraat. Aanwonende J. Kis sing had daarom gevraagd. In een brief naar de gemeente gaf hij aan dat in deze straat veel te hard wordt gereden. Graag zou hij zien dat de gemeente daar iets aan deed. De gemeente geeft echter aan dat de Waerden- borchstraat een woonstraat bin nen de 30 kilometer per uur-zo ne is en ingericht is volgens de uitgangspunten van Duurzaam Veilig en wil niet overgaan tot aanvullende snelheidsremmende maatregelen. Holten - Aan de Larenseweg 106 werd afgelopen woensdag doorlopend oude ambachten gedemonstreerd. Daarnaast konden bezoekers de boerderij en het Ecohuis bezichtigen. Het Ecohuis is een bijzonder huis met grasdak. Velen kwamen langs om een kijkje te nemen. Daarnaast werd gedemonstreerd hoe vroeger veel producten zelf werden gemaakt. (Poto: Sander Scheperman) maakt bezwaar tegen de invoe ring van de hondenbelasting in het buitengebied van de ge meente. Er werd een actie gehouden en de commissie haalde 594 hand tekeningen op. Het college heeft overigens haar standpunt niet gewijzigd. Holten - Burgemeester en wet houders zijn van plan mee te werken aan de vestiging van een agrarisch trainingscentrum voor gehandicapten annex zorgboer derij. Deze specifieke boerderij zou gevestigd moeten worden aan de Sangeldijk 14^ het voormalig KI-station. Het college wil een bestemmingsplanwijziging in procedure brengen, zodat een zorgboerderij planologisch mo gelijk wordt. Het initiatief in de zen neemt US VA bv Advies en Beheer. Het pand aan de Sangeldijk is inmiddels geen KI-station meer en de agrarische gebouwen kun nen nu voor een andere passende functie gebruikt worden. Daarbij wordt gedacht aan een zorgboerderij met het accent op agrarische activiteiten. De zorg boerderij heeft als doel gehandi capten een betere toekomst te kunnen bieden, zowel op sociaal gebied als op het terrein van ar beid. Wat USVA betreft, biedt een zorgboerderij haar deelnemers het aanleren van verantwoorde lijkheid door het omgaan met dieren, rust door het tuinieren, de nodige fysieke inspanning door het onderhoud en leren de deelnemers diverse technieken. De activiteiten van de gehandi capten zijn gericht op de agrari sche sector. Ze worden op de zorgboerderij begeleid en ge traind voor activiteiten voor en bij de boer. Voor de begeleiding van de ge handicapten en het beheer van de boerderij wonen permanent A éskk 'y-f: V' >- j, MfP Het voormalig KI-station aan de Sangeldijk 14. (Foto: Sander Scheperman) twee gezinnen op deze locatie. Overdag nemen tussen de vijf en tien gehandicapten deel aan de activiteiten. De gehandicapten wonen zelf niet op de boerderij. Nog niet Holten - Een Holtenaar die naar zijn werk ging, zag in de nacht van 5 op 6 augustus rond 3.00 uur enkele verdach te personen in de Churchil- lstraat op de parkeerplaats. Deze personen gingen ervan door toen hij hen aansprak. Bleek dat zij bezig waren een autoradio uit een auto te ste len. De daders gingen er van door en lieten radio en ook hun fietsen achter. Diezelfde nacht is een autora dio ontvreemd uit een auto aan de Lageweg. Ook werd een fiets gestolen aan de Enk weg. Deze werd de volgende dag teruggevonden op een camping. Eerder genoemde diefstallen werden enkele dagen later op gelost met de aanhouding van twee vakantiegangers. bekend is hoeveel stuks vee en welk vee gehouden wordt. Holten - De kaartverkoop voor de Keunefeesten is inmiddels begonnen. Kaarten en passe-partouts (toe gangskaart voor alle dagen) zijn te koop bij de