V ernielingengolf afgelopen week door dorp Holten 'De armoede is intens, er is aids en veel criminaliteit' Holtens Nieuwsblad Gezelligheid tijdens Sploder Feest Informatiemarkt tijdens komende jongerendag Teams meerkamp tijdens Jongerendag Marieke Robers zoekt donateurs voor crèche in Zuid-Afrika U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! BON i Samenwerking gemeenten en waterschap in baggerproject Rockband Goed Goan speelt in Stadskelder Overstroming Weustenweg Activiteiten Zomerkermis Inbraak Blokker Weekendweer Burgers voelen zich veiliger Pagina 3 Pagina S Het Sploder Feest was afge lopen weekend een groot succes. Mooi weer, gezellige muziek en leuke spelen. De Bergruiters hadden afge lopen weekend hun jubi leumconcours op het paar densportterrein De Borkeld. Als lezer van het Hollens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens i Dhr./mevr.: aan een ander door! i Adres: i Woonplaats: Geeft op als abonnee voor bet Gebruik dere bon voor NbamMad. hel opgeven van een j nieuwe abonnee. od Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats'. Inzenden aan:1 Holtens Nieuwsblad €44,40 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) Antwoordnummer 97 €42,85 per jaar (betaalwijze: automatisch) 7500 VB Enschede ('osse nummers: €0,87) Holten - Binnenkort vertrekt ze weer naar Afrika, maar de afge lopen weken was ze in Holten. Marieke Robers is mede-oprich ter van Sonstraal Crèche in Kleinskool in Zuid-Afrika en is tot 20 juli in Nederland om fondsen te werven om zo het voortbestaan van dit project te verzekeren. De Holtense richtte in oktober 2001 samen met Feli cia Erasmus het Kleinskool Community Committee (KCC) op, met als doel om de mensen in Kleinskool te helpen zelf aan het werk te gaan om him om standigheden te verbeteren. Kleinskool ligt 20 kilometer van Port Elizabeth. Robers geeft aan dat in Zuid- Afrika ouders geld moeten beta len als ze hun kinderen naar de kleuterschool willen laten gaan. „Dat betekent in de praktijk dat kinderen in achterstandswijken er niet komen. In Kleinskool bij voorbeeld is 80 procent van de mensen werkloos. De armoede is intens. Er is aids, criminaliteit, er zijn gebroken gezinnen." Son straal kleuterschool is gestart omdat veel kleine kinderen in Kleinskool op straat rondhingen. Nu ontvangen de kinderen on derwijs, een veilige plek en ten minste één gezonde maaltijd per dag via de crèche. De kleuterschool vangt honderd twintig kinderen tussen 4 en 7 jaar uit Kleinskool op. Tien voormalig werkloze vrouwen uit Kleinskool en omgeving geven er les. Ze volgen cursussen om hun ervaring te vergroten. De le raressen ontvangen momenteel een kleine vergoeding. Zonder hulp van anderen kan Sonstraal crèche niet bestaan. Marieke Robers probeert in de weken die ze in Nederland is, geld bij elkaar te krijgen. Ze is Mariek Robers: 'Zonder hulp van anderen kan Sonstraal crèche niet bestaan.' (Foto: Johan Bolink) op zoek naar donateurs die 100 euro per jaar willen overmaken en zo het werk willen ondersteu nen. De donateurs krijgen twee keer daags informatie per e-mail over de kleuterschool en eens per jaar een financieel overzicht. „De Sonstraal crèche is een ont wikkelingsproject en heeft geen winstoogmerk. Het geld wordt besteed aan voedsel voor de kin deren van de kleuterschool, het inkomen van de tien leraressen en de ene coördinator, speelgoed en lesmateriaal voor school, compensatie'voor transportkos ten, een uitstapje voor de kinde ren, het onderhoud van het ge bouw en sparen voor een nieuw gebouw." De kleuterschool was een