Nieuwe museumroute gaat langs Koffie- en Pelmolen Atletiek start seizoen met drie nieuwe jeugdtrainers 'Haffafa Open Air wordt spectaculairder dan ooit' Uitslagen zijspanteam Schrijver/ Verhagen Computercursus voor 50-plussers A Start trainingen volleybal Sport Agenda Collectanten gezocht Zomerspelen Dakpannen vernield Diefstal uit vrachtauto Inbraak zomerhuisjes DONDERDAG 7 AUGUSTUS 2003 HOLTENS NIEUWSBLAD 5 Vijftigduizendste bezoeker zwembad Holten - Zwembad Twenhaarsveld heeft maandagmiddag 4 au gustus de vijftigduizendste bezoeker van dit seizoen in het zonne tje gezet. Mevrouw Van Putten uit Dronten werd onthaald met een bos bloemen en een tien-banenkaart. Ze is op bezoek bij haar ouders en werd verrast toen ze met haar kinderen Zwembad Twenhaarsveld binnenkwam. (Foto: Sander Scheperman) Veilig en gezond eten Holten - Het is volop zomer, de zon schijnt en dan lekker buiten eten tijdens een lange zwoele zomeravond. Dat is pas echt genie ten. Maar bij warme temperatuur vermenigvuldigen veel bacte riën zich snel tot schadelijke hoeveelheden. De gevolgen daarvan kunnen erg vervelend zijn: hoofdpijn, misselijkheid, braken, diar ree of erger. Daarom besteedt de Gezondheidswijzer, het informa tiecentrum van de GGD Regio Twente, deze zomermaand aan dacht aan voedselveiligheid. Het informatiemateriaal is gratis ver krijgbaar bij de Gezondheidswijzer en bij diverse gezondheidsin formatiepunten in de regio Twente. Urker Mannen Ensemble Rijssen - Met medewerking van de organist Martin Mans zullen de twaalf zangers van het Urker Mannen Ensemble onder leiding van dirigent Pieter Jan Leusink concerteren op maandag 18 au gustus 20.00 uur in de Dionysiuskerk te Rijssen. Het concert zal plaatsvinden in het kader van de Zomerteer 2003 die door het Urker Mannen Ensemble gegeven wordt door geheel Nederland. Begin september zijn zij meermalen te zien en te ho ren op TV 1 en 2. Op het eerste gezicht hebben de leerling-verpleegkundige, visver- werker, banketbakker weinig gemeen. Tot ze zich met nog acht andere 'vogels van zeer divers pluimage' laten coachen door diri gent Pieter Jan Leusink. Elke week maken de twaalf mannen tijd vrij voor zanglessen. En hoewel het Urker Mannen Ensemble pas sinds zes jaar een voldongen feit is, imponeert dit twaalftal door de verzorgde, uit- drukkingsvaardige wijze waarop geestelijk repertoire gestalte krijgt. De slechts twaalf mannen zijn in staat om de prachtige kerken waar zij concerteren tot de nok te vullen. In diverse recensies werd het Urker Mannen Ensemble geprezen voor de overrompe lende wijze waarop zij, in Urker klederdracht, de muzikale span ning uitdragen mede door een voortreffelijke tekstexpressie en de grote verstaanbaarheid. Het repertoire van de Urkers dat tijdens het concert wordt ge bracht, bestaat uit de bekende geestelijke liederen, Gezangen en Psalmen, maar ook beroemde klassieke werken zoals het Hallelu jah uit Handel's Messiah en diverse spirituals worden vertolkt. Het geheel wordt muzikaal begeleid door de bekende organist Martin Mans die tevens diverse improvisaties op het prachtige or gel van deze kerk zal laten horen. Een programma-opzet voor een breed publiek waarbij ook de nieuwe cd Zij die de zee bevaren zal worden gepresenteerd. Op deze cd, die tijdens de concerten verkrijgbaar is voor een speciale prijs, staat het repertoire wat tijdens de Zomerconcerten zal wor den gezongen. Een landelijk vakblad schreef: 'Op de cd laten de Urkers hun uit zonderlijke klasse horen. Er spreekt fanatisme uit de interpreta ties, de zuiverheidsfactor is verrassend hoog. Moeilijke nauwslui tende songs klinken puntgaaf. Koorsolisten