Tv-opnamen RTL4 bij bungalowpark Landal Greenparks Kinderopvang bijna van start in Liezenboerderij Holtens Nieuwsblad Lekker spetteren tijdens Zomerspelen Open Huis Liezenboerderij tijdens Week Kinderopvang In dit nummer... U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Open Huis Liezenboerderij Beach Soccer op K'weide Infobijeenkomst over Kulturhus Weekendweer LETSELSCHADE? Damsté^ postbus56 Zomerbraderie: nog groter en met zingende koopman 'Ernstig' ongeval bleek toch mee te vallen HMV zoekt blokfluiters Internationaal danstheater tijdens Keunefeesten Donderdag 6 augustus 2003 Fax: 0548 366497 Redactie: 0548 - 363803 Advertentie; 0548 - 368295 E mailHoltens.Nieuwsblad@whk.wegener.nl Abonnementsprijs44,40 Losse nummers 0,87 Pagina 3 Pagina 5 De Van der Meulens hebben een museumroute opgezet. Deze komt ook langs de Koffiemol Ie. Pagina 7 Als lezer van het Hollens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens i Dhr./mevr.: aan een ander door! Adres: i Woonplaats: BON; Geeft op als abonnee voor bet ™°r I Holtern Nieuwsblad: hel opgeven van een nieuwe abonnee. t Dhr./mevr.: Adres: j Woonplaats: Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad €44.40 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) Antwoordnummer 97 €42,85 per jaar (betaalwijze: automatisch) 7500 VB Enschede (losse nummers: €0,87) Holten - De Liezenboerderij aan de Larenseweg 102 wordt verbouwd voor gebruik als kinderopvang. In de Week van de Kinderopvang zal za terdag 20 september Open Huis worden gehouden. -Ti/-, i "-- Team drie van het Interker kelijk Recreatiewerk op de Borkeld heeft het er bijna opzitten. Holten - Het Heerengenootschap Suffendo houdt zaterdag 9 au gustus vanaf 12.00 uur een Be ach Soccer Toernooi op de Kalf- stermansweide. Hiervoor zal een voetbalveld van zand worden gemaakt. Naast dat Holtense teams tegen elkaar gaan spelen, zal er in de loop van de middag ook een de monstratiewedstrijd worden ge speeld. Dit wordt gedaan tussen het Ne derlandse Beach Soccer Team, met onder andere oud-profspe- lers Juul Elierman, Sonny Si- looy, Fred Grim, John van der Brom en Peter van Vossen, en een elftal bestaande uit spelers van deelnemende teams. Holten - Over het toekomstige Kulturhus Holten wordt donder dag 21 augustus om 19.30 uur in het gemeentehuis van Holten een informatiebijeenkomst ge houden. Na de opening door wethouder J. Flim-Gerritsen, zal projectlei der J. Mensink een korte terug blik geven. Daarnaast vertelt hij over de laatste ontwikkelingen. Verder zullen drie deelnemers hun eigen verhaal vertellen en wordt er gesproken over drie in formatiepunten: accommodatie planologie, subsidies/ beheer en programmering. Tot slot staat de installatie van de stuurgroep Kulturhus op het programma en een gezamenlijke afsluiting met hapje en drankje. Overwegend zonnig en droog zomerweer. Vrijdag en zaterdag en zondag overdag vrij zonnig en tropisch warm, met tempera turen van 31.0 tot 32.0 graden. De zomer blijft dus op volle toe ren draaien Hethogedrukgebied boven de Noordzee en een uitlo per vanuit Zuid-Scandinavië verandert nauwelijks van plaats. Het zorgt voor een noordooste lijke tot oostelijke stroming met aanvoer van droge en zeer war me lucht. Weerman, Freddie Paalman Damsté Advocaten is een van de grootste advocatenkantoren in Twente met vestigingen in Almelo, Hengelo en Enschede. Naast specialistische kennis op het gebied van letselschade, is bij Damsté Advocaten uiteraard eveneens de nodige kennis en ervaring op vrijwel alle andere rechtsgebieden voorhanden. Weibergweg 50 7550 AB Hengelo V C A T E N y Website www.damste.nl Tel. 074-248 88 88 Kinderboerderij Dondert- man is op zoek naar vrijwil ligers die willen helpen bij het knuffelhok. Holten - Voor de tweede keer dit jaar wordt er donderdag 7 au gustus (vandaag) van 14.00 tot 21.00 uur een Zomerbraderie ge houden in het centrum van Hol ten. Er zijn veel meer kraampjes dan de afgelopen keer, dus nog ge zelliger. Daarnaast gaat koopman Peter zingen, wat de sfeer alleen maar ten goede komt. In tegenstelling tot voorgaande jaren, wordt de Zomerbradérie dit jaar gehouden op Smidsbelt en de Dorpsstraat. Hiervoor wordt het marktgebied afgeslo ten voor al het verkeer. Holten - Landal Twenhaarsveld heeft de hoofdrol in een pro gramma van de dertiendelige te levisieserie Bestemming Neder land, van RTL4. Het programma wordt gepresenteerd door Maris- ka van Kolck, Joris Lutz en Stel la Gommans. De serie start van af 16 augustus, welke wordt uit gezonden op de zaterdagavond rond 19.00 