begin en het KCC, waar een aantal ac tieve vrouwen uit Kleinskool in zitten, heeft ondertussen al meer Zo werden 340 geboortebewij zen voor jongeme georganiseerd voor 'kind bijstand' inkomsten voor werkloze ouders. Er is een regelmatig overleg met twee la gere scholen in de buurt van kleinskool om te voorkomen dat kinderne door de hoge school kosten, het uniform, de vijf kilo meter lopen uitvallen van school. Gestart is met een winstgevend speelgoedfabriekje om zoveel mogelijk mensen een inkomen te geven. Er is een informatie- Holten - Meerdere instanties jongerenwerk), staan zaterdag 16 augustus op de gemeentelijke Jongerendag. Daar wordt ook een informatie markt voorjongeren gehouden. De instanties kunnen op deze manier laten zien wat zij voor de jeugd doen (bijvoorbeeld Bu reau Jeugdzorg) en wat het aan bod aan activiteiten is voor het komende jaar (bijvoorbeeld het Als instanties zich nog niet heb ben opgegeven, kunnen ze dat doen via e-mail van jongeren- da gr ij ssenho lten@hotmai 1com Er zijn geen kosten aan verbon den. De Jongerendag wordt ge organiseerd door het Nederlands Hervormd Jeugdwerk, Pand 11 De Fakkeldrager en SoCuWe Holten. Holten - Tien gemeenten wer ken samen met het waterschap Regge en Dinkel in een uniek baggerproject. Dat is de uit komst van intensief overleg tussen waterschap en Twentse gemeenten. Uniek, omdat de werkzaamhe den soms decennia zijn uitge steld. Meestal door gebrek aan ruimte voor verspreiding of verwerking van de bagger, soms door een gebrek aan middelen of prioriteit. Het wa terschap nam het voortouw in een proces, waarbij met suc ces geprobeerd is alle ge meenten te betrekken en een gezamenlijk uitvoeringspro gramma samen te stellen. Tien gemeenten liften mee met het project van het water schap. Het gaat om de volgen de gemeenten: Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hel- lendoorn, Hengelo, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen en Twenterand. De gemeenten Almelo, Bome en Hof van Twente zijn bestuur lijk nog niet ver genoeg om mee te doen met het project. Om voor rijkssubsidie in aan merking te komen eist de sub- sidieverstrekicer namelijk aan toonbare financiële dekking voor de opgevoerde bagger- werken, hetgeen in de praktijk neerkomt op een vergevorderd bestuurlijk besluitvormings traject. Lees verder op pagina 5. Stefan Schöppers heeft zijn vierde Dominoday afgerond in de schuur van zijn overbu ren Aaftink. Normaal, de diverse cd's die zij hebben uitgebracht waar onder de single Aosgieren en recentelijk het complete al bum As de Brandweer. Met enkele nummers is diverse malen opgetreden bij radiosta tions, lokaal, regionaal. Enke le maanden terug is een num mer bij Radio 3 FM gedraaid. Tevens werd opgetreden bij TV Oost in de Regiotap en en kele malen bij Veronica tele visie. Herkenbaar is ook de oude brandweerauto die is omgebouwd tot Band en Goed Goan Mobiel, waar het gezel schap al vanaf 1997 mee rond rijdt. men dat bij de Regenboogschool vijf ruiten waren ingegooid. De ze vernieling is gepleegd na woensdag 9 juli te 20.00 uur, omdat er toen nog iemand van de school daar is geweest. De politie verzoekt dringend om bij het horen van verdachte ge luiden, zoals het kapot gooien van een ruit dat toch wel enig la waai produceert, direct de politie te bellen. Het is heel goed mogelijk dat zij dicht in de buurt is en de kans dat de daders worden ingere kend dan ook groter is. Wacht niet tot de volgende dag. De po litie komt liever een paar keer tevergeefs dan dat er helemaal niets op uit wordt gedaan. Omdat