Hofbarhouders van de Fienpreuvers, Blokker en Foto ten Velde. De Keunefeesten worden gehou den in de feesttent op Kalfster- mansweide van donderdag 11 tot zondag 14 september. Losse kaarten kosten in de voorver koop 6 euro per stuk. Aan de zaal wórdt dat 7,50 euro. Een passe-partout kost 12 euro. Deze doorlopende kaart is alleen in de voorverkoop verkrijgbaar. Holten - Een bestuurder van een personenauto werd in de nacht van 6 op 7 augustus gecontro leerd. Hij bleek alcohol te heb ben genuttigd en werd hierop aangehouden. Tijdens het verhoor op het poli tiebureau werd de verdachte ver velend. Mogelijk door oorzaak van de drank. De verdachte is hierop ingeslo ten ter ontnuchtering. De vol gende dag is hij gehoord en met een dagvaarding naar huis ge stuurd. Dijkerhoek - Haffafa Open Air wordt zaterdag 16 augustus om 20.45 uur gehouden op de par keerplaats van café-restaurant Het Bonte Paard in Dijkerhoek. Er staan onder andere optredens van The Heinoos en de Elvis-Li- ve-Show op het programma. Kaarten voor deze avond zijn verkrijgbaar bij café-restaurant 't Bonte Paard Dijkerhoek, VVV en café 't Klavier in Holten, café de Pitstop te Loo-Bathmen of via Haffafa@castel.nl. In de voorverkoop kosten de kaartjes 5 euro per stuk, aan de kassa 7 euro. Meer informatie over dit evene ment is te vinden op: www.dij- kerhoek.nl. Pagina 3 Angela van Lies van PC de Bergruitertjes werd Overijs sels kampioen met haar pony El Fuego. Pagina 3 De Keunefeesten komen er weer aan met onder andere André Hazes. René Froger en de Hoolter Korhanen. Pagina 5 Zeer warm weer was het tij dens het Beach Soccer Toer nooi. Dit maakte het voor de deelnemers extra zwaar. Holten - Wegens werkzaamhe den zal de Waagweg voor ge deelten afgesloten zijn voor het verkeer. Tussen de Industrie straat en spoorwegovergang van 18 augustus tot en met 5 septem ber en tussen de spoorwegover gang en Stationsstraat van 8 sep tember tot en met 17 oktober. Holten - De basisscholen in Hol ten hebben ervoor gekozen om geen tropenrooster in te voeren. Omdat de weersverwachtingen duidelijk aangeven dat de tem peratuur gaat dalen, hebben de schoolleiders besloten geen aan gepaste schooltijden in te voe ren. Zij vinden namelijk dat zo'n rooster niet moet worden inge voerd voor slechts enkele dagen, maar is bedoeld voor een lange re periode. Mocht de hitte vol gende week toch aanhouden of terugkomen, dan kan alsnog worden beslist over het invoeren van een tropenrooster. Holten - De Nederlandse kan kerbestrijding Koningin Wilhel- mina Fonds zoekt collectanten voor de collecte die wordt ge houden van 1 tot en met 6 sep tember. Het collecteren kost ongeveer twee uur. Wie zich hiervoor wil inzetten kan contact opnemen met A. Vincent, mr. G. Vixse- boxsestraat 13, 7451 GV Hol ten, telefoon: 0548-362508. Perioden met zon en kans op een enkele bui. Vrijdag, zaterdag en zondag overdag perioden met zon, afgewisseld door wolken velden of stapelwolken. Temperaturen van 23.0 tot 25.0 graden, een stuk aangenamer. Er komt dus een einde aan de hit tegolf. Maar lang duurt dit niet. Er komt weer een nieuw hoge- drukgebied boven de Britse Ei landen en gaat het weer voor ons bepalen. Er komt meer zon en het wordt weer warmer met 26.0 a 28.0 graden en zo gaat de zomer van 2003 gewoon door en blijft het kurkdroog. Weerman, Freddie Paalman www.pcdiscount.nl DÉ COMPUTER KOOPJES BEURS ZATERDAG 16 AUGUSTUS 10 -16 UUR

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2003 | | pagina 1