presenteren zich bijzonder taakvolwassen. Een aan tal beroepsensembles zouden een voorbeeld kunnen nemen aan dit gezelschap.' Kaarten zijn te verkrijgen bij VVV Rijssen, Holten en Enter. Het is ook mogelijk telefonisch kaarten te reserveren: 0525- 684819 of via internet: www.urkermannenensemble.nl Holten- Wie graag weer eens iets nieuws wil uitproberen en voor de verandering wel eens een andere route wil fietsen (of met de auto kan ook) kan op stap gaan met de nieuwe Muse umroute met de ondertitel Her inneringen aan vroeger. Een 35 kilometer lange route. Opgezet door Paul en Janny van der Meulen van camping Ide aal, in samenwerking met de mensen van de Pelmolen in Rijssen waar de route officieel begint. Maar in de praktijk kan men overal in de tocht opstappen. Naast de Pelmolen werkt het Rijssens Museum mee waar men de Rijssense geschiedenis kan bekijken. Een speciale strijkijzercollectie staat opgesteld, een speciale collectie Engels porselein en waar wisselende exposities worden gehouden. De tocht leidt door een prachti ge afwisselende omgeving langs plekjes waar men normaal gesproken aan voorbij gaat en voert de deelnemer naar Holten waar men een bezoek kan bren gen aan de Oudheidkamer met Sallandse folklore en geschie denis en naar de Koffiemölle, het museum bij camping Ideaal waar een grote collectie koffie molens wordt getoond. De oudste daarvan is tweehon derdjaar. Daarnaast zijn er aanverwante artikelen die het geheel comple teren. Om er echt een leuk dagje uit van te maken wordt de moge lijkheid geboden om een arran gement te nemen: fietsroute met toegangskaarten voor alle ge noemde adressen en men kan de dag gezellig afsluiten met een etentje bij de Beyaardier in Rijssen. Informatie is te verkrijgen bij de VVV's in beide plaatsen. Het geheel verdient nóg een ex tra vermelding: alle wegen bin nen de route zijn verhard en rol stoel vriendelijk. Janny en Paul van der Meulen zijn begonnen met een Museumroute. (Foto: Johan Bolink) Holten - Wim Brinks, Paul van der Poel en Meindert Koopman geven vanaf maandagavond 11 augustus weer hun looptrainin gen voor de atletiekafdeling van SV Holten aan de dames en he ren senioren. Voor de jeugd zul len er drie nieuwe trainers hun opwachting maken. Nadat vorig jaar Hanneke van der Spek, Marjet Marissink- Cents en Wim Uuldriks aange geven hadden te willen stoppen met de jeugdtrainingen, is het bestuur op zoek gegaan naar vervanging. Hiervoor zijn Es meralda Udink, Theo Kosters en Nico Keizer aangetrokken. Zij zullen vanaf dit seizoen de jeugd onder hun hoede nemen. De 64-jarige Nico Keizer uit Lo- chem is tien jaar geleden begon nen bij de atletiekvereniging de Cloese in Lochem als trainer loopgroepen. In de loop der ja ren heeft hij diverse atletiekli- centies behaald. Vorig jaar nog heeft Nico het certificaat sprin gen (onder meer ver- en hoog springen) gehaald en hierin ligt dan ook zijn specialisatie. Op dit moment traint hij ook de jeugd van AV Hanzesport in Zutphen. Het goed aanleren van de basis technieken van de diverse tech nische nummers vindt hij zéér belangrijk, maar het plezier voor de jeugd in sporten moet zeker in het oog worden gehouden. Mochten er vanuit de jeugdgroe pen ambities zijn aan wedstrij den mee te doen en hier ook Holten - De Stichting Senior- Web begint midden september weer met haar cursusprogramma voor vijftigplussers die wat met de computer willen doen. Voor mensen die nog niet pre cies weten wat ze er mee kunnen of willen doen is er een kennis makingscursus. Daar maken veel senioren gebruik van, ook als ze geen computer hebben. Andere cursussen zijn Windows 98, E-mail, Internet, Word, PSP (fotobewerking) en Excel. SeniorWeb heeft gemerkt dat nogal wat senioren een nieuwe computer aanschaffen met Win dows XP als besturingssysteem. Dit is toch weer anders dan de voorgangers dat er een aparte cursus in gegeven zal worden. Voor XP is al zoveel belangstel ling dat de eerste cursus hier voor nu al volgeboekt is, net als die van E-mail en Internet. Deze cursussen worden gegeven in het gebouw van de Rabobank in Rijssen, waarbij iedere cursist een aparte computer heeft. Wie belangstelling heeft kan bij de Rabobank en de gemeente winkel in Holten alle gegevens en een aanmeldingsformulier krijgen voor de SeniorWeb-cur- sussen. Wie nog vragen heeft, kan altijd bellen met mevrouw Feenstra, telefoon 0548-513318. goed te willen presteren, dan zal hij dit zeker stimuleren en bege leiden. De 53-jarige Theo Kosters uit Goor is al jaren jeugdtrainer bij zijn club AV Goor '75. Ook hij heeft dus al de nodige ervaring in het trainen van jeugdige atle ten. Zelf is Theo ook een fervent hardloper. Je kunt hem dan ook regelmatig aantreffen bij loope venementen in de regio, waarbij hij ook nog eens zeer goede tij den loopt. Het zal dan ook niet vreemd klinken, als hij zegt dat zijn specialisatie bij de loop nummers ligt. Esmeralda Udink tenslotte, is met haar 22 jaar de jongste van het trio nieuwe trai ners. Afkomstig uit Holten, is zij al dertien jaar lid geweest van de AV Holten en heeft zij bij het kogelstoten nog steeds een clubrecord in handen. Enkele ja ren terug heeft zij haar diploma jeugdatletiektrainer gehaald en heeft zij ervaring opgedaan door haar voorgangster Hanneke van der Spek te assisteren bij de trai ningen. Haar specialisatie ligt bij de werpnummers (kogel, dis cus, speer) en aan haar is de eer om ervoor te zorgen dat haar pu pillen haar record uit de boeken wegstoten. Vanzelfsprekend is het bestuur zéér blij dat zij drie jeugdtrai ners heeft kunnen aantrekken met elk hun eigen specialisatie, zodat de jeugdleden op alle on derdelen goed onderricht kun nen worden. Wie zin heeft om eens mee te trainen, is van harte welkom om vrijblijvend enkele keren mee te trainen om daarna te beslissen over een lidmaatschap. Voor meer informatie over de atletiek vereniging Holten of over de trainingsdagen en tijden of om het clubrecord van Esmeralda te weten te komen, kan contact op nemen met Jan Teeselink 0548- 363881, Rob de Bruin 0548- 363537 of op Internet www.av- holten.nl. Holten - Door een vervelende blessure van Bjom Meinders is het zijspanteam inmiddels ver anderd in Schrijver/ Verhagen. Het eerste deel van het seizoen verliep moeizaam. Eric heeft zijn blessureleed van het begin van het seizoen aan de kant ge zet en bereikt langzamerhand weer het niveau van het vorig seizoen. Een voordeel voor Eric is dat er met het binnenhalen van Chris tian geen vreemde maar een 'ou de' bekende kwam. Enkele jaren geleden waren zij samen ook goed op dreef en opnieuw raken zij weer prima op elkaar inge speeld. Wanneer Eric lichame lijk weer geheel topfit zal zijn, moeten er nog betere resultaten kunnen volgen. In het WK zal met een tiende plek wel het maximum zijn bereikt. Verbete ring lijkt alleen mogelijk als en kele toppers het af laten weten. Ook dan nog is de afstand in punten waarschijnlijk te groot geworden in de nog resterende ontmoetingen. Eric en Christian hebben deelge nomen aan een wedstrijd in Strassbessenbach. Daar werd een wedstrijd verreden meetel lend voor het Duitse kampioen schap. In tegenstelling tot het Open Nederlandse kampioen schap zijn er voor niet-Duitse deelnemers die ook niet rijden met een Duitse licentie geen punten te verdienen. De eerste manche