uur. Gebaseerd op het RTL4-pro- gramma Campinglife hebben producent IdtV/Cumulus, Land al Greenparks en Toerisme Re creatie Nederland een concept ontwikkeld voor een soortgelijk programma, dat zich afspeelt op dertien Landelparken, verspreid over Nederland. Bestemming Nederland is een toeristisch programma waarbij in elke uitzending de onbekende en bijzondere plekken in een be paalde regio in Nederland wor den belicht. Landal Twenhaarsveld is het uit gangspunt voor een programma dat gaat over de ervaringen van een groepje vakantiegangers en een markante bewoner uit de re gio. Aan de hand van de drie be kende tv-gezichten van Mariska, Joris en Stella, krijgt de kijker een weergave van verschillende belevingen van de dag. De vakantiegangers worden een hele vakantiedag gevolgd en de camera registreert hun ervarin gen en bevindingen. Ook wan neer er aan het eind van de dag lekker wordt gekookt is de ca mera er bij. Een bekend of minder bekend persoon zal de kijker meenemen naar plekken in de omgeving die de gemiddelde toerist nooit zou ontdekken; die er uitspringen qua schoonheid of waar verha len en legende de fantasie op hol brengen. In uitzendingen vanuit andere locaties wordt ook een persoon lijk portret van een Landal park medewerker gemaakt in de di verse vakgebieden variërend van horeca tot technische dienst. Hierdoor ontstaat er een geva rieerd beeld van werken in het toerisme. Verschillende verhaal lijnen waardoor er een levendig beeld ontstaat van de regio en de beleving van een vakantie in ei gen land. Aan het programma wordt ook een Internetsite gekoppeld: www.bestemmingnederland.nl, waar kijkers meer informatie kunnen vinden. De exacte datum wanneer de op names van Landal Twenhaars veld worden uitgezonden is nog niet bekend. Holten - Voor de tweede keer werden afgelopen zaterdag de Holtense Zomerspelen op Kalfstermansweide gehouden. Grote luchtkus sens waarop niet alleen kon worden gesprongen maar ook overheen kon worden gegleden. Dit werd dan ook gedaan en wel in team verband. Club Excellent en Bierlokal am Bahnhof verzorgden het waterspektakel. De middag was bestemd voor de jeugd. Teams in verschillende leeftijdscategorieën legden een parcours af. (Foto: Sander Scheperman) Lees verder op pagina 5. Holten - De politie kreeg maandag 4 augustus om drie minuten voor zeven een mel ding van een ernstig ongeval. Ter plaatse bleek gelukkig van letsel geen sprake. De bus kwam vanuit de Kolweg en wilde linksaf de Rijssenseweg op. Vanuit de richting Rijssen kwam een trekker met opleg ger, Deze reed in de richting van de Markeloseweg. Volgens getuigen had de trek- keropleggercombinatie de richtingaanwijzer aan naar rechts. De buschauffeur dacht dus dat de trekkeroplegger rechtsaf ging de Kolweg op. De buschauffeur trok vervol gens op en de aanrijding vond Holten - De Liezenboerderij aan de Larenseweg 102 is vrijdag 25 juli definitief aangekocht door Stichting Kinderopvang Rijssen. Tussen 28 juli en 11 augustus vinden in het woongedeelte van het pand een aantal aanpassin gen plaats, zodat op maandag 11 augustus de opvang van de eer ste kinderen die nu zijn aange meld kan beginnen. De eerste weken zullen er per dagdeel maximaal vier kinderen worden opgevangen. Daarna zal de opvang worden uitgebreid tot maximaal twaalf kinderen per dagdeel. In de praktijk betekent dit dat er dan zo'n dertig tot veertig kinderen kunnen worden geplaatst. Het is de bedoeling dat de grote deel van de boerderij ingrijpend wordt verbouwd en geschikt wordt gemaakt als kindercen trum. Vervolgens zal daarna het woongedeelte met de kleine deel .worden verbouwd en na gereed komen hiervan worden verhuurd aan een nog te bepalen partner. Door de gunstige rentestand en doordat de Stichting Kinderop vang een gunstige regeling heeft kunnen treffen, is hier momen teel echter geen haast bij. Bij de gemeente is inmiddels et verzoek voor de wijziging van de bestemming in bijzondere doeleinden (specifiek voor kin deropvang, welzijn en zorg), Holten - Het nieuwe muzieksei- zoen gaat voor de Holtense mu ziekvereniging HMV vanaf vol gende week van start. Ook de blokfluitopleiding begint dan weer. Voor deze opleiding zoekt HMV nieuwe leerlingen. De blokfluiters hebben in groef jes les van docente Erika Bijls- ma uit Wierden. Zij leert ze on der meer samen te spelen met cd, piano en elkaar. Na twee jaar wordt de opleiding afgerond met een klein examen en krijgen de leerlingen een écht blokfluitdiploma. Daarna wordt een keuze gemaakt voor een an der (blaas)instrument. De minimumleeftijd