uit buurtonderzoek ach teraf gebleken is dat het hier veelal om jeugd gaat, verzoekt de politie ook aan ouders van kinderen die laat thuis komen, misschien van een feestje, dit soort zaken eens nadrukkelijk in de gaten te houden. De politie kan dit niet in haar eentje oplos sen, daar heeft zij uw hulp bij nodig. Holten - Op de Provinciale weg N 332 ontstond donderdag 10 juli, ter hoogte van de Weusten weg, een waterlek als gevolg van een gesprongen waterlei ding. Hierdoor kwam de Weus tenweg grotendeels blank te staan. Personeel van Vitens heeft de waterleiding afgesloten. Holten - Kalfstermansweide is van dinsdag 22 tot en met zater dag 26 juli het domein van de zomerkermis. De kermis begint dinsdags om 14.00 uur. Een uur later loopt een schminkclown rond in de feesttent. Deze zal kinderen tot en met 17.00 uur schminken. De kermis begint woensdag 23 juli rond 13.30 uur. Als speciale gast treedt om 19.00 uur Bob de Bouwer op. Een half uur later begint het ge wichttouwtrekken. Teams strij den om het kampioenschap van Holten. Donderdag 24 juli wordt de ker mis van 15.00 tot 21.00 uur on dersteund door een zomerbrade- rie in het centrum van Holten. Ook is er dan de gebruikelijke koopavond. De warenmarkt wordt vrijdag 25 juli in het centrum van Holten gehouden, 's Avonds is er vanaf 20.00 uur muziek in de feesttent. Alle attracties kosten zaterdag 26 juli slechts een euro. Vanaf 20.00 uur is er dan weer muziek in de tent. Holten - Een voorbijganger ont dekte vorige week dinsdag rond 3.00 uur een ingeslagen ruit aan de achterkant van Blokker van de Maat. Er bleken tal van pak ken sigaretten weggenomen te zijn. Vrij zonnig zomerweer met kans op een regen of onweersbui. Vrijdag geregeld zon, afgewis seld door stapelwolken, kans op een enkele bui. Temperatuur rond de 22.0 a 23.0 graden. Zaterdag en zondag perioden met zon. afgewisseld door wat wolkenvelden. Opnieuw weer warmer met 25.0 a 27.0 graden. Dit aanhoudende zomerweer heeft te maken met een nieuwe uitloper van een hogedruk boven de Azoren, deze komt naar onze omgeving toe en zorgt voor op nieuw warm zomerweer. Weerman, Freddie Paalman Stadskelder - De Rockband Goed Goan speelt zaterdag 26 juli in de totaal vernieuwde Stadskelder aan de dorpsstraat 18c te Holten. De band zal die avond de boel flink op zijn kop zetten en er een geweldig feest van bou wen. Goed Goan speelt een gezellige mix van eigen num mers, aangevuld met covers van Normaal, Status Quo, ZZ- Top, Beatles en zelfs een co ver van ABBA. De Rockband veur jong en old, zoals Goed Goan ook genoemd wordt, is vooral bekend van voorpro gramma's van onder andere Holten - Er is de afgelopen week in Holten sprake geweest van een golf van vernielingen. De vernielingen vonden verspreid door het dorp plaats. In het weekend van 4, 5 en 6 juli werden banden van fietsen, ge stald in de fietsenstalling van de Nederlandse Spoorwegen, door gesneden. Van diverse fietseige- naren is een aangifte opgeno men. Op de Dorperdijk zijn touwen van vlaggenmasten, die daar door vrijwilligers van de Stich ting Triathlon Holten waren neergezet, doorgesneden. De touwen en de vlaggen werden teruggevonden in de bosjes. In de nacht van maandag 7 op dinsdag 8 juli, omstreeks 04.00 uur, kreeg de politie de melding dat er kennelijk vernielingen op het perron van het NS-station werden gepleegd. Daar constateerde men dat van een wachthokje een ruit was in gegooid of ingeslagen. Op de Larenseweg werden zes ruiten van het voormalige nood- verblijf van het kinderdagver blijf Catalpa ingegooid. Dit werd