deden zij het zonder risico's te nemen goed met een zevende stek. Door een regenbui was de baan op sommi ge delen behoorlijk glad gewor den. In de tweede manche ging het bij de start wat minder maar al spoedig werd het ritme gevon den. Een lekke achterband zorg- Dijkerhoek - Vriendengroep Haffafa en partycentrum Het Bonte Paard organiseren zater dag 16 augustus vanaf 20.45 uur alweer voor de derde keer op rij Haffafa Open Air. Ook dit jaar wordt de parkeerplaats van Het Bonte Paard omgetoverd tot een sfeervol feestterrein. De organisatie heeft weer ge zorgd voor een gevarieerd pro gramma. Het spits wordt afgebe ten door de Okkenbroekse for matie RubbuR. Met een aanste kelijk rock and roll-repertoire brengt deze band de sfeer er al vast goed in. Na het voorpro gramma zorgt de Haffafa Drive- in Show ervoor dat het publiek helemaal warm draait voor de hoofdact. Want hiervoor heeft de organisatie rockformatie The Heinoos weten te strikken. Deze band met in de gelederen ex- Normaal-gitarist Jan Kolkman trad onlangs nog zeer succesvol op tijdens de Zwarte Cross in Halle. De band speelt bekende nummers uit de jaren '60, '70 en '80, in de typisch pittige Hein- oos-stijl en verpakt in een spet terende show vol lichtspektakel en decors. Het publiek wordt geen rust ge gund want in de pauze van The Heinoos betreedt niemand min der dan de enige onechte Elvis het podium. Met zijn kenmer kende stem en spetterende Elvis- outfït valt deze imitator bijna niet van The King te onderschei den. Alle hits passeren de revue, zoals Jailhouse Rock en In the Ghetto. 'Met dit programma wordt Haffafa Open Air specta culairder dan ooit', aldus de or ganisatie. 'Niet alleen aan de muziek is gedacht, we hebben ook de inwendige mens niet ver geten.' Op diverse plekken op het terrein kan men voor een Holten - Voor de volleybal is de zomerstop ten einde. De eerste training is dinsdag 12 augustus. De trainingen worden als van ouds gehouden op de dinsdag avonden en de thuiswedstrijden op de vrijdagavonden in sporthal 't Mossink. Wie interesse heeft, is dinsdags avonds van hart welkom om eens een kijkje te komen nemen. SV Holten Woensdag 13 augustus Rohda R.C2-Holten Cl, 19.00 uur (vertrek 18.00 uur) [Oefen wedstrijd] de de er voor dat de combinatie voortijdig in moest rukken. De eerste wedstrijd voor het Open Nederlands Kampioen schap verliep moeizaam mede door de blessure. Daarna werden er betere resulta ten behaald. In de laatste drie manches verreden werd er tel kens beslag gelegd op de vierde plek. Dat is zonder meer goed te noemen. Ze zijn gevorderd tot precies de helft van de wedstrij den en de mogelijkheid om te stijgen in het klassement is nog aanwezig al moeten de voor hen staande combinaties dan wel ste ken laten vallen. hapje en drankje terecht. Voor verkoop vijf euro bij 't Bonte Paard, VVV Holten, Klavier en café Pitstop Loo-Bathmen of via haffafa@castel ,n 1 Voor meer informatie, kijk op www.dijkerhoek.nl Rockformatie The Heinoos staat als hoofdact geprogrammeerd op Haffafa Open Air. Holten - De Nederlandse kan kerbestrijding Koningin Wilhel- mina Fonds zoekt collectanten voor de collecte die wordt ge houden van 1 tot en met 6 sep tember. Het collecteren kost ongeveer twee uur. Wie zich hiervoor wil inzetten kan contact opnemen met A. Vincent, mr. G. Vixse- boxsestraat 13, 7451 GV Holten, telefoon: 0548-362508. (vervolg van voorpagina) Het werd een groot waterballet. Lekker spetteren met water en glijden over de luchtkussens. Het weer was ernaar, dus lekker meedoen in korte broek met ont bloot gebruind bovenlijf. DJ Mamix van der Molen zorg de tijdens het evenement voor de muziek. Tom