is 6 jaar en de kosten zijn 10 euro per maand. Voor vragen of aanmeldingen kan men bellen met Wendy Bronsvoort, 0548-363589. door ramen en vergelijkbare za ken. Dit geldt ook voor de ter reinbeplanting. Deze blijft ge handhaafd en zal op sommige punten worden uitgebreid. De kinderopvang is bestemd voor inwoners van de gemeente Rijssen-Holten, maar ook voor mensen van het omliggende platteland. Daarnaast is er ook belangstelling van ouders die via de A 1 van Deventer naar Twen te reizen en omgekeerd. Ons aanbod is net als in de ande re vestigingen een totaalaanbod voor de doelgroep 0 tot 13 jaar. Het minimumgebruik voor 0 tot 4 jaar (kinderdagverblijf) is ge-* middeld twee dagdelen per week, voor de leeftijd 4 tot 13 jaar (buitenschoolse opvang) is dit een dagdeel per week. De openingstijden zijn van 07.30 tot 18.00 uur. Tegen bet aling is uitbreiding mogelijk van 07.00 tot 18.30 uur. Voor buitenschoolse opvang is er een uitgebreid aanbod: zowel voorschoolse opvang, tussen- schoolse opvang, als naschoolse opvang. Maar ook opvang op vrije middagen, geheel of ge deeltelijk. In deze week zullen er diverse festiviteiten zijn en zal ook de naam bekend worden gemaakt van de nieuwe kinderopvang. plaats. De bus vervoerde ge lukkig geen passagiers. De bus draaide negentig gra den en kwam in de berm tot stilstand. De trekkeropleggercombina- t-ie kwam honderd meter ver der op de rijbaan tot stilstand. Een van de assen van de op legger brak af en de oplegger had zelf zware flankschade. De oplegger was geladen met een ongevaarlijke stof. Beide chauffeurs waren erg geschrokken en hadden geen verwondingen. De ambulance kwam zelfs na afbellen, toch even ter plaat se. De gemeente kwam langs voor het schoonvegen van het wegdek. (Foto: Sander Scheperman) De werkzaamheden zijn al in volle gang. (Foto: Johan Bolink) kantoren en wonen voor het to tale pand ingediend en is door hen in behandeling genomen. In de komende weken zal deze pro cedure verder worden opgestart. De procedure voor de gebruiks vergunning voor het tijdelijke gebruik van een deel van het pand voor kinderopvang is even eens opgestart, onderdeel hier van is een controle door de brandweer en de GGD. Het uitgangspunt is dat de stich ting zo dicht mogelijk wil aan sluiten bij de thuissituatie. Dit vertaalt zich zowel naar de in richting als naar de werkwijze. In de werkwijze is het spelen derwijs leren en ontwikkelen van kinderen daarbij leidraad. Het buitenspelen is daarbij erg belangrijk en daaraan wordt dan ook veel aandacht besteed wat de inrichting van het buitenter reinen betreft. Deze dienen zo wel uitdaging te bieden voor de totale doelgroep tot dertien jaar als een veilige speelomgeving. Ook het inrichten van een tuintje en het houden van kleine dieren past bij deze visie. Een goede en grote buitenruimte is voor de stichting van essentieel belang. In het Holtense pand zijn hier voor voldoende mogelijkheden aanwezig. De Liezenboerderij is een zeer karakteristiek pand en past per fect binnen het programma van eisen van de Stichting Kinderop vang Rijssen. De boerderij is ge bouwd in 1947, is geen monu ment en ook niet op een andere manier beschermd. Toch zouden heel veel Holtenaren graag het pand in de huidige staat willen behouden. Het is de bedoeling van de stichting om de buiten kant van het pand volledig te handhaven, uitgezonderd het vervangen van een aantal deuren Holten - Tijdens de komende Keunefeesten in Holten, die van 11 tot en met 14 septem ber worden gehouden, wordt er voor kinderen uit de groe pen 5, 6, 7 en 8 van de basis school een theatervoorstelling gehouden. In samenwerking met het ba sisonderwijs is gekozen voor een dansvoorstelling van het Internationaal Danstheater uit Amsterdam. Deze dansgroep, bestaande uit veertien dansers en danseres sen, zal een wervelende voor stelling geven. Met grote vaart wordt de jeugd langs de meest elementaire kenmerken van dans in het algemeen en folk- loredans in het bijzonder ge voerd: tempo en ritme. Ritme komt in alle dansstijlen ter wereld op zijn eigen ma nier naar voren. In het rijke traditionele dansmaterïaal, dat het Internationale Danstheater als haar basis ziet, wordt dit ritme tastbaar en zichtbaar ge maakt. Het Danstheater neemt in de wereld een unieke plaats in: het is het enige professionele dansensemble dat zich toelegt op een internationaal folklo ristisch repertoire uit alle windstreken en zich niet be perkt tot het dansmateriaal uit één land of een regio.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2003 | | pagina 1