dinsdag 8 juli ontdekt. Mogelijk zijn deze vernielingen in dezelfde nacht gepleegd. Ook de Haarschool was aan de beurt. Hier werden twee ruiten ingegooid en was er met paarse verf een hakenkruis op een van de ramen gespoten. Op donderdag 10 juli ontdekte Holten - Voor de Jongerendag Rijssen-Holten, die zaterdag 16 augustus gehouden wordt, kun nen zich voor het onderdeel meerkamp nog meer teams aan melden. Er hebben zich al een aantal teams opgegeven, maar er is nog plek. De organisatie is op zoek naar teams van zes tot acht per sonen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. De meerkamp bestaat uit onder meer voetbal, kratstape- len, hockey en spijkerbroekhan gen. Jongeren die zich nog niet hebben opgegeven en die een team van zes personen kunnen samenstellen om daarmee te strijden tegen andere jongeren uit de gemeente Rijssen-Holten, kunnen zich nog tot 1 augustus opgeven. Dit kan door een brief je te sturen naar het volgende adres: Kansproject, Watermolen 90, 7461 AZ Rijssen of door een mailtje te sturen naar het enige, echte emailadres van de Jonge rendag, namelijk: jongerendagr- ijssenholten@hotmail.com Espelo - Het Sploder Feest had geluk met mooi weer. Niet al te warm, maar ook geen regen. Perfect voor een tentfeest. De nieuwe op zet op het feestterrein bleek ook goed aan te slaan. De tent stond anders en de kermisattracties stonden verspreid over het feestterrein. De Sploders, jong en oud, genoten dan ook met volle teugen. (Foto: Johan Bolink) Meer over het Sploder Feest, elders in deze krant. centrum opgezet voor inwoners van Kleinskool en er zijn bege- leidings/ gespreksgroepen opge zet voor kinderen en vrouwen met trauma's. KCC heeft nog geen geld en ook geen inkomsten. Marieke Ro bers verhuurt haar appartement in Amsterdam om zo aan inkom sten te komen. „We hebben langzamerhand wel geld nodig om professioneler te gaan func tioneren. Maar we zijn ervan overtuigd dat in het begin veel werk verzet kan worden met weinig geld", benadrukt Robers. Ze is tot 20 juli te bereiken via telefoon 06- 308 82 502, en daarna ook via haar mailadres: a_robers@hot- mail.com Holten - De burgers in Twente voelen zich steeds veiliger. Ook de gevoelens om slachtoffer te worden van criminaliteit is afge nomen. De manier waarop het korps Twente functioneert is door de Twentenaren als hoog ste in Nederland gewaardeerd. Dit zijn enkele bevindingen uit de Politiemonitor Bevolking 2003. Dit onderzoek is afgelo pen voorjaar voor de zevende keer gehouden. Het betreft een tweejaarlijks onderzoek naar cri minaliteit, onveiligheid, preven tiegedrag van burgers en de kwaliteit van het optreden van de politie. In de onderzoekspe riode van twee weken zijn onge veer duizend mensen in Twente telefonisch benaderd. Het korps vindt dat de burgers van Twente hiermee een waar devol signaal hebben afgegeven om op de ingeslagen weg door te gaan. Gezien de resultaten con cludeert de politie Twente dat de systematische inspanningen van het korps - op het gebied van wijkgericht werken, jeugdpoli tie, verbetering van service, op sporing en preventie - duidelijk vruchten begint af te werpen. De burgers in Twente voelen zich steeds veiliger en de onvei ligheidsgevoelens nemen af: het aantal mensen dat zich 'wel eens' onveilig voelt is ten opzichte van 2001 met bijna 3 procent ge daald. Voor het eerst in tien jaar is bovendien nu het percentage mensen dat zich 'wel eens' on veilig voelt onder de 20 procent gedaald, namelijk 18,7 procent. i

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2003 | | pagina 1