Poliste werd winnaar in de categorie 6 tot en met 8 jaar, Teunis Beltman werd eerste in de categorie 9 tot èn met 11 jaar en Stefan Pekkeriet in de catego rie 12 tot en met 14 jaar. De oudere deelnemers mochten hun kunnen 's avonds laten zien. Bijvoorbeeld in de sjoelbak. De teamleden waren daarbij zelf de houtjes. Op een kussen gleden ze over het zeepwater in de luchtkussensjoelbak, door een van de poortjes. Sommigen haalden dat niet eens en moesten het doen met een buiklanding zonder punten. Anderen schoten zelfs door tot over de rand. Deel nemer Huib kwam tijdens zijn glijpartij richting vakje 1 ver keerd terecht en haalde zijn kin open. Hij moest zich onder dok tersbehandeling stellen. Ondanks de gezelligheid van muziek, terras, barbecue en tap punt. bleef het toch rustig wat publieke belangstelling betrof. Vele Holtenaren waren afgelo pen weken ook op vakantie. Daarnaast geven vakantiegan gers blijkbaar vooral 's avonds toch de voorkeur aan hun eigen camping en de caravan. De Kratvinders gingen 's avonds met de eerste prijs naar huis. An- nemaries Woonwinkel won de tweede prijs en LDL pakte de derde prijs. Holten - Enkele jeugdigen zijn donderdag 31 juli kennelijk ach ter en op het Dorpshuis bezig geweest. Er werden onder meer dakpan nen en trottoirtegels stukge gooid. Eventuele getuigen die jongelui aldaar hebben gezien wordt verzocht contact met de politie op te nemen. Holten- Een Oekraïense vracht autochauffeur meldde zich in de nacht van 31 juli op 1 augustus rond 2.00 uur bij de politie. Er bleek in zijn vrachtauto inge broken te zijn, terwijl deze stil stond op een parkeerplaats langs de A 1De dief had onder meer diverse telefoonpasjes, tankpas, een Poolse autobaankaart en een tachograafschijf meegenomen. Holten - In de namiddag van za terdag 2 augustus bleek er te zijn ingebroken in drie huisjes van een bungalowpark aan de Rijs- senseweg. Er werden enkele tassen en por temonnees weggenomen. De be wuste huisjes liggen aan de rand van het park. Jaarlijks worden meer dan een miljoen mensen in Nederland ziek door 'verkeerd' eten. Vaker dan gedacht, wordt dit thuis in de ei gen keuken veroorzaakt. Ziektegevallen die vaak gemakkelijk te voorkomen zijn. Hygiënisch omgaan met voedsel is erg belang rijk om de kans op ziek worden te verkleinen. Het gaat hierbij vooral om de wijze waarop voedsel bewaard wordt, de bereiding ervan en dc hygiëne in de keuken. Zo staat bijvoorbeeld op zeer kort houdbare producten 'te gebrui ken tot...'. Die datum is de uiterste datum waarop je het product mag eten. Bij de producten waar een 'ten minste houdbaar tot'-da- tum op staat, garandeert de fabrikant een goede kwaliteit; na die datum kun je het nóg wel eten, maar smaakt het minder goed. De Gezondheidswijzer heeft veel voorlichtingsmateriaal verzameld met allerlei feiten over veilig eten en handige tips voor thuis. Daarnaast is een handige Bewaarkaart en een Bewaarwijzer ver krijgbaar met informatie over de houdbaarheid en de manier van bewaren van etenswaren. Veel mensen genieten tijdens een zwoele zomeravond door gezel lig buiten te barbecuen. Barbecuen is echter pas écht genieten als het veilig en gezond gebeurt. Hoe dat kan, is te lezen in de bro chure van het Voorlichtingsbureau Vlees, waarin allerlei prakti sche tips voor veilig en gezond barbecuen zijn opgenomen. Daar naast bevat de brochure diverse recepten voor de barbecue. De Gezondheidswijzer GGD Regio Twente, Nijverheidstraat 30, Enschede, telefoon 053-4876890, dagelijks van 9.00 tot 15.00 uur. Desgewenst wordt de informatie (gratis) toegezonden.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2003 | | pagina 5